Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (2024)

×

Log in Upload File

 • Most Popular
 • Study
 • Business
 • Design
 • Technology
 • Travel
 • Explore all categories
 • Home
 • Documents
 • Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder:

84

Skandia Fonder Halvårsredogörelse 2017

Upload: others

Post on 28-Jun-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

Report

 • Download
Facebook Twitter E-Mail LinkedIn Pinterest

TRANSCRIPT

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (3)

Skandia Fonder ABSäte: StockholmOrg.nr: 556317-2310

Skandia Fonder106 55 StockholmT 0771 55 55 00 skandia.se/fonder

1100:32

Här köper du våra fonder:Skandiabanken, skandia.seKundservice: 0771-55 55 00, dagligen 06.00 –24.00

Epost: [emailprotected] Skandia FonderHalvårsredogörelse 2017

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (4)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

1

Innehåll VD har ordet ....................................................................................................................................................................... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar ....................................................................................................................... 2 Vår förvaltning ..................................................................................................................................................................... 2 Avkastning och risk ............................................................................................................................................................. 3 Skandia Asien ..................................................................................................................................................................... 4 Skandia Cancerfonden ....................................................................................................................................................... 6 Skandia Europa Exponering ............................................................................................................................................... 8 Skandia Global Exponering .............................................................................................................................................. 12 Skandia Global Företagsobligationsfond .......................................................................................................................... 20 Skandia Idéer För Livet ..................................................................................................................................................... 25 Skandia Japan Exponering ............................................................................................................................................... 27 Skandia Kapitalmarknadsfond .......................................................................................................................................... 30 Skandia Nordamerika Exponering .................................................................................................................................... 32 Skandia Norden ................................................................................................................................................................ 37 Skandia Penningmarknadsfond ........................................................................................................................................ 39 Skandia Realräntefond ..................................................................................................................................................... 41 Skandia SMART Balanserad ............................................................................................................................................ 43 Skandia SMART Försiktig ................................................................................................................................................. 51 Skandia SMART Offensiv ................................................................................................................................................. 55 Skandia Småbolag Sverige ............................................................................................................................................... 62 Skandia Sverige Exponering ............................................................................................................................................. 64 Skandia Sverige ................................................................................................................................................................ 66 Skandia Tillväxtmarknadsfond .......................................................................................................................................... 68 Skandia Time Global......................................................................................................................................................... 70 Skandia USA .................................................................................................................................................................... 72 Skandia Världen ............................................................................................................................................................... 74 Skandia Världsnaturfonden ............................................................................................................................................... 76 Fondförvaltningen ............................................................................................................................................................. 78 Förvaltningskostnad och årlig avgift .................................................................................................................................. 79 Landskodslista .................................................................................................................................................................. 80 Valutakurser ...................................................................................................................................................................... 80 Analyskostnader ............................................................................................................................................................... 81 Active Share ..................................................................................................................................................................... 81 Skatteregler ...................................................................................................................................................................... 81 Redovisningsprinciper....................................................................................................................................................... 81 Fondbolag ......................................................................................................................................................................... 82 Ledning, styrelse och revisor ............................................................................................................................................ 82

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (5)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

2

VD har ordet Nu har vi haft en stigande börs i över åtta år (bortsett från 2011) och värderingarna börjar bli höga. Det kan självklart fortsätta, men vad är egentligen alternativen till börsen? Sparkonto eller korta räntefonder med i princip nollavkastning? Långa räntefonder som får negativ avkastning om räntorna stiger? Ett välbeprövat knep för att minska risken för att köpa och sälja vid fel tillfälle är att spara regelbundet. Månadssparande i fonder är ett bra sätt att sprida risken över tid. Avbryt inte sparandet i händelse av en större börsnedgång. Fokusera istället på att du köper billigare och att det förr eller senare kommer att vända upp igen. Om du vill ha hjälp av en förvaltare att vikta om portföljen i takt med rådande bedömning av marknadsläget, så erbjuder vi blandfonder i tre olika risknivåer under samlingsnamnet SMART (Skandia Multi Asset Return Target). Skandias Plånboksindex visar att hushållen både är mycket optimistiska och att sparviljan är hög. En fond som har blivit särskilt upp-märksammad av våra sparare är Skandia Time Global, som blev utsedd av Fondmarknaden till ”Årets bästa branschfond 2016”. I augusti kommer fondernas årsberättelser finnas tillgängliga på fondbolagets hemsida. För de kunder som önskar en tryckt version, går det bra att beställa den antingen via e-mail, [emailprotected], eller genom att kontakta kundservice på telefon 0771-55 55 00. Kom ihåg att investeringar i fonder alltid utgör en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Fondernas faktablad och informationsbroschyr finns på www.skandia.se/fonder. Med vänliga hälsningar Annelie Enquist VD Skandia Fonder AB Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar En hållbar samhällsutveckling stöds genom att bland annat ta avstånd från handlingar som riskerar att bryta mot mänskliga rättigheter och arbetsrätt samt mot korruption och miljöförstörelse. För alla Skandia Fonders investeringar ligger regler för miljö- och samhällsan-svar till grund. Vi undviker att placera i företag som bedriver verksamhet i strid mot väletablerade internationella konventioner, till exem-pel FN:s konvention mot mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt samt internationella miljökonventioner. I tillägg uteslu*ter alla fonder placeringar inom tobaksproduktion samt i bolag som tillverkar, utvecklar eller distribuerar klusterbomber, antiper-sonella minor, kemiska- och biologiska vapen eller kärnvapen. Även bolag vars omsättning till 30 procent eller mer kommer från utvin-ning av kol för energiändamål uteslu*ts ur alla fonder. Fonderna Skandia Norden, Skandia Idéer för livet, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden har mer omfattande placeringsbegränsningar. Vi placerar i möjligaste mån i bolag som följer vedertagna koder såsom FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och bolag som följer en standard för hållbarhetsredovisning. Dialog och påverkan Företagen Skandia Fonder investerar i förväntas efterleva internationella normer och konventioner. I annat fall försöker vi att påverka för att de ska uppnå förbättring. Om påverkansaktiviteterna inte leder till en acceptabel lösning säljs investeringarna tills det att företa-get utfört tillräckliga åtgärder. Vi vill även i dialog med företagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete med miljö, soci-ala aspekter och affärsetik. Skandia Fonder bedriver aktivt ägarskap. Det innebär att vi följer utvecklingen vad gäller hållbarhetsfrågor i företag, deltar i valberedningar när vårt ägande motiverar det, röstar på bolagsstämmor när vi bedömmer att det är i andelsägarnas intresse samt samtalar med företagsledningar. Krav på våra förvaltare Våra förvaltare arbetar med ansvarsfulla investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Det innebär att de beaktar företagens hållbarhetsarbete vid investeringsbeslu*ten. Dock kan de arbeta på olika sätt beroende på filosofi och fondernas inriktning. Våra förvaltare har dessutom signerat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Bidra till välgörenhet Skandias tre ideella fonder lämnar varje år två procent av kapitalet till välgörande ändamål. Genom att som kund investera i våra ideella fonder bidrar du till Världsnaturfonden WWF, Cancerfonden eller stiftelsen Idéer för Livet. Sedan start har Skandias kunder bidragit med totalt ca 138 miljoner kronor till Cancerfondens insamling, ca 162 miljoner kronor till Världsnaturfonden WWF och ca 87 miljoner kronor till stiftelsen Idéer för Livet. Under 2015 tog vi bort förvaltningsavgiften i Skandia Idéer för Livet. Vår förvaltning Skandia Fonder är ett helägt dotterbolag i Skandiakoncernen. Skandia Fonder arbetar med externa förvaltare. Nedanstående samar-beten utvärderas kontinuerligt i samarbete med Skandias analytiker. Wellington Management International Limited Wellingtons Managements enda fokus är investeringar - från globala aktier och räntebärande till valutor och råvaror. Bolagets mest utmärkande styrka är egen oberoende analys, som används för att hantera kunders portföljer. Wellingtons Management förvaltar Skandia Asien och Skandia Global Företagsobligationsfond. Lazard Asset Management Lazard Asset Managements mål är att producera överlägsen riskjusterad avkastning och tillhandahålla skräddarsydda investeringslös-ningar. Fokus ligger på förvaltning av globala aktier och aktier i tillväxtmarknadsländer.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (6)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

3

Lazard Asset Management förvaltar Skandia Världen och Skandia Tillväxtmarknadsfond. Goldman Sachs Asset Management Goldman Sachs Asset Management tillhandahåller förvaltningsstrategier och rådgivning inom alla tillgångsslag, industrier och geogra-fiska områden. Goldman Sachs förvaltarteam har specialiserat sig på insikter om marknader och expertis inom riskhantering. Goldman Sachs Asset Management förvaltar Skandia USA. DNB Asset Management DNB Asset Management är en global kapitalförvaltare med stark nordisk förankring. Den globala närvaron är central för förvaltningen av internationella tillgångar. Medarbetarna i Norden säkerställer förvaltningen av inhemska tillgångar och har ett kundarbete av högsta kvalité. DNB Asset Management förvaltar Skandia Norden och Skandia Time Global. Skandia Investment Management Skandia Investment Management är Skandiakoncernens värdepappersbolag som bland annat förvaltar Skandias traditionella livportfölj. Skandia Investment Management förvaltar Skandia Europa Exponering, Skandia Global Exponering, Skandia Japan Exponering, Skandia Nordamerika Exponering, Skandia Sverige Exponering, Skandia Idéer för Livet, Skandia Kapitalmarknadsfond, Skandia Pen-ningmarknadsfond, Skandia Realräntefond, Skandia SMART Balanserad, Skandia SMART Försiktig, Skandia SMART Offensiv, Skan-dia Sverige, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Småbolag Sverige. Avkastning och risk Risk kan upplevas olika av olika personer. För en del är risk detsamma som att aktier sjunker, om än kanske tillfälligt, i värde. För andra personer är det att sparkapitalet inte ökar tillräckligt snabbt och bra. Det är därför viktigt att du väljer sparform med utgångspunkt från vem du är. För att få chans till bra avkastning måste du oftast vara beredd på att ta en viss risk. Du bör också kunna avvara dina pengar och se investeringen på lite längre sikt. Att spara i aktier och aktiefonder är exempel på mer riskfyllda placeringar. Om du hellre vill ha en säker placering, kan du välja ett bankkonto eller en ränte-fond. Då behöver du inte vara lika långsiktig, men du får å andra sidan inte heller chans till riktigt bra avkastning. Det som på papperet ser ut som bra avkastning kan dessutom i tider av hög inflation visa sig vara en riktigt dålig affär. Två sätt att mäta risk i fond Fonder har olika grader av risk beroende på hur de placerar. Ett sätt att mäta risknivån är att visa hur mycket andelsvärdet svänger upp och ned. Det kallas för fondens volatilitet och som brukar uttryckas som standardavvikelse. Ju större svängningar desto större osäker-het om fondens värdeförändring. Ett annat sätt att mäta risknivån är att tala om fondens aktiva risk, eller tracking error. Det visar hur mycket fondens avkastning avviker från det index som fonden jämförs med. Om fondens placeringar inte ser likadana ut som i index ökar möjligheterna och därmed också riskerna att avkastningen avviker från index. En fond med lågt tracking error har alltså en liten sannolikhet att avvika från index medan en fond med högre tracking error har större sannolikhet att gå såväl bättre som sämre än index.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (7)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

4

Skandia Asien Fonden investerar i aktier på asiatiska tillväxtmarknader. Investeringarna fördelas över olika länder och branscher. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. Marknaderna som fonden investerar på har historiskt präglats av en betydligt högre risk än en investering i en bred global aktieportfölj. Därför kan det bedömas att fonden även i fort-sättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som investerar i en global portfölj som består av ett bredare urval av utländska aktier. Fondens investeringar valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivat-instrument tas upp till den underliggande tillgångens expone-ring. Skandia Asien steg 16,5 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 14,4 procent. De globala aktiemarknaderna steg under första halvåret 2017. Med republikanernas kontroll av både den amerikanska lag-stiftningen och verkställandet ökade tillväxtförväntningarna i USA tillfälligt. Strax därpå följde en serie skandaler med Trumps misslyckande att genomföra politiska förändringar i kongressen och inflationsförväntningarna försvagades. Euro-pas stabila makrodata och förminskad politisk oro bidrog till att de europeiska aktiemarknaderna gick bättre än andra utveck-lade marknader. MSCI Emerging Markets Asia Net Index steg 14,4 procent och överträffade de utvecklade marknaderna och de bredare tillväxtmarknaderna. Tencent och Alibaba steg under perioden tack vare positiva resultat som lyfte förväntningarna för båda företagen. De båda driver konkurrerande onlinebolag i Kina och har exponering mot tillväxt av internettjänster och underhållning, online betal-ningar och e-handel. Godrej Properties, en högkvalitativ indisk fastighetsutvecklare, steg under perioden. Bolaget är väl positionerat som en framväxande franchise för att kunna ta marknadsandelar på den indiska fastighetsmarknaden. Vi förväntar oss att fastighetsutvecklare som satsar på kvalité ska växa snabbare än resten av branschen, eftersom konsumen-terna blir alltmer kräsna. Aktieurval inom konsumentvaror och råvaror samt Filippinerna och Indonesien drog delvis ner det positiva bidraget nämnt ovan. Surya Citra Media (SCMA) gav ett negativt bidrag både inom konsumentvaror och i Indonesien. SCMA är ett indone-siskt tv-bolag. Hittills har aktien underavkastat på grund av marknadens oro över tittarminskning hos bolagets största tv-kanal. Vi har dragit ner fondens exponering mot SCMA för att hantera överexponeringen. Eftersom fonden inte hade innehav i Samsung Electronics samt en övervikt i Cemex Philippines och Semiconductor Manufacturing International drogs avkast-ningen ner. Samsung Electronics aktier steg tack vare ökade förväntningar på företagets försäljning av mobiltelefoner och minneskortverksamheten. Fonden hade bättre avkastning än sitt jämförelseindex i svenska kronor. Aktieurvalen i Kina och Indien samt inom finans och informationsteknik bidrog till fondens avkastning. På aktienivån gav övervikt i Alibaba, Godrej Properties och Tencent bra bidrag. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under peri-oden.

Förvaltningsarvode: 1,65 % per år. Årlig avgift: 1,79 %. Ansvarig förvaltare: Niraj Bhagwat (Wellington Management International) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 7,2 % 6,8 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 10,3 % 12,4 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 14,4 % 15,1 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 5,2 % Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Asia Net (inkluderar utdelningar). 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fond-

förmög-enhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 3 770 490 338,43 11 140 659 0,00 16,5 % 14,4 % 2016 2 977 547 290,56 10 247 067 0,00 9,1 % 14,4 % 2015 2 710 498 266,33 10 177 216 0,00 -1,4 % -2,8 % 2014 1 285 535 270,12 4 759 340 0,00 24,5 % 27,9 % 2013 1 076 630 217,01 4 961 200 0,00 -1,1 % 1,6 % 2012 1 052 860 219,53 4 795 973 6,02 10,2 % 16,1 % 2011 1 182 532 204,80 5 774 082 2,41 -15,7 % -15,7 % 2010 1 596 537 245,91 6 492 363 3,22 11,0 % 11,8 % 2009 1 201 302 224,41 5 353 157 5,91 45,8 % 52,5 % 2008 925 199 158,20 5 848 287 4,00 -43,2 % -39,5 % Fondens active share 2017-06-30 77,55 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 3 594 073 2 628 030 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 0 0 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 3 594 073 2 628 030 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 3 594 073 2 628 030 Bankmedel och övriga likvida medel 176 019 77 764 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 339 52 Övriga tillgångar (Not 2) 14 437 23 411 Summa tillgångar 3 784 868 2 729 257 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 205 3 787 Övriga skulder (Not 2) 9 173 6 606 Summa skulder 14 378 10 393 Fondförmögenhet (Not 1) 3 770 490 2 718 864 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 2 977 547 2 710 498 Andelsutgivning 340 838 55 332 Andelsinlösen - 51 484 - 64 444 Årets resultat enligt resultaträkning 503 590 17 477 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slu*t 3 770 490 2 718 864 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 14 437 23 411 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 9 173 - 6 606

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (8)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

5

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Cp All Pcl TH 51 197 1,36% 1,36% Godrej Consumer Products Ltd IN 61 857 1,64% 1,64% GS Retail Co Ltd KR 23 401 0,62% 0,62% Lg Household and Health Care Ltd KR 100 220 2,66% 2,66% Uni-President Enterprises Corp TW 75 005 1,99% 1,99% Vietnam Dairy Products JSC VN 48 477 1,29% 1,29% Summa Dagligvaror 360 158 9,55% Energi Reliance Industries Ltd IN 46 578 1,24% 1,24% Summa Energi 46 578 1,24% Finans AIA Group Ltd HK 101 307 2,69% 2,69% Bank Mandiri Persero Tbk Pt ID 44 598 1,18% 1,18% Bank Central Asia Tbk PT ID 86 371 2,29% 2,29% Cimb Group Holdings Bhd MY 69 140 1,83% 1,83% HDFC Bank Ltd IN 53 041 1,41% 1,41% Indusind Bank Ltd IN 63 620 1,69% 1,69% Kotak Mahindra Bank Ltd IN 44 974 1,19% 1,19% LIC Housing Finance Ltd IN 61 173 1,62% 1,62% LandT Finance Holdings Ltd IN 57 474 1,52% 1,52% Multi Commodity Exchange of India Ltd IN 36 592 0,97% 0,97% Value Partners Group Ltd KY 38 295 1,02% 1,02% Summa Finans 656 585 17,41% Industri Ashok Leyland Ltd IN 35 886 0,95% 0,95% International Container Terminal Services Inc

PH 27 116 0,72% 0,72%

S-1 Corp KR 11 197 0,30% 0,30% Voltronic Power Technology Corp TW 41 429 1,10% 1,10% Summa Industri 115 627 3,07% Informationsteknologi AAC Technologies Holdings Inc KY 50 039 1,33% 1,33% Alibaba Group Holding Ltd - ADR KY 280 014 7,43% 7,43% Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd TW 27 381 0,73% 0,73% SK Hynix Inc KR 88 139 2,34% 2,34% Inari Amertron Bhd MY 33 906 0,90% 0,90% KCE Electronics PCL TH 36 957 0,98% 0,98% Land Mark Optoelectronics Corp TW 44 578 1,18% 1,18% Largan Precision Co Ltd TW 87 564 2,32% 2,32% Semiconductor Manufacturing International

KY 34 459 0,91% 0,91%

Silergy Corp KY 33 016 0,88% 0,88% Sunny Optical Technology Group Co Ltd

KY 51 884 1,38% 1,38%

Tencent Holdings LTD KY 341 378 9,05% 9,05% Tongda Group Holdings Ltd KY 34 313 0,91% 0,91% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

TW 261 363 6,93% 6,93%

Summa Informationsteknologi 1 404 993 37,26% Kraftförsörjning Guangdong Investment LTD HK 35 643 0,95% 0,95% Power Grid Corp Of India Ltd IN 41 224 1,09% 1,09% Summa Kraftförsörjning 76 867 2,04% Material Acc Ltd IN 42 652 1,13% 1,13% Cemex Holdings Philippines Inc PH 33 730 0,89% 0,89% Upl Ltd IN 66 499 1,76% 1,76% Summa Material 142 882 3,79% Sällanköpsvaror och tjänster Anta Sports Products Ltd KY 56 978 1,51% 1,51% Bajaj Auto Ltd IN 38 763 1,03% 1,03% Brilliance China Automotive Holdings Ltd

BM 58 968 1,56% 1,56%

Coway Co Ltd KR 73 987 1,96% 1,96% Hanon Systems KR 31 017 0,82% 0,82% JD.com Inc KY 46 499 1,23% 1,23% Matahari Department Store Tbk PT ID 39 382 1,04% 1,04% Maruti Suzuki India LTD IN 70 324 1,87% 1,87% Peace Mark Holdings Ltd BM 0 0,00% 0,00% Surya Citra Media Tbk PT ID 44 228 1,17% 1,17% Techtronic Industries Co Ltd HK 57 446 1,52% 1,52% Zee Entertainment Enterprises Ltd IN 61 239 1,62% 1,62% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 578 829 15,35% Telekomoperatörer China Telecom Corp Ltd CN 39 420 1,05% 1,05% Summa Telekomoperatörer 39 420 1,05% Fastigheter Godrej Properties Ltd IN 75 601 2,01% 2,01% Oberoi Realty Ltd IN 63 932 1,70% 1,70% Pakuwon Jati Tbk PT ID 32 603 0,86% 0,86% Summa Fastigheter 172 136 4,57% Summa Aktier 3 594 073 95,32% Summa Överlåtbara värdepapper 3 594 073 95,32% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 3 594 073 95,32% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 176 417 4,68% 0,00% Varav likvida medel SEB 175 310 4,65% 0,00% Varav övriga likvida medel 709 0,02% 0,00% Fondförmögenhet 3 770 490 100,00% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 3 594 073 95,32% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Övrigt 176 417 4,68% 0,00% Summa tillgångar och skulder 3 770 490 100,00% I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (9)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

6

Skandia Cancerfonden Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen, men kan även investera upp till tio procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna sprids på ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfon-dens riktlinjer. Årligen tillfaller två procent av fondens värde Cancerfonden – Riksföreningen mot Cancer. Sedan fondens start har andelsägarna bidragit med totalt cirka 138 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fon-dens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Cancerfonden steg 7,7 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,8 procent. Stockholmsbörsen inledde året starkt med stöd från makrosta-tistik och bokslu*t som togs emot väl. Bolagens fjärdekvartals-vinster inkom starkare än väntat, dock blev vinstrevideringarna ytterst begränsade. Den amerikanska makrostatistiken får överlag sägas ha varit stödjande under hela första halvåret. Fokus låg på Donald Trumps installation som USA:s president. Hans första dagar på det nya jobbet rivstartades med bland annat order om att riva upp handelsavtal, murbygge vid mexikanska gränsen, inreseförbud samt löfte om att något fenomenalt ska presente-ras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skatte-reformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. Vad som faktiskt kommer att genomföras är dock ännu oklart. I eurozonen indikerade inköpschefsindexet för tillverkningsin-dustrin för hela regionen expansion under hela perioden och accelererade dessutom successivt i den senaste mätningen. I Storbritannien meddelade Theresa May att man ej söker delvist EU-medlemskap, men att man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis och en formell ansökan om utträde lämnades in. I Frankrike hölls presidentval i vilket Emmanuel Macron besegrade Le Pen. Rapporterna för första kvartalet var mycket starka, vilket ledde till positiva estimatrevideringar på bred front. Den generella vinsttrenden har därmed tydligt stärkts. Börsen steg under halvårets alla månader fram till den sista, då den tappade momentum och sjönk i juni. Hälso- och sjukvård, teknologi samt telekom var de tre stark-aste sektorerna medan kraftförsörjning, olja och gas samt konsumenttjänster var de svagaste under halvåret. Största positiva bidrag till fondens relativa avkastning kom från Volvo, Proact och H&M. Största negativa bidrag kom från Pandora, Investor och Elekta. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet via aktieindex-terminer. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode: 1,40 % per år. Årlig avgift: 1,47 %. Ansvarig förvaltare: Erik Sjöström (Skandia Investment Management ) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 8,0 % 10,4 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 13,8 % 16,8 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 12,5 % 12,7 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 4,2 % Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index (inkluderar utdelningar). 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondförmög-

enhet i tkr Andels-

värde Antal andelar

i heltal Utdel-

ning per andel

Total-avkast-

ning Fond

Total-avkast-

ning Index

2017 367 888 163,86 2 245 093 3,10 7,7 % 10,8 % 2016 361 298 155,15 2 328 637 3,11 1,5 % 9,6 % 2015 387 742 156,01 2 485 366 0,00 16,8 % 10,5 % 2014 352 003 136,26 2 583 192 0,00 13,3 % 15,9 % 2013 333 756 122,70 2 720 098 0,00 21,2 % 28,0 % 2012 291 400 103,24 2 822 549 2,01 15,0 % 16,7 % 2011 267 850 93,48 2 865 319 0,00 -17,8 % -13,6 % 2010 361 637 115,99 3 117 829 0,27 27,1 % 26,9 % 2009 279 745 93,32 2 997 696 2,97 51,7 % 53,3 % 2008 184 116 64,80 2 841 296 1,47 -36,0 % -39,1 % Fondens active share 2017-06-30 51,23 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 357 268 332 750 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 0 0 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 357 268 332 750 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 357 268 332 750 Bankmedel och övriga likvida medel 11 565 6 217 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar (Not 2) 159 1 951 Summa tillgångar 368 991 340 918 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 434 398 Övriga skulder (Not 2) 669 7 Summa skulder 1 103 404 Fondförmögenhet (Not 1) 367 888 340 514 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 385 0 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 361 298 387 742 Andelsutgivning 7 583 9 956 Andelsinlösen - 20 890 - 21 331 Årets resultat enligt resultaträkning 27 107 - 28 114 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning - 7 209 - 7 739 Varav utdelning till andelsägarna 0 0 Varav utdelning till Cancerfonden - 7 209 - 7 739 Fondförmögenhet vid årets slu*t 367 888 340 514 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 159 1 951 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 669 - 7

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (10)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

7

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Essity Aktiebolag B SE 13 479 3,66% 3,66% Summa Dagligvaror 13 479 3,66% Finans Collector AB SE 1 832 0,50% 0,50% Svenska Handelsbanken AB A SE 8 591 2,34% 2,34% Investor B SE 10 102 2,75% 2,75% Investment Ab Latour B SE 8 644 2,35% 2,35% Nordea Bank AB SE 15 716 4,27% 4,27% Resurs Holding AB SE 2 666 0,72% 0,72% Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 17 845 4,85% 4,85% Swedbank AB A SE 19 430 5,28% 5,28% Summa Finans 84 827 23,06% Hälsovård Addlife AB SE 5 036 1,37% 1,37% Ambea Ab SE 1 531 0,42% 0,42% Biogaia B SE 279 0,08% 0,08% Novo Nordisk A/S DK 16 524 4,49% 4,49% Summa Hälsovård 23 370 6,35% Industri ABB Ltd XSTO CH 4 634 1,26% 1,26% Assa Abloy B SE 13 356 3,63% 3,63% Addtech B SE 6 989 1,90% 1,90% Atlas Copco A SE 17 568 4,78% Atlas Copco B SE 6 294 1,71% 6,49% Bravida Holding AB SE 357 0,10% 0,10% Bufab Holding AB SE 3 488 0,95% 0,95% Indutrade AB SE 7 060 1,92% 1,92% Intrum Justitia AB SE 4 077 1,11% 1,11% Munters Group AB SE 1 248 0,34% 0,34% NCC B SE 5 339 1,45% 1,45% Nibe Industrier B SE 4 393 1,19% 1,19% Sandvik AB SE 10 642 2,89% 2,89% Skanska B SE 1 348 0,37% 0,37% SKF B SE 4 558 1,24% 1,24% Ahlsell AB SE 3 566 0,97% 0,97% Volvo B SE 29 656 8,06% 8,06% Summa Industri 124 574 33,86% Informationsteknologi CLX Communications publ AB SE 3 385 0,92% 0,92% Hexagon B SE 17 310 4,71% 4,71% IAR Systems Group AB SE 1 329 0,36% 0,36% Netent AB SE 7 755 2,11% 2,11% Proact It Group AB SE 6 462 1,76% 1,76% Tobii AB SE 422 0,11% 0,11% Summa Informationsteknologi 36 662 9,97% Material Boliden AB SE 3 469 0,94% 0,94% Hexpol AB SE 10 619 2,89% 2,89% Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 3 722 1,01% 1,01% Summa Material 17 811 4,84% Sällanköpsvaror och tjänster Bilia A SE 2 266 0,62% 0,62% Bonava B AB SE 2 349 0,64% 0,64% Boozt AB SE 315 0,09% 0,09% Dometic Group AB SE 3 285 0,89% 0,89% Hennes and Mauritz B SE 9 920 2,70% 2,70% Husqvarna B SE 2 126 0,58% 0,58% JM AB SE 4 392 1,19% 1,19% KappAhl AB SE 1 450 0,39% 0,39% Nobia AB SE 6 988 1,90% 1,90% Thule Group AB SE 4 792 1,30% 1,30% Kindred Group Plc MT 17 790 4,84% 4,84% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 55 672 15,13% Fastigheter D Carnegie and Co AB SE 874 0,24% 0,24% Summa Fastigheter 874 0,24% Summa Aktier 357 268 97,11% Summa Överlåtbara värdepapper 357 268 97,11% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat OMXS30 Index Future Jul 17 / QCN7 SE 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 357 268 97,11% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 10 620 2,89% 0,00% Varav likvida medel SEB 11 180 3,04% 0,00% Varav likvida medel UBS 385 0,10% 0,00% Fondförmögenhet 367 888 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel SEB 11 180 3,04% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB A 17 845 4,85% 0,00% Summa SEB 29 024 7,89% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 357 268 97,11% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 10 620 2,89% 0,00% Summa tillgångar och skulder 367 888 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (11)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

8

Skandia Europa Exponering Fonden investerar i europeiska aktier. Investeringarna fördelas över olika länder, branscher och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda samman-sättningen av sitt jämförelseindex genom fysisk replikering. Det förväntas dock uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och jämförelseindex eftersom man i förvaltningen tar hänsyn till Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsan-svar. Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter. En placering i den europeiska aktiemarknaden har historiskt präglats av en något högre risknivå jämfört med en placering i en global aktieportfölj till följd av den begränsade geografiska inriktningen. Därför kan det förväntas att fonden även i fort-sättningen kommer att uppvisa något högre risk än fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Fondens inve-steringar valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påver-kas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Europa Exponering steg 6,8 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 7,1 procent. Den europeiska aktiemarknaden hade en stark börsutveckling fram till juni, för att sedan under juni falla tillbaka några pro-cent. Den europeiska makrostatistiken var generellt stödjande under hela första halvåret. Inköpschefsindexet i eurozonen för tillverkningsindustrin indikerade på expansion under hela perioden och accelererade dessutom i den senaste mätning-en, framförallt Tyskland har visat på mycket starka siffror. Arbetslöshetssiffrorna i eurozonen sjönk ifrån 9,7 procent till 9,4 procent i den senaste mätningen. I Storbritannien medde-lade Therese May att man ej söker delvist EU medlemskap utan man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis och en formell ansökan om utträde lämnades in. I övrigt riktades fokus och blickarna kring Donald Trumps installation som USA:s president, vilket bland annat inleddes med order om att riva upp handelsavtal, murbygge vid mexi-kanska gränsen, inreseförbud och löfte kring att något skulle presenteras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skattereformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvi-kelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlig-het med Skandia Fonders policy för miljö- och samhällsansvar. Fonden utvecklades något sämre än sitt index då bolag inom industrier som vapen och tobak levererade bättre avkastning än jämförelseindex. Till de större exkluderade bolagen hör bland annat British American Tobacco, Airbus Group och Imperial Brands. Kronans förstärkning mot det brittiska pundet bidrog negativt till fondens absoluta avkastning. Den 31 maj hade MSCI sin kvartalsvisa indexomviktning vilket medförde många, men relativt små förändringar i fondens jämförelseindex MSCI Europe. Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemark-naden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode: 0,40 % per år. Årlig avgift: 0,40 %. Ansvarig förvaltare: Andreas Detterfelt (Skandia Investment Management) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 4,0 % 4,5 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 12,8 % 13,3 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 14,5 % 14,4 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,3 % Jämförelseindex: MSCI Europe Net (inkluderar utdelningar). 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 2 397 220 483,04 4 962 838 0,00 6,8 % 7,1 % 2016 1 959 584 452,46 4 330 930 0,00 7,0 % 7,3 % 2015 1 874 975 422,90 4 433 613 0,00 3,9 % 4,6 % 2014 2 644 672 406,86 6 500 217 0,00 13,9 % 14,4 % 2013 2 103 131 357,21 5 887 660 0,00 21,8 % 23,6 % 2012 716 795 293,35 2 443 480 8,66 12,9 % 13,0 % 2011 711 332 267,67 2 657 496 6,73 -14,2 % -9,3 % 2010 795 959 320,06 2 486 906 8,39 -2,0 % -2,1 % 2009 1 006 047 335,07 3 002 498 12,96 24,6 % 22,5 % 2008 829 213 279,72 2 964 439 11,67 -36,7 % -34,4 % Fondens active share 2017-06-30 6,65 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 2 378 386 1 729 802 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 0 0 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 2 378 386 1 729 802 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 2 378 386 1 729 802 Bankmedel och övriga likvida medel 16 321 13 422 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 1 Övriga tillgångar (Not 2) 4 285 3 380 Summa tillgångar 2 398 994 1 746 605 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 816 614 Övriga skulder (Not 2) 958 1 419 Summa skulder 1 774 2 032 Fondförmögenhet (Not 1) 2 397 220 1 744 573 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 986 1 382 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 1 959 584 1 874 975 Andelsutgivning 362 497 64 340 Andelsinlösen - 56 257 - 99 571 Årets resultat enligt resultaträkning 131 397 - 95 171 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slu*t 2 397 220 1 744 573 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 4 285 3 380 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 958 - 1 419

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (12)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

9

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Koninklijke Ahold Delhaize Nv NL 7 031 0,29% 0,29% Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv BE 23 340 0,97% 0,97% Associated British Foods PLC GB 4 234 0,18% 0,18% Barry Callebaut AG CH 1 497 0,06% 0,06% Beiersdorf AG DE 3 634 0,15% 0,15% Danone Sa FR 13 225 0,55% 0,55% Carlsberg A/S DK 4 305 0,18% 0,18% Carrefour SA FR 3 500 0,15% 0,15% Casino Guichard Perrachon Sa FR 1 069 0,04% 0,04% Chocoladefabriken Lindt and Spruengli Ag

CH 2 944 0,12%

Chocoladefabriken Lindt and Spruengli Ag PC

CH 1 763 0,07% 0,20%

Coca-Cola Hbc Ag CH 2 761 0,12% 0,12% Coca-Cola European Partners Plc GB 3 062 0,13% 0,13% Colruyt Sa BE 1 125 0,05% 0,05% Distribuidora Internacional De Alimen-tacion Sa

ES 1 217 0,05% 0,05%

Heineken Holding NV NL 3 585 0,15% 0,15% Heineken NV NL 6 710 0,28% 0,28% Henkel AG and Co KGaA DE 7 754 0,32% 0,00% Henkel Ag and Co Kgaa DE 3 941 0,16% 0,49% ICA Gruppen AB SE 1 715 0,07% 0,07% Jeronimo Martins SGPS SA PT 1 285 0,05% 0,05% Kerry Group Plc IE 3 879 0,16% 0,16% L'Oreal Sa FR 15 448 0,64% 0,64% Marine Harvest ASA NO 1 666 0,07% 0,07% Nestle SA CH 73 936 3,08% 3,08% Orkla ASA NO 2 501 0,10% 0,10% Diageo Plc GB 23 977 1,00% 1,00% Pernod Ricard Sa FR 8 576 0,36% 0,36% Reckitt Benckiser Group Plc GB 20 997 0,88% 0,88% Remy Cointreau SA FR 1 168 0,05% 0,05% J Sainsbury Plc GB 1 766 0,07% 0,07% Essity Aktiebolag B SE 4 718 0,20% 0,20% Tate and Lyle Plc GB 1 996 0,08% 0,08% Tesco Plc GB 4 765 0,20% 0,20% Unilever Plc GB 20 621 0,86% 0,86% Unilever NV NL 25 381 1,06% 1,06% WM Morrison Supermarkets PLC GB 2 616 0,11% 0,11% Summa Dagligvaror 313 708 13,09% Energi BP Plc GB 31 238 1,30% 1,30% Enagas SA ES 1 712 0,07% 0,07% Eni SpA IT 9 636 0,40% 0,40% Galp Energia SGPS SA PT 1 664 0,07% 0,07% Lundin Petroleum AB SE 1 382 0,06% 0,06% Neste Oyj FI 1 258 0,05% 0,05% OMV AG AT 2 121 0,09% 0,09% Petrofac Ltd JE 347 0,01% 0,01% Royal Dutch Shell Plc A GB 33 473 1,40% Royal Dutch Shell Plc B GB 28 125 1,17% 2,57% Repsol SA ES 4 741 0,20% 0,20% Snam SpA IT 3 032 0,13% 0,13% Saipem SpA IT 719 0,03% 0,03% Statoil ASA NO 5 429 0,23% 0,23% Tenaris SA LU 2 509 0,10% 0,10% Total SA FR 31 410 1,31% 1,31% Koninklijke Vopak Nv NL 874 0,04% 0,04% Repsol SA Rights 06/17 ES 140 0,01% 0,01% Summa Energi 159 810 6,67% Finans ABN AMRO Group NV NL 1 318 0,05% 0,05% Aberdeen Asset Management Plc GB 903 0,04% 0,04% Credit Agricole SA FR 5 720 0,24% 0,24% Admiral Group Plc GB 1 597 0,07% 0,07% Aegon NV NL 2 366 0,10% 0,10% Allianz SE DE 24 065 1,00% 1,00% Assicurazioni Generali Spa IT 6 066 0,25% 0,25% Aviva Plc GB 7 769 0,32% 0,32% Julius Baer Group LTD CH 3 151 0,13% 0,13% Baloise Holding AG CH 1 660 0,07% 0,07% Bankia SA ES 1 672 0,07% 0,07% Barclays Plc GB 11 842 0,49% 0,49% Banco Santander SA ES 25 968 1,08% 1,08% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa ES 14 728 0,61% 0,61% Bankinter SA ES 1 367 0,06% 0,06% Bank of Ireland Group PLC IE 1 534 0,06% 0,06% BNP Paribas SA FR 22 494 0,94% 0,94% Axa Sa FR 15 054 0,63% 0,63% CNP Assurances FR 1 232 0,05% 0,05% Commerzbank AG DE 3 531 0,15% 0,15% Caixabank Sa ES 4 336 0,18% 0,18% Credit Suisse Group AG CH 8 979 0,37% 0,37% Danske Bank A/S DK 6 799 0,28% 0,28% Deutsche Boerse Ag DE 5 089 0,21% 0,21% Deutsche Bank AG DE 10 166 0,42% 0,42% Direct Line Insurance Group PLC GB 2 271 0,09% 0,09% DNB ASA NO 4 771 0,20% 0,20% Erste Group Bank AG AT 3 078 0,13% 0,13% Eurazeo Sa FR 652 0,03% 0,03% Exor Nv NL 1 829 0,08% 0,08% Unipolsai Assicurazioni Spa IT 628 0,03% 0,03% Ageas BE 2 054 0,09% 0,09% Groupe Bruxelles Lambert Sa BE 3 180 0,13% 0,13% Gjensidige Forsikring ASA NO 1 992 0,08% 0,08% Svenska Handelsbanken AB A SE 5 578 0,23% 0,23% Hargreaves Lansdown PLC GB 1 153 0,05% 0,05% Hannover Rueck Se DE 2 028 0,08% 0,08% HSBC Holdings Plc GB 50 440 2,10% 2,10% Industrivärden AB C SE 1 546 0,06% 0,06% ING Groep NV NL 17 806 0,74% 0,74% Intesa Sanpaolo Spa IT 10 474 0,44% Intesa Sanpaolo Spa Savings share IT 999 0,04% 0,48% Investor B SE 6 638 0,28% 0,28% Investec PLC GB 2 030 0,08% 0,08% Natixis Sa FR 1 989 0,08% 0,08% Kbc Group Nv BE 4 800 0,20% 0,20%

Kinnevik Investment B SE 1 629 0,07% 0,07% Legal and General Group Plc GB 4 796 0,20% 0,20% Lloyds Banking Group PLC GB 16 727 0,70% 0,70% London Stock Exchange Group Plc GB 4 169 0,17% 0,17% L E Lundbergforetagen AB SE 1 211 0,05% 0,05% Mapfre SA ES 808 0,03% 0,03% Mediobanca Spa IT 1 630 0,07% 0,07% Muenchener Rueckversicherungs Ag DE 8 791 0,37% 0,37% NN Group NV NL 3 556 0,15% 0,15% Nordea Bank AB SE 10 415 0,43% 0,43% Old Mutual Plc GB 4 196 0,18% 0,18% Pargesa Holding SA CH 659 0,03% 0,03% Partners Group Holding AG CH 3 089 0,13% 0,13% Poste Italiane SpA IT 901 0,04% 0,04% Provident Financial Plc GB 1 220 0,05% 0,05% Prudential Plc GB 16 166 0,67% 0,67% Raiffeisen Bank International AG AT 848 0,04% 0,04% Royal Bank of Scotland Group Plc GB 3 031 0,13% 0,13% RSA Insurance Group PLC GB 2 464 0,10% 0,10% Banco De Sabadell SA ES 3 052 0,13% 0,13% Sampo Oyj FI 6 702 0,28% 0,28% Schroders Plc GB 1 422 0,06% 0,06% SCOR SE FR 1 123 0,05% 0,05% Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 4 530 0,19% 0,19% Standard Life Plc GB 2 728 0,11% 0,11% Societe Generale Sa FR 11 612 0,48% 0,48% Standard Chartered Plc GB 9 725 0,41% 0,41% St James's Place Plc GB 1 740 0,07% 0,07% Swedbank AB A SE 6 076 0,25% 0,25% Swiss Re Ag CH 7 741 0,32% 0,32% Swiss Life Holding Ag CH 3 725 0,16% 0,16% Tryg A/S DK 438 0,02% 0,02% Ubs Group Ag CH 17 379 0,72% 0,72% UniCredit SpA IT 9 901 0,41% 0,41% Wendel SA FR 1 201 0,05% 0,05% Zurich Insurance Group Ag CH 11 438 0,48% 0,48% 3i Group Plc GB 3 361 0,14% 0,14% Summa Finans 505 541 21,09% Hälsovård Mediclinic International Plc GB 1 067 0,04% 0,04% AstraZeneca Plc XLON GB 23 410 0,98% 0,98% Bayer AG DE 28 908 1,21% 1,21% Coloplast A/S DK 2 399 0,10% 0,10% ConvaTec Group PLC GB 1 417 0,06% 0,06% Essilor International Sa FR 8 045 0,34% 0,34% Eurofins Scientific SE LU 1 613 0,07% 0,07% Fresenius Medical Care Ag and Co Kgaa

DE 5 370 0,22% 0,22%

Fresenius SE and Co KGaA DE 9 012 0,38% 0,38% Vifor Pharma Ag CH 2 060 0,09% 0,09% Genmab A/S DK 2 820 0,12% 0,12% Getinge B SE 674 0,03% 0,03% GlaxoSmithKline Plc GB 30 165 1,26% 1,26% Grifols SA ES 2 266 0,09% 0,09% Hikma Pharmaceuticals Plc GB 579 0,02% 0,02% Idorsia LTD CH 447 0,02% 0,02% Ipsen Sa FR 2 037 0,08% 0,08% Lonza Group AG CH 4 997 0,21% 0,21% H Lundbeck A/S DK 1 552 0,06% 0,06% Merck Kgaa DE 3 545 0,15% 0,15% Novartis AG CH 50 513 2,11% 2,11% Novo Nordisk A/S DK 22 129 0,92% 0,92% Orion Oyj FI 1 643 0,07% 0,07% Sonova Holding Ag CH 2 297 0,10% 0,10% Qiagen NV NL 1 855 0,08% 0,08% Recordati SpA IT 1 437 0,06% 0,06% Roche Holding AG CH 48 550 2,03% 2,03% Sanofi FR 29 845 1,24% 1,24% Shire PLC JE 14 091 0,59% 0,59% Smith and Nephew Plc GB 6 185 0,26% 0,26% Straumann Holding Ag CH 2 013 0,08% 0,08% Ucb Sa BE 2 604 0,11% 0,11% William Demant Holding A/S DK 1 054 0,04% 0,04% Summa Hälsovård 316 599 13,21% Industri Acs Actividades De Construccion Y Servicios Sa

ES 2 679 0,11% 0,11%

ABB Ltd XVTX CH 13 922 0,58% 0,58% Abertis Infraestructuras SA ES 4 083 0,17% 0,17% Adecco Group AG CH 3 411 0,14% 0,14% Aena SA ES 3 951 0,16% 0,16% AerCap Holdings NV NL 1 958 0,08% 0,08% Aeroports De Paris FR 1 217 0,05% 0,05% Alfa Laval AB SE 1 346 0,06% 0,06% Andritz AG AT 1 016 0,04% 0,04% Ap Moller - Maersk A/S - A DK 2 300 0,10% Ap Moller - Maersk A/S - B DK 3 557 0,15% 0,24% Ashtead Group Plc GB 2 502 0,10% 0,10% Alstom Sa FR 1 390 0,06% 0,06% Assa Abloy B SE 6 079 0,25% 0,25% Atlas Copco A SE 6 787 0,28% 0,00% Atlas Copco B SE 3 326 0,14% 0,42% Atlantia Spa IT 3 101 0,13% 0,13% Babco*ck International Group PLC GB 824 0,03% 0,03% Societe Bic Sa FR 1 140 0,05% 0,05% Bollore Sa FR 988 0,04% 0,04% Boskalis Westminster NL 1 106 0,05% 0,05% Bouygues SA FR 2 211 0,09% 0,09% Brenntag AG DE 2 537 0,11% 0,11% Bunzl Plc GB 4 216 0,18% 0,18% Bureau Veritas Sa FR 1 621 0,07% 0,07% Capita PLC GB 2 201 0,09% 0,09% Ferrovial SA ES 2 628 0,11% 0,11% CNH Industrial NV NL 2 670 0,11% 0,11% Cobham PLC GB 774 0,03% 0,03% Cie De Saint-Gobain FR 7 108 0,30% 0,30% Leonardo Spa IT 1 784 0,07% 0,07% Dassault Aviation SA FR 1 094 0,05% 0,05% DCC PLC IE 2 943 0,12% 0,12% Deutsche Post AG DE 9 983 0,42% 0,42% DSV A/S DK 3 817 0,16% 0,16% Easyjet Plc GB 700 0,03% 0,03% Edenred FR 887 0,04% 0,04% Eiffa*ge SA FR 1 789 0,07% 0,07% Experian PLC JE 7 135 0,30% 0,30% BAE Systems Plc GB 7 775 0,32% 0,32% Fraport Ag Frankfurt Airport Services Worldwide

DE 1 041 0,04% 0,04%

Siemens Gamesa Renewable Energy ES 1 824 0,08% 0,08% GEA Group AG DE 1 753 0,07% 0,07% Geberit AG CH 4 545 0,19% 0,19% Groupe Eurotunnel Se FR 1 218 0,05% 0,05%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (13)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

10

G4S PLC GB 1 988 0,08% 0,08% Rolls-Royce Holdings PLC GB 5 771 0,24% 0,24% Hochtief AG DE 802 0,03% 0,03% Imi Plc GB 1 388 0,06% 0,06% International Consolidated Airlines Group SA

ES 1 413 0,06% 0,06%

Intertek Group Plc GB 3 640 0,15% 0,15% ISS A/S DK 2 058 0,09% 0,09% Kuehne + Nagel International Ag CH 3 330 0,14% 0,14% Kone Oyj FI 4 019 0,17% 0,17% Legrand Sa FR 5 186 0,22% 0,22% Deutsche Lufthansa AG DE 2 007 0,08% 0,08% Man Se DE 489 0,02% 0,02% Metso Oyj FI 1 556 0,06% 0,06% Osram Licht AG DE 1 731 0,07% 0,07% Thales SA FR 2 935 0,12% 0,12% Koninklijke Philips NV NL 9 742 0,41% 0,41% Prysmian SpA IT 1 749 0,07% 0,07% Relx Nv NL 12 455 0,52% 0,52% Rexel SA FR 1 427 0,06% 0,06% Zodiac Aerospace FR 1 403 0,06% 0,06% Rolls-Royce Holdings PLC C-Shares 2017

GB 46 0,00% 0,00%

Royal Mail PLC GB 1 367 0,06% 0,06% Randstad Holding Nv NL 2 059 0,09% 0,09% Ryanair Holdings Plc IE 926 0,04% 0,04% Sandvik AB SE 4 998 0,21% 0,21% Schindler Holding AG CH 1 023 0,04% Schindler Holding Ag CH 2 439 0,10% 0,14% Schneider Electric SE FR 12 316 0,51% 0,51% Securitas B SE 1 308 0,05% 0,05% Smiths Group Plc GB 2 229 0,09% 0,09% SGS SA CH 4 090 0,17% 0,17% Skanska B SE 2 023 0,08% 0,08% SKF B SE 2 346 0,10% 0,10% Siemens AG DE 28 438 1,19% 1,19% Travis Perkins Plc GB 1 140 0,05% 0,05% Vestas Wind Systems A/S DK 5 351 0,22% 0,22% Vinci SA FR 12 600 0,53% 0,53% Volvo B SE 6 741 0,28% 0,28% Meggitt Plc GB 1 653 0,07% 0,07% Wartsila Oyj Abp FI 1 691 0,07% 0,07% Weir Group Plc/The GB 1 443 0,06% 0,06% Ferguson Plc JE 5 247 0,22% 0,22% Wolters Kluwer NV NL 3 112 0,13% 0,13% Zardoya Otis Sa ES 684 0,03% 0,03% Acs Actividades De Construccion Y Serv Sa Rig 6/17

ES 55 0,00% 0,00%

Summa Industri 311 350 12,99% Informationsteknologi Amadeus IT Group SA ES 7 352 0,31% 0,31% ASML Holding NV NL 13 224 0,55% 0,55% Atos SE FR 3 263 0,14% 0,14% Auto Trader Group PLC GB 1 630 0,07% 0,07% Capgemini SE FR 4 580 0,19% 0,19% Dassault Systemes Se FR 2 728 0,11% 0,11% Gemalto Nv NL 1 039 0,04% 0,04% Hexagon B SE 3 712 0,15% 0,15% Infineon Technologies AG DE 6 576 0,27% 0,27% Ingenico Group Sa FR 1 011 0,04% 0,04% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 5 806 0,24% 0,24% Nokia Oyj FI 8 902 0,37% 0,37% Nxp Semiconductors Nv NL 7 293 0,30% 0,30% Sage Group Plc/The GB 3 511 0,15% 0,15% SAP SE DE 27 651 1,15% 1,15% Stmicroelectronics Nv NL 2 583 0,11% 0,11% United Internet AG DE 2 110 0,09% 0,09% Worldpay Group PLC GB 2 696 0,11% 0,11% Summa Informationsteknologi 105 668 4,41% Kraftförsörjning Centrica Plc GB 4 170 0,17% 0,17% Dong Energy A/S DK 1 722 0,07% 0,07% Electricite De France Sa FR 2 219 0,09% 0,09% Edp - Energias De Portugal Sa PT 2 541 0,11% 0,11% Endesa SA ES 1 675 0,07% 0,07% Enel SpA IT 12 182 0,51% 0,51% E.ON SE DE 5 888 0,25% 0,25% Fortum Oyj FI 1 687 0,07% 0,07% Gas Natural SDG SA ES 1 715 0,07% 0,07% Engie Sa FR 7 916 0,33% 0,33% National Grid Plc GB 12 397 0,52% 0,52% Iberdrola SA ES 11 981 0,50% 0,50% Innogy SE DE 1 337 0,06% 0,06% Red Electrica Corp Sa ES 2 661 0,11% 0,11% RWE AG DE 2 216 0,09% 0,09% Severn Trent PLC GB 3 087 0,13% 0,13% Sse Plc GB 5 177 0,22% 0,22% Suez FR 1 661 0,07% 0,07% Terna Rete Elettrica Nazionale Spa IT 1 984 0,08% 0,08% United Utilities Group Plc GB 3 149 0,13% 0,13% Veolia Environnement Sa FR 2 410 0,10% 0,10% Summa Kraftförsörjning 89 774 3,74% Material Anglo American Plc GB 4 912 0,20% 0,20% Air Liquide Sa FR 14 477 0,60% 0,60% Arkema Sa FR 1 769 0,07% 0,07% Akzo Nobel NV NL 6 309 0,26% 0,26% Antofa*gasta PLC GB 1 468 0,06% 0,06% Arcelormittal LU 3 171 0,13% 0,13% BHP Billiton Plc GB 9 468 0,39% 0,39% Boliden AB SE 1 900 0,08% 0,08% Chr Hansen Holding A/S DK 1 643 0,07% 0,07% Covestro AG DE 1 731 0,07% 0,07% CRH Plc IE 7 622 0,32% 0,32% Croda International PLC GB 3 016 0,13% 0,13% Koninklijke DSM NV NL 4 144 0,17% 0,17% Ems-Chemie Holding Ag CH 1 650 0,07% 0,07% Evonik Industries AG DE 1 694 0,07% 0,07% Fresnillo Plc GB 1 361 0,06% 0,06% Fuchs Petrolub SE DE 562 0,02% 0,02% Givaudan SA CH 5 524 0,23% 0,23% Glencore Plc JE 12 255 0,51% 0,51% Heidelbergcement Ag DE 3 923 0,16% 0,16% Lafargeholcim Ltd CH 6 890 0,29% 0,29% Imerys SA FR 1 056 0,04% 0,04% Johnson Matthey PLC GB 2 386 0,10% 0,10% K+S AG DE 1 317 0,05% 0,05% Lanxess Ag DE 2 111 0,09% 0,09% Linde AG DE 9 269 0,39% 0,39% Mondi Plc GB 3 301 0,14% 0,14% Norsk Hydro ASA NO 1 686 0,07% 0,07%

Novozymes A/S DK 2 650 0,11% 0,11% Randgold Resources Ltd JE 2 361 0,10% 0,10% Rio Tinto Plc GB 14 489 0,60% 0,60% Sika Ag CH 3 744 0,16% 0,16% Solvay SA BE 2 769 0,12% 0,12% Stora Enso Oyj FI 1 747 0,07% 0,07% Symrise AG DE 2 348 0,10% 0,10% Thyssenkrupp Ag DE 2 879 0,12% 0,12% BASF SE DE 23 070 0,96% 0,96% Umicore Sa BE 1 972 0,08% 0,08% Upm-Kymmene Oyj FI 3 830 0,16% 0,16% Voestalpine Ag AT 1 612 0,07% 0,07% Yara International ASA NO 1 488 0,06% 0,06% Summa Material 181 571 7,57% Sällanköpsvaror och tjänster Accor SA FR 2 095 0,09% 0,09% Adidas AG DE 10 141 0,42% 0,42% Altice NV NL 2 078 0,09% Altice Nv NL 1 087 0,05% 0,13% Axel Springer SE DE 699 0,03% 0,03% Barratt Developments PLC GB 1 617 0,07% 0,07% Berkeley Group Holdings Plc GB 1 676 0,07% 0,07% Bayerische Motoren Werke Ag DE 8 494 0,35% 0,00% Bayerische Motoren Werke Ag Pref DE 1 368 0,06% 0,41% Burberry Group PLC GB 3 300 0,14% 0,14% Sky Plc GB 4 274 0,18% 0,18% Carnival PLC GB 4 371 0,18% 0,18% Dixons Carphone plc GB 844 0,04% 0,04% Christian Dior Se FR 4 959 0,21% 0,21% Compass Group Plc GB 11 418 0,48% 0,48% Continental AG DE 6 651 0,28% 0,28% Daimler AG DE 18 325 0,76% 0,76% Dufry AG CH 1 137 0,05% 0,05% Electrolux B SE 2 483 0,10% 0,10% Eutelsat Communications Sa FR 1 397 0,06% 0,06% Ferrari NV NL 2 898 0,12% 0,12% Fiat Chrysler Automobiles NV NL 2 307 0,10% 0,10% Hennes and Mauritz B SE 6 041 0,25% 0,25% Hermes International FR 3 480 0,15% 0,15% Hugo Boss AG DE 1 237 0,05% 0,05% Husqvarna B SE 1 706 0,07% 0,07% Intercontinental Hotels Group Plc GB 2 984 0,12% 0,12% Industria De Diseno Textil Sa ES 10 552 0,44% 0,44% ITV Plc GB 2 136 0,09% 0,09% JCDecaux SA FR 654 0,03% 0,03% Kering FR 7 470 0,31% 0,31% Kingfisher Plc GB 2 821 0,12% 0,12% Lagardere SCA FR 1 125 0,05% 0,05% Paddy Power Betfair PLC IE 1 957 0,08% 0,08% Luxottica Group Spa IT 2 267 0,09% 0,09% Marks and Spencer Group Plc GB 1 813 0,08% 0,08% Merlin Entertainments PLC GB 2 045 0,09% 0,09% Metro AG DE 1 399 0,06% 0,06% Cie Generale Des Etablissem*nts Michelin

FR 6 635 0,28% 0,28%

Nokian Renkaat oyj FI 1 497 0,06% 0,06% Next plc GB 1 986 0,08% 0,08% Pandora A/S DK 2 527 0,11% 0,11% Pearson Plc GB 1 957 0,08% 0,08% Persimmon Plc GB 2 198 0,09% 0,09% Peugeot Sa FR 2 879 0,12% 0,12% Porsche Automobil Holding SE DE 1 865 0,08% 0,08% TUI AG DE 2 032 0,08% 0,08% Prosiebensat.1 Media SE DE 3 303 0,14% 0,14% Publicis Groupe SA FR 4 077 0,17% 0,17% Renault Sa FR 4 869 0,20% 0,20% Cie Financiere Richemont Sa CH 11 824 0,49% 0,49% RTL Group SA LU 703 0,03% 0,03% Schaeffler AG DE 533 0,02% 0,02% SEB SA FR 1 280 0,05% 0,05% Ses Sa ADR LU 2 028 0,08% 0,08% Schibsted ASA A-Shares NO 930 0,04% Schibsted ASA B-shares NO 661 0,03% 0,07% Swatch Group Ag CH 3 159 0,13% Swatch Group Ag Reg CH 1 016 0,04% 0,17% Sodexo Sa FR 4 007 0,17% 0,17% GKN Plc GB 2 497 0,10% 0,10% Telenet Group Holding NV BE 1 276 0,05% 0,05% Taylor Wimpey PLC GB 1 684 0,07% 0,07% Valeo SA FR 4 676 0,20% 0,20% Vivendi SA FR 6 644 0,28% 0,28% Volkswagen AG DE 1 153 0,05% Volkswagen Ag DE 7 743 0,32% 0,37% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR 19 667 0,82% 0,82% William Hill Plc GB 916 0,04% 0,04% WPP PLC JE 7 609 0,32% 0,32% Whitbread PLC GB 2 903 0,12% 0,12% Zalando SE DE 1 339 0,06% 0,06% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 263 379 10,99% Telekomoperatörer Proximus Sadp BE 1 729 0,07% 0,07% BT Group Plc GB 9 278 0,39% 0,39% Deutsche Telekom Ag DE 15 663 0,65% 0,65% Elisa Oyj FI 1 937 0,08% 0,08% Iliad Sa FR 2 012 0,08% 0,08% Inmarsat Plc GB 1 698 0,07% 0,07% Koninklijke KPN NV NL 3 183 0,13% 0,13% Millicom International Cellular Sa SDR LU 659 0,03% 0,03% SFR Group SA FR 835 0,03% 0,03% Orange Sa FR 9 522 0,40% 0,40% Swisscom AG CH 2 934 0,12% 0,12% Tdc A/S DK 911 0,04% 0,04% Telefonica Deutschland Holding AG DE 892 0,04% 0,04% Telefonica Sa ES 12 249 0,51% 0,51% Telecom Italia Spa/Milano IT 3 069 0,13% Telecom Italia Spa/Milano Savings shares

IT 950 0,04% 0,17%

Telenor ASA NO 3 561 0,15% 0,15% Telia Company AB SE 4 369 0,18% 0,18% Tele2 B SE 2 150 0,09% 0,09% Vodafone Group Plc GB 21 338 0,89% 0,89% Summa Telekomoperatörer 98 941 4,13% Fastigheter British Land Co PLC GB 1 986 0,08% 0,08% Vonovia SE DE 5 608 0,23% 0,23% Deutsche Wohnen AG DE 3 840 0,16% 0,16% Fonciere des Regions FR 892 0,04% 0,04% Gecina Sa FR 1 102 0,05% 0,05% Hammerson PLC GB 1 607 0,07% 0,07% ICADE FR 972 0,04% 0,04% Klepierre FR 2 106 0,09% 0,09%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (14)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

11

Land Securities Group Plc GB 2 747 0,11% 0,11% Intu Properties PLC GB 1 324 0,06% 0,06% Segro Plc GB 1 901 0,08% 0,08% Swiss Prime Site AG CH 1 732 0,07% 0,07% Unibail-Rodamco SE FR 6 315 0,26% 0,26% Summa Fastigheter 32 132 1,34% Summa Aktier 2 378 475 99,22% Summa Överlåtbara värdepapper 2 378 475 99,22% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat Euro Stoxx 50 Sep 17 / VGU7 DE 0 0,00% 0,00% Ftse 100 Index Future Sep 17 / Z U7 GB 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 2 378 386 99,21% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 18 834 0,79% 0,00% Varav likvida medel SEB 15 335 0,64% 0,00% Varav likvida medel UBS 986 0,04% 0,00% Fondförmögenhet 2 397 220 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel SEB 15 335 0,64% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB A 4 530 0,19% 0,00% Summa SEB 19 865 0,83% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 2 378 475 99,22% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 18 746 0,78% 0,00% Summa tillgångar och skulder 2 397 220 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (15)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

12

Skandia Global Exponering Fonden investerar i globala aktier. Investeringarna fördelas över olika länder, branscher och valutor. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda samman-sättningen av sitt jämförelseindex genom fysisk replikering. Det förväntas dock uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och jämförelseindex eftersom man i förvaltningen tar hänsyn till Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsan-svar. Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter. En placering i den globala aktiemarknaden har historiskt präg-lats av en relativt medelhög risk för att vara en aktieplacering, tack vare god riskspridning mellan olika länder, branscher och valutor. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättning-en kommer att uppvisa en sådan risknivå i jämförelse med andra aktiefonder med inriktning på vissa branscher, regioner eller aktier i mindre bolag. Fondens investeringar valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Placerings-horisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens samman-lagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstru-ment tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Global Exponering steg 2,4 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 2,7 procent. De globala börsmarknaderna utvecklades överlag starkt under det första halvåret. Den amerikanska makrostatistiken var generellt stödjande under hela första halvåret. Inköpschefsin-dexet ISM var mycket starkt under februari. Även jobbtillväxten (Nonfarm Payrolls) var mycket stark under januari och febru-ari, men ökningstakten minskade under mars-maj. I övrigt riktades fokus och blickarna kring Donald Trumps installation som USA:s president, vilket bland annat inleddes med order om att riva upp handelsavtal, murbygge vid mexikanska grän-sen, inreseförbud och löfte kring att något skulle presenteras kring skatterna. Även i eurozonen indikerade inköpschefindexet för tillverk-ningsindustrin på expansion under hela perioden och accele-rerade dessutom, framförallt Tyskland visade på mycket starka siffror. I Storbritannien meddelade Therese May att man ej söker delvist EU medlemskap utan man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis och en formell ansökan om utträde lämnades in. De globala aktiemarknaderna tappade lite momentum under halvårets sista månad och börserna föll tillbaka något. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvi-kelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlig-het med Skandia Fonders policy för miljö- och samhällsansvar. Fonden utvecklades något sämre än sitt index då bolag inom industrier som vapen och tobak levererade bättre avkastning än jämförelseindex. Kronans förstärkning mot de stora världs-valutorna amerikanska dollar, brittiska pund och japanska yen bidrog negativt till fondens absoluta avkastning. Den 31 maj genomfördes den kvartalsvisa indexomviktningen i fondens jämförelseindex, men den medförde inga stora förändringar ur ett globalt perspektiv. Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemark-naden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode: 0,40 % per år. Årlig avgift: 0,42 %. Ansvarig förvaltare: Mattias Kellner (Skandia Investment Managment) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 7,5 % 8,1 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 13,5 % 13,5 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,3 % Jämförelseindex: MSCI World Index Net (inkluderar utdelningar). 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Fondför-mögenhet

i tkr

Fondför- mögenhet i

tkr

Andels-värde

Andels-värde

Andelsklass Totalt A B A B 2017 2 135 141 2 049 472 85 669 177,46 169,77 2016 1 761 743 1 684 967 76 776 173,26 169,76 2015 2 226 201 2 157 732 68 469 150,18 150,18 2014 1 850 128 1 850 128 141,58 2013 1 038 409 1 038 409 111,14 År Antal andelar

i heltal Antal andelar

i heltal Antal andelar

i heltal Utdelning per andel

Totalavkastning Fond Index

Andelsklass Totalt A B B A & B 2017 12 053 169 11 548 553 504 616 4,20 2,4 % 2,7 % 2016 10 177 287 9 725 025 452 262 3,02 15,4 % 15,9 % 2015 14 823 552 14 367 640 455 912 0,00 6,1 % 6,8 % 2014 13 067 649 13 067 649 27,4 % 27,9 % 2013 9 343 252 9 343 252 11,1 % 11,4 % Fondens active share 2017-06-30 9,47 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 2 122 917 1 048 857 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 0 0 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 2 122 917 1 048 857 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 2 122 917 1 048 857 Bankmedel och övriga likvida medel 16 454 11 191 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 10 Övriga tillgångar (Not 2) 14 232 8 437 Summa tillgångar 2 153 623 1 068 495 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 719 338 Övriga skulder (Not 2) 17 763 10 313 Summa skulder 18 482 10 650 Fondförmögenhet (Not 1) 2 135 141 1 057 844 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 353 638 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 1 761 743 2 226 204 Andelsutgivning 396 822 150 767 Andelsinlösen - 61 314 -1 284

364 Årets resultat enligt resultaträkning 39 987 - 33 381 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning - 2 096 - 1 379 Fondförmögenhet vid årets slu*t 2 135 141 1 057 844 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 14 232 8 437 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 17 763 - 10 313

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (16)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

13

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Archer-Daniels-Midland Co US 1 605 0,08% 0,08% Aeon Co Ltd JP 730 0,03% 0,03% Koninklijke Ahold Delhaize Nv NL 1 252 0,06% 0,06% Wal-Mart Stores Inc US 6 830 0,32% 0,32% Ajinomoto Co Inc JP 929 0,04% 0,04% Alimentation Couche-Tard Inc CA 1 373 0,06% 0,06% Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv BE 5 081 0,24% 0,24% Aryzta AG CH 46 0,00% 0,00% Associated British Foods PLC GB 739 0,03% 0,03% Barry Callebaut AG CH 116 0,01% 0,01% Beiersdorf AG DE 729 0,03% 0,03% Brown-Forman Corp US 1 107 0,05% 0,05% Danone Sa FR 3 492 0,16% 0,16% Bunge Ltd BM 692 0,03% 0,03% Calbee Inc JP 33 0,00% 0,00% Carlsberg A/S DK 1 191 0,06% 0,06% Carrefour SA FR 705 0,03% 0,03% Casino Guichard Perrachon Sa FR 116 0,01% 0,01% Chocoladefabriken Lindt and Spruengli Ag

CH 589 0,03%

Chocoladefabriken Lindt and Spruengli Ag PC

CH 392 0,02% 0,05%

Church and Dwight Co Inc US 1 707 0,08% 0,08% Clorox Co/The US 1 686 0,08% 0,08% Coca-Cola Bottlers Japan Inc JP 927 0,04% 0,04% Coca-Cola Co/The US 11 046 0,52% 0,52% Coca-Cola Amatil Ltd AU 377 0,02% 0,02% Coca-Cola Hbc Ag CH 1 056 0,05% 0,05% Coca-Cola European Partners Plc GB 1 318 0,06% 0,06% Colgate-Palmolive Co US 4 002 0,19% 0,19% Colruyt Sa BE 199 0,01% 0,01% Conagra Brands Inc US 1 206 0,06% 0,06% Molson Coors Brewing Co US 1 238 0,06% 0,06% Costco Wholesale Corp US 4 317 0,20% 0,20% Coty Inc US 468 0,02% 0,02% Campbell Soup Co US 792 0,04% 0,04% Cvs Health Corp US 4 751 0,22% 0,22% Distribuidora Internacional De Alimen-tacion Sa

ES 469 0,02% 0,02%

Dr Pepper Snapple Group Inc US 1 460 0,07% 0,07% Edgewell Personal Care Co US 192 0,01% 0,01% Empire Co Ltd CA 215 0,01% 0,01% Estee Lauder Cos Inc/The US 2 105 0,10% 0,10% Familymart Uny Holdings Co Ltd JP 434 0,02% 0,02% Golden Agri-Resources Ltd MU 71 0,00% 0,00% Monster Beverage Corp US 1 574 0,07% 0,07% Heineken Holding NV NL 1 062 0,05% 0,05% Heineken NV NL 2 004 0,09% 0,09% Henkel AG and Co KGaA DE 1 953 0,09% 0,00% Henkel Ag and Co Kgaa DE 997 0,05% 0,14% Hormel Foods Corp US 604 0,03% 0,03% Hershey Co/The US 1 709 0,08% 0,08% ICA Gruppen AB SE 191 0,01% 0,01% Ingredion Inc US 503 0,02% 0,02% Jeronimo Martins SGPS SA PT 398 0,02% 0,02% Kao Corp JP 1 653 0,08% 0,08% Asahi Group Holdings Ltd JP 1 143 0,05% 0,05% Kellogg Co US 1 406 0,07% 0,07% Kerry Group Plc IE 999 0,05% 0,05% Kikkoman Corp JP 269 0,01% 0,01% Kimberly-Clark Corp US 3 158 0,15% 0,15% Kose Corp JP 184 0,01% 0,01% Kraft Heinz Co US 3 373 0,16% 0,16% Kroger Co/The US 1 042 0,05% 0,05% Lawson Inc JP 649 0,03% 0,03% Lion Corp JP 698 0,03% 0,03% Loblaw Cos Ltd CA 826 0,04% 0,04% L'Oreal Sa FR 3 366 0,16% 0,16% Marine Harvest ASA NO 388 0,02% 0,02% Mccormick and Co Inc/Md US 1 151 0,05% 0,05% Meiji Holdings CO LTD JP 957 0,04% 0,04% Metro Inc CA 499 0,02% 0,02% Kirin Holdings Co Ltd JP 979 0,05% 0,05% General Mills Inc US 2 106 0,10% 0,10% Mondelez International Inc US 4 554 0,21% 0,21% Nestle SA CH 16 298 0,76% 0,76% Nh Foods Ltd JP 256 0,01% 0,01% Nisshin Seifun Group Inc JP 251 0,01% 0,01% Nissin Foods Holdings Co Ltd JP 211 0,01% 0,01% Orkla ASA NO 825 0,04% 0,04% Diageo Plc GB 5 180 0,24% 0,24% PepsiCo Inc US 10 326 0,48% 0,48% Pernod Ricard Sa FR 2 258 0,11% 0,11% Pola Orbis Holdings Inc JP 178 0,01% 0,01% Procter and Gamble Co/The US 13 630 0,64% 0,64% Reckitt Benckiser Group Plc GB 3 967 0,19% 0,19% Remy Cointreau SA FR 126 0,01% 0,01% Rite Aid Corp US 87 0,00% 0,00% J Sainsbury Plc GB 409 0,02% 0,02% Saputo Inc CA 536 0,03% 0,03% Essity Aktiebolag B SE 1 242 0,06% 0,06% Seven and I Holdings Co Ltd JP 1 633 0,08% 0,08% Shiseido Co Ltd JP 899 0,04% 0,04% Jm Smucker Co/The US 1 098 0,05% 0,05% Spectrum Brands Holdings Inc US 422 0,02% 0,02% Constellation Brands Inc US 2 124 0,10% 0,10% Suntory Beverage and Food Ltd JP 431 0,02% 0,02% Sysco Corp US 1 656 0,08% 0,08% Tate and Lyle Plc GB 621 0,03% 0,03% Toyo Suisan Kaisha Ltd JP 323 0,02% 0,02% Treasury Wine Estates Ltd AU 229 0,01% 0,01% Tesco Plc GB 957 0,04% 0,04% Tsuruha Holdings Inc JP 448 0,02% 0,02% Tyson Foods Inc US 951 0,04% 0,04% Unilever Plc GB 4 520 0,21% 0,21% Unicharm Corp JP 869 0,04% 0,04% Unilever NV NL 5 414 0,25% 0,25% Walgreens Boots Alliance Inc US 4 425 0,21% 0,21% Wesfarmers Ltd AU 1 905 0,09% 0,09% Whole Foods Market Inc US 781 0,04% 0,04%

WH Group LTD KY 660 0,03% 0,03% Wilmar International Ltd SG 164 0,01% 0,01% WM Morrison Supermarkets PLC GB 328 0,02% 0,02% George Weston Ltd CA 457 0,02% 0,02% Woolworths Ltd AU 1 213 0,06% 0,06% Yakult Honsha Co Ltd JP 345 0,02% 0,02% Yamazaki Baking Co Ltd JP 168 0,01% 0,01% Safeway Inc Casa Ley Contingent value rights 2015

US 16 0,00%

Safeway Inc PDC LLC Contingent value rights 2015

US 1 0,00% 0,00%

Summa Dagligvaror 197 017 9,23% Energi Anadarko Petroleum Corp US 1 262 0,06% 0,06% Antero Resources Corp US 182 0,01% 0,01% Apache Corp US 1 092 0,05% 0,05% ARC Resources Ltd CA 187 0,01% 0,01% Altagas Ltd CA 97 0,00% 0,00% Baker Hughes A Ge Co US 1 471 0,07% 0,07% BP Plc GB 6 961 0,33% 0,33% Halliburton Co US 2 125 0,10% 0,10% Cabot Oil and Gas Corp US 804 0,04% 0,04% Caltex Australia Ltd AU 369 0,02% 0,02% Canadian Natural Resources Ltd CA 1 750 0,08% 0,08% Cameco Corp CA 161 0,01% 0,01% Cenovus Energy Inc CA 379 0,02% 0,02% Chevron Corp US 11 792 0,55% 0,55% Cheniere Energy Inc US 452 0,02% 0,02% Concho Resources Inc US 1 538 0,07% 0,07% Continental Resources Inc/Ok US 327 0,02% 0,02% Core Laboratories NV NL 85 0,00% 0,00% Crescent Point Energy Corp CA 219 0,01% 0,01% Devon Energy Corp US 944 0,04% 0,04% Diamondback Energy Inc US 449 0,02% 0,02% Encana Corp CA 461 0,02% 0,02% Enagas SA ES 359 0,02% 0,02% Eni SpA IT 2 090 0,10% 0,10% EOG Resources Inc US 2 749 0,13% 0,13% EQT Corp US 494 0,02% 0,02% Exxon Mobil Corp US 19 338 0,91% 0,91% Galp Energia SGPS SA PT 279 0,01% 0,01% Helmerich and Payne Inc US 275 0,01% 0,01% Hess Corp US 555 0,03% 0,03% Hollyfrontier Corp US 232 0,01% 0,01% Husky Energy Inc CA 39 0,00% 0,00% Idemitsu Kosan Co Ltd JP 96 0,00% 0,00% Imperial Oil Ltd CA 638 0,03% 0,03% Inpex Corp JP 690 0,03% 0,03% Inter Pipeline Ltd CA 604 0,03% 0,03% JXTG Holdings Inc JP 875 0,04% 0,04% Keyera Corp CA 267 0,01% 0,01% Kinder Morgan Inc/De US 2 992 0,14% 0,14% Lundin Petroleum AB SE 150 0,01% 0,01% Marathon Oil Corp US 570 0,03% 0,03% Murphy Oil Corp US 65 0,00% 0,00% Noble Energy Inc US 931 0,04% 0,04% Neste Oyj FI 458 0,02% 0,02% Newfield Exploration Co US 360 0,02% 0,02% National Oilwell Varco Inc US 861 0,04% 0,04% Occidental Petroleum Corp US 2 878 0,13% 0,13% Oil Search Ltd PG 496 0,02% 0,02% OMV AG AT 331 0,02% 0,02% Oneok Inc US 748 0,04% 0,04% Origin Energy Ltd AU 656 0,03% 0,03% Parsley Energy Inc US 257 0,01% 0,01% Peyto Exploration and Development Corp

CA 92 0,00% 0,00%

Petrofac Ltd JE 52 0,00% 0,00% ConocoPhillips US 3 040 0,14% 0,14% Plains GP Holdings LP US 309 0,01% 0,01% PrairieSky Royalty Ltd CA 590 0,03% 0,03% Pembina Pipeline Corp CA 1 008 0,05% 0,05% Pioneer Natural Resources Co US 2 288 0,11% 0,11% Range Resources Corp US 195 0,01% 0,01% Royal Dutch Shell Plc A GB 6 623 0,31% 0,00% Royal Dutch Shell Plc B GB 5 738 0,27% 0,58% Repsol SA ES 826 0,04% 0,04% Santos Ltd AU 184 0,01% 0,01% Schlumberger Ltd CW 5 625 0,26% 0,26% Seven Generations Energy Ltd CA 346 0,02% 0,02% Snam SpA IT 416 0,02% 0,02% Southwestern Energy Co US 190 0,01% 0,01% Saipem SpA IT 79 0,00% 0,00% Statoil ASA NO 1 009 0,05% 0,05% Suncor Energy Inc CA 2 870 0,13% 0,13% Targa Resources Corp US 457 0,02% 0,02% TechnipFMC PLC XNYS GB 321 0,02% 0,02% Tenaris SA LU 567 0,03% 0,03% Andeavor US 632 0,03% 0,03% Total SA FR 6 815 0,32% 0,32% Tourmaline Oil Corp CA 145 0,01% 0,01% TransCanada Corp CA 2 690 0,13% 0,13% Valero Energy Corp US 2 219 0,10% 0,10% Vermilion Energy Inc CA 162 0,01% 0,01% Koninklijke Vopak Nv NL 114 0,01% 0,01% Weatherford International Plc IE 235 0,01% 0,01% Williams Cos Inc/The US 1 532 0,07% 0,07% Woodside Petroleum Ltd AU 804 0,04% 0,04% Cimarex Energy Co US 396 0,02% 0,02% Showa Shell Sekiyu Kk JP 63 0,00% 0,00% Repsol SA Rights 06/17 ES 24 0,00% 0,00% Summa Energi 123 096 5,77% Finans ABN AMRO Group NV NL 500 0,02% 0,02% Aberdeen Asset Management Plc GB 174 0,01% 0,01% Credit Agricole SA FR 819 0,04% 0,04% Chubb Ltd CH 3 805 0,18% 0,18% Admiral Group Plc GB 174 0,01% 0,01% Aegon NV NL 757 0,04% 0,04% Aeon Financial Service Co Ltd JP 71 0,00% 0,00% Affiliated Managers Group Inc US 420 0,02% 0,02% Aflac Inc US 2 293 0,11% 0,11% AIA Group Ltd HK 5 548 0,26% 0,26% Allianz SE DE 5 355 0,25% 0,25% Alleghany Corp US 502 0,02% 0,02% Ally Financial Inc US 511 0,02% 0,02% Allstate Corp/The US 2 089 0,10% 0,10% Agnc Investment Corp US 395 0,02% 0,02% American International Group Inc US 3 480 0,16% 0,16% American Financial Group Inc/Oh US 922 0,04% 0,04% Td Ameritrade Holding Corp US 834 0,04% 0,04% AMP Ltd AU 589 0,03% 0,03%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (17)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

14

Ameriprise Financial Inc US 1 181 0,06% 0,06% American Express Co US 3 553 0,17% 0,17% Australia and New Zealand Banking Group Ltd

AU 3 434 0,16% 0,16%

Aon PLC GB 2 243 0,11% 0,11% Aozora Bank Ltd JP 129 0,01% 0,01% Arch Capital Group Ltd BM 866 0,04% 0,04% Arthur J Gallagher and Co US 966 0,05% 0,05% Mebuki Financial Group Inc JP 110 0,01% 0,01% Assicurazioni Generali Spa IT 1 131 0,05% 0,05% Assurant Inc US 262 0,01% 0,01% ASX LTD AU 1 071 0,05% 0,05% Aviva Plc GB 1 446 0,07% 0,07% Axis Capital Holdings Ltd BM 600 0,03% 0,03% Julius Baer Group LTD CH 535 0,03% 0,03% Bank Leumi Le-Israel Bm IL 213 0,01% 0,01% Baloise Holding AG CH 422 0,02% 0,02% Bank Of America Corp US 14 426 0,68% 0,68% Commonwealth Bank of Australia AU 6 178 0,29% 0,29% Bank of Montreal CA 2 597 0,12% 0,12% Bankia SA ES 395 0,02% 0,02% Bank Of East Asia Ltd HK 186 0,01% 0,01% Bank Of New York Mellon Corp/The US 3 098 0,15% 0,15% Barclays Plc GB 2 746 0,13% 0,13% Banco Santander SA ES 5 756 0,27% 0,27% BbandT Corp US 2 375 0,11% 0,11% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa ES 2 948 0,14% 0,14% National Bank of Canada CA 1 169 0,05% 0,05% Bendigo and Adelaide Bank Ltd AU 125 0,01% 0,01% Franklin Resources Inc US 1 209 0,06% 0,06% Wr Berkley Corp US 700 0,03% 0,03% Berkshire Hathaway Inc US 12 000 0,56% 0,56% Bankinter SA ES 211 0,01% 0,01% Bank of Ireland Group PLC IE 472 0,02% 0,02% Blackrock Inc US 3 563 0,17% 0,17% Bank Of Queensland Ltd AU 146 0,01% 0,01% BNP Paribas SA FR 4 411 0,21% 0,21% Boc Hong Kong Holdings Ltd HK 1 493 0,07% 0,07% Brookfield Asset Management Inc CA 2 694 0,13% 0,13% Capital One Financial Corp US 2 578 0,12% 0,12% CBOE Holdings Inc US 540 0,03% 0,03% Axa Sa FR 2 941 0,14% 0,14% Challenger Ltd/Australia AU 711 0,03% 0,03% Chiba Bank Ltd/The JP 183 0,01% 0,01% Chugoku Bank Ltd/The JP 126 0,01% 0,01% Canadian Imperial Bank Of Commerce CA 2 396 0,11% 0,11% Cincinnati Financial Corp US 1 100 0,05% 0,05% Citizens Financial Group Inc US 1 144 0,05% 0,05% CIT Group Inc US 411 0,02% 0,02% Citigroup Inc US 10 887 0,51% 0,51% CI Financial Corp CA 754 0,04% 0,04% Cme Group Inc US 2 535 0,12% 0,12% CNP Assurances FR 126 0,01% 0,01% Commerzbank AG DE 831 0,04% 0,04% Comerica Inc US 927 0,04% 0,04% Concordia Financial Group Ltd JP 213 0,01% 0,01% Caixabank Sa ES 1 116 0,05% 0,05% Credit Suisse Group AG CH 1 974 0,09% 0,09% Danske Bank A/S DK 1 149 0,05% 0,05% Dai-Ichi Life Holdings Inc JP 1 126 0,05% 0,05% Resona Holdings Inc JP 752 0,04% 0,04% Daiwa Securities Group Inc JP 600 0,03% 0,03% Deutsche Boerse Ag DE 457 0,02% 0,02% Dbs Group Holdings Ltd SG 1 703 0,08% 0,08% Deutsche Bank AG DE 1 915 0,09% 0,09% Mitsubishi Ufj Lease and Finance Co Ltd

JP 111 0,01% 0,01%

Direct Line Insurance Group PLC GB 358 0,02% 0,02% Discover Financial Services US 1 311 0,06% 0,06% DNB ASA NO 650 0,03% 0,03% East West Bancorp Inc US 494 0,02% 0,02% Eaton Vance Corp US 200 0,01% 0,01% Element Fleet Management Corp CA 35 0,00% 0,00% Erste Group Bank AG AT 700 0,03% 0,03% E*trade Financial Corp US 609 0,03% 0,03% Eurazeo Sa FR 146 0,01% 0,01% Exor Nv NL 258 0,01% 0,01% Fairfax Financial Holdings Ltd CA 1 095 0,05% 0,05% Fifth Third Bancorp US 963 0,05% 0,05% First Pacific Co Ltd/Hong Kong BM 62 0,00% 0,00% First Republic Bank/Ca US 844 0,04% 0,04% Fnf Group US 1 323 0,06% 0,06% Unipolsai Assicurazioni Spa IT 102 0,00% 0,00% Ageas BE 469 0,02% 0,02% f*ckuoka Financial Group Inc JP 120 0,01% 0,01% Groupe Bruxelles Lambert Sa BE 825 0,04% 0,04% Gjensidige Forsikring ASA NO 119 0,01% 0,01% Goldman Sachs Group Inc/The US 5 053 0,24% 0,24% SandP Global Inc US 2 216 0,10% 0,10% Great-West Lifeco Inc CA 388 0,02% 0,02% Hachijuni Bank Ltd/The JP 107 0,01% 0,01% Svenska Handelsbanken AB A SE 1 067 0,05% 0,05% Hang Seng Bank Ltd HK 1 023 0,05% 0,05% Bank Hapoalim Bm IL 133 0,01% 0,01% Hargreaves Lansdown PLC GB 126 0,01% 0,01% Hartford Financial Services Group Inc US 1 685 0,08% 0,08% Huntington Bancshares Inc/Oh US 821 0,04% 0,04% Hiroshima Bank Ltd/The JP 150 0,01% 0,01% Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

HK 1 850 0,09% 0,09%

Hannover Rueck Se DE 252 0,01% 0,01% HSBC Holdings Plc GB 10 836 0,51% 0,51% Insurance Australia Group Ltd AU 539 0,03% 0,03% Msci Inc US 695 0,03% 0,03% Intercontinental Exchange Inc US 2 168 0,10% 0,10% IGM Financial Inc CA 52 0,00% 0,00% Industrial Alliance Insurance and Financial Services

CA 146 0,01% 0,01%

Industrivärden AB C SE 818 0,04% 0,04% ING Groep NV NL 3 956 0,19% 0,19% Intact Financial Corp CA 636 0,03% 0,03% Intesa Sanpaolo Spa IT 2 244 0,11% 0,11% Investor B SE 1 258 0,06% 0,06% Investec PLC GB 150 0,01% 0,01% Invesco Ltd BM 801 0,04% 0,04% Natixis Sa FR 217 0,01% 0,01% Japan Post Bank Co Ltd JP 486 0,02% 0,02% Japan Post Holdings Co Ltd JP 377 0,02% 0,02% JPMorgan Chase and Co US 18 887 0,88% 0,88% Kbc Group Nv BE 837 0,04% 0,04% KeyCorp US 1 344 0,06% 0,06% Kinnevik Investment B SE 1 025 0,05% 0,05% Leucadia National Corp US 375 0,02% 0,02% Legal and General Group Plc GB 1 204 0,06% 0,06%

Lloyds Banking Group PLC GB 3 477 0,16% 0,16% Lincoln National Corp US 969 0,05% 0,05% Loews Corp US 1 066 0,05% 0,05% London Stock Exchange Group Plc GB 625 0,03% 0,03% Macquarie Group Ltd AU 1 723 0,08% 0,08% Manulife Financial Corp CA 1 863 0,09% 0,09% Mapfre SA ES 196 0,01% 0,01% Markel Corp US 823 0,04% 0,04% Marsh and Mclennan Cos Inc US 2 236 0,10% 0,10% Mediobanca Spa IT 178 0,01% 0,01% Medibank Pvt Ltd AU 296 0,01% 0,01% Metlife Inc US 2 873 0,13% 0,13% Tokio Marine Holdings Inc JP 1 711 0,08% 0,08% MsandAd Insurance Group Holdings Inc

JP 963 0,05% 0,05%

Mizuho Financial Group Inc JP 2 823 0,13% 0,13% Moody's Corp US 1 334 0,06% 0,06% Morgan Stanley US 3 758 0,18% 0,18% MandT Bank Corp US 1 229 0,06% 0,06% Muenchener Rueckversicherungs Ag DE 2 104 0,10% 0,10% National Australia Bank Ltd AU 3 497 0,16% 0,16% Nasdaq Inc US 301 0,01% 0,01% Navient Corp US 112 0,01% 0,01% Sompo Holdings Inc JP 586 0,03% 0,03% Annaly Capital Management Inc US 1 118 0,05% 0,05% NN Group NV NL 589 0,03% 0,03% Nomura Holdings Inc JP 1 223 0,06% 0,06% Nordea Bank AB SE 2 160 0,10% 0,10% Bank of Nova Scotia CA 4 205 0,20% 0,20% Northern Trust Corp US 1 230 0,06% 0,06% New York Community Bancorp Inc US 266 0,01% 0,01% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG 1 748 0,08% 0,08% Onex Corp CA 270 0,01% 0,01% Old Mutual Plc GB 675 0,03% 0,03% Orix Corp JP 1 097 0,05% 0,05% Japan Exchange Group Inc JP 428 0,02% 0,02% Pargesa Holding SA CH 72 0,00% 0,00% Principal Financial Group Inc US 973 0,05% 0,05% Partners Group Holding AG CH 372 0,02% 0,02% Pnc Financial Services Group Inc/The US 3 581 0,17% 0,17% Power Corp of Canada CA 480 0,02% 0,02% Progressive Corp/The US 1 488 0,07% 0,07% Provident Financial Plc GB 304 0,01% 0,01% Prudential Plc GB 3 238 0,15% 0,15% Prudential Financial Inc US 2 554 0,12% 0,12% People's United Financial Inc US 581 0,03% 0,03% Power Financial Corp CA 1 037 0,05% 0,05% QBE Insurance Group Ltd AU 551 0,03% 0,03% Raymond James Financial Inc US 474 0,02% 0,02% Royal Bank of Canada CA 6 360 0,30% 0,30% Everest Re Group Ltd BM 1 074 0,05% 0,05% Regions Financial Corp US 1 062 0,05% 0,05% Reinsurance Group of America Inc US 541 0,03% 0,03% Renaissancere Holdings Ltd BM 235 0,01% 0,01% Raiffeisen Bank International AG AT 64 0,00% 0,00% Royal Bank of Scotland Group Plc GB 497 0,02% 0,02% RSA Insurance Group PLC GB 407 0,02% 0,02% Banco De Sabadell SA ES 649 0,03% 0,03% Credit Saison Co Ltd JP 115 0,01% 0,01% Sampo Oyj FI 979 0,05% 0,05% Signature Bank/New York Ny US 605 0,03% 0,03% Schroders Plc GB 357 0,02% 0,02% Charles Schwab Corp/The US 2 718 0,13% 0,13% SCOR SE FR 213 0,01% 0,01% Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 713 0,03% 0,03% SEI Investments Co US 272 0,01% 0,01% Seven Bank Ltd JP 136 0,01% 0,01% Singapore Exchange Ltd SG 180 0,01% 0,01% Shinsei Bank Ltd JP 103 0,00% 0,00% Shizuoka Bank Ltd/The JP 229 0,01% 0,01% Standard Life Plc GB 846 0,04% 0,04% Societe Generale Sa FR 2 036 0,10% 0,10% Sony Financial Holdings Inc JP 101 0,00% 0,00% State Street Corp US 2 270 0,11% 0,11% Standard Chartered Plc GB 2 294 0,11% 0,11% St James's Place Plc GB 383 0,02% 0,02% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP 2 860 0,13% 0,13% Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc JP 754 0,04% 0,04% Sun Life Financial Inc CA 1 776 0,08% 0,08% Suncorp Group Ltd AU 754 0,04% 0,04% Suntrust Banks Inc US 1 483 0,07% 0,07% Suruga Bank Ltd JP 204 0,01% 0,01% SVB Financial Group US 445 0,02% 0,02% Swedbank AB A SE 1 001 0,05% 0,05% Swiss Re Ag CH 1 869 0,09% 0,09% Swiss Life Holding Ag CH 846 0,04% 0,04% Synchrony Financial US 1 279 0,06% 0,06% TandD Holdings Inc JP 411 0,02% 0,02% Thomson Reuters Corp CA 936 0,04% 0,04% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 4 680 0,22% 0,22% Torchmark Corp US 581 0,03% 0,03% Toronto-Dominion Bank/The CA 5 560 0,26% 0,26% Travelers Cos Inc/The US 2 241 0,10% 0,10% Trisura Group Ltd CA 7 0,00% 0,00% T Rowe Price Group Inc US 939 0,04% 0,04% Tryg A/S DK 93 0,00% 0,00% Ubs Group Ag CH 3 485 0,16% 0,16% UniCredit SpA IT 1 734 0,08% 0,08% United Overseas Bank Ltd SG 1 022 0,05% 0,05% Mizrahi Tefahot Bank Ltd IL 137 0,01% 0,01% Unum Group US 551 0,03% 0,03% Us Bancorp US 5 474 0,26% 0,26% Voya Financial Inc US 404 0,02% 0,02% Wells Fargo and Co US 15 516 0,73% 0,73% Wendel SA FR 166 0,01% 0,01% Willis Towers Watson PLC IE 1 327 0,06% 0,06% Westpac Banking Corp AU 4 321 0,20% 0,20% Xl Group Ltd BM 776 0,04% 0,04% Yamaguchi Financial Group Inc JP 102 0,00% 0,00% Zions Bancorporation US 556 0,03% 0,03% Zurich Insurance Group Ag CH 2 217 0,10% 0,10% 3i Group Plc GB 853 0,04% 0,04% Sbi Holdings Inc/Japan JP 91 0,00% 0,00% Summa Finans 388 558 18,20% Hälsovård Abbott Laboratories US 4 961 0,23% 0,23% AbbVie Inc US 7 132 0,33% 0,33% Aetna Inc US 2 945 0,14% 0,14% Agilent Technologies Inc US 1 151 0,05% 0,05% Alexion Pharmaceuticals Inc US 1 334 0,06% 0,06% Alfresa Holdings Corp JP 130 0,01% 0,01% Align Technology Inc US 760 0,04% 0,04% Alkermes Plc IE 587 0,03% 0,03%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (18)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

15

Mediclinic International Plc GB 309 0,01% 0,01% Amerisourcebergen Corp US 877 0,04% 0,04% Amgen Inc US 7 699 0,36% 0,36% AstraZeneca Plc XLON GB 4 896 0,23% 0,23% Cr Bard Inc US 1 333 0,06% 0,06% Baxter International Inc US 2 111 0,10% 0,10% Bayer AG DE 6 626 0,31% 0,31% Becton Dickinson And Co US 2 457 0,12% 0,12% Biomarin Pharmaceutical Inc US 1 072 0,05% 0,05% Bristol-Myers Squibb Co US 5 123 0,24% 0,24% Boston Scientific Corp US 1 917 0,09% 0,09% Cardinal Health Inc US 1 643 0,08% 0,08% Celgene Corp US 6 025 0,28% 0,28% Csl Ltd AU 2 570 0,12% 0,12% Centene Corp US 674 0,03% 0,03% Cerner Corp US 1 009 0,05% 0,05% Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP 631 0,03% 0,03% Cigna Corp US 2 541 0,12% 0,12% Cochlear Ltd AU 237 0,01% 0,01% Coloplast A/S DK 502 0,02% 0,02% ConvaTec Group PLC GB 566 0,03% 0,03% Cooper Cos Inc/The US 808 0,04% 0,04% Universal Health Services Inc US 515 0,02% 0,02% Daiichi Sankyo Co Ltd JP 1 053 0,05% 0,05% Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd JP 81 0,00% 0,00% DexCom Inc US 617 0,03% 0,03% Quest Diagnostics Inc US 938 0,04% 0,04% Danaher Corp US 3 203 0,15% 0,15% DaVita Inc US 546 0,03% 0,03% Eisai Co Ltd JP 792 0,04% 0,04% Edwards Lifesciences Corp US 1 296 0,06% 0,06% Eli Lilly and Co US 4 512 0,21% 0,21% Envision Healthcare Corp US 581 0,03% 0,03% Express Scripts Holding Co US 2 315 0,11% 0,11% Essilor International Sa FR 1 257 0,06% 0,06% Eurofins Scientific SE LU 446 0,02% 0,02% Fresenius Medical Care Ag and Co Kgaa

DE 1 598 0,07% 0,07%

Fresenius SE and Co KGaA DE 1 847 0,09% 0,09% Vifor Pharma Ag CH 84 0,00% 0,00% Genmab A/S DK 561 0,03% 0,03% Getinge B SE 137 0,01% 0,01% Gilead Sciences Inc US 4 955 0,23% 0,23% GlaxoSmithKline Plc GB 6 466 0,30% 0,30% Grifols SA ES 547 0,03% 0,03% Hca Healthcare Inc US 2 206 0,10% 0,10% Henry Schein Inc US 772 0,04% 0,04% Hikma Pharmaceuticals Plc GB 212 0,01% 0,01% HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC

JP 121 0,01% 0,01%

Hologic Inc US 1 416 0,07% 0,07% Hoya Corp JP 1 270 0,06% 0,06% Humana Inc US 2 030 0,10% 0,10% Biogen Inc US 3 204 0,15% 0,15% IDEXX Laboratories Inc US 953 0,04% 0,04% Idorsia LTD CH 114 0,01% 0,01% Illumina Inc US 1 610 0,08% 0,08% Incyte Corp US 1 274 0,06% 0,06% Intuitive Surgical Inc US 2 367 0,11% 0,11% Jazz Pharmaceuticals PLC IE 918 0,04% 0,04% Johnson and Johnson US 20 642 0,97% 0,97% Mckesson Corp US 1 943 0,09% 0,09% Medipal Holdings CORP JP 94 0,00% 0,00% Kyowa Hakko Kirin Co Ltd JP 470 0,02% 0,02% Laboratory Corp Of America Holdings US 780 0,04% 0,04% Lonza Group AG CH 1 265 0,06% 0,06% MEDNAX Inc US 255 0,01% 0,01% Medtronic Inc IE 7 513 0,35% 0,35% Merck Kgaa DE 786 0,04% 0,04% Merck and Co Inc US 9 946 0,47% 0,47% Mettler-Toledo International Inc US 993 0,05% 0,05% M3 Inc JP 441 0,02% 0,02% Miraca Holdings Inc JP 76 0,00% 0,00% Mallinckrodt Plc IE 302 0,01% 0,01% Mylan Inc/Pa US 819 0,04% 0,04% Novartis AG CH 10 306 0,48% 0,48% Novo Nordisk A/S DK 4 687 0,22% 0,22% Olympus Corp JP 800 0,04% 0,04% ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP 368 0,02% 0,02% Orion Oyj FI 218 0,01% 0,01% Otsuka Holdings Co Ltd JP 755 0,04% 0,04% Patterson Cos Inc US 158 0,01% 0,01% Perrigo Co Plc IE 480 0,02% 0,02% Pfizer Inc US 12 211 0,57% 0,57% Sonova Holding Ag CH 336 0,02% 0,02% Qiagen NV NL 354 0,02% 0,02% Quintiles Ims Holdings Inc US 701 0,03% 0,03% Ramsay Health Care Ltd AU 259 0,01% 0,01% Regeneron Pharmaceuticals Inc US 2 071 0,10% 0,10% ResMed Inc US 657 0,03% 0,03% Roche Holding AG CH 10 014 0,47% 0,47% Ryman Healthcare Ltd NZ 130 0,01% 0,01% Sanofi FR 6 373 0,30% 0,30% Santen Pharmaceutical Co Ltd JP 172 0,01% 0,01% Seattle Genetics Inc US 349 0,02% 0,02% Shionogi and Co Ltd JP 987 0,05% 0,05% Shire PLC JE 3 145 0,15% 0,15% Smith and Nephew Plc GB 923 0,04% 0,04% Sonic Healthcare Ltd AU 155 0,01% 0,01% Stryker Corp US 2 575 0,12% 0,12% Suzuken Co Ltd/Aichi Japan JP 92 0,00% 0,00% SYSMEX CORP JP 353 0,02% 0,02% Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd JP 64 0,00% 0,00% Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP 2 100 0,10% 0,10% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp JP 175 0,01% 0,01% Teleflex Inc US 526 0,02% 0,02% Terumo Corp JP 830 0,04% 0,04% Teva Pharmaceutical Industries Ltd IL 1 060 0,05% 0,00% Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR

IL 869 0,04% 0,09%

Thermo Fisher Scientific Inc US 3 826 0,18% 0,18% Ucb Sa BE 421 0,02% 0,02% Unitedhealth Group Inc US 10 322 0,48% 0,48% United Therapeutics Corp US 547 0,03% 0,03% Valeant Pharmaceuticals International INC

CA 351 0,02% 0,02%

Varian Medical Systems Inc US 435 0,02% 0,02% Veeva Systems Inc US 465 0,02% 0,02% Vertex Pharmaceuticals Inc US 1 630 0,08% 0,08% Waters Corp US 930 0,04% 0,04% Allergan Plc IE 5 247 0,25% 0,25% William Demant Holding A/S DK 118 0,01% 0,01% Anthem Inc US 3 015 0,14% 0,14% Dentsply Sirona Inc US 766 0,04% 0,04%

Astellas Pharma Inc JP 1 455 0,07% 0,07% Zimmer Biomet Holdings Inc US 1 733 0,08% 0,08% Zoetis Inc US 1 736 0,08% 0,08% Summa Hälsovård 268 020 12,55% Industri Acs Actividades De Construccion Y Servicios Sa

ES 488 0,02% 0,02%

ABB Ltd XVTX CH 3 427 0,16% 0,16% Abertis Infraestructuras SA ES 830 0,04% 0,04% Acuity Brands Inc US 343 0,02% 0,02% Adecco Group AG CH 1 373 0,06% 0,06% Aena SA ES 628 0,03% 0,03% AerCap Holdings NV NL 470 0,02% 0,02% Aeroports De Paris FR 167 0,01% 0,01% AGCO Corp US 398 0,02% 0,02% Alfa Laval AB SE 324 0,02% 0,02% Ana Holdings Inc JP 147 0,01% 0,01% Allegion PLC IE 684 0,03% 0,03% IHI Corp JP 201 0,01% 0,01% Amada Holdings Co Ltd JP 97 0,00% 0,00% American Airlines Group Inc US 552 0,03% 0,03% AMETEK Inc US 1 073 0,05% 0,05% Andritz AG AT 164 0,01% 0,01% Ao Smith Corp US 475 0,02% 0,02% Ap Moller - Maersk A/S - A DK 241 0,01% Ap Moller - Maersk A/S - B DK 762 0,04% 0,05% Asahi Glass Co Ltd JP 994 0,05% 0,05% Ashtead Group Plc GB 444 0,02% 0,02% Alstom Sa FR 299 0,01% 0,01% Assa Abloy B SE 1 107 0,05% 0,05% Atlas Copco A SE 1 745 0,08% 0,00% Atlas Copco B SE 1 125 0,05% 0,13% Atlantia Spa IT 1 371 0,06% 0,06% Auckland International Airport Ltd NZ 174 0,01% 0,01% Babco*ck International Group PLC GB 198 0,01% 0,01% Societe Bic Sa FR 125 0,01% 0,01% Bombardier Inc CA 155 0,01% 0,01% Boskalis Westminster NL 231 0,01% 0,01% Bouygues SA FR 410 0,02% 0,02% Brambles Ltd AU 563 0,03% 0,03% Brenntag AG DE 559 0,03% 0,03% Bunzl Plc GB 674 0,03% 0,03% Bureau Veritas Sa FR 179 0,01% 0,01% Canadian National Railway Co CA 3 485 0,16% 0,16% Capita PLC GB 351 0,02% 0,02% Caterpillar Inc US 3 807 0,18% 0,18% Cathay Pacific Airways Ltd HK 65 0,00% 0,00% CK Hutchison Holdings Ltd KY 1 847 0,09% 0,09% Ferrovial SA ES 665 0,03% 0,03% CNH Industrial NV NL 810 0,04% 0,04% Cobham PLC GB 143 0,01% 0,01% Comfortdelgro Corp Ltd SG 113 0,01% 0,01% Cie De Saint-Gobain FR 1 681 0,08% 0,08% Leonardo Spa IT 272 0,01% 0,01% Canadian Pacific Railway Ltd CA 1 220 0,06% 0,06% CSX Corp US 3 129 0,15% 0,15% Cintas Corp US 638 0,03% 0,03% Cummins Inc US 1 368 0,06% 0,06% Daikin Industries Ltd JP 1 205 0,06% 0,06% Delta Air Lines Inc US 725 0,03% 0,03% Dassault Aviation SA FR 282 0,01% 0,01% DCC PLC IE 506 0,02% 0,02% Deere and Co US 2 085 0,10% 0,10% Dai Nippon Printing Co Ltd JP 281 0,01% 0,01% Dover Corp US 744 0,03% 0,03% Deutsche Post AG DE 2 092 0,10% 0,10% DSV A/S DK 1 063 0,05% 0,05% Dun and Bradstreet Corp/The US 182 0,01% 0,01% East Japan Railway Co JP 1 694 0,08% 0,08% Easyjet Plc GB 98 0,00% 0,00% Eaton Corp PLC IE 2 232 0,10% 0,10% Edenred FR 209 0,01% 0,01% Equifax Inc US 927 0,04% 0,04% Eiffa*ge SA FR 311 0,01% 0,01% Emerson Electric Co US 2 213 0,10% 0,10% Expeditors International of Washington Inc

US 905 0,04% 0,04%

Experian PLC JE 1 519 0,07% 0,07% Fanuc Corp JP 2 113 0,10% 0,10% Fastenal Co US 844 0,04% 0,04% Fedex Corp US 3 116 0,15% 0,15% Finning International Inc CA 149 0,01% 0,01% Flowserve Corp US 392 0,02% 0,02% Fluor Corp US 425 0,02% 0,02% Fortune Brands Home and Security Inc US 550 0,03% 0,03% Fortive Corp US 1 897 0,09% 0,09% BAE Systems Plc GB 1 380 0,06% 0,06% Fraport Ag Frankfurt Airport Services Worldwide

DE 113 0,01% 0,01%

Fuji Electric Co Ltd JP 89 0,00% 0,00% GEA Group AG DE 686 0,03% 0,03% Geberit AG CH 922 0,04% 0,04% General Electric Co US 14 033 0,66% 0,66% Cae Inc CA 203 0,01% 0,01% Groupe Eurotunnel Se FR 205 0,01% 0,01% G4S PLC GB 344 0,02% 0,02% Rolls-Royce Holdings PLC GB 1 008 0,05% 0,05% WW Grainger Inc US 761 0,04% 0,04% Hankyu Hanshin Holdings Inc JP 576 0,03% 0,03% HD Supply Holdings Inc US 413 0,02% 0,02% Hino Motors Ltd JP 94 0,00% 0,00% Hitachi Construction Machinery Co Ltd JP 169 0,01% 0,01% Hutchison Port Holdings Trust SG 80 0,00% 0,00% Hoshizaki Corp JP 305 0,01% 0,01% Huntington Ingalls Industries Inc US 628 0,03% 0,03% Idex Corp US 667 0,03% 0,03% IHS Markit Ltd BM 1 527 0,07% 0,07% Illinois Tool Works Inc US 3 021 0,14% 0,14% Imi Plc GB 216 0,01% 0,01% Ingersoll-Rand Plc IE 1 388 0,06% 0,06% International Consolidated Airlines Group SA

ES 526 0,02% 0,02%

Intertek Group Plc GB 422 0,02% 0,02% ISS A/S DK 155 0,01% 0,01% Itochu Corp JP 1 128 0,05% 0,05% Jardine Matheson Holdings Ltd BM 1 101 0,05% 0,05% Japan Airlines Co Ltd JP 104 0,00% 0,00% Jb Hunt Transport Services Inc US 462 0,02% 0,02% JGC Corp JP 137 0,01% 0,01% Johnson Controls International PLC IE 2 089 0,10% 0,10% Jardine Strategic Holdings Ltd BM 949 0,04% 0,04% Kajima Corp JP 285 0,01% 0,01% Kamigumi Co Ltd JP 88 0,00% 0,00%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (19)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

16

Kansas City Southern US 706 0,03% 0,03% Keihan Holdings Co Ltd JP 214 0,01% 0,01% Keikyu Corp JP 203 0,01% 0,01% Keio Corp JP 565 0,03% 0,03% Keisei Electric Railway Co Ltd JP 113 0,01% 0,01% Keppel Corp Ltd SG 308 0,01% 0,01% Kintetsu Group Holdings Co Ltd JP 325 0,02% 0,02% Kuehne + Nagel International Ag CH 909 0,04% 0,04% Komatsu Ltd JP 1 736 0,08% 0,08% Kone Oyj FI 900 0,04% 0,04% Jtekt Corp JP 111 0,01% 0,01% Kubota Corp JP 921 0,04% 0,04% Kurita Water Industries Ltd JP 115 0,01% 0,01% Kyushu Railway Co JP 930 0,04% 0,04% Legrand Sa FR 757 0,04% 0,04% Cimic Group Ltd AU 191 0,01% 0,01% Lennox International Inc US 620 0,03% 0,03% Deutsche Lufthansa AG DE 192 0,01% 0,01% Mabuchi Motor Co Ltd JP 84 0,00% 0,00% Sydney Airport AU 297 0,01% 0,01% Macquarie Infrastructure Corp US 397 0,02% 0,02% Makita Corp JP 1 060 0,05% 0,05% Man Se DE 749 0,04% 0,04% Manpowergroup Inc US 377 0,02% 0,02% Marubeni Corp JP 490 0,02% 0,02% Masco Corp US 1 031 0,05% 0,05% Mitsubishi Electric Corp JP 1 831 0,09% 0,09% Metso Oyj FI 489 0,02% 0,02% Middleby Corp US 410 0,02% 0,02% Minebea Mitsumi Inc JP 677 0,03% 0,03% MISUMI Group Inc JP 751 0,04% 0,04% Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP 759 0,04% 0,04% Mitsubishi Logistics Corp JP 112 0,01% 0,01% Mitsui Osk Lines Ltd JP 124 0,01% 0,01% Mitsui and Co Ltd JP 1 458 0,07% 0,07% Mtr Corp Ltd HK 1 081 0,05% 0,05% Mitsubishi Corp JP 1 928 0,09% 0,09% Nabtesco Corp JP 123 0,01% 0,01% Nagoya Railroad Co Ltd JP 236 0,01% 0,01% Ngk Insulators Ltd JP 252 0,01% 0,01% Nidec Corp JP 1 382 0,06% 0,06% Nielsen Holdings Plc GB 1 141 0,05% 0,05% Nippon Express Co Ltd JP 158 0,01% 0,01% Nippon Yusen Kk JP 110 0,01% 0,01% Norfolk Southern Corp US 2 156 0,10% 0,10% Nsk Ltd JP 211 0,01% 0,01% NWS Holdings Ltd BM 132 0,01% 0,01% Obayashi Corp JP 297 0,01% 0,01% Odakyu Electric Railway Co Ltd JP 459 0,02% 0,02% Osram Licht AG DE 250 0,01% 0,01% Thales SA FR 624 0,03% 0,03% PARK24 Co Ltd JP 86 0,00% 0,00% Paccar Inc US 1 504 0,07% 0,07% Pentair PLC IE 730 0,03% 0,03% Koninklijke Philips NV NL 2 418 0,11% 0,11% Parker-Hannifin Corp US 1 213 0,06% 0,06% Arconic Inc US 528 0,02% 0,02% Prysmian SpA IT 225 0,01% 0,01% Aurizon Holdings LTD AU 383 0,02% 0,02% Central Japan Railway Co JP 1 237 0,06% 0,06% Recruit Holdings Co Ltd JP 1 087 0,05% 0,05% Relx Plc GB 2 334 0,11% 0,11% Relx Nv NL 1 701 0,08% 0,08% Rexel SA FR 176 0,01% 0,01% Robert Half International Inc US 243 0,01% 0,01% Zodiac Aerospace FR 175 0,01% 0,01% Ch Robinson Worldwide Inc US 753 0,04% 0,04% Rockwell Automation Inc US 1 229 0,06% 0,06% Rolls-Royce Holdings PLC C-Shares 2017

GB 8 0,00% 0,00%

Roper Technologies Inc US 1 562 0,07% 0,07% Royal Mail PLC GB 347 0,02% 0,02% Republic Services Inc US 1 398 0,07% 0,07% Randstad Holding Nv NL 245 0,01% 0,01% Kawasaki Heavy Industries Ltd JP 249 0,01% 0,01% Southwest Airlines Co US 472 0,02% 0,02% Sandvik AB SE 1 350 0,06% 0,06% Schindler Holding AG CH 166 0,01% 0,00% Schindler Holding Ag CH 386 0,02% 0,03% Schneider Electric SE FR 2 970 0,14% 0,14% Secom Co Ltd JP 896 0,04% 0,04% Securitas B SE 193 0,01% 0,01% Seek Ltd AU 42 0,00% 0,00% Seibu Holdings Inc JP 203 0,01% 0,01% Sembcorp Industries Ltd SG 245 0,01% 0,01% Sensata Technologies Holding NV NL 360 0,02% 0,02% Smiths Group Plc GB 450 0,02% 0,02% SGS SA CH 798 0,04% 0,04% Shimizu Corp JP 179 0,01% 0,01% Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd SG 3 0,00% 0,00% Singapore Airlines Ltd SG 434 0,02% 0,02% Skanska B SE 736 0,03% 0,03% SKF B SE 348 0,02% 0,02% Smc Corp/Japan JP 1 025 0,05% 0,05% Siemens AG DE 6 088 0,29% 0,29% Snap-On Inc US 800 0,04% 0,04% Snc-Lavalin Group Inc CA 401 0,02% 0,02% Sohgo Security Services Co Ltd JP 190 0,01% 0,01% Stanley Black and Decker Inc US 1 187 0,06% 0,06% Stericycle Inc US 772 0,04% 0,04% Sumitomo Corp JP 900 0,04% 0,04% Sumitomo Heavy Industries Ltd JP 111 0,01% 0,01% Taisei Corp JP 539 0,03% 0,03% Thk Co Ltd JP 119 0,01% 0,01% Tobu Railway Co Ltd JP 184 0,01% 0,01% Tokyu Corp JP 515 0,02% 0,02% Toppan Printing Co Ltd JP 740 0,03% 0,03% Toshiba Corp JP 571 0,03% 0,03% Lixil Group Corp JP 232 0,01% 0,01% Toto Ltd JP 708 0,03% 0,03% Travis Perkins Plc GB 250 0,01% 0,01% TransDigm Group Inc US 1 134 0,05% 0,05% Transurban Group AU 1 353 0,06% 0,06% United Continental Holdings Inc US 190 0,01% 0,01% Union Pacific Corp US 5 512 0,26% 0,26% United Rentals Inc US 665 0,03% 0,03% Rockwell Collins Inc US 963 0,05% 0,05% United Technologies Corp US 6 077 0,28% 0,28% United Parcel Service Inc US 4 477 0,21% 0,21% Verisk Analytics Inc US 1 494 0,07% 0,07% Vestas Wind Systems A/S DK 1 261 0,06% 0,06% Vinci SA FR 3 262 0,15% 0,15% Volvo B SE 1 246 0,06% 0,06% WABCO Holdings Inc US 860 0,04% 0,04%

Meggitt Plc GB 249 0,01% 0,01% Wartsila Oyj Abp FI 526 0,02% 0,02% Waste Management Inc US 2 289 0,11% 0,11% Weir Group Plc/The GB 253 0,01% 0,01% Wabtec Corp/De US 617 0,03% 0,03% West Japan Railway Co JP 774 0,04% 0,04% Ferguson Plc JE 938 0,04% 0,04% Wolters Kluwer NV NL 1 060 0,05% 0,05% Xylem Inc/Ny US 468 0,02% 0,02% Yamato Holdings Co Ltd JP 342 0,02% 0,02% Zardoya Otis Sa ES 70 0,00% 0,00% 3m Co US 7 902 0,37% 0,37% Toyota Tsusho Corp JP 227 0,01% 0,01% Acs Actividades De Construccion Y Serv Sa Rig 6/17

ES 10 0,00% 0,00%

Summa Industri 228 889 10,72% Informationsteknologi Apple Inc US 43 366 2,03% 2,03% Accenture Plc IE 4 381 0,21% 0,21% Adobe Systems Inc US 4 533 0,21% 0,21% Autodesk Inc US 1 020 0,05% 0,05% Advanced Micro Devices inc US 537 0,03% 0,03% Akamai Technologies Inc US 420 0,02% 0,02% Alliance Data Systems Corp US 866 0,04% 0,04% Alps Electric Co Ltd JP 413 0,02% 0,02% Amphenol Corp US 1 308 0,06% 0,06% Amadeus IT Group SA ES 1 329 0,06% 0,06% Applied Materials Inc US 2 474 0,12% 0,12% Analog Devices Inc US 1 672 0,08% 0,08% ANSYS Inc US 718 0,03% 0,03% Arista Networks Inc US 379 0,02% 0,02% Arrow Electronics Inc US 265 0,01% 0,01% Asm Pacific Technology Ltd KY 114 0,01% 0,01% ASML Holding NV NL 2 789 0,13% 0,13% Atos SE FR 1 018 0,05% 0,05% Activision Blizzard Inc US 2 185 0,10% 0,10% Automatic Data Processing Inc US 2 593 0,12% 0,12% Auto Trader Group PLC GB 93 0,00% 0,00% Avnet Inc US 197 0,01% 0,01% Broadcom Ltd SG 5 775 0,27% 0,27% BROTHER INDUSTRIES LTD JP 195 0,01% 0,01% Broadridge Financial Solutions US 701 0,03% 0,03% Canon Inc JP 2 120 0,10% 0,10% Capgemini SE FR 696 0,03% 0,03% Cars.com Inc US 127 0,01% 0,01% Ca Inc US 701 0,03% 0,03% Cdk Global Inc US 1 099 0,05% 0,05% Cadence Design Systems Inc US 537 0,03% 0,03% Cdw Corp/De US 580 0,03% 0,03% CGI Group Inc CA 904 0,04% 0,04% Paychex Inc US 1 393 0,07% 0,07% Check Point Software Technologies Ltd IL 644 0,03% 0,03% Computershare Ltd AU 77 0,00% 0,00% Corning Inc US 1 647 0,08% 0,08% Constellation Software Inc/Canada CA 441 0,02% 0,02% Commscope Holding Co Inc US 994 0,05% 0,05% CoStar Group Inc US 667 0,03% 0,03% Cisco Systems Inc US 8 976 0,42% 0,42% Citrix Systems Inc US 671 0,03% 0,03% Cognizant Technology Solutions Corp US 2 296 0,11% 0,11% Dassault Systemes Se FR 527 0,02% 0,02% Dell Technologies Inc Class V US 557 0,03% 0,03% DXC Technology Co US 1 264 0,06% 0,06% Electronic Arts Inc US 2 051 0,10% 0,10% eBay Inc US 2 415 0,11% 0,11% Facebook Inc US 20 248 0,95% 0,95% First Data Corp US 338 0,02% 0,02% Fiserv Inc US 1 445 0,07% 0,07% Fidelity National Information Services Inc

US 1 657 0,08% 0,08%

Fleetcor Technologies Inc US 648 0,03% 0,03% Flex Ltd SG 839 0,04% 0,04% FLIR Systems Inc US 175 0,01% 0,01% Fortinet Inc US 632 0,03% 0,03% Fujitsu Ltd JP 746 0,03% 0,03% Fujifilm Holdings Corp JP 758 0,04% 0,04% F5 Networks Inc US 429 0,02% 0,02% Gartner Inc US 729 0,03% 0,03% Gemalto Nv NL 218 0,01% 0,01% Global Payments Inc US 838 0,04% 0,04% Alphabet Inc - A US 16 467 0,77% Alphabet Inc - C US 16 142 0,76% 1,53% HAMAMATSU PHOTONICS KK JP 155 0,01% 0,01% Harris Corp US 736 0,03% 0,03% HP Inc US 1 931 0,09% 0,09% Hewlett Packard Enterprise Co US 1 553 0,07% 0,07% Hexagon B SE 1 228 0,06% 0,06% Hitachi High-Technologies Corp JP 98 0,00% 0,00% Hirose Electric Co Ltd JP 253 0,01% 0,01% Hitachi Ltd JP 1 553 0,07% 0,07% International Business Machines Corp US 8 304 0,39% 0,39% Infineon Technologies AG DE 1 048 0,05% 0,05% Ingenico Group Sa FR 386 0,02% 0,02% Intel Corp US 9 391 0,44% 0,44% Intuit Inc US 2 128 0,10% 0,10% Jack Henry and Associates Inc US 788 0,04% 0,04% Juniper Networks Inc US 635 0,03% 0,03% Kakaku.com Inc JP 109 0,01% 0,01% Keyence Corp JP 2 222 0,10% 0,10% Kla-Tencor Corp US 926 0,04% 0,04% Konica Minolta Inc JP 140 0,01% 0,01% Konami Holdings Corp JP 187 0,01% 0,01% Kyocera Corp JP 879 0,04% 0,04% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 1 357 0,06% 0,06% Lam Research Corp US 1 312 0,06% 0,06% Marvell Technology Group Ltd BM 265 0,01% 0,01% Maxim Integrated Products Inc US 1 060 0,05% 0,05% Microchip Technology Inc US 911 0,04% 0,04% Mercadolibre Inc US 635 0,03% 0,03% Micron Technology Inc US 1 612 0,08% 0,08% Microsoft Corp US 29 709 1,39% 1,39% Mobileye NV NL 1 059 0,05% 0,05% Motorola Solutions Inc US 805 0,04% 0,04% Mastercard Inc US 6 863 0,32% 0,32% Murata Manufacturing Co Ltd JP 1 922 0,09% 0,09% Nec Corp JP 559 0,03% 0,03% Nexon Co Ltd JP 200 0,01% 0,01% Nice Ltd IL 182 0,01% 0,01% Nintendo Co Ltd JP 1 980 0,09% 0,09% Nippon Electric Glass Co Ltd JP 123 0,01% 0,01% Nokia Oyj FI 2 395 0,11% 0,11% Nomura Research Institute Ltd JP 161 0,01% 0,01% NetApp Inc US 574 0,03% 0,03%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (20)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

17

Ntt Data Corp JP 375 0,02% 0,02% Nuance Communications Inc US 147 0,01% 0,01% Nvidia Corp US 4 877 0,23% 0,23% Nxp Semiconductors Nv NL 1 569 0,07% 0,07% Obic Co Ltd JP 207 0,01% 0,01% Omron Corp JP 403 0,02% 0,02% Open Text Corp CA 319 0,01% 0,01% Oracle Corp Japan JP 109 0,01% 0,01% Oracle Corp US 9 177 0,43% 0,43% Otsuka Corp JP 157 0,01% 0,01% Palo Alto Networks Inc US 677 0,03% 0,03% PayPal Holdings Inc US 3 395 0,16% 0,16% Qorvo Inc US 748 0,04% 0,04% Qualcomm Inc US 4 611 0,22% 0,22% Red Hat Inc US 727 0,03% 0,03% Ricoh Co Ltd JP 223 0,01% 0,01% Blackberry Ltd CA 168 0,01% 0,01% Rohm Co Ltd JP 583 0,03% 0,03% Sabre Corp US 275 0,01% 0,01% Sage Group Plc/The GB 701 0,03% 0,03% Leidos Holdings Inc US 436 0,02% 0,02% Salesforce.com Inc US 3 360 0,16% 0,16% SAP SE DE 5 906 0,28% 0,28% Seiko Epson Corp JP 750 0,04% 0,04% ServiceNow Inc US 1 065 0,05% 0,05% Stmicroelectronics Nv NL 320 0,01% 0,01% Shimadzu Corp JP 160 0,01% 0,01% Skyworks Solutions Inc US 1 052 0,05% 0,05% Splunk Inc US 288 0,01% 0,01% SSandC Technologies Holdings Inc US 454 0,02% 0,02% Seagate Technology Plc IE 654 0,03% 0,03% Symantec Corp US 953 0,04% 0,04% Synopsys Inc US 554 0,03% 0,03% TDK Corp JP 666 0,03% 0,03% Trend Micro Inc/Japan JP 174 0,01% 0,01% Tokyo Electron Ltd JP 1 252 0,06% 0,06% Total System Services Inc US 491 0,02% 0,02% Trimble Inc US 451 0,02% 0,02% Twitter Inc US 392 0,02% 0,02% Texas Instruments Inc US 4 607 0,22% 0,22% TE Connectivity Ltd CH 1 526 0,07% 0,07% United Internet AG DE 87 0,00% 0,00% Vantiv Inc US 748 0,04% 0,04% Visa Inc US 9 887 0,46% 0,46% VMware Inc US 295 0,01% 0,01% VeriSign Inc US 627 0,03% 0,03% Western Digital Corp US 1 303 0,06% 0,06% Western Union Co/The US 386 0,02% 0,02% Workday Inc US 668 0,03% 0,03% Worldpay Group PLC GB 402 0,02% 0,02% Xilinx Inc US 1 031 0,05% 0,05% Xerox Corp US 1 145 0,05% 0,05% Yahoo Japan Corp JP 290 0,01% 0,01% Yaskawa Electric Corp JP 179 0,01% 0,01% Yokogawa Electric Corp JP 122 0,01% 0,01% Summa Informationsteknologi 333 503 15,62% Kraftförsörjning Ameren Corp US 1 568 0,07% 0,07% Aes Corp/Va US 347 0,02% 0,02% AGL Energy Ltd AU 793 0,04% 0,04% Alliant Energy Corp US 610 0,03% 0,03% American Electric Power Co Inc US 2 109 0,10% 0,10% American Water Works Co Inc US 789 0,04% 0,04% APA Group AU 694 0,03% 0,03% Atco Ltd/Canada CA 99 0,00% 0,00% Atmos Energy Corp US 560 0,03% 0,03% Calpine Corp US 171 0,01% 0,01% Canadian Utilities Ltd CA 135 0,01% 0,01% Consolidated Edison Inc US 1 841 0,09% 0,09% Ck Infrastructure Holdings Ltd BM 213 0,01% 0,01% Chubu Electric Power Co Inc JP 392 0,02% 0,02% Chugoku Electric Power Co Inc/The JP 167 0,01% 0,01% Clp Holdings Ltd HK 1 205 0,06% 0,06% CMS Energy Corp US 1 482 0,07% 0,07% CenterPoint Energy Inc US 1 085 0,05% 0,05% Centrica Plc GB 722 0,03% 0,03% Contact Energy Ltd NZ 49 0,00% 0,00% Dominion Energy Inc US 3 038 0,14% 0,14% Dte Energy Co US 1 695 0,08% 0,08% Duke Energy Corp US 3 525 0,17% 0,17% Electricite De France Sa FR 190 0,01% 0,01% Edison International US 2 242 0,11% 0,11% Edp - Energias De Portugal Sa PT 377 0,02% 0,02% Emera Inc CA 783 0,04% 0,04% Endesa SA ES 392 0,02% 0,02% Enel SpA IT 2 467 0,12% 0,12% Entergy Corp US 907 0,04% 0,04% E.ON SE DE 1 062 0,05% 0,05% Electric Power Development Co Ltd JP 104 0,00% 0,00% Exelon Corp US 2 069 0,10% 0,10% Firstenergy Corp US 738 0,03% 0,03% Fortum Oyj FI 456 0,02% 0,02% Fortis Inc/Canada CA 651 0,03% 0,03% NextEra Energy Inc US 4 019 0,19% 0,19% Gas Natural SDG SA ES 375 0,02% 0,02% Engie Sa FR 1 453 0,07% 0,07% National Grid Plc GB 2 902 0,14% 0,14% Hong Kong and China Gas Co Ltd HK 887 0,04% 0,04% Hokuriku Electric Power Co JP 53 0,00% 0,00% Hydro One Ltd CA 407 0,02% 0,02% Iberdrola SA ES 2 556 0,12% 0,12% Innogy SE DE 250 0,01% 0,01% Kansai Electric Power Co Inc/The JP 453 0,02% 0,02% Kyushu Electric Power Co Inc JP 184 0,01% 0,01% NiSource Inc US 535 0,03% 0,03% Eversource Energy US 1 383 0,06% 0,06% OGE Energy Corp US 558 0,03% 0,03% Osaka Gas Co Ltd JP 759 0,04% 0,04% PgandE Corp US 1 903 0,09% 0,09% Pinnacle West Capital Corp US 862 0,04% 0,04% Power Assets Holdings Ltd HK 559 0,03% 0,03% PPL Corp US 1 663 0,08% 0,08% Public Service Enterprise Group Inc US 1 850 0,09% 0,09% Red Electrica Corp Sa ES 457 0,02% 0,02% RWE AG DE 469 0,02% 0,02% Scana Corp US 452 0,02% 0,02% Severn Trent PLC GB 415 0,02% 0,02% Southern Co/The US 2 867 0,13% 0,13% Ausnet Services AU 137 0,01% 0,01% Sempra Energy US 2 092 0,10% 0,10% Sse Plc GB 1 319 0,06% 0,06% Suez FR 181 0,01% 0,01% Tokyo Electric Power Co Holdings Inc JP 629 0,03% 0,03%

Terna Rete Elettrica Nazionale Spa IT 443 0,02% 0,02% Tokyo Gas Co Ltd JP 614 0,03% 0,03% TOHO GAS CO LTD JP 123 0,01% 0,01% Tohoku Electric Power Co Inc JP 222 0,01% 0,01% UGI Corp US 653 0,03% 0,03% United Utilities Group Plc GB 799 0,04% 0,04% Veolia Environnement Sa FR 438 0,02% 0,02% Westar Energy Inc US 760 0,04% 0,04% Wec Energy Group Inc US 1 846 0,09% 0,09% Xcel Energy Inc US 1 354 0,06% 0,06% Summa Kraftförsörjning 75 607 3,54% Material Anglo American Plc GB 1 134 0,05% 0,05% Agnico Eagle Mines Ltd CA 647 0,03% 0,03% Air Liquide Sa FR 3 109 0,15% 0,15% AIR WATER INC JP 155 0,01% 0,01% Arkema Sa FR 408 0,02% 0,02% Akzo Nobel NV NL 1 215 0,06% 0,06% Albemarle Corp US 623 0,03% 0,03% Alumina Ltd AU 149 0,01% 0,01% Amcor Ltd/Australia AU 1 108 0,05% 0,05% Antofa*gasta PLC GB 504 0,02% 0,02% Air Products and Chemicals Inc US 1 569 0,07% 0,07% Arcelormittal LU 873 0,04% 0,04% Asahi Kasei Corp JP 544 0,03% 0,03% Ashland Global Holdings Inc US 222 0,01% 0,01% Avery Dennison Corp US 373 0,02% 0,02% Axalta Coating Systems Ltd BM 270 0,01% 0,01% BHP Billiton Ltd AU 3 210 0,15% 0,15% BHP Billiton Plc GB 1 877 0,09% 0,09% Bluescope Steel Ltd AU 703 0,03% 0,03% Boral Ltd AU 164 0,01% 0,01% Boliden AB SE 775 0,04% 0,04% Ccl Industries Inc CA 426 0,02% 0,02% Celanese Corp US 721 0,03% 0,03% CF Industries Holdings Inc US 354 0,02% 0,02% Chr Hansen Holding A/S DK 298 0,01% 0,01% Covestro AG DE 623 0,03% 0,03% CRH Plc IE 1 763 0,08% 0,08% Croda International PLC GB 492 0,02% 0,02% Crown Holdings Inc US 453 0,02% 0,02% Daicel Corp JP 105 0,00% 0,00% Kobe Steel Ltd JP 87 0,00% 0,00% Dow Chemical Co/The US 4 256 0,20% 0,20% Koninklijke DSM NV NL 678 0,03% 0,03% EI Du Pont de Nemours and Co US 4 221 0,20% 0,20% Eastman Chemical Co US 638 0,03% 0,03% Ecolab Inc US 2 127 0,10% 0,10% Eldorado Gold Corp CA 312 0,01% 0,01% Ems-Chemie Holding Ag CH 230 0,01% 0,01% Evonik Industries AG DE 317 0,01% 0,01% First Quantum Minerals Ltd CA 370 0,02% 0,02% Fletcher Building Ltd NZ 170 0,01% 0,01% FMC Corp US 493 0,02% 0,02% Fortescue Metals Group Ltd AU 325 0,02% 0,02% Franco-Nevada Corp CA 668 0,03% 0,03% Fresnillo Plc GB 263 0,01% 0,01% Fuchs Petrolub SE DE 150 0,01% 0,01% Goldcorp Inc CA 890 0,04% 0,04% Givaudan SA CH 1 740 0,08% 0,08% Glencore Plc JE 2 464 0,12% 0,12% Heidelbergcement Ag DE 686 0,03% 0,03% Hitachi Chemical Co Ltd JP 101 0,00% 0,00% Hitachi Metals Ltd JP 117 0,01% 0,01% Lafargeholcim Ltd CH 1 859 0,09% 0,09% International Flavors and Fragrances Inc

US 911 0,04% 0,04%

Imerys SA FR 114 0,01% 0,01% International Paper Co US 1 050 0,05% 0,05% Israel Chemicals Ltd IL 277 0,01% 0,01% Turquoise Hill Resources Ltd CA 134 0,01% 0,01% James Hardie Industries Plc IE 334 0,02% 0,02% Johnson Matthey PLC GB 373 0,02% 0,02% JFE Holdings Inc JP 644 0,03% 0,03% Jsr Corp JP 102 0,00% 0,00% Kinross Gold Corp CA 120 0,01% 0,01% Kaneka Corp JP 64 0,00% 0,00% Kansai Paint Co Ltd JP 194 0,01% 0,01% K+S AG DE 152 0,01% 0,01% Kuraray Co Ltd JP 658 0,03% 0,03% Lanxess Ag DE 152 0,01% 0,01% Linde AG DE 1 786 0,08% 0,08% Lyondellbasell Industries NV NL 1 424 0,07% 0,07% Martin Marietta Materials Inc US 563 0,03% 0,03% Maruichi Steel Tube Ltd JP 49 0,00% 0,00% Methanex Corp CA 155 0,01% 0,01% Mitsubishi Gas Chemical Co Inc JP 178 0,01% 0,01% Mitsubishi Materials Corp JP 128 0,01% 0,01% Mitsui Chemicals Inc JP 134 0,01% 0,01% Mitsubishi Chemical Holdings Corp JP 384 0,02% 0,02% Mondi Plc GB 818 0,04% 0,04% Monsanto Co US 3 195 0,15% 0,15% Mosaic Co/The US 578 0,03% 0,03% Newcrest Mining Ltd AU 661 0,03% 0,03% Norsk Hydro ASA NO 650 0,03% 0,03% Nippon Paint Holdings Co Ltd JP 319 0,01% 0,01% Nissan Chemical Industries Ltd JP 724 0,03% 0,03% Nitto Denko Corp JP 902 0,04% 0,04% Newmont Mining Corp US 1 284 0,06% 0,06% Novozymes A/S DK 451 0,02% 0,02% Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp JP 1 010 0,05% 0,05% NuCor Corp US 1 025 0,05% 0,05% Oji Holdings Corp JP 479 0,02% 0,02% Orica Ltd AU 334 0,02% 0,02% Packaging Corp of America US 752 0,04% 0,04% Ppg Industries Inc US 1 762 0,08% 0,08% Praxair Inc US 2 236 0,10% 0,10% Randgold Resources Ltd JE 445 0,02% 0,02% Ball Corp US 854 0,04% 0,04% Rio Tinto Ltd AU 1 194 0,06% 0,06% Rio Tinto Plc GB 3 549 0,17% 0,17% Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 343 0,02% 0,02% Sealed Air Corp US 340 0,02% 0,02% Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP 2 217 0,10% 0,10% Sherwin-Williams Co/The US 2 072 0,10% 0,10% Sika Ag CH 597 0,03% 0,03% Wheaton Precious Metals Corp CA 369 0,02% 0,02% Solvay SA BE 719 0,03% 0,03% South32 Ltd AU 484 0,02% 0,02% Steel Dynamics Inc US 846 0,04% 0,04% Stora Enso Oyj FI 276 0,01% 0,01% Sumitomo Metal Mining Co Ltd JP 338 0,02% 0,02% Sumitomo Chemical Co Ltd JP 388 0,02% 0,02%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (21)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

18

Symrise AG DE 592 0,03% 0,03% Taiheiyo Cement Corp JP 31 0,00% 0,00% Taiyo Nippon Sanso Corp JP 95 0,00% 0,00% Teck Resources Ltd CA 482 0,02% 0,02% Teijin Ltd JP 130 0,01% 0,01% Thyssenkrupp Ag DE 884 0,04% 0,04% Toray Industries Inc JP 706 0,03% 0,03% Tosoh Corp JP 1 037 0,05% 0,05% Toyo Seikan Group Holdings Ltd JP 100 0,00% 0,00% BASF SE DE 5 439 0,25% 0,25% Umicore Sa BE 306 0,01% 0,01% Upm-Kymmene Oyj FI 768 0,04% 0,04% Valvoline Inc US 220 0,01% 0,01% Voestalpine Ag AT 576 0,03% 0,03% Vulcan Materials Co US 855 0,04% 0,04% WestRock Co US 792 0,04% 0,04% Wr Grace and Co US 425 0,02% 0,02% Yamana Gold Inc CA 96 0,00% 0,00% Yara International ASA NO 350 0,02% 0,02% Summa Material 104 203 4,88% Sällanköpsvaror och tjänster Advance Auto Parts Inc US 590 0,03% 0,03% Abc-Mart Inc JP 50 0,00% 0,00% Accor SA FR 620 0,03% 0,03% Adidas AG DE 2 129 0,10% 0,10% Aisin Seiki Co Ltd JP 518 0,02% 0,02% Altice NV NL 544 0,03% 0,00% Altice Nv NL 80 0,00% 0,03% Autoliv Inc US 463 0,02% 0,02% Amazon.Com Inc US 22 861 1,07% 1,07% Aramark US 1 141 0,05% 0,05% Asics Corp JP 109 0,01% 0,01% Autonation Inc US 320 0,01% 0,01% Axel Springer SE DE 83 0,00% 0,00% Autozone Inc US 962 0,05% 0,05% Barratt Developments PLC GB 364 0,02% 0,02% Bed Bath and Beyond Inc US 128 0,01% 0,01% Benesse Holdings Inc JP 95 0,00% 0,00% Berkeley Group Holdings Plc GB 375 0,02% 0,02% Best Buy Co Inc US 967 0,05% 0,05% Bayerische Motoren Werke Ag DE 2 090 0,10% 0,00% Bayerische Motoren Werke Ag Pref DE 71 0,00% 0,10% Borgwarner Inc US 429 0,02% 0,02% Burberry Group PLC GB 427 0,02% 0,02% Bridgestone Corp JP 1 381 0,06% 0,06% Sky Plc GB 1 054 0,05% 0,05% Canadian Tire Corp Ltd CA 383 0,02% 0,02% Carnival PLC GB 697 0,03% 0,03% Carnival Corp PA 1 383 0,06% 0,06% Dixons Carphone plc GB 253 0,01% 0,01% CarMax Inc US 851 0,04% 0,04% Casio Computer Co Ltd JP 117 0,01% 0,01% Cbs Corp US 1 668 0,08% 0,08% Charter Communications Inc US 4 140 0,19% 0,19% Christian Dior Se FR 1 322 0,06% 0,06% Coach Inc US 599 0,03% 0,03% Comcast Corp US 10 931 0,51% 0,51% Compass Group Plc GB 2 582 0,12% 0,12% Continental AG DE 1 807 0,08% 0,08% Crown Resorts Ltd AU 55 0,00% 0,00% Daimler AG DE 4 152 0,19% 0,19% Delphi Automotive PLC JE 1 257 0,06% 0,06% Denso Corp JP 1 139 0,05% 0,05% Dentsu Inc JP 685 0,03% 0,03% Dollar General Corp US 1 216 0,06% 0,06% Dick's Sporting Goods Inc US 134 0,01% 0,01% Discovery Communications Inc - A US 153 0,01% 0,00% Discovery Communications Inc - C US 319 0,01% 0,02% DISH Network Corp US 1 059 0,05% 0,05% Dollar Tree Inc US 796 0,04% 0,04% Dollarama Inc CA 805 0,04% 0,04% Domino's Pizza Inc US 714 0,03% 0,03% Don Quijote Holdings Co Ltd JP 256 0,01% 0,01% Dr Horton Inc US 583 0,03% 0,03% Darden Restaurants Inc US 534 0,03% 0,03% Dufry AG CH 511 0,02% 0,02% Electrolux B SE 1 048 0,05% 0,05% Eutelsat Communications Sa FR 139 0,01% 0,01% Scripps Networks Interactive Inc US 230 0,01% 0,01% Expedia Inc US 1 131 0,05% 0,05% Fast Retailing Co Ltd JP 1 124 0,05% 0,05% Macy's Inc US 392 0,02% 0,02% Ferrari NV NL 429 0,02% 0,02% Fiat Chrysler Automobiles NV NL 799 0,04% 0,04% Flight Centre Travel Group Ltd AU 56 0,00% 0,00% Foot Locker Inc US 374 0,02% 0,02% Ford Motor Co US 2 237 0,10% 0,10% Subaru Corp JP 1 279 0,06% 0,06% Galaxy Entertainment Group Ltd HK 717 0,03% 0,03% Gap Inc/The US 297 0,01% 0,01% Garmin Ltd CH 215 0,01% 0,01% General Motors Co US 2 563 0,12% 0,12% Genuine Parts Co US 939 0,04% 0,04% Gildan Activewear Inc CA 802 0,04% 0,04% Goodyear Tire and Rubber Co/The US 649 0,03% 0,03% Hakuhodo Dy Holdings Inc JP 112 0,01% 0,01% Hanesbrands Inc US 547 0,03% 0,03% Harvey Norman Holdings Ltd AU 57 0,00% 0,00% Hasbro Inc US 658 0,03% 0,03% Hennes and Mauritz B SE 1 263 0,06% 0,06% Hermes International FR 1 282 0,06% 0,06% Hilton Worldwide Holdings Inc US 800 0,04% 0,04% Honda Motor Co Ltd JP 2 852 0,13% 0,13% Home Depot Inc/The US 10 739 0,50% 0,50% Harley-Davidson Inc US 501 0,02% 0,02% HandR Block Inc US 391 0,02% 0,02% Hugo Boss AG DE 54 0,00% 0,00% Husqvarna B SE 140 0,01% 0,01% Intercontinental Hotels Group Plc GB 493 0,02% 0,02% Iida Group Holdings Co Ltd JP 28 0,00% 0,00% Industria De Diseno Textil Sa ES 2 816 0,13% 0,13% Interpublic Group Of Cos Inc/The US 477 0,02% 0,02% Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd JP 169 0,01% 0,01% Isuzu Motors Ltd JP 666 0,03% 0,03% ITV Plc GB 669 0,03% 0,03% Jardine Cycle and Carriage Ltd SG 302 0,01% 0,01% JCDecaux SA FR 71 0,00% 0,00% J Front Retailing Co Ltd JP 129 0,01% 0,01% Kering FR 1 523 0,07% 0,07% Kingfisher Plc GB 521 0,02% 0,02% Kohl's Corp US 424 0,02% 0,02% KOITO MANUFACTURING CO LTD JP 434 0,02% 0,02% Lagardere SCA FR 123 0,01% 0,01%

Lear Corp US 719 0,03% 0,03% Leggett and Platt Inc US 266 0,01% 0,01% Lennar Corp US 630 0,03% 0,03% Liberty Global Plc - A GB 704 0,03% Liberty Global Plc - C GB 1 341 0,06% 0,10% Liberty Broadband Corp US 585 0,03% 0,03% Liberty Global Plc Lilac GB 43 0,00% 0,00% Liberty Interactive Corp Qvc Group US 331 0,02% 0,02% Liberty Media Corp-Liberty Siriusxm - A US 177 0,01% Liberty Media Corp-Liberty Siriusxm - C US 528 0,02% 0,03% Li and Fung Ltd BM 98 0,00% 0,00% LKQ Corp US 445 0,02% 0,02% Paddy Power Betfair PLC IE 277 0,01% 0,01% Lowe's Cos Inc US 3 793 0,18% 0,18% L Brands Inc US 636 0,03% 0,03% Lululemon Athletica Inc US 201 0,01% 0,01% Luxottica Group Spa IT 742 0,03% 0,03% Las Vegas Sands Corp US 1 347 0,06% 0,06% Marriott International Inc/Md US 1 777 0,08% 0,08% Marui Group CO LTD JP 112 0,01% 0,01% Marks and Spencer Group Plc GB 462 0,02% 0,02% Panasonic Corp JP 2 025 0,09% 0,09% Mattel Inc US 436 0,02% 0,02% Mazda Motor Corp JP 341 0,02% 0,02% Mcdonald's Holdings Co Japan Ltd JP 97 0,00% 0,00% Mcdonald's Corp US 7 363 0,34% 0,34% Melco Resorts and Entertainment Ltd KY 663 0,03% 0,03% Merlin Entertainments PLC GB 226 0,01% 0,01% Metro AG DE 202 0,01% 0,01% Magna International Inc XTSE CA 986 0,05% 0,05% MGM China Holdings Ltd KY 75 0,00% 0,00% Cie Generale Des Etablissem*nts Michelin

FR 1 374 0,06% 0,06%

Michael Kors Holdings Ltd VG 165 0,01% 0,01% MITSUBISHI MOTORS CORP JP 372 0,02% 0,02% Mohawk Industries Inc US 1 019 0,05% 0,05% Bandai Namco Holdings Inc JP 201 0,01% 0,01% Netflix Inc US 4 033 0,19% 0,19% News Corp US 185 0,01% 0,01% Twenty-First Century Fox Inc - A US 2 175 0,10% Twenty-First Century Fox Inc - B US 564 0,03% 0,13% Ngk Spark Plug Co Ltd JP 179 0,01% 0,01% Nike Inc US 4 479 0,21% 0,21% Nikon Corp JP 485 0,02% 0,02% Nissan Motor Co Ltd JP 1 217 0,06% 0,06% Nitori Holdings Co Ltd JP 565 0,03% 0,03% Norwegian Cruise Line Holdings Ltd BM 549 0,03% 0,03% Nok Corp JP 71 0,00% 0,00% Nokian Renkaat oyj FI 162 0,01% 0,01% Nordstrom Inc US 161 0,01% 0,01% Nvr Inc US 1 017 0,05% 0,05% Newell Brands Inc US 1 359 0,06% 0,06% Next plc GB 520 0,02% 0,02% Omnicom Group Inc US 1 538 0,07% 0,07% O'Reilly Automotive Inc US 1 107 0,05% 0,05% Oriental Land Co Ltd/Japan JP 1 199 0,06% 0,06% Pandora A/S DK 486 0,02% 0,02% Pearson Plc GB 354 0,02% 0,02% Persimmon Plc GB 309 0,01% 0,01% Peugeot Sa FR 468 0,02% 0,02% MGM Resorts International US 554 0,03% 0,03% Polaris Industries Inc US 156 0,01% 0,01% Porsche Automobil Holding SE DE 725 0,03% 0,03% TUI AG DE 426 0,02% 0,02% The Priceline Group Inc US 6 311 0,30% 0,30% Prosiebensat.1 Media SE DE 448 0,02% 0,02% Publicis Groupe SA FR 770 0,04% 0,04% Pultegroup Inc US 393 0,02% 0,02% PVH Corp US 483 0,02% 0,02% Rakuten Inc JP 933 0,04% 0,04% REA Group Ltd AU 156 0,01% 0,01% Restaurant Brands International Inc CA 1 352 0,06% 0,06% Renault Sa FR 874 0,04% 0,04% Cie Financiere Richemont Sa CH 2 286 0,11% 0,11% Rinnai Corp JP 79 0,00% 0,00% Ralph Lauren Corp US 187 0,01% 0,01% Ross Stores Inc US 1 169 0,05% 0,05% Royal Caribbean Cruises Ltd LR 1 013 0,05% 0,05% RTL Group SA LU 388 0,02% 0,02% Chipotle Mexican Grill Inc US 1 053 0,05% 0,05% Ryohin Keikaku Co Ltd JP 421 0,02% 0,02% Sands China Ltd KY 649 0,03% 0,03% Sankyo Co Ltd JP 57 0,00% 0,00% SEB SA FR 457 0,02% 0,02% Sekisui Chemical Co Ltd JP 302 0,01% 0,01% Sekisui House Ltd JP 446 0,02% 0,02% Ses Sa ADR LU 442 0,02% 0,02% Shimamura Co Ltd JP 103 0,00% 0,00% Shimano Inc JP 801 0,04% 0,04% Sharp Corp/Japan JP 845 0,04% 0,04% Signet Jewelers Ltd BM 107 0,00% 0,00% Sirius XM Holdings Inc US 766 0,04% 0,04% SJM Holdings Ltd HK 71 0,00% 0,00% Shaw Communications Inc CA 974 0,05% 0,05% Aristocrat Leisure Ltd AU 598 0,03% 0,03% Sony Corp JP 3 024 0,14% 0,14% Singapore Press Holdings Ltd SG 139 0,01% 0,01% Stanley Electric Co Ltd JP 153 0,01% 0,01% Staples Inc US 306 0,01% 0,01% Starbucks Corp US 5 017 0,23% 0,23% Start Today Co Ltd JP 249 0,01% 0,01% Sega Sammy Holdings Inc JP 91 0,00% 0,00% Sumitomo Electric Industries Ltd JP 545 0,03% 0,03% Sumitomo Rubber Industries Ltd JP 100 0,00% 0,00% Suzuki Motor Corp JP 840 0,04% 0,04% Swatch Group Ag CH 671 0,03% 0,00% Swatch Group Ag Reg CH 111 0,01% 0,04% Sodexo Sa FR 1 110 0,05% 0,05% TABCorp Holdings Ltd AU 93 0,00% 0,00% GKN Plc GB 333 0,02% 0,02% Takashimaya Co Ltd JP 80 0,00% 0,00% Target Corp US 1 411 0,07% 0,07% Tatts Group Ltd AU 156 0,01% 0,01% Techtronic Industries Co Ltd HK 815 0,04% 0,04% Tegna Inc US 207 0,01% 0,01% Telenet Group Holding NV BE 112 0,01% 0,01% Tiffany and Co US 950 0,04% 0,04% Time Warner Inc US 4 319 0,20% 0,20% TJX Cos Inc US 2 739 0,13% 0,13% Toho Co Ltd/Tokyo JP 130 0,01% 0,01% Toll Brothers Inc US 233 0,01% 0,01% Toyota Motor Corp JP 7 680 0,36% 0,36% Toyota Industries Corp JP 444 0,02% 0,02% Toyoda Gosei Co Ltd JP 60 0,00% 0,00%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (22)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

19

Tractor Supply Co US 457 0,02% 0,02% TripAdvisor Inc US 193 0,01% 0,01% Tesla Inc US 2 441 0,11% 0,11% Taylor Wimpey PLC GB 359 0,02% 0,02% Ulta Beauty Inc US 969 0,05% 0,05% Under Armour Inc - A US 110 0,01% Under Armour Inc - C US 103 0,00% 0,01% Uss Co Ltd JP 151 0,01% 0,01% Vail Resorts Inc US 513 0,02% 0,02% Valeo SA FR 1 230 0,06% 0,06% VF Corp US 1 020 0,05% 0,05% Viacom Inc US 623 0,03% 0,03% Vivendi SA FR 1 134 0,05% 0,05% Volkswagen AG DE 212 0,01% Volkswagen Ag DE 1 650 0,08% 0,09% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR 4 332 0,20% 0,20% Walt Disney Co/The US 10 127 0,47% 0,47% Whirlpool Corp US 808 0,04% 0,04% William Hill Plc GB 100 0,00% 0,00% WPP PLC JE 1 566 0,07% 0,07% Whitbread PLC GB 427 0,02% 0,02% Wynn Macau Ltd KY 331 0,02% 0,02% Wyndham Worldwide Corp US 593 0,03% 0,03% Wynn Resorts Ltd US 679 0,03% 0,03% Yamaha Corp JP 204 0,01% 0,01% Yamada Denki Co Ltd JP 159 0,01% 0,01% Yamaha Motor Co Ltd JP 261 0,01% 0,01% Yokohama Rubber Co Ltd/The JP 85 0,00% 0,00% Yue Yuen Industrial Holdings Ltd BM 105 0,00% 0,00% Yum! Brands Inc US 1 804 0,08% 0,08% Shangri-La Asia Ltd BM 86 0,00% 0,00% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 268 296 12,57% Telekomoperatörer ATandT Inc US 13 667 0,64% 0,64% BCE Inc CA 418 0,02% 0,02% Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd

IL 58 0,00% 0,00%

Proximus Sadp BE 333 0,02% 0,02% BT Group Plc GB 1 874 0,09% 0,09% CenturyLink Inc US 725 0,03% 0,03% Deutsche Telekom Ag DE 3 603 0,17% 0,17% Elisa Oyj FI 192 0,01% 0,01% Frontier Communications Corp US 24 0,00% 0,00% Hkt Trust and Hkt Ltd HK 117 0,01% 0,01% Iliad Sa FR 315 0,01% 0,01% Inmarsat Plc GB 161 0,01% 0,01% Kddi Corp JP 2 635 0,12% 0,12% Koninklijke KPN NV NL 786 0,04% 0,04% Level 3 Communications Inc US 1 050 0,05% 0,05% T-Mobile US Inc US 920 0,04% 0,04% Millicom International Cellular Sa SDR LU 425 0,02% 0,02% Nippon Telegraph and Telephone Corp JP 2 113 0,10% 0,10% NTT DOCOMO Inc JP 1 891 0,09% 0,09% Orange Sa FR 1 949 0,09% 0,09% Pccw Ltd HK 134 0,01% 0,01% Rogers Communications Inc CA 875 0,04% 0,04% Singapore Telecommunications Ltd SG 1 506 0,07% 0,07% Softbank Group Corp JP 4 097 0,19% 0,19% Sprint Corp US 367 0,02% 0,02% Starhub Ltd SG 33 0,00% 0,00% Swisscom AG CH 795 0,04% 0,04% Tdc A/S DK 227 0,01% 0,01% Telefonica Deutschland Holding AG DE 97 0,00% 0,00% Telefonica Sa ES 2 631 0,12% 0,12% Telecom Italia Spa/Milano IT 648 0,03% Telecom Italia Spa/Milano Savings shares

IT 155 0,01% 0,04%

Spark New Zealand LTD NZ 176 0,01% 0,01% Telstra Corp Ltd AU 686 0,03% 0,03% Telus Corp CA 582 0,03% 0,03% Telenor ASA NO 552 0,03% 0,03% Telia Company AB SE 1 176 0,06% 0,06% Tele2 B SE 116 0,01% 0,01% Vodafone Group Plc GB 4 369 0,20% 0,20% Verizon Communications Inc US 10 321 0,48% 0,48% Zayo Group Holdings Inc US 313 0,01% 0,01% Summa Telekomoperatörer 63 115 2,96% Fastigheter AEON Mall Co Ltd JP 83 0,00% 0,00% Alexandria Real Estate Equities Inc US 406 0,02% 0,02% Vereit INC US 438 0,02% 0,02% American Tower Corp US 3 571 0,17% 0,17% Ascendas Real Estate Investment Trust SG 128 0,01% 0,01% Avalonbay Communities Inc US 1 459 0,07% 0,07% Boston Properties Inc US 934 0,04% 0,04% Brixmor Property Group Inc US 347 0,02% 0,02% British Land Co PLC GB 300 0,01% 0,01% Camden Property Trust US 288 0,01% 0,01% Capitaland Commercial Trust SG 81 0,00% 0,00% Capitaland Ltd SG 236 0,01% 0,01% CBRE Group Inc US 798 0,04% 0,04% Crown Castle International Corp US 2 704 0,13% 0,13% Cheung Kong Property Holdings Ltd KY 1 417 0,07% 0,07% City Developments Ltd SG 131 0,01% 0,01% Colony NorthStar Inc US 535 0,03% 0,03% Vicinity Centres AU 606 0,03% 0,03% CapitaLand Mall Trust SG 121 0,01% 0,01% Daiwa House Reit Investment Corp JP 461 0,02% 0,02% Daito Trust Construction Co Ltd JP 525 0,02% 0,02% Daiwa House Industry Co Ltd JP 1 152 0,05% 0,05% Vonovia SE DE 1 565 0,07% 0,07% Deutsche Wohnen AG DE 707 0,03% 0,03% Digital Realty Trust Inc US 953 0,04% 0,04% Fonciere des Regions FR 99 0,00% 0,00% Duke Realty Corp US 778 0,04% 0,04% Equinix Inc US 2 599 0,12% 0,12% Equity Residential US 1 222 0,06% 0,06% Essex Property Trust Inc US 1 185 0,06% 0,06% Extra Space Storage Inc US 658 0,03% 0,03% Federal Realty Investment Trust US 533 0,02% 0,02% First Capital Realty Inc CA 590 0,03% 0,03% Gecina Sa FR 120 0,01% 0,01% GGP Inc US 795 0,04% 0,04% Global Logistic Properties Ltd SG 228 0,01% 0,01% Hang Lung Group Ltd HK 628 0,03% 0,03% Hang Lung Properties Ltd HK 485 0,02% 0,02% Hammerson PLC GB 489 0,02% 0,02% HCP Inc US 836 0,04% 0,04% Welltower Inc US 1 578 0,07% 0,07% Henderson Land Development Co Ltd HK 417 0,02% 0,02% Hongkong Land Holdings Ltd BM 478 0,02% 0,02% Host Hotels and Resorts Inc US 601 0,03% 0,03%

HandR Real Estate Investment Trust CA 772 0,04% 0,04% Hysan Development Co Ltd HK 121 0,01% 0,01% ICADE FR 104 0,00% 0,00% Iron Mountain Inc US 771 0,04% 0,04% Japan Prime Realty Investment Corp JP 88 0,00% 0,00% Japan Real Estate Investment Corp JP 587 0,03% 0,03% Jones Lang Lasalle Inc US 105 0,00% 0,00% Kerry Properties Ltd BM 72 0,00% 0,00% Kimco Realty Corp US 341 0,02% 0,02% Klepierre FR 835 0,04% 0,04% Land Securities Group Plc GB 1 085 0,05% 0,05% Intu Properties PLC GB 143 0,01% 0,01% Link REIT HK 802 0,04% 0,04% Liberty Property Trust US 206 0,01% 0,01% Lendlease Group AU 244 0,01% 0,01% Macerich Co/The US 245 0,01% 0,01% Goodman Group AU 787 0,04% 0,04% Mid-America Apartment Communities Inc

US 533 0,02% 0,02%

Mitsubishi Estate Co Ltd JP 1 414 0,07% 0,07% Mirvac Group AU 209 0,01% 0,01% Mitsui Fudosan Co Ltd JP 1 006 0,05% 0,05% National Retail Properties Inc US 429 0,02% 0,02% Nippon Building Fund Inc JP 431 0,02% 0,02% Nippon Prologis REIT Inc JP 90 0,00% 0,00% Nomura Real Estate Holdings Inc JP 116 0,01% 0,01% Nomura Real Estate Master Fund Inc JP 531 0,02% 0,02% New World Development Co Ltd HK 408 0,02% 0,02% Prologis Inc US 1 929 0,09% 0,09% GPT Group AU 673 0,03% 0,03% Public Storage US 2 462 0,12% 0,12% Realty Income Corp US 1 070 0,05% 0,05% Regency Centers Corp US 264 0,01% 0,01% RioCan Real Estate Investment Trust CA 94 0,00% 0,00% SBA Communications Corp US 910 0,04% 0,04% Scentre Group AU 1 096 0,05% 0,05% Hulic Co Ltd JP 103 0,00% 0,00% Sino Land Co Ltd HK 175 0,01% 0,01% Simon Property Group Inc US 3 274 0,15% 0,15% Sl Green Realty Corp US 892 0,04% 0,04% Segro Plc GB 370 0,02% 0,02% Stockland AU 547 0,03% 0,03% Sumitomo Realty and Development Co Ltd

JP 520 0,02% 0,02%

Sun Hung Kai Properties Ltd HK 1 363 0,06% 0,06% Suntec Real Estate Investment Trust SG 46 0,00% 0,00% Swire Pacific Ltd HK 247 0,01% 0,01% Swire Properties LTD HK 134 0,01% 0,01% Swiss Prime Site AG CH 336 0,02% 0,02% Tokyo Tatemono CO LTD JP 110 0,01% 0,01% Tokyu Fudosan Holdings Corp JP 219 0,01% 0,01% UDR Inc US 986 0,05% 0,05% Unibail-Rodamco SE FR 1 683 0,08% 0,08% United Urban Investment Corp JP 434 0,02% 0,02% Uol Group Ltd SG 98 0,00% 0,00% Ventas Inc US 1 231 0,06% 0,06% Vornado Realty Trust US 1 030 0,05% 0,05% Weyerhaeuser Co US 1 475 0,07% 0,07% Wharf Holdings Ltd HK 1 049 0,05% 0,05% Wheelock and Co Ltd HK 255 0,01% 0,01% Westfield Corp AU 601 0,03% 0,03% Japan Retail Fund Investment Corp JP 202 0,01% 0,01% Summa Fastigheter 72 621 3,40% Summa Aktier 2 122 924 99,43% Summa Överlåtbara värdepapper 2 122 924 99,43% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat Topix Index Future Sep 17 / TPU7 JP 0 0,00% 0,00% S&P 500 eMINI FUT Sep 17 / ESU7 US 0 0,00% 0,00% Euro Stoxx 50 Sep 17 / VGU7 DE 0 0,00% 0,00% Ftse 100 Index Future Sep 17 / Z U7 GB 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 2 122 917 99,43% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 12 224 0,57% 0,00% Varav likvida medel SEB 16 101 0,75% 0,00% Varav likvida medel UBS 353 0,02% 0,00% Fondförmögenhet 2 135 141 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel SEB 16 101 0,75% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB A 713 0,03% 0,00% Summa SEB 16 813 0,79% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 2 122 924 99,43% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 12 217 0,57% 0,00% Summa tillgångar och skulder 2 135 141 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (23)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

20

Skandia Global Företagsobligationsfond Fonden investerar i företagsobligationer med hög kreditvär-dighet. Investeringarna fördelas över olika länder och branscher. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen ge samma avkastning som sitt jämförelseindex, efter avdrag för avgifter. Eftersom fonden investerar i värdepapper med längre löptider medför det en något högre risk än en fond som investerar i värdepapper med kortare löptider. Fonden har lägre risk än en aktiefond. Med hjälp av derivatinstrument kan man skapa hävstång i fonden, dvs fondens investeringar överstiger 100 procent, men detta sker normalt inte. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst tre år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Global Företagsobligationsfond steg 2,0 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämfö-relseindex 2,2 procent. Kreditmarknaderna hade god avkastning under årets sex första månader och överträffade statsobligationer med mot-svarande löptider, eftersom kreditsprearna minskade. Vi för-väntar oss att den politiska risken i Europa minskar, att de gynnsamma penningpolitiska förhållanden fortsätter samt att styrkan i den europeiska ekonomin stödjer utvecklingen för europeiska företagskrediter även framgent. Fondens expone-ring mot företagsobligationer utgivna i euro har ökats på ge-nom byten från amerikanska dollarkrediter till eurokrediter från samma emittenter. För att finansiera omallokeringen till euro-krediter minskades fondens exponering mot den amerikanska energisektorn, som vi ansåg vara sårbar för fortsatt volatilitet i oljepriset. Den europeiska kreditexponeringen riktades mot Frankrike, Italien och Spanien. Vi anser att den mer affärsvän-liga politiska miljön i Frankrike skulle göra det möjligt för fort-satt minskning av kreditspreadarna inom banksektorn. Italien och Spanien fick sig en törn av fransk valvolatilitet tidigare i år. Senare infann sig även osäkerhet i båda länderna kring hur man hanterar banker som går dåligt. Förutom att lägga till exponering för flera företagskrediter som hade nått attraktiva nivåer köpte vi även italienska statsobligationer. Även om vi har flyttat stora delar av fondens innehav till Europa, behåller vi en övervikt till amerikanska krediter. Den amerikanska ekonomiska aktiviteten är fortsatt solid och har potential att accelerera genom skattelättnader för företag och avreglering av finanssektorn. Även om lagstiftningsprocessen för skattereformer har försenats, skulle regeringen kunna anta mindre tuffa tolkningar av de befintliga kapitalkraven i Dodd-Frank utan kongressens godkännande. Detta skulle frigöra bankkapital i USA och möjliggöra expansion av utlåningsverk-samheten, vilket tillgängliggör mer kredit för att stödja den ekonomiska tillväxten. Sektorallokeringen bidrog starkt till fondens avkastning under perioden, särskilt allokeringen till säkerställda obligationer. Vidare fortsatte investment grade-obligationer och industrisek-torn att bidra positivt. Även fondens statsobligationer har haft en positiv inverkan. Sällanköpsvaror, kommunikation, kapital-varor och teknik bidrog positivt, men motverkades delvis av negativt bidrag från energisektorn. Urvalet inom finans bidrog negativt, till stor del på grund av bank- och försäkringsbolag. Då fonden genom valutaterminer säkrar de innehav som inte är utgivna i svenska kronor sker en omfattande derivathandel med valutaterminer. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträ-delser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode: 1,00 % per år. Årlig avgift: 1,02 %. Ansvarig förvaltare: Louis Chabrier (Wellington Management International) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 3,3 % 3,3 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 3,0 % 3,2 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,9 % Jämförelseindex: Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond Index. 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 916 395 114,29 8 018 081 0,00 2,0 % 2,2 % 2016 883 139 112,04 7 881 804 0,00 3,7 % 4,3 % 2015 1 189 834 108,08 11 008 827 0,00 0,1 % -0,7 % 2014 1 278 775 108,02 11 837 852 0,00 7,3 % 7,5 % 2013 1 033 438 100,69 10 263 561 0,00 0,7 % 0,3 % Omsättningshastigheten i fonden År ggr/år Internt mellan egna fonder 2017 0,46 0,00 BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 851 355 859 759 Penningmarknadsinstrument 13 342 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 46 939 840 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 0 0 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 911 635 860 599 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 911 635 860 599 Bankmedel och övriga likvida medel 46 025 37 799 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 873 7 920 Övriga tillgångar (Not 2) 75 550 35 150 Summa tillgångar 1 041 084 941 469 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 19 775 3 269 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 19 775 3 269 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 771 706 Övriga skulder (Not 2) 104 143 45 913 Summa skulder 124 689 49 888 Fondförmögenhet (Not 1) 916 395 891 581 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 16 342 11 541 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 883 139 1 189 834 Andelsutgivning 178 623 147 723 Andelsinlösen - 162 999 - 488 360 Årets resultat enligt resultaträkning 17 635 42 383 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slu*t 916 395 891 581 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 75 550 35 150 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 104 143 - 45 913

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (24)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

21

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Räntebärande värdepapper Företag och Kreditinstitut Abbvie Inc 4.4 06.11.2042 US 433 0,05% Abbvie Inc 4.45 14.05.2046 US 437 0,05% 0,09% Abbey Natl Treasury Serv 0.875 13.01.2020

GB 1 027 0,11%

Abbey Natl Treasury Serv 0.875 25.11.2020

GB 1 029 0,11% 0,22%

Achmea BV 2.5 19.11.2020 NL 2 624 0,29% 0,00% Actavis Funding SCS 3.45 15.03.2022 LU 653 0,07% 0,00% Actavis Funding SCS 4.75 15.03.2045 LU 736 0,08% 0,00% Allergan Funding SCS 2.125 01.06.2029

LU 2 894 0,32% 0,47%

Aetna Inc 2.8 15.06.2023 US 926 0,10% 0,10% Aflac Inc 3.625 15.06.2023 US 2 660 0,29% Aflac Inc 3.625 15.11.2024 US 2 246 0,25% 0,54% American Intl Group 5 26.04.2023 US 1 265 0,14% 0,14% Anheuser-Busch Inbev Fin 3.30 01.02.2023

US 651 0,07% 0,00%

Anheuser-Busch Inbev Fin 3.65 01.02.2026

US 3 040 0,33% 0,00%

Anheuser-Busch Inbev Fin 4.7 01.02.2036

US 2 000 0,22% 0,00%

Anheuser-Busch Inbev Fin 4.90 01.02.2046

US 1 524 0,17% 0,79%

Anheuser-Busch Inbev Wor 6.5 15.07.2018

US 3 981 0,43% 0,43%

Anheuser-Busch InBev NV 2.75 17.03.2036

BE 3 129 0,34% 0,34%

Anadarko Petroleum Corp 4.85 15.03.2021

US 630 0,07%

Anadarko Petroleum Corp 6.45 15.09.2036

US 448 0,05%

Anadarko Petroleum Corp 6.6 15.03.2046

US 1 036 0,11%

Anadarko Petroleum Corp 7.95 15.06.2039

US 1 948 0,21% 0,44%

AON Plc 3.875 15.12.2025 GB 1 850 0,20% Aon Plc 4.75 15.05.2045 US 2 281 0,25% 0,45% ArcelorMittal 3.125 14.01.2022 LU 2 079 0,23% 0,23% Ardagh Packaging 2.75 15.03.2024 IE 1 474 0,16% 0,16% ATandT Inc 1.05 04.09.2023 US 3 162 0,35% AtandT Inc 3 15.02.2022 US 11 434 1,25% ATandT Inc 3.15 04.09.2036 US 1 567 0,17% AtandT Inc 3.4 15.05.2025 US 2 695 0,29% ATandT Inc 3.6 17.02.2023 US 862 0,09% ATandT Inc 4.125 17.02.2026 US 1 296 0,14% AtandT Inc 4.75 15.05.2046 US 1 864 0,20% AtandT Inc 5.45 01.03.2047 US 1 090 0,12% 2,62% Avalonbay Communities Inc 2.95 15.09.2022

US 1 495 0,16% 0,16%

AV Homes 6.625 15.05.2022 US 1 698 0,19% 0,19% Park Aerospace Holdings Ltd 5.25 15.08.2022

KY 840 0,09%

Park Aerospace Holdings Ltd 5.5 15.02.2024

KY 618 0,07% 0,16%

Bank of America Corp 1.65 26.03.2018 US 4 010 0,44% 0,44% Bank of America Corp Var 24.04.2028 US 1 488 0,16% 0,00% Bank Of America Corp 3.248 21.10.2027

US 2 162 0,24% 0,00%

Bank Of America Corp 3.3 2023/01/11 US 3 654 0,40% 0,00% Bank Of America Corp 3.5 19.04.2026 US 2 711 0,30% 0,00% Bank Of America Corp 5.65 01.05.2018 US 6 524 0,71% 0,00% Bank Of America Corp 5.75 01.12.2017 US 4 287 0,47% 0,00% Bank of America Corp 6 01.09.2017 US 4 246 0,46% 0,00% Barclays Bank Plc 4.836 09.05.2028 GB 1 812 0,20% Barclays PLC 3.25 12.02.2027 GB 1 734 0,19% 0,39% Bharti Airtel Ltd 4.375 10.06.2025 NL 1 687 0,18% 0,18% Danone SA 2.947 02.11.2026 FR 3 050 0,33% 0,33% BNP Paribas SA 1.125 16.08.2022 FR 2 156 0,24% 0,00% BNP Paribas 1 27.06.2024 FR 1 808 0,20% 0,00% BNP Paribas 1.5 17.11.2025 FR 2 993 0,33% 0,00% Bnp Paribas 3.8 10.01.2024 FR 1 753 0,19% 0,00% BPCE FRN 22.05.2022 FR 2 257 0,25% BPCE SA 3.0 22.05.2022 FR 2 126 0,23% 0,48% BP Capital Markets Plc 1.373 03.03.2022

GB 1 650 0,18%

BP Capital Markets PLC 1.526 26.09.2022

GB 5 539 0,60%

Bp Capital Markets Plc 3.119 04.05.2026

GB 1 418 0,15% 0,94%

Broadcom Corp 3.875 15.01.2027 US 2 294 0,25% 0,25% British Sky 1.5 15.09.2021 GB 1 347 0,15% 0,00% Sky Plc 1.875 24.11.2023 GB 1 262 0,14% 0,28% Central America Bottling Corporation 5.75 31.01.27

VG 852 0,09% 0,09%

Crown Castle International Corp 4.75 15.05.2047

US 733 0,08% 0,08%

Crown Americas LLC 4.5 15.01.2023 US 663 0,07% 0,07% CCO Safari II LLC 4.908 23.07.2025 US 2 096 0,23% 0,00% Charter Communications Operating 5.375 01.05.2047

US 1 119 0,12% 0,35%

Cemex 5.7 11.01.2025 MX 3 466 0,38% 0,38% Cenovus Energy Inc. 4.25 15.04.2027 CA 1 814 0,20% Cenovus Energy Inc 6.75 15.11.2039 CA 1 112 0,12% 0,32% Citigroup Inc Adj. 10.01.2028 US 1 289 0,14% 0,00% Citigroup Inc 1.75 29.01.2018 US 4 864 0,53% 0,00% Citigroup Inc. 4.125 25.07.2028 US 1 283 0,14% 0,00% Citigroup Inc 4.5 14.01.2022 US 7 474 0,82% 0,00% CK Hutchison Intl 16 Ltd 2.75 03.10.2026

KY 1 613 0,18% 0,18%

Cna Financial Corp 5.75 15.08.2021 US 3 063 0,33% Cna Financial Corp 7.35 15.11.2019 US 3 295 0,36% CNA Financial Corporation 4.5 01.03.2026

US 905 0,10% 0,79%

Coca-Cola Enterprises 3.25 19.08.2021 US 2 258 0,25% 0,25% Capital One Na 1.5 05.09.2017 US 4 639 0,51% 0,51% Comcast Corp 3.375 15.02.2025 US 1 958 0,21% 0,21% Commonwealth Edison Co 3.65 15.06.2046

US 1 437 0,16% 0,16%

Compagnie De St Gobain 1 17.03.2025 FR 957 0,10% 0,10% ConocoPhillips Company 4.95 US 1 879 0,21% 0,21%

08.03.2026 Molson Coors Brewing Co 1.25 15.07.2024

US 1 916 0,21%

Molson Coors Brewing Co 3 15.07.2026

US 1 263 0,14% 0,35%

CPUK Finanace Ltd 4.25 28.08.2022 JE 2 432 0,27% 0,27% Sabine Pass Liquefaction 4.2 15.03.2028

US 1 404 0,15%

Sabine Pass Liquefaction 5.625 01.03.2025

US 558 0,06%

Sabine Pass Liquefactions 5.75 15.05.2024

US 938 0,10% 0,32%

Credit Agricole (London) 1.375 03.05.2027

FR 2 897 0,32% 0,32%

Criteria Caixa SA 1.5 10.05.2023 ES 2 863 0,31% 0,31% Caixabank SA 1.125 17.05.2024 ES 2 885 0,31% 0,00% Crown Americas LLC 4.25 30.09.2026 US 1 897 0,21% 0,21% Credit Suisse AG London 1 07.06.2023 CH 1 906 0,21% 0,21% Credit Suisse Group Ltd 4.282 09.01.2028

CH 2 179 0,24% 0,24%

Csx Corp 3.8 01.11.2046 US 1 031 0,11% 0,00% CSX Corp 4.5 01.08.2054 US 355 0,04% 0,15% Cvs Caremark Corp 2.25 05.12.2018 US 4 669 0,51% 0,51% Canary Wharf Fin Ii Plc 5.952 22.01.2035

GB 311 0,03% 0,03%

Daimler Ag 0.25 11.05.2020 DE 1 929 0,21% 0,21% Deutsche Telekom Int Fin 1.5 03.04.2028

DE 622 0,07% 0,07%

Deutsche Bank AG 1.5 20.01.2022 DE 986 0,11% 0,00% Deutsche Bank AG 1.875 28.02.2020 DE 4 398 0,48% 0,00% Devon Energy Corporation 3.25 15.05.2022

US 420 0,05%

Devon Energy Corporation 4 15.07.2021

US 1 087 0,12%

Devon Energy Corporation 5 15.06.2045

US 430 0,05%

Devon Energy Corporation 5.6 15.07.2041

US 1 080 0,12% 0,33%

Discover Financial SVS 3.75 04.03.2025

US 1 882 0,21% 0,21%

Dominion Resources Inc 2.75 15.09.2022

US 1 601 0,17% 0,17%

Duke Energy Carolinas 4.25 15.12.2041

US 2 485 0,27% 0,27%

Duke Energy Corp 2.65 01.09.2026 US 1 363 0,15% Duke Energy Corporation 3.75 01.09.2046

US 401 0,04% 0,19%

Emera US Finance LP 2.70 15.06.2021 US 591 0,06% Emera US Finance Lp 3.55 15.06.2026 US 635 0,07% 0,13% Enel Finance Intl NV 1 16.09.2024 NL 2 514 0,27% 0,00% Enel Finance Intl Nv 1.375 01.06.2026 IT 959 0,10% 0,38% EnLink Midstream Partner LP 4.85 15.07.2026

US 2 194 0,24% 0,24%

Entergy Corp 2.95 01.09.2026 US 2 187 0,24% 0,24% Enterprise Products Oper 3.95 15.02.2027

US 1 751 0,19%

Enterprise Products Oper 5.25 31.01.2020

US 7 021 0,77% 0,96%

E.On SE 1.625 22.05.2029 DE 2 516 0,27% 0,27% ESB Finance Limited 2.125 11.09.2017 IE 1 290 0,14% 0,14% Exelon Corp 3.4 15.04.2026 US 883 0,10% 0,10% FBM Finance Inc 8.25 15.08.2021 US 452 0,05% 0,05% FGA Capital Ireland Plc 1.375 17.04.2020

IE 1 577 0,17% 0,00%

FGA Capital Ireland 2 23.10.2019 IE 4 550 0,50% 0,67% Fidelity National Inform 1.1 15.07.2024 US 1 909 0,21% Fidelity National Inform 3 15.08.2026 US 2 862 0,31% Fidelity National Inform 3.5 15.04.2023 US 2 403 0,26% 0,78% Fifth Third Bank 2.15 20.08.2018 US 4 448 0,49% 0,00% FirstEnergy Corp 3.9 15.07.2027 US 1 482 0,16% FirstEnergy Corp 4.85 15.07.2047 US 1 370 0,15% Firstenergy Corp 7.375 15.11.2031 US 1 727 0,19% 0,50% Ford Motor Credit Co Llc 1.724 2017/12/06

US 3 357 0,37%

Ford Motor Credit Co LLC 3.096 04.05.2023

US 2 292 0,25%

Ford Motor Credit Co Llc 5 15.05.2018 US 4 326 0,47% Ford Motor Credit Co Llc 4.346 08.12.2026

US 694 0,08%

Ford Motor Company 5.291 08.12.2046 US 909 0,10% 1,27% Fortis Inc 3.055 04.10.2026 CA 2 198 0,24% 0,24% Gas Natural Fenosa Fin.BV 1.375 19.01.2027

NL 1 917 0,21% 0,21%

GE Capital Intl Funding 4.418 15.11.2035

IE 4 715 0,51% 0,51%

GENERAL ELEC CAP CORP 6.75 03/15/32

US 2 743 0,30% 0,30%

General Motors Co 4.375 25.09.2021 US 3 874 0,42% 0,00% General Motors Financial Co 4.2 01.03.2021

US 707 0,08% 0,00%

General Motors Finl Co 3.2 06.07.2021 US 598 0,07% 0,57% Georgia Power Company 4.3 15.03.2042

US 1 307 0,14% 0,14%

GKN Holdings Plc 3.375 12.05.2032 GB 1 098 0,12% 0,12% Glencore Finance Europe 1.25 17.03.2021

LU 2 201 0,24% 0,24%

Goldman Sachs Group Inc Var 05.06.2028 Call 06/27

US 975 0,11% 0,00%

Goldman Sachs Group Inc 1.375 15.05.2024

US 2 671 0,29% 0,00%

Goldman Sachs Group Inc 1.625 27.07.2026

US 2 380 0,26% 0,00%

Goldman Sachs Group Inc 2.35 15.11.2021

US 2 289 0,25% 0,00%

Goldman Sachs Group Inc 2.625 25.04.2021

US 338 0,04% 0,00%

Goldman Sachs Group Inc 3.625 22.01.2023

US 3 482 0,38% 0,00%

Goldman Sachs Group Inc 5.75 24.01.2022

US 712 0,08% 0,00%

Goldman Sachs Group Inc 5.95 2018/01/18

US 4 313 0,47% 0,00%

Goldman Sachs Group L P 4 03.03.2024

US 574 0,06% 0,00%

Goldman Sachs Group 3.5 23.01.2025 US 3 068 0,33% 0,00% Goldman Sachs Group 3.50 16.11.2026 US 837 0,09% 0,00% Goldman Sachs Group 6.15 01.04.2018 US 5 442 0,59% 0,00% Hartford Finl Svcs Grp 5.125 15.04.2022

US 3 041 0,33% 0,33%

HCA Inc 5.875 15.02.2026 US 2 554 0,28% 0,28% Heathrow Funding Ltd 2.75 09.08.2049 JE 1 853 0,20% 0,20% Kraft Heinz Foods Co 1.5 24.05.2024 US 1 988 0,22% Kraft Heinz Foods Co 2.25 25.05.2028 US 1 210 0,13% 0,35% Hertz Corp 7.625 01.06.2022 US 1 181 0,13% 0,13%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (25)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

22

HSBC Holdings PLC 1.5 15.03.2022 GB 1 504 0,16% HSBC Holdings PLC VAR 13.03.2023 Call 13.03.2022

GB 4 381 0,48%

Hsbc Holdings Plc 0.875 06.09.2024 GB 1 431 0,16% 0,80% Hutchison Whampoa Fin 7.625 09.04.2019

KY 3 454 0,38% 0,38%

Iberdrola Finanzas Sau 1 07.03.2024 ES 1 943 0,21% 0,21% ING Bank NV 3.15 29.03.2022 NL 1 719 0,19% ING Bank NV 3.95 29.03.2027 NL 1 752 0,19% 0,38% Intesa Sanpaolo Spa 3.5 17.01.2022 IT 1 349 0,15% 0,00% Intesa Sanpaolo 0.875 27.06.2022 IT 1 061 0,12% 0,26% Intrum Justitia AB 3.125 15.07.2024 SE 2 735 0,30% 0,30% Interpublic Group Cos 4.2 15.04.2024 US 1 956 0,21% 0,21% Jpmorgan Chase and Co Var 18.05.2028 Call 18.05.2027

US 1 348 0,15% 0,00%

Jpmorgan Chase and Co 1.625 15.05.2018

US 4 429 0,48% 0,00%

JPMorgan Chase and Co 1.875 10.02.2020

US 1 797 0,20% 0,00%

Jpmorgan Chase and Co 3.625 13.05.2024

US 5 870 0,64% 0,00%

JPMorgan Chase and Co 4.625 10.05.2021

US 3 637 0,40% 0,00%

Jpmorgan Chase and Co 6.3 23.04.2019

US 1 135 0,12% 0,00%

Kaiser Foundation Hospit 3.15 01.05.2027

US 635 0,07%

Kaiser Foundation Hospit 3.5 01.04.2022

US 4 402 0,48%

Kaiser Foundation Hospitals 4.15 01.05.2047

US 1 451 0,16% 0,71%

Kinder Morgan Ener Part 6.375 01.03.2041

US 383 0,04%

Kinder Morgan Ener Part 6.5 2039/09/01

US 241 0,03%

Kinder Morgan Energy Partners 4.3 01.05.2024

US 612 0,07% 0,13%

Koninklijke KPN NV 0.625 09.04.2025 NL 921 0,10% Koninklijke KPN NV 1.125 11.09.2028 NL 912 0,10% 0,20% Kennedy Wilson Inc 5.875 01.04.2024 US 2 656 0,29% 0,29% Liberty Mutual Group Inc 1.75 27.03.2024

IE 1 125 0,12% 0,12%

Lowe's Companies Inc 4.05 03.05.2047 US 1 591 0,17% 0,17% Lloyds Bank Plc 1 19.11.2021 GB 1 736 0,19% Lloyds Bank Plc 2.75 09.12.2018 GB 1 407 0,15% 0,34% Marathon Oil Corp 2.8 01.11.2022 US 407 0,04% 0,04% Met Life Glob Funding I 1.5 10.01.2018 US 4 217 0,46% 0,46% Metlife Inc 4.6 13.05.2046 US 1 624 0,18% 0,18% Micron Technology Inc 7.5 15.09.2023 US 2 361 0,26% 0,26% Microsoft Corp 4.1 06.02.2037 US 1 093 0,12% 0,12% MPH Acquisition Holdings LLC 7.125 01.06.2024

US 1 444 0,16% 0,16%

Mondi Finance Plc 1.5 15.04.2024 GB 986 0,11% 0,11% Morgan Stanley FRN 24.10.2023 US 2 791 0,30% 0,00% Morgan Stanley 1.375 27.10.2026 US 932 0,10% 0,00% Morgan Stanley 1.75 11.03.2024 US 1 989 0,22% 0,00% Morgan Stanley 1.75 30.01.2025 US 989 0,11% 0,00% Morgan Stanley 1.875 05.01.2018 US 4 223 0,46% 0,00% Morgan Stanley 1.875 27.04.2027 US 2 415 0,26% 0,00% Morgan Stanley 2.5 21.04.2021 US 2 148 0,23% 0,00% Morgan Stanley 3.75 25.02.2023 US 3 290 0,36% 0,00% Morgan Stanley 3.875 27.01.2026 US 781 0,09% 0,00% Nasdaq Inc. 3.85 30.06.2026 US 772 0,08% 0,08% NFP Corp 6.875 15.07.2025 US 683 0,07% 0,07% Noble Energy Inc 3.9 15.11.2024 US 993 0,11% Noble Energy Inc 4.15 15.12.2021 US 845 0,09% Noble Energy Inc 5.05 15.11.2044 US 346 0,04% Noble Energy Inc 5.25 15.11.2043 US 398 0,04% Noble Energy Inc 6 01.03.2041 US 1 239 0,14% 0,42% The New Home Company Inc 7.25 01.04.2022

US 3 148 0,34% 0,34%

News America Inc 5.65 15.08.2020 US 5 475 0,60% 0,60% Nokia Oyj 2 2 15.03.2024 FI 2 549 0,28% Nokia Oyj 3.375 12.06.2022 FI 935 0,10% Nokia Oyj 4.375 12.06.2027 FI 473 0,05% 0,43% North Tex Twy 6.718 01.01.2049 US 2 154 0,24% 0,24% Northeast Utilities 2.8 01.05.2023 US 4 650 0,51% 0,51% Northumbrian Water Finance Plc 1.625 11.10.2026

GB 2 011 0,22% 0,22%

Occidental Petroleum Cor 4.4 15.04.2046

US 307 0,03% 0,03%

France Telecom 3.875 14.01.2021 FR 2 706 0,30% Orange SA 0.75 11.09.2023 FR 2 894 0,32% 0,61% Owens Corning 3.4 15.08.2026 US 2 244 0,24% 0,24% Petrobras Global Finance 7.25 17.03.2044

NL 125 0,01% 0,01%

Petroleos Mexicanos 2.50 21.08.2021 MX 2 112 0,23% Petroleos Mexicanos 3.75 21.02.2024 MX 1 495 0,16% Petroleos Mexicanos 6.375 04.02.2021 MX 1 234 0,13% Petroleos Mexicanos 6.875 04.08.2026 MX 1 127 0,12% 0,65% Penske Truck Leasing/Ptl 4.25 17.01.2023

US 2 233 0,24%

Penske Truck Lsg 2.5 15.06.2019 US 4 246 0,46% 0,71% Principal Financial Grou 4.35 15.05.2043

US 1 322 0,14% 0,14%

ConocoPhillips 6.5 01.02.2039 US 276 0,03% 0,03% Parker-Hannifin Corp 1.125 01.03.2025 US 2 398 0,26% 0,26% Plains All American Pipeline LP 4.5 15.12.2026

US 2 187 0,24% 0,24%

Pnc Bank Na 2.25 2019/07/02 US 4 250 0,46% 0,00% PPL Capital Funding Inc 3.1 15.05.2026

US 825 0,09% 0,09%

Pioneer Natural Resource 3.95 15.07.2022

US 753 0,08%

Pioneer Natural Resources 3.45 15.01.2021

US 1 173 0,13% 0,21%

Qbe Insurance Group Ltd 2.4 01.05.2018

AU 1 691 0,18%

QBE Insurance Group Ltd 3 21.10.2022 AU 5 001 0,55% 0,73% Cooperatieve Rabobank UA 1.25 23.03.2026

NL 3 723 0,41% 0,00%

Rci Banque Sa 1.25 08.06.2022 FR 936 0,10% 0,10% Reinsurance Grp Of Amer 6.45 15.11.2019

US 2 077 0,23% 0,23%

Revlon Consumer Products Corp 6.25 01.08.2024

US 2 286 0,25% 0,25%

Bank of Scotland PLC 2.5 22.03.2023 GB 2 047 0,22% 0,00% Republic Services Inc 2.90 01.07.2026 US 702 0,08% Republic Services Inc 4.75 15.05.2023 US 1 855 0,20% Republic Services Inc 5.25 15.11.2021 US 2 109 0,23% 0,51% RWE AG 5.75 14.02.2033 DE 356 0,04% 0,00% Rwe Finance Bv 6.125 06.07.2039 DE 1 617 0,18% 0,22% Santander UK Group Hldgs 1.125 08.09.2023

GB 1 156 0,13% 0,13%

SCA Hygiene AB 1.125 27.03.2024 SE 1 596 0,17% 0,17% Southern Gas Network Plc 2.5 03.02.2025

GB 1 774 0,19% 0,19%

Sherwin-Williams Co 3.45 01.06.2027 US 1 019 0,11% Sherwin-Williams Co 4.5 01.06.2047 US 442 0,05% 0,16% South Carolina ElecandGas 4.35 02.01.2042

US 1 071 0,12% 0,12%

Southern Co Gas Capital 3.95 01.10.2046

US 1 573 0,17% 0,17%

Societe Generale 2.5 08.04.2021 FR 4 229 0,46% 0,46% Springleaf Finance Corp 6.125 15.05.2022

US 758 0,08% 0,08%

Statoil ASA 0.875 17.02.2023 NO 1 710 0,19% 0,19% Constellation Brands Inc 3.5 09.05.2027

US 465 0,05% 0,05%

Sugar HSP GMNG Prop/Fin 5.875 15.05.2025

US 867 0,09% 0,09%

Tempo Acquisition LLC/FI 6.75 01.06.2025

US 432 0,05% 0,05%

Telefonica Emisiones Sau 0.75 13.04.2022

ES 2 900 0,32%

Telefonica Emisiones Sau 1.46 13.04.2026

ES 3 826 0,42%

Telefonica Emisiones Sau 2.736 29.05.2019

ES 1 011 0,11%

Telefonica Emisiones Sau 4.693 11.11.2019

ES 2 132 0,23% 1,08%

Tervita Escrow Corp 7.625 01.12.2021 CA 299 0,03% 0,03% Teva Pharmaceuticals Ne 4.1 01.10.2046

IL 970 0,11% 0,11%

Thermo Fisher Scientific Inc. 3 15.04.2023

US 2 130 0,23% 0,23%

Time Warner Ent 8.375 15.03.2023 US 1 330 0,15% Time Warner ENT 8.375 15.07.2033 US 997 0,11% 0,25% Time Warner Cable Inc 5.875 15.11.2040

US 758 0,08%

Time Warner Cable Inc 6.75 15.06.2039

US 2 065 0,23% 0,31%

Total Capital Intl SA 3.7 15.01.2024 FR 621 0,07% 0,07% Trans-Canada Pipelines 2.5 08.01.2022 CA 2 528 0,28% 0,28% Trafford Centre Fin Ltd 2.875 28.04.2019

KY 1 125 0,12% 0,12%

UBS Group Funding 1.5 30.11.2024 JE 2 954 0,32% 0,32% Unicredit Spa 2 04.03.2023 IT 1 062 0,12% 0,00% Unicredit SPA 3.75 12.04.2022 IT 2 162 0,24% 0,00% Unitedhealth Group Inc 4.625 15.11.2041

US 4 658 0,51%

UnitedHealth Group 3.1 15.03.2026 US 847 0,09% 0,60% Auto Parts Manufacturing 0.625 11.01.2023

FR 1 920 0,21% 0,00%

Valeo SA 1.625 18.03.2026 FR 990 0,11% 0,32% Vale Overseas Limited 6.25 10.08.2026 KY 1 689 0,18% 0,18% Ventas Reality 2.7 01.04.2020 US 2 553 0,28% 0,28% Viacom Inc 3.45 04.10.2026 US 2 809 0,31% 0,00% Viacom Inc 5.85 01.09.2043 US 546 0,06% 0,00% Virginia Electric and Power 3.15 15.01.2026

US 2 670 0,29% 0,29%

Virgin Media Finance Plc 4.5 15.01.2025

GB 3 014 0,33% 0,33%

Volkswagen Leasing Gmbh 2.625 15.01.2024

DE 420 0,05% 0,05%

Vornado Realty Lp 2.5 30.06.2019 US 1 573 0,17% 0,17% St Marys Cement Inc 5.75 28.01.2027 CA 2 378 0,26% 0,26% Ing Us Inc 2.9 15.02.2018 US 4 460 0,49% 0,00% Voya Financial Inc 3.65 15.06.2026 US 2 366 0,26% 0,74% Verizon Communication 1.625 01.03.2014

US 5 906 0,64%

Verizon Communications 4.125 15.08.2046

US 756 0,08%

Verizon Comunications Inc 4.4 01.11.2034

US 3 164 0,35% 1,07%

Volkswagen Financial Services 1.875 30.03.2027

NL 2 893 0,32% 0,00%

Wachovia Corp 5.75 01.02.2018 US 4 100 0,45% 0,45% Waste Management Inc 6.1 15.03.2018 US 4 782 0,52% 0,52% Wells Fargo and Company 1 02.02.2027

US 1 653 0,18% 0,00%

Wells Fargo and Company 3 23.10.2026

US 1 519 0,17% 0,00%

Wells Fargo and Company 4.9 17.11.2045

US 3 764 0,41% 0,00%

Wells Fargo Bank 1.625 02.06.2025 US 1 393 0,15% 0,00% Wells Fargo Bank 3 19.02.2025 US 5 195 0,57% 0,00% Anthem 1.875 15.01.2018 US 4 221 0,46% 0,00% Wellpoint Inc 4.65 15.01.2043 US 1 831 0,20% 0,00% Wellpoint Inc 5.85 15.01.2036 US 2 036 0,22% 0,88% William Hill Plc 4.875 07.09.2023 GB 1 131 0,12% 0,12% Williams Partners LP 3.6 15.03.2022 US 776 0,08% Williams Partners LP 3.75 15.06.2027 US 835 0,09% Williams Partners Lp 4.5 15.11.2023 US 90 0,01% Williams Partners LP 4.9 15.01.2045 US 848 0,09% Williams Partners LP 5.1 15.09.2045 US 88 0,01% Williams Partners Lp 5.25 15.03.2020 US 998 0,11% 0,40% WPP Finance 2013 2.875 14.09.2046 GB 1 325 0,14% 0,14% Credit Agricole SA Var Perp Call 23.01.2024

FR 1 862 0,20% 0,00%

Achmea BV VAR Perp Call 04.02.2025 NL 1 167 0,13% 0,41% Allstate Corp 5.75 15.08.2053 US 2 359 0,26% 0,26% Banco Bilbao Vizcaya Arg Var Perp Call 24.05.2022

ES 3 854 0,42% 0,42%

Axa SA Var Perp Call 14.12.2018 FR 1 565 0,17% 0,17% Caixabank SA Var Perp Call 13.06.2024

ES 2 035 0,22% 0,00%

Danske Bank AS Var 04.10.2023 Call 04.10.2018

DK 1 908 0,21% 0,21%

Deutsche Bank AG Var Perp Call 30.04.2022

DE 962 0,10% 0,00%

Electricite de France Var Perp Call 22.01.2026

FR 1 031 0,11% 0,11%

Metropolitan Transportation Auth 6.089 15.11.2040

US 932 0,10% 0,10%

NN Group NV Var 08.04.2044 NL 2 079 0,23% 0,00% Royal Bank of Scotl Var 08.03.2023 Call 08.03.2022

GB 995 0,11% 0,33%

Banco De Sabadell SA Var Perp Call 18.05.2022

ES 3 802 0,41% 0,00%

Viacom Inc Var 28.02.2057 US 176 0,02% 0,39% Volkswagen Intl Fin NV Var Perp Call 14.06.2027

NL 2 868 0,31% 0,00%

Volkswagen Intl Fin NV Var Perp Call 20.03.2022

NL 144 0,02% 0,00%

Volkswagen Intl Fin Var Perp Call 20.03.2020

NL 692 0,08% 0,72%

Xlit Ltd Var Call 29.06.2027 KY 1 383 0,15% 0,00%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (26)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

23

ABN Amro Bank NV 2.875 18.01.2028 NL 1 025 0,11% 0,00% ABN Amro Bank NV 2.875 30.06.2025 NL 1 422 0,16% 0,27% Credit Agricole SA 2.625 17.03.2027 FR 1 009 0,11% 0,31% Assicurazioni Generali 5 08.06.2048 IT 1 034 0,11% 0,11% Bank of America Corp 4.1830 25.11.2027

US 3 732 0,41% 0,00%

Bank Of America Corp 4.45 03.03.2026 US 3 825 0,42% 3,56% BNP Paribas 2.375 17.02.2025 FR 1 248 0,14% 1,09% Capital One Financial Corp 3.75 28.07.2026

US 1 605 0,18%

Capital One Financial Corp 4.2 29.10.2025

US 893 0,10% 0,27%

Citizens Financial Group Inc 4.3 03.12.2025

US 792 0,09% 0,09%

Citigroup Inc 4.60 09.03.2026 US 310 0,03% 0,00% Citigroup Inc 5.5 15.09.2025 US 1 643 0,18% 0,00% Citigroup INC. 6.6215.06.2032 US 2 647 0,29% 2,13% Caixabank SA Var 15.02.2027 ES 1 006 0,11% 0,65% Deutsche Bank AG Var Perp Call 30.04.2025

DE 1 737 0,19% 0,00%

Deutsche Bank AG 4.5 19.05.2026 DE 2 120 0,23% 1,11% Dexia Credit Local SA FRN 12.02.2019 FR 462 0,05% 0,05% Fifth Third Banc 4.3 16.01.2024 US 2 400 0,26% 0,26% Fifth Third Bank 3.85 15.03.2026 US 1 761 0,19% 0,68% Goldman Sachs Group Inc 4.25 21.10.2025

US 3 269 0,36% 3,31%

Hannover Finance Sa VAR 30.06.2043 DE 1 157 0,13% 0,13% Jpmorgan Chase and Co 3.875 10.09.2024

US 2 394 0,26% 2,25%

Morgan Stanley 4.1 22.05.2023 US 2 421 0,26% 0,00% Morgan Stanley 4.35 08.09.2026 US 2 936 0,32% 0,00% Morgan Stanley 4.875 01.11.2022 US 2 335 0,25% 2,97% Nn Group Nv 4.625 13.01.2048 NL 1 037 0,11% 0,34% Pnc Bank Na 2.7 01.11.2022 US 2 530 0,28% 0,00% Pnc Bank Na 3.8 25.07.2023 US 2 222 0,24% 0,98% PNC Financial Services Group Inc 3.9 29.04.2024

US 1 324 0,14% 0,14%

Prudential Financial Inc 5.875 15.09.2042

US 235 0,03% 0,03%

Rabobank Nederland Var 26.05.2026 Call 5/21

NL 6 566 0,72% 1,12%

Raiffeisen Bank Int Var Perp Call 15.12.2022

AT 5 778 0,63% 0,63%

Banco De Sabadell SA 5.625 06.05.2026

ES 1 091 0,12% 0,53%

Scor SE Var Var 27.05.2048 Call 5/28 FR 1 046 0,11% 0,11% UniCredit SpA Var 03.01.2027 Call 03.01.2022

IT 4 125 0,45% 0,80%

Provident Financing Trust I 7.405 15.03.2038

US 2 670 0,29% 0,29%

Wells Fargo and Company 4.3 22.08.2027

US 486 0,05% 0,00%

Wells Fargo and Company 4.40 14.06.2046

US 852 0,09% 0,00%

Wells Fargo and Company 4.48 16.01.2024

US 2 259 0,25% 1,87%

XL Group Ltd 4.45 31.03.2025 KY 784 0,09% 0,24% BAFC 2007-A 2A5 FRN 20.02.2047 US 576 0,06% 0,06% BAFC 2007-1 TA1A FRN 25.01.2037 US 33 0,00% 0,00% BAFC 2007-4 TA5 5.7733 25.05.2037 US 1 234 0,13% 0,13% Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25.08.2036

US 905 0,10% 0,10%

BCAP LLC Trust BCAP 2006-AA2 A1 25.01.2037

US 493 0,05% 0,05%

BSARM 2005-9 A1 Var 25.10.2035 US 219 0,02% 0,02% Bear Stearns Alt-A Trust FRN 25.11.2035

US 349 0,04% 0,04%

CGCMT 2015-GC31 A4 3.762 10.06.2048

US 487 0,05% 0,05%

CGCMT 2015-GC29 A3 10.04.2048 US 251 0,03% 0,03% CGCMT 2015-GC35 A4 3.818 10.11.2048

US 399 0,04% 0,04%

CGCMT 2014-GC19 D Var 12.03.2047 US 73 0,01% 0,01% CHASE 2005-S3 A10 5.5 25.11.2035 US 816 0,09% 0,09% Comm 2012-CR4 A3 2.853 15.10.2045 US 1 022 0,11% 0,00% COMM 2012-CR4 XA Var 15.10.2045 US 83 0,01% 0,12% COMM 2012-CR5 A3 2.54 10.12.2045 US 295 0,03% 0,03% Commercial Mortgage Trust COMM 2013-CR6 A4

US 431 0,05% 0,05%

COMM 2013-CR7 XA Var 12.03.2046 US 152 0,02% 0,02% Comm 2013-CR8 A4 3.334 10.06.2046 Call 10.05.2023

US 609 0,07% 0,07%

COMM 2014-UBS4 A5 3.694 10.08.2047

US 789 0,09% 0,09%

COMM 2015-CR24 A5 3.696 10.08.2055

US 704 0,08% 0,08%

COMM 2015-DC1 A5 3.35 10.02.2048 US 600 0,07% 0,07% COMM 2015-PC1 A4 3.62 10.07.2050 US 393 0,04% 0,04% COMM 2015-3BP A 3.178 10.02.2035 US 850 0,09% 0,09% COMM 2016-DC2 A5 3.765 10.02.2049 US 928 0,10% 0,10% COMM 2014-CR14 XA Var 10.02.2047 Call 10.01.2024

US 161 0,02% 0,00%

Commercial Mortgage Trust COMM 2014-CR14 A3

US 629 0,07% 0,09%

CWALT 2005-64CB 1A12 FRN 25.12.2035

US 336 0,04% 0,04%

CSAIL 2015-C2 XA 1.0546 15.06.2057 US 206 0,02% 0,02% CSAIL 2016-C5 XA Adj 17.11.2048 US 496 0,05% 0,05% CSAIL 2015-C3 D 3.5076 15.08.2048 US 454 0,05% 0,05% CSAIL 2016-C7 A5 3.502 15.11.2049 US 1 077 0,12% 0,12% CSFB 2005-C2 AMFX 4.877 15.04.2037

US 177 0,02% 0,02%

CWALT 2005-56 5A1 FRN 25.11.2035 US 55 0,01% 0,01% CWALT 2005-72 A1 FRN 25.01.2036 US 62 0,01% 0,01% Canary Wharf Fin II Plc 6.455 22.04.2030

GB 268 0,03% 0,03%

Countrywide Home Loans CWHL 2007-2 2A3 25.03.2035

US 255 0,03% 0,03%

DMSI 2004-1 3A5 Var 25.12.2033 US 688 0,08% 0,08% DSLA 2006-AR1 1A1A Var 19.03.2046 US 959 0,10% 0,10% FFML 2006-FF12 A5 FRN 25.09.2036 US 1 548 0,17% 0,17% FMIC 2006-3 2A2 FRN 25.11.2036 US 1 274 0,14% 0,14% GECMC 2007-C1 AM Var 10.12.2049 US 169 0,02% 0,02% GPMF 2005-AR4 3A1 FRN 25.10.2045 US 425 0,05% 0,05% GSAA Home Equity Trust FRN 25.12.2046

US 84 0,01% 0,01%

GSAA 2006-3 A3 FRN 25.03.2036 US 703 0,08% 0,08% GSAA Home Equity Trust FRN 25.03.2037

US 1 333 0,15% 0,15%

GSAA Home Equity Trust 5.058 25.05.2035

US 951 0,10% 0,10%

GSMS 14-GC20 D 144A US 598 0,07% 0,07% GSMS 2011-GC5 XA US 125 0,01% 0,01% GSMS 2013-GC13 XA Var 10.07.2046 US 101 0,01% 0,01%

Harborview MLT HVMLT 2006-12 2A13 US 787 0,09% 0,09% INDX 2005-AR31 5A1 FRN 25.01.2036 US 105 0,01% 0,01% Indymac Indx Mortgage Loan Trust FRN 25.07.2036

US 914 0,10% 0,10%

Indymac Indx Mortgage Loan Trust FRN 25.07.2046

US 486 0,05% 0,05%

Indymac Index Mortgage Loan Trust INDA 2006-AR3 1A

US 951 0,10% 0,10%

JPMBB 2014-C23 XA Var 15.09.2047 US 266 0,03% 0,03% JPMBB 2015-C28 A3 2.9124 15.10.2048 Call 1/25

US 920 0,10% 0,10%

JPMCC 2008-C2 A4FL US 1 911 0,21% 0,21% JPMCC 2012-C8 A3 CMBS US 1 155 0,13% 0,13% J.P.Morgan Mortgage Trust FRN 25.05.2036

US 176 0,02% 0,02%

JPMMT 2006-A5 3A4 25.08.2036 US 1 297 0,14% 0,14% LXS 2006-10N 1A3A FRN 25.07.2046 US 485 0,05% 0,05% LXS 2005-6 1A1 FRN 25.11.2035 US 91 0,01% 0,01% LXS 2006-16N A4A Var 25.11.2046 US 879 0,10% 0,10% MARM 2004-13 3A7 FRN 21.11.2034 US 273 0,03% 0,03% MSAC 2006-NC4 A2C FRN 25.06.2036 US 54 0,01% 0,01% Morgan Stanley Baml Trust 3.134 15.01.2023

US 775 0,08% 0,08%

Morgan Stanley Baml Trust 3.102 15.10.2026

US 1 134 0,12% 0,12%

MSC 2016-UB12 A3 3.337 15.12.2049 US 815 0,09% 0,09% MSC 2006-T21 D CMBS US 72 0,01% 0,00% MSC 2006-T21 E CMBS US 0 0,00% 0,01% RALI 2007-QH7 1A1 FRN 25.08.2037 US 611 0,07% 0,07% RALI 2007-QH9 A1 US 1 540 0,17% 0,17% RAMC 2007-1 AF5 Var 25.04.2037 US 384 0,04% 0,00% RAMC 2007-1 AF5 6.12 25.11.2036 US 473 0,05% 0,09% RALI 2005-QS17 A9 6 25.12.2035 US 385 0,04% 0,04% SARM 2007-6 2A1 Adj. 25.07.2037 US 786 0,09% 0,09% SEMT 2007-1 2A1 FRN 20.02.2047 US 1 204 0,13% 0,13% Sequoia Mortgage Trust 2007-3 2AA1 US 72 0,01% 0,01% SFAVE 2015-5AVE A1 3.872 05.01.2035

US 1 145 0,12% 0,12%

SARM 2005-12 2A1 Adj 25.06.2035 US 166 0,02% 0,02% UBSBB 2013-C5 A4 3.1847 10.03.2046 CMBS

US 388 0,04% 0,04%

Univ of California Sink w/ Call 4.601 15.05.2031

US 2 131 0,23% 0,23%

WAMU 2006-AR9 1A FRN 25.08.2046 US 903 0,10% 0,10% WFCM 2017-C38 A5 3.453 15.07.2050 US 863 0,09% 0,09% WFRBS 2012-C6 D Var 15.04.2045 US 453 0,05% 0,05% WF-RBS Commercial Mortgage Trust 2.87 15.11.2045

US 214 0,02% 0,02%

WF-RBS Commercial Mortgage Trust 2.875 15.12.2045

US 849 0,09% 0,09%

WF-RBS Commercial Mortgage Trust 3.881 15.08.2046

US 806 0,09% 0,09%

WF-RBS Commercial Mortgage Trust 3.488 15.09.2057

US 611 0,07% 0,07%

WF-RBS Commercial Mortgage Trust 3.607 15.11.2047

US 876 0,10% 0,10%

WMALT 2006-AR6 2A FRN 25.08.2046 US 1 354 0,15% 0,15% Dish Network Corp 2.375 15.03.2024 US 621 0,07% 0,07% Verint Systems 1.5 01.06.2021 US 166 0,02% 0,02% Wetherford int Ltd 5.875 01.07.2021 US 171 0,02% 0,02% Summa Företag och Kreditinstitut 818 659 89,34% Stat och Kommun Republic of Argentina 7.125 28.06.2117 AR 2 682 0,29% Republic of Argentina 6.875 26.01.2027 AR 4 068 0,44% 0,74% California St 7.3 10.01.2039 US 2 157 0,24% State of California 7.35 01.11.2039 US 1 537 0,17% 0,40% Buoni Poliennali Del Tes 2.05 01.08.2027

IT 9 735 1,06% 1,06%

United Mexican States 4.15 28.03.2027 MX 2 142 0,23% 0,23% New Jersey Turnpike Auth. 7.414 01.01.2040

US 2 206 0,24%

Nj Tpk-Txb-A-Babs 7.102 01.01.2041 US 1 544 0,17% 0,41% Port Authority Of New York and N 5.647 11.01.2040

US 693 0,08% 0,08%

Southern Co 4.4 01.07.2046 US 777 0,08% 0,08% University Of California 6.548 15.05.2048

US 1 478 0,16%

University Of California 6.583 15.05.2049

US 3 627 0,40% 0,56%

RAST 2005-A2 A2 FRN 25.03.2035 US 51 0,01% 0,01% Summa Stat och Kommun 32 696 3,56% Summa Räntebärande värdepapper 851 355 92,90% Summa Överlåtbara värdepapper 851 355 92,90% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Penningmarknadsinstrument Stat och Kommun Japan-689 Treasury Disc Bill 0 19.09.2017

JP 13 342 1,46% 1,46%

Summa Stat och Kommun 13 342 1,46% Summa Penningmarknadsinstrument 13 342 1,46% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Räntederivat Euro - OAT Future Sep 17 / OATU7 FR 0 0,00% 0,00% 10-Year Japanese Govt Bond Sep 17 / JBU7

JP 0 0,00% 0,00%

Canada 10 Yr Bond Future Sep 17 / CNU7

CA 0 0,00% 0,00%

Long Gilt Sep 17/ G U7 GB 0 0,00% 0,00% Euro-BTP Italian Govt Sep 17 / IKU7 DE 0 0,00% 0,00% Bobl Sep 17 / OEU7 DE 0 0,00% 0,00% Bund Sep 17 / RXU7 DE 0 0,00% 0,00% Euro Buxl 30Y Bund Sep 17 / UBU7 DE 0 0,00% 0,00% Schatz Sep 17 / DUU7 DE 0 0,00% 0,00% Long Bond (CBT) Sep 2017 / USU7 US 0 0,00% 0,00% Ultra 10 Year Us Treasury Sep 2017 / UXYU7

US 0 0,00% 0,00%

US Ultra Bond (CBT) Sep 2017 / WNU7 US 0 0,00% 0,00% 10Yr Treasury Note Sep 17 / TYU7 US 0 0,00% 0,00% 2 Yr Treasury Note Sep 17 / TUU7 US 0 0,00% 0,00% 5 Yr Treasury Note Sep 17 / FVU7 US 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Räntederivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (27)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

24

Övriga finansiella instrument OTC-Derivat EUR/USD_20170706 - 3 391 -0,37% 0,00% EUR/USD_20170807 - 9 0,00% 0,00% EUR/USD_20170808 - 619 -0,07% 0,00% GBP/USD_20170706 - 130 -0,01% 0,00% GBP/USD_20170808 - 104 -0,01% 0,00% JPY/USD_20170919 216 0,02% 0,00% SEK/USD_20170706 17 025 1,86% 0,00% SEK/USD_20170808 14 175 1,55% 0,00% Summa OTC-Derivat 27 163 2,96% Summa Övriga finansiella instrument 40 505 4,42% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 911 635 99,48% 0,00% Med negativt marknadsvärde - 19 775 -2,16% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 24 535 2,68% 0,00% Varav likvida medel SEB 29 684 3,24% 0,00% Varav likvida medel UBS 16 342 1,78% 0,00% Fondförmögenhet 916 395 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel SEB 29 684 3,24% 0,00% EUR/USD_20170706 - 3 391 -0,37% 0,00% EUR/USD_20170807 - 9 0,00% 0,00% EUR/USD_20170808 - 619 -0,07% 0,00% GBP/USD_20170706 - 130 -0,01% 0,00% GBP/USD_20170808 - 104 -0,01% 0,00% JPY/USD_20170919 216 0,02% 0,00% SEK/USD_20170706 17 025 1,86% 0,00% SEK/USD_20170808 14 175 1,55% 0,00% Summa SEB 56 847 6,20% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 27 163 2,96% 0,00% Summa derivatexponering 27 163 2,96% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 864 697 94,36% 0,00% Övrigt 51 698 5,64% 0,00% Summa tillgångar och skulder 916 395 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (28)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

25

Skandia Idéer För Livet Fonden är en matarfond som investerar minst 85 procent av sitt värde i mottagarfonden Skandia Norden. Fonden har därför samma inriktning som Skandia Norden, vilket är danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen. Upp till två procent av Skandia Idéer för Livets värde utdelas årligen till Stiftelsen Idéer för Livet som stöder arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organi-sationer, skolan, föreningar och kommuner. Sedan fondens start har andelsägarna bidragit med cirka 87 miljoner kronor till stiftelsen. Fondens mål är att leverera ett resultat, före den årliga utdel-ningen till stiftelsen Idéer för Livet, som är så nära resultatet för fonden Skandia Norden som möjligt. Skandia Nordens målsättning är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden och mottagarfonden även i fortsätt-ningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placerings-horisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens samman-lagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstru-ment tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Idéer för Livet steg 9,9 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,4 procent. Uppgången i den nordiska aktiemarknaden, vilken inleddes i november 2016, var markant under första hälften av 2017. Marknaderna har drevs av synkroniserat bättre makrodata. Politisk osäkerhet, som präglade marknaden de senaste åren och dämpat den ekonomiska tillväxten, avtog. Trump-administrationens oförmåga att genomföra reformer har gett liten effekt, trots att många fruktade att det skulle skapa osä-kerhet om framtida skattesänkningar. Fler och fler tecken på att den svaga euron och de låga räntorna ger önskad effekt på tillväxten i Europa, bidrog till den positiva stämningen. Den nordiska rapporteringssäsongen för både det fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 bekräftade att den ekonomiska tillväxten har tagit fart. Rapporterna slog förväntningarna och bolagen rapporterade högre orderingång. Den nordiska aktiemarknaden steg över 10 procent under första halvåret. Geografiskt sett hade den norska marknaden lägst avkastning på grund av en nedgång i oljepriset och en svagare norsk krona. De svenska, danska och finska mark-naderna gev god avkastning. Industri, teknik, hälsa och finans drog upp avkastningen, medan sektorerna energi och daglig-varuhandeln hade en negativ avkastning. Avkastningen i fonden var något lägre än den nordiska mark-naden som helhelt. I förhållande till jämförelseindex hade industri och finans en bra överavkastning, medan sektorn dagligvaruhandel, teknik och energi drog ner fondens relativa avkastning. Volvo och Vestas Wind Systems lämnade de största positiva bidragen till avkastningen under perioden. De båda bolagen är fortsatt bland de största positionerna i fon-den. Fonden var och är fortsatt positionerad för högre ekono-misk tillväxt. Detta har gett en övervikt i cykliska sektorer och undervikt i defensiva sektorer. Det fungerade bra för fonden under det första kvartalet, men gav motvind under andra kvartalet. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under peri-oden.

Förvaltningsarvode: 0,00 % per år. Årlig avgift: 0,00 %. Ansvarig förvaltare: Sara Kron Lindqvist (Skandia Investment Management) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår ej i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 9,4 % 8,8 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 17,8 % 16,7 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 12,2 % 12,3 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,8 % Jämförelseindex: VINX Benchmark Net Index Capped SEK (inkluderar utdelningar). 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 554 485 714,81 775 734 0,00 9,9 % 10,4 % 2016 436 724 663,19 658 547 0,00 10,8 % 7,7 % 2015 409 435 611,26 669 821 0,00 13,4 % 11,6 % 2014 372 114 550,15 676 404 0,00 19,2 % 17,3 % 2013 319 603 470,86 678 764 0,00 26,6 % 25,9 % 2012 207 707 379,20 547 751 5,07 13,4 % 17,3 % 2011 185 064 345,80 535 176 0,00 -24,1 % -15,7 % 2010 312 111 464,98 671 235 0,00 18,6 % 19,5 % 2009 289 817 399,89 724 742 6,11 62,4 % 41,9 % 2008 122 430 255,19 479 760 0,00 -38,4 % -43,5 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 0 0 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 550 946 382 447 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 550 946 382 447 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 550 946 382 447 Bankmedel och övriga likvida medel 3 538 2 316 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar (Not 2) 1 866 1 362 Summa tillgångar 556 350 386 125 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Övriga skulder (Not 2) 1 866 190 Summa skulder 1 866 190 Fondförmögenhet (Not 1) 554 485 385 935 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 436 724 409 435 Andelsutgivning 115 651 33 169 Andelsinlösen - 32 958 - 43 523 Årets resultat enligt resultaträkning 43 743 - 4 950 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning - 8 676 - 8 196 Varav utdelning till andelsägarna 0 0 Varav utdelning stiftelsen Idéer för Livet - 8 676 - 8 196 Fondförmögenhet vid årets slu*t 554 485 385 935 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 0 0 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 1 866 - 190

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (29)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

26

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT Fondandelar Aktie- och blandfonder Skandia Norden SE 550 946 99,36% 99,36% Summa Aktie- och blandfonder 550 946 99,36% Summa Fondandelar 550 946 99,36% Summa Övriga finansiella instrument 550 946 99,36% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 550 946 99,36% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 3 538 0,64% 0,00% Varav likvida medel SEB 3 538 0,64% 0,00% Fondförmögenhet 554 485 100,00% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 550 946 99,36% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 3 538 0,64% 0,00% Summa tillgångar och skulder 554 485 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (30)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

27

Skandia Japan Exponering Fonden investerar i japanska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämfö-relseindex genom fysisk replikering. Det förväntas dock uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och jämförelseindex eftersom man i förvaltningen tar hänsyn till Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar. Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter. En placering i den japanska aktiemarknaden har historiskt präglats av en något högre risknivå jämfört med en placering i en global aktieportfölj till följd av den begränsade geografiska inriktningen. Därför kan det bedömas att fonden även i fort-sättningen kommer att uppvisa något högre risk än fonder som placerar i en global portfölj av utländska aktier. Fondens inve-steringar i japanska aktier valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för japanska yen. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fon-dens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Japan Exponering steg 1,9 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 2,1 procent. De globala börsmarknaderna utvecklades överlag starkt under det första halvåret. Den japanska aktiemarknaden hade stark börsmånad i februari. Under halvårets övriga månader hand-lades den japanska marknaden sidledes. Den amerikanska makrostatistiken var generellt stödjande under hela första halvåret. Inköpschefsindexet ISM var mycket starkt under februari. Även jobbtillväxten (Nonfarm Payrolls) var mycket stark under januari och februari, men ökningstakten minskade under mars-maj. I övrigt riktades fokus och blickarna kring Donald Trumps installation som USA:s president, vilket bland annat inleddes med order kring riva upp handelsavtal, mur-bygge vid mexikanska gränsen, inreseförbud och löfte kring att något skulle presenteras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skattereformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. Även i eurozonen indikerade inköpschefindexet för tillverk-ningsindustrin på expansion under hela perioden och accele-rerade dessutom, framförallt Tyskland visade på mycket starka siffror. I Storbritannien meddelade Therese May att man ej söker delvist EU medlemskap utan man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis och en formell ansökan om utträde lämnades in. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvi-kelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlig-het med Skandia Fonders policy för miljö- och samhällsansvar. Av innehaven i jämförelseindex är det förtillfället ett bolag som fonden inte tillåts investera i (Japan Tobacco). Yenen försva-gades under första halvåret mot den svenska kronan och gav därmed ett negativt bidrag till fondens absoluta avkastning. Den 31 maj hade MSCI sin kvartalsvisa indexomviktning vilket medförde många men relativt små förändringar i fondens jämförelseindex, MSCI Japan. Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemark-naden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode: 0,40 % per år. Årlig avgift: 0,41 %. Ansvarig förvaltare: Andreas Detterfelt (Skandia Investment Management) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 4,8 % 5,0 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 12,5 % 14,0 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 15,4 % 15,5 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,3 % Jämförelseindex: MSCI Japan Net (inkluderar utdelningar). 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 803 128 177,41 4 527 029 0,00 1,9 % 2,1 % 2016 811 503 174,07 4 661 827 0,00 10,2 % 10,3 % 2015 736 244 158,01 4 659 477 0,00 17,2 % 18,0 % 2014 458 477 134,77 3 401 833 0,00 18,3 % 17,0 % 2013 458 217 113,97 4 020 505 0,00 18,2 % 24,9 % 2012 302 715 96,46 3 138 244 1,43 2,2 % 3,2 % 2011 482 015 95,87 5 027 798 1,24 -14,2 % -12,6 % 2010 416 392 113,23 3 677 400 1,84 9,9 % 7,7 % 2009 309 321 104,75 2 952 945 3,03 -1,1 % -3,1 % 2008 497 687 109,29 4 553 820 2,34 -12,7 % -13,4 % Fondens active share 2017-06-30 3,98 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 790 966 640 995 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 0 0 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 790 966 640 995 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 790 966 640 995 Bankmedel och övriga likvida medel 11 818 7 219 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar (Not 2) 705 3 424 Summa tillgångar 803 488 651 637 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 275 213 Övriga skulder (Not 2) 86 1 675 Summa skulder 360 1 887 Fondförmögenhet (Not 1) 803 128 649 750 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 394 621 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 811 503 736 244 Andelsutgivning 50 099 41 016 Andelsinlösen - 73 852 - 87 388 Årets resultat enligt resultaträkning 15 377 - 40 121 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slu*t 803 128 649 750 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 705 3 424 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 86 - 1 675

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (31)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

28

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Aeon Co Ltd JP 2 358 0,29% 0,29% Ajinomoto Co Inc JP 2 860 0,36% 0,36% Calbee Inc JP 696 0,09% 0,09% Coca-Cola Bottlers Japan Inc JP 854 0,11% 0,11% Familymart Uny Holdings Co Ltd JP 1 158 0,14% 0,14% Kao Corp JP 7 262 0,90% 0,90% Asahi Group Holdings Ltd JP 3 650 0,45% 0,45% Kikkoman Corp JP 1 078 0,13% 0,13% Kose Corp JP 737 0,09% 0,09% Lawson Inc JP 826 0,10% 0,10% Lion Corp JP 1 222 0,15% 0,15% Meiji Holdings CO LTD JP 2 325 0,29% 0,29% Kirin Holdings Co Ltd JP 4 313 0,54% 0,54% Nh Foods Ltd JP 1 282 0,16% 0,16% Nisshin Seifun Group Inc JP 914 0,11% 0,11% Nissin Foods Holdings Co Ltd JP 843 0,10% 0,10% Pola Orbis Holdings Inc JP 534 0,07% 0,07% Seven and I Holdings Co Ltd JP 7 851 0,98% 0,98% Shiseido Co Ltd JP 3 328 0,41% 0,41% Suntory Beverage and Food Ltd JP 1 646 0,20% 0,20% Sundrug Co Ltd JP 692 0,09% 0,09% Toyo Suisan Kaisha Ltd JP 808 0,10% 0,10% Tsuruha Holdings Inc JP 985 0,12% 0,12% Unicharm Corp JP 2 500 0,31% 0,31% Yakult Honsha Co Ltd JP 1 378 0,17% 0,17% Yamazaki Baking Co Ltd JP 672 0,08% 0,08% Summa Dagligvaror 52 772 6,57% Energi Idemitsu Kosan Co Ltd JP 551 0,07% 0,07% Inpex Corp JP 2 394 0,30% 0,30% JXTG Holdings Inc JP 3 463 0,43% 0,43% Showa Shell Sekiyu Kk JP 422 0,05% 0,05% Summa Energi 6 830 0,85% Finans Acom Co Ltd JP 412 0,05% 0,05% Aeon Financial Service Co Ltd JP 518 0,06% 0,06% Aozora Bank Ltd JP 1 125 0,14% 0,14% Mebuki Financial Group Inc JP 987 0,12% 0,12% Chiba Bank Ltd/The JP 1 222 0,15% 0,15% Chugoku Bank Ltd/The JP 555 0,07% 0,07% Concordia Financial Group Ltd JP 1 612 0,20% 0,20% Dai-Ichi Life Holdings Inc JP 4 883 0,61% 0,61% Resona Holdings Inc JP 3 180 0,40% 0,40% Daiwa Securities Group Inc JP 2 549 0,32% 0,32% Mitsubishi Ufj Lease and Finance Co Ltd

JP 659 0,08% 0,08%

f*ckuoka Financial Group Inc JP 842 0,10% 0,10% Hachijuni Bank Ltd/The JP 589 0,07% 0,07% Hiroshima Bank Ltd/The JP 523 0,07% 0,07% Japan Post Bank Co Ltd JP 1 414 0,18% 0,18% Japan Post Holdings Co Ltd JP 1 402 0,17% 0,17% Kyushu Financial Group Inc JP 569 0,07% 0,07% Tokio Marine Holdings Inc JP 7 087 0,88% 0,88% MsandAd Insurance Group Holdings Inc

JP 3 853 0,48% 0,48%

Mizuho Financial Group Inc JP 10 900 1,36% 1,36% Sompo Holdings Inc JP 3 518 0,44% 0,44% Nomura Holdings Inc JP 5 510 0,69% 0,69% Orix Corp JP 5 172 0,64% 0,64% Japan Exchange Group Inc JP 2 398 0,30% 0,30% Credit Saison Co Ltd JP 741 0,09% 0,09% Seven Bank Ltd JP 567 0,07% 0,07% Shinsei Bank Ltd JP 677 0,08% 0,08% Shizuoka Bank Ltd/The JP 1 143 0,14% 0,14% Sony Financial Holdings Inc JP 718 0,09% 0,09% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP 12 984 1,62% 1,62% Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc JP 3 047 0,38% 0,38% Suruga Bank Ltd JP 940 0,12% 0,12% TandD Holdings Inc JP 2 092 0,26% 0,26% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 20 095 2,50% 2,50% Yamaguchi Financial Group Inc JP 611 0,08% 0,08% Bank Of Kyoto Ltd/The JP 796 0,10% 0,10% Sbi Holdings Inc/Japan JP 674 0,08% 0,08% Summa Finans 106 566 13,27% Hälsovård Alfresa Holdings Corp JP 797 0,10% 0,10% Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP 1 957 0,24% 0,24% Cyberdyne Inc JP 292 0,04% 0,04% Daiichi Sankyo Co Ltd JP 3 438 0,43% 0,43% Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd JP 541 0,07% 0,07% Eisai Co Ltd JP 3 540 0,44% 0,44% HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC

JP 767 0,10% 0,10%

Hoya Corp JP 5 079 0,63% 0,63% Medipal Holdings CORP JP 733 0,09% 0,09% Kyowa Hakko Kirin Co Ltd JP 1 144 0,14% 0,14% M3 Inc JP 1 348 0,17% 0,17% Miraca Holdings Inc JP 758 0,09% 0,09% Olympus Corp JP 2 739 0,34% 0,34% ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP 2 171 0,27% 0,27% Otsuka Holdings Co Ltd JP 4 243 0,53% 0,53% Santen Pharmaceutical Co Ltd JP 1 373 0,17% 0,17% Shionogi and Co Ltd JP 4 135 0,51% 0,51% Suzuken Co Ltd/Aichi Japan JP 616 0,08% 0,08% SYSMEX CORP JP 2 418 0,30% 0,30% Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd JP 578 0,07% 0,07% Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP 9 085 1,13% 1,13% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp JP 1 345 0,17% 0,17% Terumo Corp JP 3 322 0,41% 0,41% Astellas Pharma Inc JP 6 521 0,81% 0,81% Summa Hälsovård 58 938 7,34% Industri Ana Holdings Inc JP 908 0,11% 0,11% IHI Corp JP 1 376 0,17% 0,17% Amada Holdings Co Ltd JP 926 0,12% 0,12% Asahi Glass Co Ltd JP 2 059 0,26% 0,26%

Daikin Industries Ltd JP 6 285 0,78% 0,78% Dai Nippon Printing Co Ltd JP 1 405 0,17% 0,17% East Japan Railway Co JP 7 985 0,99% 0,99% Fanuc Corp JP 9 266 1,15% 1,15% Fuji Electric Co Ltd JP 844 0,11% 0,11% Hankyu Hanshin Holdings Inc JP 2 123 0,26% 0,26% Hino Motors Ltd JP 730 0,09% 0,09% Hitachi Construction Machinery Co Ltd JP 674 0,08% 0,08% Hoshizaki Corp JP 1 144 0,14% 0,14% Itochu Corp JP 5 463 0,68% 0,68% Japan Airport Terminal Co ltd JP 451 0,06% 0,06% Japan Airlines Co Ltd JP 939 0,12% 0,12% JGC Corp JP 821 0,10% 0,10% Kajima Corp JP 1 850 0,23% 0,23% Kamigumi Co Ltd JP 531 0,07% 0,07% Keihan Holdings Co Ltd JP 750 0,09% 0,09% Keikyu Corp JP 1 320 0,16% 0,16% Keio Corp JP 1 341 0,17% 0,17% Keisei Electric Railway Co Ltd JP 901 0,11% 0,11% Kintetsu Group Holdings Co Ltd JP 1 820 0,23% 0,23% Komatsu Ltd JP 5 871 0,73% 0,73% Jtekt Corp JP 838 0,10% 0,10% Kubota Corp JP 4 407 0,55% 0,55% Kurita Water Industries Ltd JP 643 0,08% 0,08% Kyushu Railway Co JP 1 423 0,18% 0,18% Mabuchi Motor Co Ltd JP 671 0,08% 0,08% Makita Corp JP 2 183 0,27% 0,27% Marubeni Corp JP 2 517 0,31% 0,31% Mitsubishi Electric Corp JP 6 815 0,85% 0,85% Minebea Mitsumi Inc JP 1 545 0,19% 0,19% MISUMI Group Inc JP 1 676 0,21% 0,21% Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP 3 348 0,42% 0,42% Mitsui Osk Lines Ltd JP 842 0,10% 0,10% Mitsui and Co Ltd JP 6 014 0,75% 0,75% Mitsubishi Corp JP 7 870 0,98% 0,98% Nabtesco Corp JP 809 0,10% 0,10% Nagoya Railroad Co Ltd JP 1 062 0,13% 0,13% Ngk Insulators Ltd JP 1 345 0,17% 0,17% Nidec Corp JP 6 221 0,77% 0,77% Nippon Express Co Ltd JP 1 214 0,15% 0,15% Nippon Yusen Kk JP 659 0,08% 0,08% Nsk Ltd JP 1 201 0,15% 0,15% Obayashi Corp JP 1 993 0,25% 0,25% Odakyu Electric Railway Co Ltd JP 1 531 0,19% 0,19% PARK24 Co Ltd JP 579 0,07% 0,07% Central Japan Railway Co JP 5 773 0,72% 0,72% Recruit Holdings Co Ltd JP 4 610 0,57% 0,57% Kawasaki Heavy Industries Ltd JP 1 022 0,13% 0,13% Secom Co Ltd JP 4 032 0,50% 0,50% Seibu Holdings Inc JP 764 0,10% 0,10% Shimizu Corp JP 1 430 0,18% 0,18% Smc Corp/Japan JP 4 358 0,54% 0,54% Sohgo Security Services Co Ltd JP 684 0,09% 0,09% Sumitomo Corp JP 3 720 0,46% 0,46% Sumitomo Heavy Industries Ltd JP 946 0,12% 0,12% Taisei Corp JP 2 465 0,31% 0,31% Thk Co Ltd JP 931 0,12% 0,12% Tobu Railway Co Ltd JP 1 196 0,15% 0,15% Tokyu Corp JP 2 123 0,26% 0,26% Toppan Printing Co Ltd JP 1 480 0,18% 0,18% Toshiba Corp JP 2 469 0,31% 0,31% Lixil Group Corp JP 1 687 0,21% 0,21% Toto Ltd JP 1 288 0,16% 0,16% West Japan Railway Co JP 2 919 0,36% 0,36% Yamato Holdings Co Ltd JP 1 847 0,23% 0,23% Toyota Tsusho Corp JP 1 541 0,19% 0,19% Summa Industri 162 475 20,23% Informationsteknologi Alps Electric Co Ltd JP 1 362 0,17% 0,17% BROTHER INDUSTRIES LTD JP 1 343 0,17% 0,17% Canon Inc JP 9 095 1,13% 1,13% DeNA Co Ltd JP 661 0,08% 0,08% DISCO CORP JP 1 211 0,15% 0,15% Fujitsu Ltd JP 3 542 0,44% 0,44% Fujifilm Holdings Corp JP 3 852 0,48% 0,48% HAMAMATSU PHOTONICS KK JP 984 0,12% 0,12% Hitachi High-Technologies Corp JP 589 0,07% 0,07% Hirose Electric Co Ltd JP 1 148 0,14% 0,14% Hitachi Ltd JP 7 556 0,94% 0,94% Kakaku.com Inc JP 545 0,07% 0,07% Keyence Corp JP 10 741 1,34% 1,34% Konica Minolta Inc JP 847 0,11% 0,11% Konami Holdings Corp JP 1 358 0,17% 0,17% Kyocera Corp JP 4 542 0,57% 0,57% Line Corp JP 495 0,06% 0,06% Mixi Inc JP 610 0,08% 0,08% Murata Manufacturing Co Ltd JP 7 304 0,91% 0,91% Nec Corp JP 1 745 0,22% 0,22% Nexon Co Ltd JP 867 0,11% 0,11% Nintendo Co Ltd JP 9 617 1,20% 1,20% Nippon Electric Glass Co Ltd JP 797 0,10% 0,10% Nomura Research Institute Ltd JP 1 359 0,17% 0,17% Ntt Data Corp JP 1 689 0,21% 0,21% Obic Co Ltd JP 1 140 0,14% 0,14% Omron Corp JP 2 232 0,28% 0,28% Oracle Corp Japan JP 766 0,10% 0,10% Otsuka Corp JP 889 0,11% 0,11% Ricoh Co Ltd JP 1 452 0,18% 0,18% Rohm Co Ltd JP 1 749 0,22% 0,22% Seiko Epson Corp JP 1 463 0,18% 0,18% Shimadzu Corp JP 1 123 0,14% 0,14% TDK Corp JP 2 164 0,27% 0,27% Trend Micro Inc/Japan JP 1 695 0,21% 0,21% Tokyo Electron Ltd JP 5 235 0,65% 0,65% Yahoo Japan Corp JP 1 531 0,19% 0,19% Yaskawa Electric Corp JP 1 269 0,16% 0,16% Yokogawa Electric Corp JP 1 027 0,13% 0,13% Summa Informationsteknologi 97 594 12,15% Kraftförsörjning Chubu Electric Power Co Inc JP 2 050 0,26% 0,26% Chugoku Electric Power Co Inc/The JP 846 0,11% 0,11% Electric Power Development Co Ltd JP 980 0,12% 0,12% Kansai Electric Power Co Inc/The JP 2 439 0,30% 0,30% Kyushu Electric Power Co Inc JP 1 300 0,16% 0,16% Osaka Gas Co Ltd JP 2 001 0,25% 0,25% Tokyo Electric Power Co Holdings Inc JP 1 533 0,19% 0,19% Tokyo Gas Co Ltd JP 2 588 0,32% 0,32% TOHO GAS CO LTD JP 675 0,08% 0,08% Tohoku Electric Power Co Inc JP 1 669 0,21% 0,21% Summa Kraftförsörjning 16 082 2,00%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (32)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

29

Material AIR WATER INC JP 775 0,10% 0,10% Asahi Kasei Corp JP 3 535 0,44% 0,44% Daicel Corp JP 787 0,10% 0,10% Kobe Steel Ltd JP 780 0,10% 0,10% Hitachi Chemical Co Ltd JP 930 0,12% 0,12% Hitachi Metals Ltd JP 833 0,10% 0,10% JFE Holdings Inc JP 2 372 0,30% 0,30% Jsr Corp JP 727 0,09% 0,09% Kaneka Corp JP 450 0,06% 0,06% Kansai Paint Co Ltd JP 1 164 0,14% 0,14% Kuraray Co Ltd JP 1 652 0,21% 0,21% Maruichi Steel Tube Ltd JP 441 0,05% 0,05% Mitsubishi Gas Chemical Co Inc JP 927 0,12% 0,12% Mitsubishi Materials Corp JP 893 0,11% 0,11% Mitsui Chemicals Inc JP 1 206 0,15% 0,15% Mitsubishi Chemical Holdings Corp JP 2 905 0,36% 0,36% Nippon Paint Holdings Co Ltd JP 1 563 0,19% 0,19% Nissan Chemical Industries Ltd JP 1 030 0,13% 0,13% Nitto Denko Corp JP 3 468 0,43% 0,43% Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp JP 4 211 0,52% 0,52% Oji Holdings Corp JP 1 001 0,12% 0,12% Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP 8 716 1,09% 1,09% Sumitomo Metal Mining Co Ltd JP 1 577 0,20% 0,20% Sumitomo Chemical Co Ltd JP 2 182 0,27% 0,27% Taiheiyo Cement Corp JP 1 105 0,14% 0,14% Taiyo Nippon Sanso Corp JP 369 0,05% 0,05% Teijin Ltd JP 844 0,11% 0,11% Toray Industries Inc JP 3 035 0,38% 0,38% Tosoh Corp JP 1 469 0,18% 0,18% Toyo Seikan Group Holdings Ltd JP 697 0,09% 0,09% Summa Material 51 645 6,43% Sällanköpsvaror och tjänster Abc-Mart Inc JP 496 0,06% 0,06% Aisin Seiki Co Ltd JP 2 158 0,27% 0,27% Asics Corp JP 703 0,09% 0,09% Benesse Holdings Inc JP 573 0,07% 0,07% Bridgestone Corp JP 7 038 0,88% 0,88% Casio Computer Co Ltd JP 635 0,08% 0,08% Denso Corp JP 5 162 0,64% 0,64% Dentsu Inc JP 2 620 0,33% 0,33% Don Quijote Holdings Co Ltd JP 1 215 0,15% 0,15% Fast Retailing Co Ltd JP 4 494 0,56% 0,56% Subaru Corp JP 5 229 0,65% 0,65% Hakuhodo Dy Holdings Inc JP 672 0,08% 0,08% Hikari Tsushin Inc JP 621 0,08% 0,08% Honda Motor Co Ltd JP 11 799 1,47% 1,47% Iida Group Holdings Co Ltd JP 716 0,09% 0,09% Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd JP 854 0,11% 0,11% Isuzu Motors Ltd JP 1 852 0,23% 0,23% J Front Retailing Co Ltd JP 867 0,11% 0,11% KOITO MANUFACTURING CO LTD JP 1 475 0,18% 0,18% Marui Group CO LTD JP 696 0,09% 0,09% Panasonic Corp JP 7 539 0,94% 0,94% Mazda Motor Corp JP 1 919 0,24% 0,24% Mcdonald's Holdings Co Japan Ltd JP 647 0,08% 0,08% MITSUBISHI MOTORS CORP JP 1 017 0,13% 0,13% Bandai Namco Holdings Inc JP 1 610 0,20% 0,20% Ngk Spark Plug Co Ltd JP 897 0,11% 0,11% Nikon Corp JP 1 429 0,18% 0,18% Nissan Motor Co Ltd JP 5 699 0,71% 0,71% Nitori Holdings Co Ltd JP 2 597 0,32% 0,32% Nok Corp JP 463 0,06% 0,06% Oriental Land Co Ltd/Japan JP 3 826 0,48% 0,48% Rakuten Inc JP 2 689 0,33% 0,33% Rinnai Corp JP 786 0,10% 0,10% Ryohin Keikaku Co Ltd JP 1 475 0,18% 0,18% Sankyo Co Ltd JP 286 0,04% 0,04% Sekisui Chemical Co Ltd JP 1 827 0,23% 0,23% Sekisui House Ltd JP 2 526 0,31% 0,31% Shimamura Co Ltd JP 723 0,09% 0,09% Shimano Inc JP 3 070 0,38% 0,38% Sharp Corp/Japan JP 1 440 0,18% 0,18% Sony Corp JP 12 001 1,49% 1,49% Stanley Electric Co Ltd JP 992 0,12% 0,12% Start Today Co Ltd JP 1 100 0,14% 0,14% Sega Sammy Holdings Inc JP 533 0,07% 0,07% Sumitomo Electric Industries Ltd JP 2 779 0,35% 0,35% Sumitomo Rubber Industries Ltd JP 769 0,10% 0,10% Suzuki Motor Corp JP 4 201 0,52% 0,52% Takashimaya Co Ltd JP 642 0,08% 0,08% Toho Co Ltd/Tokyo JP 883 0,11% 0,11% Toyota Motor Corp JP 34 140 4,25% 4,25% Toyota Industries Corp JP 2 130 0,27% 0,27% Toyoda Gosei Co Ltd JP 422 0,05% 0,05% Uss Co Ltd JP 1 140 0,14% 0,14% Yamaha Corp JP 1 369 0,17% 0,17% Yamada Denki Co Ltd JP 725 0,09% 0,09% Yamaha Motor Co Ltd JP 1 675 0,21% 0,21% Yokohama Rubber Co Ltd/The JP 559 0,07% 0,07% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 158 401 19,72% Telekomoperatörer Kddi Corp JP 12 194 1,52% 1,52% Nippon Telegraph and Telephone Corp JP 8 151 1,01% 1,01% NTT DOCOMO Inc JP 8 282 1,03% 1,03% Softbank Group Corp JP 16 594 2,07% 2,07% Summa Telekomoperatörer 45 220 5,63% Fastigheter AEON Mall Co Ltd JP 664 0,08% 0,08% Daiwa House Reit Investment Corp JP 781 0,10% 0,10% Daito Trust Construction Co Ltd JP 2 758 0,34% 0,34% Daiwa House Industry Co Ltd JP 4 898 0,61% 0,61% Japan Prime Realty Investment Corp JP 672 0,08% 0,08% Japan Real Estate Investment Corp JP 1 637 0,20% 0,20% Mitsubishi Estate Co Ltd JP 5 972 0,74% 0,74% Mitsui Fudosan Co Ltd JP 5 212 0,65% 0,65% Nippon Building Fund Inc JP 1 767 0,22% 0,22% Nippon Prologis REIT Inc JP 791 0,10% 0,10% Nomura Real Estate Holdings Inc JP 563 0,07% 0,07% Nomura Real Estate Master Fund Inc JP 1 442 0,18% 0,18% Hulic Co Ltd JP 913 0,11% 0,11% Sumitomo Realty and Development Co Ltd

JP 2 861 0,36% 0,36%

Tokyo Tatemono CO LTD JP 586 0,07% 0,07% Tokyu Fudosan Holdings Corp JP 758 0,09% 0,09% United Urban Investment Corp JP 1 048 0,13% 0,13% Japan Retail Fund Investment Corp JP 1 122 0,14% 0,14% Summa Fastigheter 34 443 4,29% Summa Aktier 790 966 98,49% Summa Överlåtbara värdepapper 790 966 98,49%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat Topix Index Future Sep 17 / TPU7 JP 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 790 966 98,49% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 12 162 1,51% 0,00% Varav likvida medel SEB 11 424 1,42% 0,00% Varav likvida medel UBS 394 0,05% 0,00% Fondförmögenhet 803 128 100,00% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 790 966 98,49% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 12 162 1,51% 0,00% Summa tillgångar och skulder 803 128 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (33)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

30

Skandia Kapitalmarknadsfond Fonden investerar i obligationer i svenska kronor med hög kreditvärdighet, främst nominella statsobligationer och säker-ställda bostadsobligationer. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen ge samma avkastning som sitt jämförelseindex, efter avdrag för avgifter. Eftersom fonden investerar i värdepapper med längre löptider medför det en något högre risk än en fond som investerar i värdepapper med kortare löptider. Fonden har lägre risk än en aktiefond. Med hjälp av derivatinstrument kan man skapa hävstång i fonden, dvs fondens investeringar överstiger 100 procent. Detta kan öka eller minska fondens risknivå. Place-ringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst tre år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens samman-lagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstru-ment tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Kapitalmarknadsfond sjönk 0,1 procent under första halvåret 2017. Under samma period var jämförelseindex oförändrat, 0,0 procent. Året började optimistiskt då USA skulle få en ny president som var för förändringar och anti-etablissemang. USA:s central-bank, FED, skulle fortsätta med räntehöjningar på väg mot en normalisering av penningpolitiken, återigen. England såg fram emot utträdesförhandlingar med EU och utlyste nyval. Frank-rike var på väg att rösta om nytt styre och utgången var ”gi-ven”. Kina, som har ett kongressår, såg mer stabilt ut än på länge. Konsensus trodde på fortsatt stark amerikansk dollar, starka börser och högre räntor. När väl Trump tog plats i Vita Huset kunde han inte åstad-komma någonting på grund av internt motstånd och diverse skandaler. Optimismen togs tillbaka relativt snabbt, dollarn försvagades kraftigt och räntorna föll, trots att FED levererade räntehöjning. Nyvalet i England blev ett fiasko för det sittande partiet som hoppades på ökad makt, men fick istället bilda en koalitionsregering för att få sitta kvar. slu*tsatsen blev att Stor-britannien var inställt på ett hårdare Brexit innan valet, men valutgången gjorde att man blev mjukare, även om väldigt mycket förblev oklart. Frankrike blev också överraskat av en ny president, Macron, som var relativt okänd innan valet men gick mot en storseger. Marknaden var annars orolig för en Frexit ifall den Nationella Fronten hade haft framgång. Macrons seger gjorde att eurooptimisterna fick än mer vind under vingarna och euron stärktes rejält. Riksbanken fortsatte att följa ECB, förlängde QE-programmet och senarelade eventuella räntehöjningar. Trots att inflationen har kommit över förväntan och att svenska BNP har visat sig urstark är Riksbanken fortfarande orolig att kronan skulle stärkas om de bedrev en mer restriktiv penningpolitik än ECB. Därmed så fortsätter de att visa att Riksbanken är högst bero-ende av vad som sker på de globala marknaderna och att Sverige som en lite öppen ekonomi måste bedriva penningpo-litik som inte avviker mot omvärlden. De globala stimulanserna är på ’all time high’, trots motsatt retorik från vissa centralban-ker. Jakten på både risk/aktier och yield/krediter har därmed fortsatt. Fonden som första kvartalet hade en negativ avkastning vände i det andra. Fonden fick en relativt god avkastning det första halvåret, då räntorna föll tillbaka, tvärtemot prognoserna från årets början. Positionerna i fonden har gynnats av både ’outright’-durationen och exponeringen mot bostadsobligation-er, då jakten på yield och avkastning har fortsatt. Standardiserade derivatinstrument har använts i fonden för att öka fondens avkastningspotential och för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

0,60 % per år.

Årlig avgift:

0,60 %.

Ansvarig förvaltare:

Alexander Onica (Skandia Investment Management)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 1,2 % 1,6 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 2,2 % 2,4 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,0 % 2,0 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,1 %

Jämförelseindex:

OMRX Bond All Index.

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fond-

förmög-enhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 1 449 910 179,34 8 084 714 0,00 -0,1 % 0,0 %

2016 1 679 114 179,51 9 353 782 0,00 2,5 % 2,8 %

2015 2 123 991 175,15 12 126 697 0,00 0,0 % 0,5 %

2014 2 366 038 175,12 13 511 181 0,00 7,3 % 7,7 %

2013 1 995 999 163,13 12 235 634 0,00 -0,4 % 0,0 %

2012 2 483 064 163,74 15 164 676 6,96 2,9 % 1,6 %

2011 4 219 855 165,86 25 442 271 5,93 12,1 % 13,3 %

2010 2 130 960 153,27 13 903 308 13,27 2,2 % 2,9 %

2009 3 136 416 162,71 19 276 111 5,35 -0,9 % -0,9 %

2008 4 121 046 169,59 24 300 053 1,17 14,1 % 15,7 %

Omsättningshastigheten i fonden

År ggr/år Internt mellan egna fonder

2017 0,09 0,00

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 386 299 1 930 535

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 1 386 299 1 930 535

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 1 386 299 1 930 535

Bankmedel och övriga likvida medel 91 071 41 801

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 834 16 691

Övriga tillgångar (Not 2) 4 757 0

Summa tillgångar 1 492 960 1 989 027

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 718 940

Övriga skulder (Not 2) 42 332 9 168

Summa skulder 43 050 10 108

Fondförmögenhet (Not 1) 1 449 910 1 978 919

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 647 1 426

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 1 679 114 2 123 991

Andelsutgivning 62 475 557 992

Andelsinlösen - 289 385 - 768 916

Årets resultat enligt resultaträkning - 2 294 65 851

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 1 449 910 1 978 919

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 4 757 0

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 42 332 - 9 168

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (34)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

31

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Mark-nadsvärde,

tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Räntebärande värdepapper

Företag och Kreditinstitut

African Development Bank 0.375 01.06.2022

CI 19 843 1,37% 1,37%

Lansforsakringar Bank FRN 15.04.2020 SE 30 502 2,10% 2,10%

Willhem AB 1.375 09.06.2021 SE 30 501 2,10% 2,10%

Oeresundsbro Konsortiet I/S 5 01.12.2020

SE 17 415 1,20% 1,20%

Lansforsakringar Hypotek 1.75 15.09.2021

SE 40 090 2,76%

Lansforsakringar Hypotek 2.5 19.06.2019

SE 17 914 1,24%

Länsförsäkringar Hypotek AB 2.25 21.09.2022

SE 60 159 4,15% 8,15%

Landshypotek Bank AB FRN 19.05.2021

SE 50 942 3,51% 3,51%

Nordea Hypotek AB 1 08.04.2022 SE 5 089 0,35%

Nordea Hypotek AB 1.25 19.05.2021 SE 62 110 4,28%

Nordea Hypotek AB 2.25 19.06.2019 SE 82 858 5,71%

Nordea Hypotek AB 5521 3.25% 2020/06/17

SE 49 275 3,40%

Nordea Hypotek AB 5529 2% 20.06.2018

SE 5 117 0,35% 14,10%

SCBCC 140 4 18.09.2019 SE 54 618 3,77%

SCBCC 141 2 17.06.2020 SE 33 856 2,34%

Swedish Covered Bond Corp 1.25 15.06.2022

SE 10 271 0,71%

Swedish Covered Bond Corporation 4 19.12.2018

SE 10 643 0,73%

Swedish Covered Bond 1 17.03.2021 SE 10 259 0,71% 8,25%

SEB Bolån 571 3 2018/06/20 SE 25 835 1,78%

SEB Bolån 572 3 19.06.2019 SE 24 462 1,69%

SEB Bolån 573 1.5 17.06.2020 SE 62 601 4,32%

Skandinaviska Enskilda 1.5 15.12.2021 SE 26 068 1,80% 9,58%

Stadshypotek AB 2.5 18.09.2019 SE 42 367 2,92%

Stadshypotek AB 3 19.12.2018 SE 98 665 6,80%

Stadshypotek AB 4.25 17.06.2020 SE 33 735 2,33%

Stadshypotek 4.5 21.09.2022 SE 10 714 0,74% 12,79%

Swedbank Hypotek AB 3.75 19.06.2019

SE 36 663 2,53%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 SE 21 015 1,45%

Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 SE 48 839 3,37% 7,35%

Summa Företag och Kreditinstitut 1 022 425 70,52%

Stat och Kommun

Stockholm (city) Sweden 2.35 21.01.2019

SE 20 817 1,44% 1,44%

SO 1047 5% 2020/12/01 SE 65 034 4,49%

SO 1053 3.50% 2039/03/30 SE 53 624 3,70%

SO 1054 3.5% 2022/06/01 SE 94 377 6,51%

SO 1056 2.25% 2032/06/01 SE 15 105 1,04%

SO 1057 1.5% 2023/11/13 SE 5 396 0,37%

SO 1058 2.5 12.05.2025 SE 68 300 4,71%

SO 1059 1 12.11.2026 SE 40 235 2,77%

Swedish Government 0.75 12.05.2028 SE 986 0,07% 23,66%

Summa Stat och Kommun 363 874 25,10%

Summa Räntebärande värdepapper 1 386 299 95,61%

Summa Överlåtbara värdepapper 1 386 299 95,61%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Standardiserade Derivat

Standardiserade Räntederivat

Swedish Government 10 Futures 2017-09-14 / BUOU7

SE 0 0,00% 0,00%

Summa Standardiserade Räntederivat 0 0,00%

Summa Standardiserade Derivat 0 0,00%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 1 386 299 95,61% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 63 611 4,39% 0,00%

Varav likvida medel SEB 89 424 6,17% 0,00%

Varav likvida medel UBS 1 647 0,11% 0,00%

Fondförmögenhet 1 449 910 100,00%

Specifikation exponering enskilda företagsgrupper

Handelsbanken

Stadshypotek AB 2.5 18.09.2019 42 367 2,92% 0,00%

Stadshypotek AB 3 19.12.2018 98 665 6,80% 0,00%

Stadshypotek AB 4.25 17.06.2020 33 735 2,33% 0,00%

Stadshypotek 4.5 21.09.2022 10 714 0,74% 0,00%

Summa Handelsbanken 185 481 12,79%

Nordea Bank

Nordea Hypotek AB 1 08.04.2022 5 089 0,35% 0,00%

Nordea Hypotek AB 1.25 19.05.2021 62 110 4,28% 0,00%

Nordea Hypotek AB 2.25 19.06.2019 82 858 5,71% 0,00%

Nordea Hypotek AB 5521 3.25% 2020/06/17

49 275 3,40% 0,00%

Nordea Hypotek AB 5529 2% 20.06.2018

5 117 0,35% 0,00%

Summa Nordea Bank 204 449 14,10%

SEB

Bankmedel SEB 89 424 6,17% 0,00%

SEB Bolån 571 3 2018/06/20 25 835 1,78% 0,00%

SEB Bolån 572 3 19.06.2019 24 462 1,69% 0,00%

SEB Bolån 573 1.5 17.06.2020 62 601 4,32% 0,00%

Skandinaviska Enskilda 1.5 15.12.2021 26 068 1,80% 0,00%

Summa SEB 228 390 15,75%

Swedbank

Swedbank Hypotek AB 3.75 19.06.2019

36 663 2,53% 0,00%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 21 015 1,45% 0,00%

Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 48 839 3,37% 0,00%

Summa Swedbank 106 516 7,35%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 1 386 299 95,61% 0,00%

Övrigt 63 611 4,39% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 1 449 910 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. Räntebärande överlåtbara värdepapper vars återstående löptid understiger 397 dagar har inte klassificerats om till penningmarknadsinstrument. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (35)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

32

Skandia Nordamerika Exponering Fonden investerar i nordamerikanska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex genom fysisk replikering. Det förväntas dock uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och jämförelseindex eftersom man i förvaltningen tar hänsyn till Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar. Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter. En placering i den nordamerikanska aktiemarknaden har historiskt präglats av en något högre risknivå jämfört med en placering i en bred global aktieportfölj till följd av den begrän-sade geografiska inriktningen. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa något högre risk än fonder som placerar i en global portfölj av utländska aktier. Fondens investeringar i nordamerikanska aktier valuta-säkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av föränd-ringar i växelkurser för amerikanska och kanadensiska dollar. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivat-instrument tas upp till den underliggande tillgångens expone-ring. Skandia Nordamerika Exponering steg 0,7 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelsein-dex 1,1 procent. Den amerikanska aktiemarknaden inledde årets första två månader med stigande kurser. Under mars månad föll börsen tillbaka för att därefter handlas sidledes halvårets sista måna-der. Den amerikanska makrostatistiken var generellt stödjande under hela första halvåret. Inköpschefsindexet ISM var mycket starkt under februari. I övrigt riktades fokus och blickarna kring Donald Trumps installation som USA:s president, vilket bland annat inleddes med order om att riva upp handelsavtal, mur-bygge vid mexikanska gränsen, inreseförbud och löfte kring att något skulle presenteras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skattereformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. Även i eurozonen indikerade inköpschefindexet för tillverk-ningsindustrin på expansion under hela perioden och accele-rerade dessutom, framförallt Tyskland visade på mycket starka siffror. I Storbritannien meddelade Therese May att man ej söker delvist EU medlemskap utan man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis och en formell ansökan om utträde lämnades in. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvi-kelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlig-het med Skandia Fonders policy för miljö- och samhällsansvar. De bolag som fonden inte tillåts investera i men som finns i fondens jämförelseindex hade generellt en starkare utveckling jämfört med index, vilket därmed bidrog negativt till fondens relativa avkastning. Av innehaven i jämförelseindex är det förtillfället 18 bolag som fonden inte tillåts investera i. Till de större exkluderade bolagen hör bland annat Philip Morris, Altria Group och Boeing. Den svenska kronans förstärkning mot den amerikanska dollarn bidrog negativt till fondens abso-luta avkastning. Den 31 maj hade MSCI sin kvartalsvisa in-dexomviktning vilket medförde många men relativt små för-ändringar i fondens jämförelseindex, MSCI Nordamerika. Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemark-naden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

0,40 % per år.

Årlig avgift:

0,41 %.

Ansvarig förvaltare:

Mattias Kellner (Skandia Investment Management)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 9,6 % 10,1 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 13,7 % 13,8 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,3 %

Jämförelseindex:

MSCI North America Net (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 2 808 213 205,19 13 686 065 0,00 0,7 % 1,1 %

2016 2 876 626 203,86 14 110 885 0,00 19,9 % 20,2 %

2015 1 966 885 170,01 11 569 231 0,00 6,3 % 6,7 %

2014 2 241 470 159,99 14 010 031 0,00 35,6 % 36,4 %

2013 759 768 117,97 6 440 349 0,00 18,0 % 17,7 %

Fondens active share

2017-06-30 8,01 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 784 762 1 814 693

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 2 784 762 1 814 693

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 2 784 762 1 814 693

Bankmedel och övriga likvida medel 22 483 16 142

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 18

Övriga tillgångar (Not 2) 3 508 7 593

Summa tillgångar 2 810 802 1 838 446

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 957 584

Övriga skulder (Not 2) 1 631 9 120

Summa skulder 2 589 9 703

Fondförmögenhet (Not 1) 2 808 213 1 828 742

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 591 830

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 2 876 626 1 966 885

Andelsutgivning 119 219 108 140

Andelsinlösen - 206 639 - 304 027

Årets resultat enligt resultaträkning 19 007 57 745

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 2 808 213 1 828 742

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 3 508 7 593

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 1 631 - 9 120

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (36)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

33

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-mögenhet per

emittent Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Archer-Daniels-Midland Co US 3 455 0,12% 0,12% Wal-Mart Stores Inc US 13 979 0,50% 0,50% Alimentation Couche-Tard Inc CA 3 028 0,11% 0,11% Brown-Forman Corp US 2 664 0,09% 0,09% Bunge Ltd BM 1 825 0,06% 0,06% Church and Dwight Co Inc US 3 676 0,13% 0,13% Clorox Co/The US 3 484 0,12% 0,12% Coca-Cola Co/The US 24 400 0,87% 0,87% Colgate-Palmolive Co US 8 941 0,32% 0,32% Conagra Brands Inc US 2 141 0,08% 0,08% Molson Coors Brewing Co US 2 694 0,10% 0,10% Costco Wholesale Corp US 9 038 0,32% 0,32% Coty Inc US 1 017 0,04% 0,04% Campbell Soup Co US 1 364 0,05% 0,05% Cvs Health Corp US 10 994 0,39% 0,39% Dr Pepper Snapple Group Inc US 3 381 0,12% 0,12% Edgewell Personal Care Co US 641 0,02% 0,02% Empire Co Ltd CA 215 0,01% 0,01% Estee Lauder Cos Inc/The US 2 995 0,11% 0,11% Monster Beverage Corp US 3 478 0,12% 0,12% Hormel Foods Corp US 2 244 0,08% 0,08% Hershey Co/The US 2 626 0,09% 0,09% Ingredion Inc US 804 0,03% 0,03% Kellogg Co US 2 929 0,10% 0,10% Kimberly-Clark Corp US 7 078 0,25% 0,25% Kraft Heinz Co US 7 007 0,25% 0,25% Kroger Co/The US 2 714 0,10% 0,10% Loblaw Cos Ltd CA 2 795 0,10% 0,10% Mccormick and Co Inc/Md US 3 619 0,13% 0,13% Metro Inc CA 804 0,03% 0,03% General Mills Inc US 5 327 0,19% 0,19% Mondelez International Inc US 9 362 0,33% 0,33% PepsiCo Inc US 22 591 0,80% 0,80% Procter and Gamble Co/The US 26 989 0,96% 0,96% Rite Aid Corp US 264 0,01% 0,01% Saputo Inc CA 1 500 0,05% 0,05% Jm Smucker Co/The US 2 196 0,08% 0,08% Spectrum Brands Holdings Inc US 1 160 0,04% 0,04% Constellation Brands Inc US 4 412 0,16% 0,16% Sysco Corp US 3 608 0,13% 0,13% Tyson Foods Inc US 2 272 0,08% 0,08% Walgreens Boots Alliance Inc US 8 719 0,31% 0,31% Whole Foods Market Inc US 1 811 0,06% 0,06% George Weston Ltd CA 915 0,03% 0,03% Safeway Inc Casa Ley Contingent value rights 2015

US 39 0,00% 0,00%

Safeway Inc PDC LLC Contingent value rights 2015

US 2 0,00% 0,00%

Summa Dagligvaror 227 200 8,09% Energi Anadarko Petroleum Corp US 3 289 0,12% 0,12% Antero Resources Corp US 146 0,01% 0,01% Apache Corp US 2 062 0,07% 0,07% ARC Resources Ltd CA 848 0,03% 0,03% Altagas Ltd CA 651 0,02% 0,02% Baker Hughes A Ge Co US 2 391 0,09% 0,09% Halliburton Co US 4 503 0,16% 0,16% Cabot Oil and Gas Corp US 973 0,03% 0,03% Canadian Natural Resources Ltd CA 3 743 0,13% 0,13% Cameco Corp CA 552 0,02% 0,02% Cenovus Energy Inc CA 664 0,02% 0,02% Chevron Corp US 24 111 0,86% 0,86% Cheniere Energy Inc US 943 0,03% 0,03% Concho Resources Inc US 1 948 0,07% 0,07% Continental Resources Inc/Ok US 382 0,01% 0,01% Core Laboratories NV NL 342 0,01% 0,01% Crescent Point Energy Corp CA 412 0,01% 0,01% Devon Energy Corp US 1 726 0,06% 0,06% Diamondback Energy Inc US 824 0,03% 0,03% Encana Corp CA 884 0,03% 0,03% EOG Resources Inc US 6 184 0,22% 0,22% EQT Corp US 1 235 0,04% 0,04% Exxon Mobil Corp US 41 851 1,49% 1,49% Helmerich and Payne Inc US 1 192 0,04% 0,04% Hess Corp US 1 517 0,05% 0,05% Hollyfrontier Corp US 324 0,01% 0,01% Husky Energy Inc CA 205 0,01% 0,01% Imperial Oil Ltd CA 1 154 0,04% 0,04% Inter Pipeline Ltd CA 893 0,03% 0,03% Keyera Corp CA 307 0,01% 0,01% Kinder Morgan Inc/De US 4 799 0,17% 0,17% Marathon Oil Corp US 1 009 0,04% 0,04% Murphy Oil Corp US 454 0,02% 0,02% Noble Energy Inc US 1 981 0,07% 0,07% Newfield Exploration Co US 528 0,02% 0,02% National Oilwell Varco Inc US 1 500 0,05% 0,05% Occidental Petroleum Corp US 5 757 0,20% 0,20% Oneok Inc US 1 672 0,06% 0,06% Parsley Energy Inc US 1 287 0,05% 0,05% Peyto Exploration and Development Corp

CA 541 0,02% 0,02%

ConocoPhillips US 7 130 0,25% 0,25% Plains GP Holdings LP US 662 0,02% 0,02% PrairieSky Royalty Ltd CA 515 0,02% 0,02% Pembina Pipeline Corp CA 1 603 0,06% 0,06% Pioneer Natural Resources Co US 2 961 0,11% 0,11% Range Resources Corp US 606 0,02% 0,02% Schlumberger Ltd CW 11 386 0,41% 0,41% Seven Generations Energy Ltd CA 476 0,02% 0,02% Southwestern Energy Co US 303 0,01% 0,01% Suncor Energy Inc CA 6 326 0,23% 0,23% Targa Resources Corp US 839 0,03% 0,03% TechnipFMC PLC XNYS GB 1 055 0,04% 0,04% Andeavor US 1 105 0,04% 0,04% Tourmaline Oil Corp CA 652 0,02% 0,02% TransCanada Corp CA 5 501 0,20% 0,20% Valero Energy Corp US 3 983 0,14% 0,14% Vermilion Energy Inc CA 803 0,03% 0,03% Weatherford International Plc IE 467 0,02% 0,02% Williams Cos Inc/The US 2 912 0,10% 0,10%

Cimarex Energy Co US 793 0,03% 0,03% Summa Energi 175 862 6,26% Finans Chubb Ltd CH 8 738 0,31% 0,31% Affiliated Managers Group Inc US 1 119 0,04% 0,04% Aflac Inc US 5 307 0,19% 0,19% Alleghany Corp US 1 003 0,04% 0,04% Ally Financial Inc US 881 0,03% 0,03% Allstate Corp/The US 4 476 0,16% 0,16% Agnc Investment Corp US 952 0,03% 0,03% American International Group Inc US 7 752 0,28% 0,28% Td Ameritrade Holding Corp US 1 342 0,05% 0,05% Ameriprise Financial Inc US 2 362 0,08% 0,08% American Express Co US 8 597 0,31% 0,31% Aon PLC GB 3 925 0,14% 0,14% Arch Capital Group Ltd BM 1 574 0,06% 0,06% Arthur J Gallagher and Co US 1 497 0,05% 0,05% Assurant Inc US 1 749 0,06% 0,06% Axis Capital Holdings Ltd BM 1 473 0,05% 0,05% Bank Of America Corp US 30 100 1,07% 1,07% Bank of Montreal CA 6 432 0,23% 0,23% Bank Of New York Mellon Corp/The US 6 584 0,23% 0,23% BbandT Corp US 4 634 0,17% 0,17% National Bank of Canada CA 2 408 0,09% 0,09% Franklin Resources Inc US 1 964 0,07% 0,07% Wr Berkley Corp US 1 050 0,04% 0,04% Berkshire Hathaway Inc US 26 285 0,94% 0,94% Blackrock Inc US 6 057 0,22% 0,22% Brookfield Asset Management Inc CA 4 511 0,16% 0,16% Capital One Financial Corp US 5 505 0,20% 0,20% Canadian Imperial Bank Of Commerce CA 5 681 0,20% 0,20% Cincinnati Financial Corp US 2 017 0,07% 0,07% Citizens Financial Group Inc US 2 528 0,09% 0,09% CIT Group Inc US 616 0,02% 0,02% Citigroup Inc US 23 918 0,85% 0,85% CI Financial Corp CA 556 0,02% 0,02% Cme Group Inc US 5 916 0,21% 0,21% Comerica Inc US 1 977 0,07% 0,07% Discover Financial Services US 2 885 0,10% 0,10% Eaton Vance Corp US 319 0,01% 0,01% Element Fleet Management Corp CA 243 0,01% 0,01% E*trade Financial Corp US 898 0,03% 0,03% Fairfax Financial Holdings Ltd CA 1 095 0,04% 0,04% Fifth Third Bancorp US 2 190 0,08% 0,08% First Republic Bank/Ca US 1 689 0,06% 0,06% Fnf Group US 1 475 0,05% 0,05% Goldman Sachs Group Inc/The US 10 107 0,36% 0,36% SandP Global Inc US 5 172 0,18% 0,18% Great-West Lifeco Inc CA 1 119 0,04% 0,04% Hartford Financial Services Group Inc US 2 306 0,08% 0,08% Huntington Bancshares Inc/Oh US 1 996 0,07% 0,07% Msci Inc US 1 129 0,04% 0,04% Intercontinental Exchange Inc US 5 060 0,18% 0,18% IGM Financial Inc CA 157 0,01% 0,01% Industrial Alliance Insurance and Financial Services

CA 585 0,02% 0,02%

Intact Financial Corp CA 1 336 0,05% 0,05% Invesco Ltd BM 1 514 0,05% 0,05% JPMorgan Chase and Co US 40 627 1,45% 1,45% KeyCorp US 3 098 0,11% 0,11% Leucadia National Corp US 552 0,02% 0,02% Lincoln National Corp US 1 995 0,07% 0,07% Loews Corp US 2 882 0,10% 0,10% Manulife Financial Corp CA 4 026 0,14% 0,14% Markel Corp US 2 469 0,09% 0,09% Marsh and Mclennan Cos Inc US 5 655 0,20% 0,20% Metlife Inc US 5 978 0,21% 0,21% Moody's Corp US 3 079 0,11% 0,11% Morgan Stanley US 7 893 0,28% 0,28% MandT Bank Corp US 2 595 0,09% 0,09% Nasdaq Inc US 1 025 0,04% 0,04% Navient Corp US 688 0,02% 0,02% Annaly Capital Management Inc US 1 829 0,07% 0,07% Bank of Nova Scotia CA 9 018 0,32% 0,32% Northern Trust Corp US 2 870 0,10% 0,10% New York Community Bancorp Inc US 576 0,02% 0,02% Onex Corp CA 742 0,03% 0,03% Principal Financial Group Inc US 2 162 0,08% 0,08% Pnc Financial Services Group Inc/The US 7 899 0,28% 0,28% Power Corp of Canada CA 730 0,03% 0,03% Progressive Corp/The US 4 016 0,14% 0,14% Prudential Financial Inc US 5 929 0,21% 0,21% People's United Financial Inc US 834 0,03% 0,03% Power Financial Corp CA 1 016 0,04% 0,04% Raymond James Financial Inc US 1 150 0,04% 0,04% Royal Bank of Canada CA 13 943 0,50% 0,50% Everest Re Group Ltd BM 1 503 0,05% 0,05% Regions Financial Corp US 2 173 0,08% 0,08% Reinsurance Group of America Inc US 1 083 0,04% 0,04% Renaissancere Holdings Ltd BM 1 290 0,05% 0,05% Signature Bank/New York Ny US 968 0,03% 0,03% Charles Schwab Corp/The US 6 522 0,23% 0,23% SEI Investments Co US 408 0,01% 0,01% State Street Corp US 4 692 0,17% 0,17% Sun Life Financial Inc CA 2 499 0,09% 0,09% Suntrust Banks Inc US 4 066 0,14% 0,14% Synchrony Financial US 3 263 0,12% 0,12% Thomson Reuters Corp CA 1 755 0,06% 0,06% Torchmark Corp US 1 871 0,07% 0,07% Toronto-Dominion Bank/The CA 11 841 0,42% 0,42% Travelers Cos Inc/The US 4 482 0,16% 0,16% Trisura Group Ltd CA 11 0,00% 0,00% T Rowe Price Group Inc US 2 691 0,10% 0,10% Unum Group US 1 416 0,05% 0,05% Us Bancorp US 11 298 0,40% 0,40% Voya Financial Inc US 62 0,00% 0,00% Wells Fargo and Co US 32 388 1,15% 1,15% Willis Towers Watson PLC IE 2 537 0,09% 0,09% Xl Group Ltd BM 1 145 0,04% 0,04% Summa Finans 468 004 16,67% Hälsovård Abbott Laboratories US 10 660 0,38% 0,38% AbbVie Inc US 14 591 0,52% 0,52% Aetna Inc US 6 494 0,23% 0,23% Agilent Technologies Inc US 2 751 0,10% 0,10% Alexion Pharmaceuticals Inc US 3 181 0,11% 0,11% Align Technology Inc US 1 266 0,05% 0,05% Alkermes Plc IE 782 0,03% 0,03% Amerisourcebergen Corp US 2 153 0,08% 0,08% Amgen Inc US 15 980 0,57% 0,57% Cr Bard Inc US 2 400 0,09% 0,09% Baxter International Inc US 3 613 0,13% 0,13%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (37)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

34

Becton Dickinson And Co US 4 940 0,18% 0,18% Biomarin Pharmaceutical Inc US 1 838 0,07% 0,07% Bristol-Myers Squibb Co US 10 903 0,39% 0,39% Boston Scientific Corp US 4 209 0,15% 0,15% Cardinal Health Inc US 3 615 0,13% 0,13% Celgene Corp US 11 940 0,43% 0,43% Centene Corp US 1 078 0,04% 0,04% Cerner Corp US 1 906 0,07% 0,07% Cigna Corp US 5 506 0,20% 0,20% Cooper Cos Inc/The US 1 616 0,06% 0,06% Universal Health Services Inc US 1 030 0,04% 0,04% DexCom Inc US 864 0,03% 0,03% Quest Diagnostics Inc US 2 438 0,09% 0,09% Danaher Corp US 7 260 0,26% 0,26% DaVita Inc US 1 311 0,05% 0,05% Edwards Lifesciences Corp US 2 792 0,10% 0,10% Eli Lilly and Co US 10 274 0,37% 0,37% Envision Healthcare Corp US 1 163 0,04% 0,04% Express Scripts Holding Co US 4 954 0,18% 0,18% Gilead Sciences Inc US 11 104 0,40% 0,40% Hca Healthcare Inc US 3 163 0,11% 0,11% Henry Schein Inc US 1 852 0,07% 0,07% Hologic Inc US 1 914 0,07% 0,07% Humana Inc US 4 465 0,16% 0,16% Biogen Inc US 7 324 0,26% 0,26% IDEXX Laboratories Inc US 2 451 0,09% 0,09% Illumina Inc US 2 927 0,10% 0,10% Incyte Corp US 2 336 0,08% 0,08% Intuitive Surgical Inc US 4 734 0,17% 0,17% Jazz Pharmaceuticals PLC IE 1 705 0,06% 0,06% Johnson and Johnson US 44 186 1,57% 1,57% Mckesson Corp US 4 580 0,16% 0,16% Laboratory Corp Of America Holdings US 1 690 0,06% 0,06% MEDNAX Inc US 713 0,03% 0,03% Medtronic Inc IE 15 366 0,55% 0,55% Merck and Co Inc US 21 569 0,77% 0,77% Mettler-Toledo International Inc US 1 986 0,07% 0,07% Mallinckrodt Plc IE 945 0,03% 0,03% Mylan Inc/Pa US 2 063 0,07% 0,07% Patterson Cos Inc US 198 0,01% 0,01% Perrigo Co Plc IE 1 529 0,05% 0,05% Pfizer Inc US 24 471 0,87% 0,87% Quintiles Ims Holdings Inc US 1 404 0,05% 0,05% Regeneron Pharmaceuticals Inc US 4 971 0,18% 0,18% ResMed Inc US 1 051 0,04% 0,04% Seattle Genetics Inc US 698 0,02% 0,02% Shire PLC ADR JE 53 0,00% 0,00% Stryker Corp US 6 321 0,23% 0,23% Teleflex Inc US 1 752 0,06% 0,06% Thermo Fisher Scientific Inc US 8 977 0,32% 0,32% Unitedhealth Group Inc US 21 426 0,76% 0,76% United Therapeutics Corp US 438 0,02% 0,02% Valeant Pharmaceuticals International INC

CA 410 0,01% 0,01%

Varian Medical Systems Inc US 1 131 0,04% 0,04% Vertex Pharmaceuticals Inc US 3 804 0,14% 0,14% Waters Corp US 1 551 0,06% 0,06% Allergan Plc IE 10 242 0,36% 0,36% Anthem Inc US 5 554 0,20% 0,20% Dentsply Sirona Inc US 1 531 0,05% 0,05% Zimmer Biomet Holdings Inc US 3 249 0,12% 0,12% Zoetis Inc US 3 641 0,13% 0,13% Summa Hälsovård 384 981 13,71% Industri Acuity Brands Inc US 1 029 0,04% 0,04% AGCO Corp US 568 0,02% 0,02% American Airlines Group Inc US 552 0,02% 0,02% AMETEK Inc US 2 759 0,10% 0,10% Ao Smith Corp US 855 0,03% 0,03% Bombardier Inc CA 166 0,01% 0,01% Canadian National Railway Co CA 8 474 0,30% 0,30% Caterpillar Inc US 7 160 0,25% 0,25% Canadian Pacific Railway Ltd CA 2 846 0,10% 0,10% CSX Corp US 6 443 0,23% 0,23% Cintas Corp US 1 382 0,05% 0,05% Cummins Inc US 3 010 0,11% 0,11% Delta Air Lines Inc US 1 496 0,05% 0,05% Deere and Co US 4 587 0,16% 0,16% Dover Corp US 1 489 0,05% 0,05% Dun and Bradstreet Corp/The US 730 0,03% 0,03% Eaton Corp PLC IE 4 201 0,15% 0,15% Equifax Inc US 2 434 0,09% 0,09% Emerson Electric Co US 4 828 0,17% 0,17% Expeditors International of Washington Inc

US 1 524 0,05% 0,05%

Fastenal Co US 1 542 0,05% 0,05% Fedex Corp US 6 599 0,23% 0,23% Finning International Inc CA 231 0,01% 0,01% Flowserve Corp US 573 0,02% 0,02% Fluor Corp US 618 0,02% 0,02% Fortune Brands Home and Security Inc US 1 046 0,04% 0,04% Fortive Corp US 2 992 0,11% 0,11% General Electric Co US 29 885 1,06% 1,06% Cae Inc CA 1 525 0,05% 0,05% WW Grainger Inc US 1 370 0,05% 0,05% Huntington Ingalls Industries Inc US 1 256 0,04% 0,04% IHS Markit Ltd BM 2 332 0,08% 0,08% Illinois Tool Works Inc US 5 437 0,19% 0,19% Ingersoll-Rand Plc IE 2 775 0,10% 0,10% Jb Hunt Transport Services Inc US 1 233 0,04% 0,04% Johnson Controls International PLC IE 4 931 0,18% 0,18% Kansas City Southern US 1 412 0,05% 0,05% Macquarie Infrastructure Corp US 1 190 0,04% 0,04% Manpowergroup Inc US 942 0,03% 0,03% Masco Corp US 1 257 0,04% 0,04% Middleby Corp US 820 0,03% 0,03% Nielsen Holdings Plc GB 2 152 0,08% 0,08% Norfolk Southern Corp US 4 619 0,16% 0,16% Paccar Inc US 3 008 0,11% 0,11% Pentair PLC IE 1 684 0,06% 0,06% Parker-Hannifin Corp US 3 100 0,11% 0,11% Arconic Inc US 1 267 0,05% 0,05% Robert Half International Inc US 930 0,03% 0,03% Ch Robinson Worldwide Inc US 1 332 0,05% 0,05% Rockwell Automation Inc US 3 279 0,12% 0,12% Roper Technologies Inc US 3 125 0,11% 0,11% Republic Services Inc US 1 989 0,07% 0,07% Southwest Airlines Co US 1 572 0,06% 0,06% Sensata Technologies Holding NV NL 1 045 0,04% 0,04% Snap-On Inc US 800 0,03% 0,03% Snc-Lavalin Group Inc CA 437 0,02% 0,02% Stanley Black and Decker Inc US 2 967 0,11% 0,11% Stericycle Inc US 451 0,02% 0,02%

TransDigm Group Inc US 2 268 0,08% 0,08% United Continental Holdings Inc US 1 079 0,04% 0,04% Union Pacific Corp US 11 574 0,41% 0,41% United Rentals Inc US 856 0,03% 0,03% Rockwell Collins Inc US 2 261 0,08% 0,08% United Technologies Corp US 12 256 0,44% 0,44% United Parcel Service Inc US 9 887 0,35% 0,35% Verisk Analytics Inc US 1 779 0,06% 0,06% WABCO Holdings Inc US 645 0,02% 0,02% Waste Management Inc US 4 207 0,15% 0,15% Wabtec Corp/De US 772 0,03% 0,03% Xylem Inc/Ny US 1 683 0,06% 0,06% 3m Co US 16 155 0,58% 0,58% Summa Industri 225 678 8,04% Informationsteknologi Apple Inc US 92 442 3,29% 3,29% Accenture Plc IE 9 284 0,33% 0,33% Adobe Systems Inc US 9 186 0,33% 0,33% Autodesk Inc US 2 466 0,09% 0,09% Advanced Micro Devices inc US 1 589 0,06% 0,06% Akamai Technologies Inc US 1 050 0,04% 0,04% Alliance Data Systems Corp US 1 732 0,06% 0,06% Amphenol Corp US 2 802 0,10% 0,10% Applied Materials Inc US 5 993 0,21% 0,21% Analog Devices Inc US 3 043 0,11% 0,11% ANSYS Inc US 1 847 0,07% 0,07% Arrow Electronics Inc US 1 389 0,05% 0,05% Activision Blizzard Inc US 3 788 0,13% 0,13% Automatic Data Processing Inc US 5 877 0,21% 0,21% Avnet Inc US 295 0,01% 0,01% Broadcom Ltd SG 11 527 0,41% 0,41% Broadridge Financial Solutions US 637 0,02% 0,02% Cars.com Inc US 165 0,01% 0,01% Ca Inc US 2 006 0,07% 0,07% Cdk Global Inc US 1 675 0,06% 0,06% Cadence Design Systems Inc US 1 017 0,04% 0,04% Cdw Corp/De US 1 160 0,04% 0,04% CGI Group Inc CA 947 0,03% 0,03% Paychex Inc US 2 401 0,09% 0,09% Corning Inc US 3 700 0,13% 0,13% Constellation Software Inc/Canada CA 881 0,03% 0,03% CoStar Group Inc US 1 112 0,04% 0,04% Cisco Systems Inc US 19 695 0,70% 0,70% Citrix Systems Inc US 2 014 0,07% 0,07% Cognizant Technology Solutions Corp US 5 321 0,19% 0,19% Dell Technologies Inc Class V US 1 401 0,05% 0,05% DXC Technology Co US 2 608 0,09% 0,09% Electronic Arts Inc US 4 637 0,17% 0,17% eBay Inc US 5 154 0,18% 0,18% Facebook Inc US 43 807 1,56% 1,56% Fiserv Inc US 3 405 0,12% 0,12% Fidelity National Information Services Inc

US 3 818 0,14% 0,14%

Fleetcor Technologies Inc US 1 609 0,06% 0,06% Flex Ltd SG 1 596 0,06% 0,06% FLIR Systems Inc US 1 023 0,04% 0,04% Fortinet Inc US 726 0,03% 0,03% F5 Networks Inc US 1 500 0,05% 0,05% Gartner Inc US 833 0,03% 0,03% Global Payments Inc US 1 600 0,06% 0,06% Alphabet Inc - A US 33 718 1,20% Alphabet Inc - C US 34 576 1,23% 2,43% Harris Corp US 2 208 0,08% 0,08% HP Inc US 4 217 0,15% 0,15% Hewlett Packard Enterprise Co US 3 470 0,12% 0,12% International Business Machines Corp US 17 776 0,63% 0,63% Intel Corp US 19 323 0,69% 0,69% Intuit Inc US 4 033 0,14% 0,14% Juniper Networks Inc US 870 0,03% 0,03% Kla-Tencor Corp US 1 544 0,05% 0,05% Lam Research Corp US 2 386 0,08% 0,08% Marvell Technology Group Ltd BM 557 0,02% 0,02% Maxim Integrated Products Inc US 1 325 0,05% 0,05% Microchip Technology Inc US 1 888 0,07% 0,07% Mercadolibre Inc US 1 481 0,05% 0,05% Micron Technology Inc US 4 055 0,14% 0,14% Microsoft Corp US 62 325 2,22% 2,22% Motorola Solutions Inc US 1 390 0,05% 0,05% Mastercard Inc US 14 649 0,52% 0,52% NetApp Inc US 1 554 0,06% 0,06% Nuance Communications Inc US 294 0,01% 0,01% Nvidia Corp US 9 145 0,33% 0,33% Open Text Corp CA 1 063 0,04% 0,04% Oracle Corp US 19 285 0,69% 0,69% Palo Alto Networks Inc US 1 354 0,05% 0,05% PayPal Holdings Inc US 7 107 0,25% 0,25% Qorvo Inc US 1 335 0,05% 0,05% Qualcomm Inc US 9 921 0,35% 0,35% Red Hat Inc US 1 696 0,06% 0,06% Blackberry Ltd CA 93 0,00% 0,00% Sabre Corp US 514 0,02% 0,02% Salesforce.com Inc US 6 355 0,23% 0,23% ServiceNow Inc US 2 547 0,09% 0,09% Skyworks Solutions Inc US 2 104 0,07% 0,07% Splunk Inc US 1 296 0,05% 0,05% Seagate Technology Plc IE 1 471 0,05% 0,05% Symantec Corp US 2 407 0,09% 0,09% Synopsys Inc US 1 415 0,05% 0,05% Total System Services Inc US 1 277 0,05% 0,05% Trimble Inc US 1 264 0,04% 0,04% Twitter Inc US 889 0,03% 0,03% Texas Instruments Inc US 8 565 0,31% 0,31% TE Connectivity Ltd CH 3 517 0,13% 0,13% Vantiv Inc US 1 209 0,04% 0,04% Visa Inc US 21 831 0,78% 0,78% VMware Inc US 1 180 0,04% 0,04% VeriSign Inc US 706 0,03% 0,03% Western Digital Corp US 3 267 0,12% 0,12% Western Union Co/The US 771 0,03% 0,03% Workday Inc US 1 311 0,05% 0,05% Xilinx Inc US 2 224 0,08% 0,08% Xerox Corp US 842 0,03% 0,03% Summa Informationsteknologi 602 357 21,45% Kraftförsörjning Ameren Corp US 1 568 0,06% 0,06% Aes Corp/Va US 319 0,01% 0,01% Alliant Energy Corp US 881 0,03% 0,03% American Electric Power Co Inc US 5 039 0,18% 0,18% American Water Works Co Inc US 1 775 0,06% 0,06% Atco Ltd/Canada CA 66 0,00% 0,00% Atmos Energy Corp US 1 049 0,04% 0,04% Calpine Corp US 251 0,01% 0,01%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (38)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

35

Canadian Utilities Ltd CA 785 0,03% 0,03% Consolidated Edison Inc US 3 408 0,12% 0,12% CMS Energy Corp US 2 263 0,08% 0,08% CenterPoint Energy Inc US 1 940 0,07% 0,07% Dominion Energy Inc US 6 205 0,22% 0,22% Dte Energy Co US 2 141 0,08% 0,08% Duke Energy Corp US 8 038 0,29% 0,29% Edison International US 3 561 0,13% 0,13% Emera Inc CA 376 0,01% 0,01% Entergy Corp US 2 137 0,08% 0,08% Exelon Corp US 4 259 0,15% 0,15% Firstenergy Corp US 1 205 0,04% 0,04% Fortis Inc/Canada CA 2 131 0,08% 0,08% NextEra Energy Inc US 8 155 0,29% 0,29% Hydro One Ltd CA 679 0,02% 0,02% NiSource Inc US 1 497 0,05% 0,05% Eversource Energy US 3 380 0,12% 0,12% OGE Energy Corp US 587 0,02% 0,02% PgandE Corp US 4 310 0,15% 0,15% Pinnacle West Capital Corp US 1 652 0,06% 0,06% PPL Corp US 3 619 0,13% 0,13% Public Service Enterprise Group Inc US 3 120 0,11% 0,11% Scana Corp US 961 0,03% 0,03% Southern Co/The US 6 381 0,23% 0,23% Sempra Energy US 3 994 0,14% 0,14% UGI Corp US 1 266 0,05% 0,05% Westar Energy Inc US 1 118 0,04% 0,04% Wec Energy Group Inc US 3 038 0,11% 0,11% Xcel Energy Inc US 3 560 0,13% 0,13% Summa Kraftförsörjning 96 715 3,44% Material Agnico Eagle Mines Ltd CA 1 523 0,05% 0,05% Albemarle Corp US 1 246 0,04% 0,04% Air Products and Chemicals Inc US 3 741 0,13% 0,13% Ashland Global Holdings Inc US 556 0,02% 0,02% Avery Dennison Corp US 1 640 0,06% 0,06% Axalta Coating Systems Ltd BM 838 0,03% 0,03% Ccl Industries Inc CA 639 0,02% 0,02% Celanese Corp US 2 082 0,07% 0,07% CF Industries Holdings Inc US 731 0,03% 0,03% Crown Holdings Inc US 906 0,03% 0,03% Dow Chemical Co/The US 8 724 0,31% 0,31% EI Du Pont de Nemours and Co US 9 258 0,33% 0,33% Eastman Chemical Co US 1 417 0,05% 0,05% Ecolab Inc US 4 479 0,16% 0,16% Eldorado Gold Corp CA 245 0,01% 0,01% First Quantum Minerals Ltd CA 1 347 0,05% 0,05% FMC Corp US 1 417 0,05% 0,05% Franco-Nevada Corp CA 2 917 0,10% 0,10% Goldcorp Inc CA 1 368 0,05% 0,05% International Flavors and Fragrances Inc

US 1 822 0,06% 0,06%

International Paper Co US 2 960 0,11% 0,11% Turquoise Hill Resources Ltd CA 950 0,03% 0,03% Kinross Gold Corp CA 739 0,03% 0,03% Lyondellbasell Industries NV NL 3 061 0,11% 0,11% Martin Marietta Materials Inc US 1 502 0,05% 0,05% Methanex Corp CA 558 0,02% 0,02% Monsanto Co US 6 489 0,23% 0,23% Mosaic Co/The US 1 252 0,04% 0,04% Newmont Mining Corp US 2 513 0,09% 0,09% NuCor Corp US 3 075 0,11% 0,11% Packaging Corp of America US 1 033 0,04% 0,04% Ppg Industries Inc US 3 524 0,13% 0,13% Praxair Inc US 5 590 0,20% 0,20% Ball Corp US 1 495 0,05% 0,05% Sealed Air Corp US 717 0,03% 0,03% Sherwin-Williams Co/The US 3 552 0,13% 0,13% Wheaton Precious Metals Corp CA 1 257 0,04% 0,04% Teck Resources Ltd CA 1 402 0,05% 0,05% Valvoline Inc US 549 0,02% 0,02% Vulcan Materials Co US 2 030 0,07% 0,07% West Fraser Timber Co Ltd CA 1 116 0,04% 0,04% WestRock Co US 1 451 0,05% 0,05% Wr Grace and Co US 486 0,02% 0,02% Yamana Gold Inc CA 457 0,02% 0,02% Summa Material 94 655 3,37% Sällanköpsvaror och tjänster Advance Auto Parts Inc US 1 475 0,05% 0,05% Autoliv Inc US 1 482 0,05% 0,05% Amazon.Com Inc US 48 171 1,72% 1,72% Aramark US 1 279 0,05% 0,05% Autonation Inc US 427 0,02% 0,02% Autozone Inc US 1 925 0,07% 0,07% Bed Bath and Beyond Inc US 897 0,03% 0,03% Best Buy Co Inc US 1 644 0,06% 0,06% Borgwarner Inc US 1 036 0,04% 0,04% Canadian Tire Corp Ltd CA 1 246 0,04% 0,04% Carnival Corp PA 2 489 0,09% 0,09% CarMax Inc US 1 489 0,05% 0,05% Cbs Corp US 3 712 0,13% 0,13% Charter Communications Inc US 9 009 0,32% 0,32% Coach Inc US 1 278 0,05% 0,05% Comcast Corp US 23 242 0,83% 0,83% Delphi Automotive PLC JE 3 327 0,12% 0,12% Dollar General Corp US 2 797 0,10% 0,10% Dick's Sporting Goods Inc US 202 0,01% 0,01% Discovery Communications Inc - A US 806 0,03% 0,00% Discovery Communications Inc - C US 723 0,03% 0,05% DISH Network Corp US 2 064 0,07% 0,07% Dollar Tree Inc US 1 811 0,06% 0,06% Dollarama Inc CA 1 288 0,05% 0,05% Domino's Pizza Inc US 1 070 0,04% 0,04% Dr Horton Inc US 1 254 0,04% 0,04% Darden Restaurants Inc US 1 297 0,05% 0,05% Scripps Networks Interactive Inc US 519 0,02% 0,02% Expedia Inc US 1 884 0,07% 0,07% Macy's Inc US 784 0,03% 0,03% Foot Locker Inc US 1 247 0,04% 0,04% Ford Motor Co US 4 540 0,16% 0,16% Gap Inc/The US 853 0,03% 0,03% Garmin Ltd CH 1 162 0,04% 0,04% General Motors Co US 5 156 0,18% 0,18% Genuine Parts Co US 1 565 0,06% 0,06% Gildan Activewear Inc CA 751 0,03% 0,03% Goodyear Tire and Rubber Co/The US 649 0,02% 0,02% Hanesbrands Inc US 977 0,03% 0,03% Hasbro Inc US 1 411 0,05% 0,05% Hilton Worldwide Holdings Inc US 1 965 0,07% 0,07% Home Depot Inc/The US 23 289 0,83% 0,83% Harley-Davidson Inc US 1 595 0,06% 0,06% HandR Block Inc US 860 0,03% 0,03%

Interpublic Group Of Cos Inc/The US 1 390 0,05% 0,05% Kohl's Corp US 815 0,03% 0,03% Lear Corp US 1 558 0,06% 0,06% Leggett and Platt Inc US 975 0,03% 0,03% Lennar Corp US 1 709 0,06% 0,06% Liberty Global Plc - A GB 722 0,03% 0,00% Liberty Global Plc - C GB 2 435 0,09% 0,11% Liberty Broadband Corp US 1 024 0,04% 0,04% Liberty Global Plc Lilac GB 163 0,01% 0,01% Liberty Interactive Corp Qvc Group US 1 428 0,05% 0,05% Liberty Media Corp-Liberty Siriusxm - A US 602 0,02% Liberty Media Corp-Liberty Siriusxm - C US 809 0,03% 0,05% LKQ Corp US 917 0,03% 0,03% Lowe's Cos Inc US 8 697 0,31% 0,31% L Brands Inc US 1 864 0,07% 0,07% Lululemon Athletica Inc US 604 0,02% 0,02% Las Vegas Sands Corp US 3 772 0,13% 0,13% Marriott International Inc/Md US 4 095 0,15% 0,15% Mattel Inc US 1 090 0,04% 0,04% Mcdonald's Corp US 15 502 0,55% 0,55% Magna International Inc XTSE CA 2 171 0,08% 0,08% Michael Kors Holdings Ltd VG 842 0,03% 0,03% Mohawk Industries Inc US 2 242 0,08% 0,08% Netflix Inc US 7 939 0,28% 0,28% News Corp US 259 0,01% 0,01% Twenty-First Century Fox Inc - A US 4 058 0,14% Twenty-First Century Fox Inc - B US 1 269 0,05% 0,19% Nike Inc US 10 500 0,37% 0,37% Norwegian Cruise Line Holdings Ltd BM 1 191 0,04% 0,04% Nordstrom Inc US 767 0,03% 0,03% Newell Brands Inc US 3 345 0,12% 0,12% Omnicom Group Inc US 3 077 0,11% 0,11% O'Reilly Automotive Inc US 2 952 0,11% 0,11% MGM Resorts International US 1 610 0,06% 0,06% Polaris Industries Inc US 389 0,01% 0,01% The Priceline Group Inc US 11 896 0,42% 0,42% Pultegroup Inc US 641 0,02% 0,02% PVH Corp US 966 0,03% 0,03% Restaurant Brands International Inc CA 1 252 0,04% 0,04% Ralph Lauren Corp US 311 0,01% 0,01% Ross Stores Inc US 3 262 0,12% 0,12% Royal Caribbean Cruises Ltd LR 1 935 0,07% 0,07% Chipotle Mexican Grill Inc US 1 404 0,05% 0,05% Signet Jewelers Ltd BM 373 0,01% 0,01% Sirius XM Holdings Inc US 1 296 0,05% 0,05% Shaw Communications Inc CA 2 609 0,09% 0,09% Staples Inc US 637 0,02% 0,02% Starbucks Corp US 10 574 0,38% 0,38% Target Corp US 3 793 0,14% 0,14% Tegna Inc US 267 0,01% 0,01% Tiffany and Co US 1 188 0,04% 0,04% Time Warner Inc US 9 994 0,36% 0,36% TJX Cos Inc US 6 148 0,22% 0,22% Toll Brothers Inc US 567 0,02% 0,02% Tractor Supply Co US 914 0,03% 0,03% TripAdvisor Inc US 580 0,02% 0,02% Tesla Inc US 6 102 0,22% 0,22% Ulta Beauty Inc US 2 424 0,09% 0,09% Under Armour Inc - A US 422 0,02% Under Armour Inc - C US 394 0,01% 0,03% VF Corp US 2 332 0,08% 0,08% Viacom Inc US 1 387 0,05% 0,05% Walt Disney Co/The US 20 522 0,73% 0,73% Whirlpool Corp US 2 101 0,07% 0,07% Wyndham Worldwide Corp US 2 033 0,07% 0,07% Wynn Resorts Ltd US 1 131 0,04% 0,04% Yum! Brands Inc US 2 737 0,10% 0,10% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 361 620 12,88% Telekomoperatörer ATandT Inc US 28 117 1,00% 1,00% BCE Inc CA 430 0,02% 0,02% CenturyLink Inc US 1 994 0,07% 0,07% Frontier Communications Corp US 116 0,00% 0,00% Level 3 Communications Inc US 1 951 0,07% 0,07% T-Mobile US Inc US 2 096 0,07% 0,07% Rogers Communications Inc CA 2 347 0,08% 0,08% Sprint Corp US 393 0,01% 0,01% Telus Corp CA 1 279 0,05% 0,05% Verizon Communications Inc US 22 946 0,82% 0,82% Zayo Group Holdings Inc US 938 0,03% 0,03% Summa Telekomoperatörer 62 608 2,23% Fastigheter Alexandria Real Estate Equities Inc US 914 0,03% 0,03% Vereit INC US 1 520 0,05% 0,05% American Tower Corp US 7 478 0,27% 0,27% Avalonbay Communities Inc US 3 566 0,13% 0,13% Boston Properties Inc US 1 868 0,07% 0,07% Brixmor Property Group Inc US 648 0,02% 0,02% Camden Property Trust US 1 298 0,05% 0,05% CBRE Group Inc US 1 596 0,06% 0,06% Crown Castle International Corp US 4 056 0,14% 0,14% Colony NorthStar Inc US 915 0,03% 0,03% Digital Realty Trust Inc US 2 572 0,09% 0,09% Duke Realty Corp US 1 061 0,04% 0,04% Equinix Inc US 3 739 0,13% 0,13% Equity Residential US 3 331 0,12% 0,12% Essex Property Trust Inc US 1 680 0,06% 0,06% Extra Space Storage Inc US 2 171 0,08% 0,08% Federal Realty Investment Trust US 1 279 0,05% 0,05% First Capital Realty Inc CA 613 0,02% 0,02% GGP Inc US 1 689 0,06% 0,06% HCP Inc US 1 563 0,06% 0,06% Welltower Inc US 2 904 0,10% 0,10% Host Hotels and Resorts Inc US 1 279 0,05% 0,05% HandR Real Estate Investment Trust CA 100 0,00% 0,00% Iron Mountain Inc US 1 157 0,04% 0,04% Jones Lang Lasalle Inc US 738 0,03% 0,03% Kimco Realty Corp US 1 052 0,04% 0,04% Liberty Property Trust US 137 0,00% 0,00% Macerich Co/The US 833 0,03% 0,03% Mid-America Apartment Communities Inc

US 1 067 0,04% 0,04%

National Retail Properties Inc US 759 0,03% 0,03% Prologis Inc US 4 056 0,14% 0,14% Public Storage US 3 694 0,13% 0,13% Realty Income Corp US 1 908 0,07% 0,07% Regency Centers Corp US 687 0,02% 0,02% RioCan Real Estate Investment Trust CA 1 017 0,04% 0,04% SBA Communications Corp US 1 934 0,07% 0,07% Simon Property Group Inc US 6 685 0,24% 0,24% Sl Green Realty Corp US 1 339 0,05% 0,05% Smart Real Estate Investment Trust CA 834 0,03% 0,03%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (39)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

36

UDR Inc US 1 150 0,04% 0,04% Ventas Inc US 3 047 0,11% 0,11% Vornado Realty Trust US 2 138 0,08% 0,08% Weyerhaeuser Co US 3 006 0,11% 0,11% Summa Fastigheter 85 080 3,03% Summa Aktier 2 784 762 99,16% Summa Överlåtbara värdepapper 2 784 762 99,16% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat S&P500 eMINI FUT Sep 17 / ESU7 US 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 2 784 762 99,16% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 23 451 0,84% 0,00% Varav likvida medel SEB 21 893 0,78% 0,00% Varav likvida medel UBS 591 0,02% 0,00% Fondförmögenhet 2 808 213 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 2 784 762 99,16% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 23 451 0,84% 0,00% Summa tillgångar och skulder 2 808 213 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (40)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

37

Skandia Norden Fonden investerar i danska, finska, norska och svenska aktier. Investeringarna fördelas över ett flertal branscher, främst i de större börsbolagen. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. De nordiska aktiemarknaderna sammantaget har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Norden steg 9,3 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,4 procent. Uppgången i den nordiska aktiemarknaden, vilken inleddes i november 2016, var markant under första hälften av 2017. Marknaderna har drevs av synkroniserat bättre makrodata. Politisk osäkerhet, som präglat marknaden de senaste åren och dämpat den ekonomiska tillväxten, avtog. Trump-administrationens oförmåga att genomföra reformer har gett liten effekt, trots att många fruktade att det skulle skapa osäkerhet om framtida skattesänkningar. Fler och fler tecken på att den svaga euron och de låga räntorna ger önskad effekt på tillväxten i Europa, bidrog också till den positiva stämning-en. Den nordiska rapporteringssäsongen för både det fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 har bekräftade att den ekonomiska tillväxten har tagit fart. Rapporterna slog förvänt-ningarna och bolagen rapporterade högre orderingång och ökade deras förväntningar inför framtiden. Den nordiska aktiemarknaden steg över 10 procent (mätt i svenska kronor) under första halvåret. Geografiskt sett hade den norska marknaden lägst avkastning på grund av en ned-gång i oljepriset och en svagare norsk krona. De svenska, danska och finska marknaderna gav god avkastning. Industri, teknik, hälsa och finans drog upp avkastningen, medan sek-torerna energi och dagligvaruhandeln hade en negativ avkast-ning. Avkastningen i fonden var något lägre än den nordiska mark-naden som helhelt. I förhållande till jämförelseindex hade industri och finans en bra överavkastning, medan sektorn dagligvaruhandel, teknik och energi drog ner fondens avkast-ning. Volvo och Vestas Wind Systems lämnade de största positiva bidragen till avkastningen under perioden. De båda bolagen är fortsatt bland de största positionerna i fonden. Exponeringen mot AP Möller Maersk ökades på och Bille-rudkorsnäs drogs ner under första halvan av 2017. Fonden sålde bort SEB och minskade positionen i Atlas Copco. Fon-den var och är fortsatt positionerad för högre ekonomisk till-växt. Detta har gett en övervikt i cykliska sektorer och under-vikt i defensiva sektorer. Det fungerade bra för fonden under det första kvartalet, men gav motvind under andra kvartalet. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under peri-oden.

Förvaltningsarvode:

1,40 % per år.

Årlig avgift:

1,41 %.

Ansvarig förvaltare:

Kjell-Morten Hjørnevik (DNB Asset Management)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 8,1 % 8,8 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 16,8 % 16,7 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 12,2 % 12,3 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,7 %

Jämförelseindex:

VINX Benchmark Net Index Capped SEK (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 1 303 096 199,00 6 547 903 0,00 9,3 % 10,4 %

2016 1 122 314 182,08 6 163 778 0,00 9,2 % 7,7 %

2015 1 107 871 166,80 6 641 912 0,00 12,5 % 11,6 %

2014 1 094 286 148,25 7 380 904 0,00 18,2 % 17,3 %

2013 1 013 244 125,40 8 080 096 0,00 25,7 % 25,9 %

2012 866 171 99,75 8 682 714 0,00 -0,3 % 5,1 %

Fondens active share

2017-06-30 55,97 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 255 742 1 005 741

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 1 255 742 1 005 741

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 1 255 742 1 005 741

Bankmedel och övriga likvida medel 50 120 18 197

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 2

Övriga tillgångar (Not 2) 300 10 277

Summa tillgångar 1 306 180 1 034 217

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 540 1 203

Övriga skulder (Not 2) 1 544 389

Summa skulder 3 084 1 592

Fondförmögenhet (Not 1) 1 303 096 1 032 625

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 1 122 314 1 107 871

Andelsutgivning 145 132 28 307

Andelsinlösen - 69 014 - 81 422

Årets resultat enligt resultaträkning 104 664 - 22 131

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 1 303 096 1 032 625

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 300 10 277

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 1 544 - 389

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (41)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

38

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Marknads-värde, tkr

Del av fondförmö-

genhet

Del av fondförmö-genhet per

emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Aktier

Dagligvaror

Marine Harvest ASA NO 31 705 2,43% 2,43%

Summa Dagligvaror 31 705 2,43%

Energi

Prosafe SE CY 3 247 0,25% 0,25%

Subsea 7 SA LU 42 823 3,29% 3,29%

Statoil ASA NO 28 818 2,21% 2,21%

Summa Energi 74 888 5,75%

Finans

Danske Bank A/S DK 72 458 5,56% 5,56%

DNB ASA NO 17 469 1,34% 1,34%

Investor B SE 38 190 2,93% 2,93%

Nordea Bank AB SE 74 118 5,69% 5,69%

SpareBank 1 SMN Egenkapitalbevis NO 12 251 0,94% 0,94%

Sparebank 1 Sr-Bank Asa NO 17 124 1,31% 1,31%

Storebrand ASA NO 24 199 1,86% 1,86%

Summa Finans 255 809 19,63%

Hälsovård

Elekta AB B SE 19 113 1,47% 1,47%

Genmab A/S DK 28 326 2,17% 2,17%

Novo Nordisk A/S DK 117 877 9,05% 9,05%

Swedish Orphan Biovitrum AB SE 15 886 1,22% 1,22%

Summa Hälsovård 181 202 13,91%

Industri

Ap Moller - Maersk A/S - B DK 42 816 3,29% 3,29%

Atlas Copco A SE 56 109 4,31% 4,31%

DSV A/S DK 28 060 2,15% 2,15%

ISS A/S DK 15 419 1,18% 1,18%

Kone Oyj FI 37 876 2,91% 2,91%

Vestas Wind Systems A/S DK 71 839 5,51% 5,51%

Volvo B SE 89 942 6,90% 6,90%

Wallenius Wilhelmsen Logistics NO 7 946 0,61% 0,61%

Summa Industri 350 006 26,86%

Informationsteknologi

Enea AB SE 6 168 0,47% 0,47%

Fingerprint Cards B SE 1 259 0,10% 0,10%

Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 71 267 5,47% 5,47%

Nokia Oyj FI 12 538 0,96% 0,96%

Nordic Semiconductor Asa NO 5 078 0,39% 0,39%

Opera Software ASA NO 3 553 0,27% 0,27%

REC Silicon ASA NO 3 857 0,30% 0,30%

Summa Informationsteknologi 103 719 7,96%

Material

BillerudKorsnas AB SE 14 066 1,08% 1,08%

Boliden AB SE 11 529 0,88% 0,88%

Borregaard ASA NO 14 260 1,09% 1,09%

Metsa Board Oyj FI 16 311 1,25% 1,25%

Stora Enso Oyj FI 23 572 1,81% 1,81%

Summa Material 79 738 6,12%

Sällanköpsvaror och tjänster

Autoliv Inc SDR US 22 291 1,71% 1,71%

Amer Sports Oyj FI 13 958 1,07% 1,07%

Europris ASA NO 17 913 1,37% 1,37%

Hennes and Mauritz B SE 28 855 2,21% 2,21%

Pandora A/S DK 40 162 3,08% 3,08%

Schibsted ASA B-shares NO 7 907 0,61% 0,61%

Summa Sällanköpsvaror och tjänster 131 085 10,06%

Telekomoperatörer

Dna Oyj FI 5 151 0,40% 0,40%

Telenor ASA NO 28 897 2,22% 2,22%

Tele2 B SE 13 541 1,04% 1,04%

Summa Telekomoperatörer 47 589 3,65%

Summa Aktier 1 255 742 96,37%

Summa Överlåtbara värdepapper 1 255 742 96,37%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 1 255 742 96,37% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 47 354 3,63% 0,00%

Varav likvida medel SEB 50 120 3,85% 0,00%

Fondförmögenhet 1 303 096 100,00%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 1 255 742 96,37% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Övrigt 47 354 3,63% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 1 303 096 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (42)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

39

Skandia Penningmarknadsfond Fonden investerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor med hög kreditvärdighet och kort räntebindningstid. Den genomsnittliga räntebindningstiden får vara högst ett år. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen ge samma avkastning som sitt jämförelseindex, efter avdrag för avgifter. Den svenska penningmarknaden har historiskt haft en låg risk, men fondens placeringar är inte riskfria. Eftersom fonden investerar i räntebärande värdepapper med korta ränte-bidningstider medför det en lägre risk än en fond som investe-rar i värdepapper med längre räntebidningstider. Då fonden investerar en del av tillgångarna i kreditpapper är fonden exponerad mot en viss kreditrisk. Med hjälp av derivatinstru-ment kan man skapa hävstång i fonden, dvs fondens investe-ringar överstiger 100 procent. Detta kan öka eller minska fondens risknivå. Placeringshorisonten för fondens andelsä-gare bör vara minst ett år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Penningmarknadsfond sjönk 0,1 procent under första halvåret 2017. Under samma period sjönk jämförelseindex 0,4 procent. Året började optimistiskt då USA skulle få en ny president som var för förändringar och anti-etablissemang. USA:s central-bank, FED, skulle fortsätta med räntehöjningar på väg mot en normalisering av penningpolitiken, återigen. England såg fram emot utträdesförhandlingar med EU och utlyste nyval. Frank-rike var på väg att rösta om nytt styre och utgången var ”gi-ven”. Kina, som har ett kongressår, såg mer stabilt ut än på länge. Konsensus trodde på fortsatt stark amerikansk dollar, starka börser och högre räntor. När väl Trump tog plats i Vita Huset kunde han inte åstad-komma någonting på grund av internt motstånd och diverse skandaler. Optimismen togs tillbaka relativt snabbt, dollarn försvagades kraftigt och räntorna föll, trots att FED levererade räntehöjning. Nyvalet i England blev ett fiasko för det sittande partiet som hoppades på ökad makt, men fick istället bilda en koalitionsregering för att få sitta kvar. slu*tsatsen blev att Stor-britannien var inställt på ett hårdare Brexit innan valet, men valutgången gjorde att man blev mjukare, även om väldigt mycket förblev oklart. Frankrike blev också överraskat av en ny president, Macron. Macrons seger gjorde att eurooptimis-terna fick än mer vind under vingarna och euron stärktes rejält. Riksbanken fortsatte att följa ECB, förlängde QE-programmet och senarelade eventuella räntehöjningar. Trots att inflationen har kommit över förväntan och att svenska BNP har visat sig urstark är Riksbanken fortfarande orolig att kronan skulle stärkas om de bedrev en mer restriktiv penningpolitik än ECB. De globala stimulanserna är på ’all time high’, trots motsatt retorik från vissa centralbanker. Jakten på både risk/aktier och yield/krediter har därmed fortsatt. Fonden har haft en god relativ avkastning. Detta trots att korta räntepapper knappt har någon yield, givet att korta räntor är negativa. En relativt stor del av fonden är exponerad mot korta krediter som gynnat avkastningen positivt. Stundtals har den haft exponering mot något längre duration än sitt index. Standardiserade derivatinstrument har använts i fonden för att öka fondens avkastningspotential och för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

0,30 % per år.

Årlig avgift:

0,30 %.

Ansvarig förvaltare:

Mikael Elmqvist (Skandia Investment Management).

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 -0,1 % -0,6 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 0,5 % 0,1 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,2 % 0,1 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,2 %

Jämförelseindex:

OMRX Money Market Index.

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 5 070 564 131,83 38 461 670 0,00 -0,1 % -0,4 %

2016 5 425 757 131,98 41 108 813 0,00 0,2 % -0,6 %

2015 5 699 147 131,77 43 250 717 0,00 -0,3 % -0,2 %

2014 5 445 413 132,12 41 215 473 0,00 0,8 % 0,5 %

2013 5 902 981 131,08 45 033 422 0,00 1,0 % 0,9 %

2012 4 128 570 129,84 31 797 366 2,84 1,5 % 1,1 %

2011 8 220 101 130,73 62 878 459 0,82 2,0 % 1,7 %

2010 4 180 388 128,94 32 421 188 3,71 0,1 % 0,3 %

2009 4 543 253 132,46 34 299 056 5,47 1,4 % 0,7 %

2008 5 283 391 136,05 38 834 186 2,90 4,3 % 4,4 %

Omsättningshastigheten i fonden

År ggr/år Internt mellan egna fonder

2017 0,53 0,00

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 5 002 737 5 774 551

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 5 002 737 5 774 551

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 5 002 737 5 774 551

Bankmedel och övriga likvida medel 63 415 223 516

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 589 26 390

Övriga tillgångar (Not 2) 39 176 11 591

Summa tillgångar 5 127 917 6 036 049

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 238 1 442

Övriga skulder (Not 2) 56 115 9 633

Summa skulder 57 353 11 076

Fondförmögenhet (Not 1) 5 070 564 6 024 973

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 5 425 757 5 699 147

Andelsutgivning 762 490 1 175 884

Andelsinlösen -1 111729 - 862 332

Årets resultat enligt resultaträkning - 5 954 12 274

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 5 070 564 6 024 973

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 39 176 11 591

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 56 115 - 9 633

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (43)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

40

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Marknads-värde, tkr

Del av fondför-mögenhet

Del av fondförmö-genhet per

emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsva-rande marknad utanför EES

Räntebärande värdepapper

Företag och Kreditinstitut

BMW Finance NV FRN 27.11.2017 NL 140 001 2,76% 2,76%

Landshypotek Bank AB 0.561 11.01.2019

SE 101 067 1,99% 1,99%

Länsförsäkringar AB (publ) 0.1 27.03.2019

SE 200 172 3,95% 0,00%

Länsförsäkringar Bank AB FRN 02.09.2019

SE 202 830 4,00% 7,95%

SBAB Bank AB FRN 11.10.2018 SE 151 106 2,98% 0,00%

SBAB Bank AB (Publ) FRN 22.04.2020 SE 70 008 1,38% 4,36%

Skandiabanken AB (publ) FRN 28.02.2020

SE 200 044 3,95% 0,00%

Sparbanken Skane FRN 30.03.2020 SE 140 435 2,77% 2,77%

Swedbank AB FRN 19.03.2018 SE 134 370 2,65% 2,65%

Vasakronan AB 0.546 16.03.2020 SE 140 183 2,76% 2,76%

Willhem AB FRN 26.06.2020 SE 120 587 2,38% 2,38%

Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 21.02.2020

DE 80 648 1,59% 1,59%

Lansforsakringar Hypotek FRN 15.10.2018

SE 433 728 8,55% 8,55%

Skandiabanken AB FRN 28.09.2018 SE 50 295 0,99% 4,94%

Swedish Covered Bond Corporation 4 19.12.2018

SE 53 215 1,05% 0,00%

Swedish Covered Bond FRN 29.06.2018

SE 703 192 13,87% 14,92%

Stadshypotek AB (publ) FRN 01.03.2019

SE 203 596 4,02% 0,00%

Stadshypotek AB (publ) FRN 01.06.2018

SE 202 032 3,98% 0,00%

Stadshypotek AB (publ) FRN 03.02.2020

SE 308 787 6,09% 0,00%

Stadshypotek AB 3 19.12.2018 SE 314 889 6,21% 20,30%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 SE 420 296 8,29% 0,00%

Swedbank Hypotek AB 3.75 20.12.2017

SE 25 493 0,50% 0,00%

Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 SE 465 132 9,17% 17,96%

Summa Företag och Kreditinstitut 4 862 106 95,89%

Stat och Kommun

Norrkopings Kommun FRN 25.01.2019 SE 140 631 2,77% 2,77%

Summa Stat och Kommun 140 631 2,77%

Summa Räntebärande värdepapper 5 002 737 98,66%

Summa Överlåtbara värdepapper 5 002 737 98,66%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 5 002 737 98,66% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 67 827 1,34% 0,00%

Varav likvida medel SEB 63 415 1,25% 0,00%

Fondförmögenhet 5 070 564 100,00%

Specifikation exponering enskilda företagsgrupper

Handelsbanken

Stadshypotek AB (publ) FRN 01.03.2019

203 596 4,02% 0,00%

Stadshypotek AB (publ) FRN 01.06.2018

202 032 3,98% 0,00%

Stadshypotek AB (publ) FRN 03.02.2020

308 787 6,09% 0,00%

Stadshypotek AB 3 19.12.2018 314 889 6,21% 0,00%

Summa Handelsbanken 1 029 304 20,30%

Swedbank

Swedbank AB FRN 19.03.2018 134 370 2,65% 0,00%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 420 296 8,29% 0,00%

Swedbank Hypotek AB 3.75 20.12.2017

25 493 0,50% 0,00%

Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 465 132 9,17% 0,00%

Summa Swedbank 1 045 291 20,61%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 5 002 737 98,66% 0,00%

Övrigt 67 827 1,34% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 5 070 564 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. Räntebärande överlåtbara värdepapper vars återstående löptid understiger 397 dagar har inte klassificerats om till penningmarknadsinstrument. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (44)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

41

Skandia Realräntefond Fonden investerar i realränteobligationer i svenska kronor med hög kreditvärdighet, främst reala statsobligationer. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen uppnå samma avkastning som sitt jämförelseindex, efter avdrag för avgifter. Eftersom fonden investerar i värdepapper med längre löptider medför det en något högre risk än en fond som investerar i värdepapper med kortare löptider. Fonden har lägre risk än en aktiefond. Med hjälp av derivatinstrument kan man skapa hävstång i fonden, dvs fondens investeringar överstiger 100 procent. Detta kan öka eller minska fondens risknivå. Place-ringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst tre år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens samman-lagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstru-ment tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Realräntefond sjönk 0,9 procent under första halvåret 2017. Under samma period sjönk jämförelseindex 0,7 procent. Året började optimistiskt då USA skulle få en ny president som var för förändringar och anti-etablissemang. USA:s central-bank, FED, skulle fortsätta med räntehöjningar på väg mot en normalisering av penningpolitiken, återigen. England såg fram emot utträdesförhandlingar med EU och utlyste nyval. Frank-rike var på väg att rösta om nytt styre och utgången var ”gi-ven”. Kina, som har ett kongressår, såg mer stabilt ut än på länge. Konsensus trodde på fortsatt stark amerikansk dollar, starka börser och högre räntor. När väl Trump tog plats i Vita Huset kunde han inte åstad-komma någonting på grund av internt motstånd och diverse skandaler. Optimismen togs tillbaka relativt snabbt, dollarn försvagades kraftigt och räntorna föll, trots att FED levererade räntehöjning. Nyvalet i England blev ett fiasko för det sittande partiet som hoppades på ökad makt, men fick istället bilda en koalitionsregering för att få sitta kvar. slu*tsatsen blev att Stor-britannien var inställt på ett hårdare Brexit innan valet, men valutgången gjorde att man blev mjukare, även om väldigt mycket förblev oklart. Det kommer att bli en väldigt lång pro-cess och osäker utgång. Frankrike blev också överraskat av en ny president, Macron, som var relativt okänd innan valet men gick mot en storseger. Macrons seger gjorde att euroop-timisterna fick än mer vind under vingarna och euron stärktes rejält. Riksbanken fortsatte att följa ECB, förlängde QE-programmet och senarelade eventuella räntehöjningar. Trots att inflationen har kommit över förväntan och att svenska BNP har visat sig urstark är Riksbanken fortfarande orolig att kronan skulle stärkas om de bedrev en mer restriktiv penningpolitik än ECB. Därmed så fortsätter de att visa att Riksbanken är högst bero-ende av vad som sker på de globala marknaderna och att Sverige som en lite öppen ekonomi måste bedriva penningpo-litik som inte avviker mot omvärlden. De globala stimulanserna är på ’all time high’, trots motsatt retorik från vissa centralban-ker. Jakten på både risk/aktier och yield/krediter har därmed fortsatt. Fonden har haft en nära noll utveckling under året med volatila inslag kring inflationssiffrorna. Stundtals har inflationssiffrorna avvikit från förväntningarna men inte haft någon märkbar trend åt något håll. De globala räntorna föll tillbaka under andra kvartalet och bidrog positivt till avkastningen. Även ’Break even’- inflationen gynnade fonden positivt, då den skiftade något högre under perioden. Standardiserade derivatinstrument har använts i fonden för att öka fondens avkastningspotential och för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

0,60 % per år.

Årlig avgift:

0,60 %.

Ansvarig förvaltare:

Mikael Elmqvist (Skandia Investment Management)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,4 % 2,9 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 1,7 % 2,1 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 3,4 % 3,4 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,2 %

Jämförelseindex:

OMRX Real Index.

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 1 688 102 148,44 11 372 466 0,00 -0,9 % -0,7 %

2016 1 980 753 149,86 13 216 984 0,00 6,8 % 7,2 %

2015 1 641 034 140,29 11 697 441 0,00 1,4 % 1,8 %

2014 1 644 500 138,31 11 889 918 0,00 7,2 % 7,4 %

2013 1 582 913 129,00 12 270 643 0,00 -5,6 % -5,2 %

2012 2 756 185 136,62 20 174 096 5,89 0,5 % 0,8 %

2011 4 391 765 141,76 30 980 284 3,04 11,6 % 12,7 %

2010 2 574 180 129,82 19 828 840 3,70 3,8 % 4,7 %

2009 2 018 650 128,59 15 698 344 5,37 2,7 % 3,4 %

2008 3 090 054 130,48 23 682 204 2,69 5,1 % 6,0 %

Omsättningshastigheten i fonden

År ggr/år Internt mellan egna fonder

2017 0,05 0,00

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 1 658 747 2 141 264

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 1 658 747 2 141 264

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 1 658 747 2 141 264

Bankmedel och övriga likvida medel 10 872 62 166

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 344 18 124

Övriga tillgångar (Not 2) 4 192 0

Summa tillgångar 1 689 154 2 221 555

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 845 1 001

Övriga skulder (Not 2) 207 17 642

Summa skulder 1 052 18 643

Fondförmögenhet (Not 1) 1 688 102 2 202 912

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 903 159

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 1 980 753 1 641 034

Andelsutgivning 163 903 662 561

Andelsinlösen - 438 135 - 219 887

Årets resultat enligt resultaträkning - 18 419 119 204

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 1 688 102 2 202 912

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 4 192 0

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 207 - 17 642

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (45)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

42

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Marknads-värde, tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondför-mögenhet per

emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Räntebärande värdepapper

Företag och Kreditinstitut

Stadshypotek AB 3 19.12.2018 SE 20 993 1,24% 1,24%

European Investment Bank 4% 2020/12/01

SNA 92 958 5,51% 5,51%

Oeresundsbro Konsortiet I/S 3.5 01.12.2028

SNA 89 841 5,32% 5,32%

Summa Företag och Kreditinstitut 203 792 12,07%

Stat och Kommun

RR 3102 4% 2020/12/01 SE 373 823 22,14% 0,00%

RR 3104 3.5% 2028/12/01 SE 340 425 20,17% 0,00%

RR 3108 0.25% 2022/06/01 SE 170 959 10,13% 0,00%

RR 3109 1.00 2025/06/01 SE 207 624 12,30% 0,00%

RR 3110 0.125 2019/06/01 SE 116 574 6,91% 0,00%

RR 3111 0.125 2032/06/01 SE 67 705 4,01% 0,00%

RR 3112 0.125 2026/06/01 SE 120 942 7,16% 82,82%

Södertälje Kommun 1 Index Linked Notes 01.06.2025

SE 56 903 3,37% 3,37%

Summa Stat och Kommun 1 454 955 86,19%

Summa Räntebärande värdepapper 1 658 747 98,26%

Summa Överlåtbara värdepapper 1 658 747 98,26%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Standardiserade Derivat

Standardiserade Räntederivat

Swedish Government 10 Futures 2017-09-14 / BUOU7

SE 0 0,00% 0,00%

Summa Standardiserade Räntederivat 0 0,00%

Summa Standardiserade Derivat 0 0,00%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 1 658 747 98,26% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 29 356 1,74% 0,00%

Varav likvida medel SEB 9 969 0,59% 0,00%

Varav likvida medel UBS 903 0,05% 0,00%

Fondförmögenhet 1 688 102 100,00%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 1 658 747 98,26% 0,00%

Övrigt 29 356 1,74% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 1 688 102 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (46)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

43

Skandia SMART Balanserad Fonden är blandfond som investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska obligationer, valutor, alternativa tillgångar samt penningmark-nadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan till-gångsslagen. Aktieinnehaven har en bred inriktning mot olika länder, branscher och valutor. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 0,5 procent, efter avdrag för avgifter. En placering i en portfölj med hälften svenska och globala aktier samt hälften svenska räntebärande värdepapper har historiskt uppvisat en risknivå som ligger över en svensk räntefond. Dessutom har samma placering historiskt uppvisat en risknivå som ligger under en placering i en svensk eller global aktiefond. Det kan därför bedömas att fonden även i fortsättning kommer att uppvisa en sådant beteende. Fondens investeringar i utländska aktier valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Med hjälp av derivatinstru-ment kan man skapa hävstång i fonden, dvs fondens investe-ringar överstiger 100 procent. Detta kan öka eller minska fondens risknivå. Placeringshorisonten för fondens andelsä-gare bör vara minst fem år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia SMART Balanserad steg 3,6 procent första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 3,8 procent. Året började optimistiskt då USA skulle få en ny president som var för förändringar och anti-etablissemang. USA:s central-bank, FED, skulle fortsätta med räntehöjningar på väg mot en normalisering av penningpolitiken, återigen. England såg fram emot utträdesförhandlingar med EU och utlyste nyval. Frank-rike var på väg att rösta om nytt styre och utgången var ”gi-ven”. Kina, som har ett kongressår, såg mer stabilt ut än på länge. Konsensus trodde på fortsatt stark amerikansk dollar, starka börser och högre räntor. När väl Trump tog plats i Vita Huset kunde han inte åstad-komma någonting på grund av internt motstånd och diverse skandaler. Optimismen togs tillbaka relativt snabbt, dollarn försvagades kraftigt och räntorna föll, trots att FED levererade räntehöjning. Nyvalet i England blev ett fiasko för det sittande partiet som hoppades på ökad makt, men fick istället bilda en koalitionsregering för att få sitta kvar. slu*tsatsen blev att Stor-britannien var inställt på ett hårdare Brexit innan valet, men valutgången gjorde att man blev mjukare, även om väldigt mycket förblev oklart. Frankrike blev också överraskat av en ny president. Macron, som var relativt okänd innan valet men gick mot en storseger, vilket gjorde att eurooptimisterna fick än mer vind under vingarna och euron stärktes rejält. Europeiska aktier utvecklades starkt, framför allt under första kvartalet. Även svenska aktier hade en mycket stark utveckl-ing. Tillväxtmarknader gick bäst och gynnade fonden. Så har även de stigande räntorna. Kreditmarknaden fortsatte att utvecklas starkt och fondens investeringar bidrog bra till av-kastningen. De globala stimulanserna är på ’all time high’, trots motsatt retorik från vissa centralbanker. Jakten på både risk/aktier och yield/krediter har därmed fortsatt. Fonden ut-vecklades bra, starkare i första kvartalet än i andra. Position-erna i fonden gynnades av både aktieallokeringen och den låga durationen i räntor. Fonden har under halvåret använt derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen och har aktivt handlat med valuta-terminer samt standardiserade terminskontrakt för att hantera fondens övergripande marknadsexponering. Fondens place-ringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhälls-ansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode: 1,40 % per år. Årlig avgift: 1,40 %. Ansvarig förvaltare: Axel Brändström (Skandia Investment Management). Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 4,4 % 6,0 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 7,8 % 8,7 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 6,9 % 6,6 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 1,6 % Jämförelseindex: 24 % SIX Return Index, 36 % MSCI All Country World Index Net och 40 % OMRX Bond All Index. 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 19 169 200 361,10 53 085 479 0,00 3,6 % 3,8 % 2016 18 645 234 348,60 53 483 824 0,00 7,8 % 9,6 % 2015 13 969 139 323,25 43 214 660 0,00 2,8 % 3,6 % 2014 14 063 018 314,39 44 729 130 0,00 11,4 % 12,2 % 2013 11 582 325 282,33 41 024 068 0,00 9,9 % 10,8 % 2012 11 033 643 256,89 42 950 847 6,38 6,7 % 7,6 % 2011 10 919 799 246,87 44 232 993 5,74 -5,1 % -0,7 % 2010 12 169 115 266,24 45 707 313 6,10 8,7 % 8,9 % 2009 11 861 980 250,58 47 338 096 7,88 18,3 % 17,9 % 2008 9 752 157 218,53 44 626 170 4,68 -15,5 % -13,4 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 17 867 881 16 245 696 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 35 172 12 902 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 1 0 Fondandelar 1 027 949 607 948 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 18 931 003 16 866 547 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 18 931 003 16 866 547 Bankmedel och övriga likvida medel 205 879 194 759 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 811 49 887 Övriga tillgångar (Not 2) 70 055 26 941 Summa tillgångar 19 255 748 17 138 134 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 744 7 762 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 744 7 762 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 448 19 523 Övriga skulder (Not 2) 63 355 16 475 Summa skulder 86 547 43 760 Fondförmögenhet (Not 1) 19 169 200 17 094 374 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument - 3 372 72 466 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 18 645 234 13 969 139 Andelsutgivning 364 772 3 653 731 Andelsinlösen - 510 026 - 445 070 Årets resultat enligt resultaträkning 669 220 - 83 425 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slu*t 19 169 200 17 094 374 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 67 653 25 439 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 63 355 - 16 475

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (47)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

44

INNEHAV Finansiella instrument Land* Mark-

nadsvärde, tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondförmö-genhet per

emittent Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Aak AB SE 7 306 0,04% 0,04% Archer-Daniels-Midland Co US 3 455 0,02% 0,02% Aeon Co Ltd JP 3 370 0,02% 0,02% Koninklijke Ahold Delhaize Nv NL 12 250 0,06% 0,06% Wal-Mart Stores Inc US 14 490 0,08% 0,08% Ajinomoto Co Inc JP 5 137 0,03% 0,03% Alimentation Couche-Tard Inc CA 3 431 0,02% 0,02% Austevoll Seafood ASA NO 729 0,00% 0,00% Axfood AB SE 15 505 0,08% 0,08% Brown-Forman Corp US 2 132 0,01% 0,01% Danone Sa FR 2 650 0,01% 0,01% Church and Dwight Co Inc US 2 888 0,02% 0,02% Cloetta AB B SE 3 371 0,02% 0,02% Clorox Co/The US 1 686 0,01% 0,01% Coca-Cola Co/The US 24 477 0,13% 0,13% Colgate-Palmolive Co US 9 254 0,05% 0,05% Colruyt Sa BE 8 058 0,04% 0,04% Conagra Brands Inc US 2 141 0,01% 0,01% Molson Coors Brewing Co US 2 039 0,01% 0,01% Costco Wholesale Corp US 9 712 0,05% 0,05% Coty Inc US 2 045 0,01% 0,01% Campbell Soup Co US 1 320 0,01% 0,01% Cvs Health Corp US 10 723 0,06% 0,06% Dr Pepper Snapple Group Inc US 2 536 0,01% 0,01% Ebro Foods Sa ES 5 753 0,03% 0,03% Estee Lauder Cos Inc/The US 3 157 0,02% 0,02% Monster Beverage Corp US 1 946 0,01% 0,01% Henkel AG and Co KGaA DE 7 883 0,04% 0,04% Hormel Foods Corp US 1 496 0,01% 0,01% Hershey Co/The US 2 717 0,01% 0,01% ICA Gruppen AB SE 13 549 0,07% 0,07% Kao Corp JP 11 019 0,06% 0,06% Asahi Group Holdings Ltd JP 7 236 0,04% 0,04% Kellogg Co US 2 812 0,01% 0,01% Kesko Oyj - B FI 2 464 0,01% 0,01% Kikkoman Corp JP 1 886 0,01% 0,01% Kimberly-Clark Corp US 5 989 0,03% 0,03% Kraft Heinz Co US 7 440 0,04% 0,04% Kroger Co/The US 2 459 0,01% 0,01% Lamb Weston Holdings Inc US 879 0,00% 0,00% Lawson Inc JP 826 0,00% 0,00% Leroy Seafood Group ASA NO 731 0,00% 0,00% Lion Corp JP 1 571 0,01% 0,01% Loblaw Cos Ltd CA 2 671 0,01% 0,01% Marine Harvest ASA NO 8 144 0,04% 0,04% Mccormick and Co Inc/Md US 987 0,01% 0,01% Meiji Holdings CO LTD JP 3 283 0,02% 0,02% Kirin Holdings Co Ltd JP 4 141 0,02% 0,02% General Mills Inc US 5 187 0,03% 0,03% Mondelez International Inc US 8 852 0,05% 0,05% Nestle SA CH 31 325 0,16% 0,16% Nh Foods Ltd JP 2 564 0,01% 0,01% Nisshin Seifun Group Inc JP 2 936 0,02% 0,02% Origin Enterprises PLC IE 194 0,00% 0,00% Oriflame Holding AG CH 11 985 0,06% 0,06% Diageo Plc GB 5 430 0,03% 0,03% PepsiCo Inc US 23 476 0,12% 0,12% Procter and Gamble Co/The US 26 785 0,14% 0,14% Reckitt Benckiser Group Plc GB 4 145 0,02% 0,02% J Sainsbury Plc GB 8 659 0,05% 0,05% Salmar ASA NO 1 960 0,01% 0,01% Saputo Inc CA 1 018 0,01% 0,01% Essity Aktiebolag B SE 123 214 0,64% 0,64% Seven and I Holdings Co Ltd JP 11 152 0,06% 0,06% Shiseido Co Ltd JP 4 287 0,02% 0,02% Jm Smucker Co/The US 2 196 0,01% 0,01% Constellation Brands Inc US 4 248 0,02% 0,02% Suntory Beverage and Food Ltd JP 2 038 0,01% 0,01% Sysco Corp US 2 929 0,02% 0,02% Tate and Lyle Plc GB 3 641 0,02% 0,02% Toyo Suisan Kaisha Ltd JP 2 488 0,01% 0,01% Treasury Wine Estates Ltd AU 2 143 0,01% 0,01% Tesco Plc GB 2 664 0,01% 0,01% Tsuruha Holdings Inc JP 1 522 0,01% 0,01% Tyson Foods Inc US 2 430 0,01% 0,01% Unicharm Corp JP 3 644 0,02% 0,02% Unilever NV NL 24 826 0,13% 0,13% Walgreens Boots Alliance Inc US 9 247 0,05% 0,05% Wesfarmers Ltd AU 12 086 0,06% 0,06% Whole Foods Market Inc US 4 049 0,02% 0,02% Woolworths Ltd AU 9 377 0,05% 0,05% Summa Dagligvaror 614 442 3,21% Energi Africa Oil Corp CA 255 0,00% 0,00% Amec Foster Wheeler Plc GB 2 222 0,01% 0,01% Anadarko Petroleum Corp US 3 519 0,02% 0,02% Apache Corp US 2 709 0,01% 0,01% Baker Hughes A Ge Co US 3 264 0,02% 0,02% BP Plc GB 17 460 0,09% 0,09% Halliburton Co US 6 052 0,03% 0,03% Cabot Oil and Gas Corp US 1 185 0,01% 0,01% Caltex Australia Ltd AU 2 312 0,01% 0,01% Canadian Natural Resources Ltd CA 5 128 0,03% 0,03% Cenovus Energy Inc CA 1 409 0,01% 0,01% Chevron Corp US 23 407 0,12% 0,12% Concho Resources Inc US 2 768 0,01% 0,01% Devon Energy Corp US 1 510 0,01% 0,01% Encana Corp CA 763 0,00% 0,00% Eni SpA IT 4 551 0,02% 0,02% EOG Resources Inc US 7 635 0,04% 0,04% EQT Corp US 1 581 0,01% 0,01% Exxon Mobil Corp US 39 201 0,20% 0,20% Hollyfrontier Corp US 626 0,00% 0,00% Idemitsu Kosan Co Ltd JP 766 0,00% 0,00% Imperial Oil Ltd CA 1 375 0,01% 0,01% International Petroleum Corp CA 1 623 0,01% 0,01% Inpex Corp JP 3 879 0,02% 0,02% JXTG Holdings Inc JP 3 284 0,02% 0,02% Kinder Morgan Inc/De US 4 913 0,03% 0,03%

Lundin Petroleum AB SE 34 362 0,18% 0,18% Marathon Oil Corp US 780 0,00% 0,00% Noble Energy Inc US 2 315 0,01% 0,01% Neste Oyj FI 3 102 0,02% 0,02% National Oilwell Varco Inc US 2 278 0,01% 0,01% Occidental Petroleum Corp US 5 151 0,03% 0,03% Oil Search Ltd PG 2 325 0,01% 0,01% Origin Energy Ltd AU 3 003 0,02% 0,02% Petrofac Ltd JE 1 550 0,01% 0,01% ConocoPhillips US 7 267 0,04% 0,04% PrairieSky Royalty Ltd CA 130 0,00% 0,00% Premier Oil PLC GB 23 0,00% 0,00% Pembina Pipeline Corp CA 1 925 0,01% 0,01% Pioneer Natural Resources Co US 3 634 0,02% 0,02% Range Resources Corp US 469 0,00% 0,00% Royal Dutch Shell Plc -A GB 27 664 0,14% 0,14% Repsol SA ES 5 123 0,03% 0,03% Santos Ltd AU 754 0,00% 0,00% Schlumberger Ltd CW 11 552 0,06% 0,06% Southwestern Energy Co US 431 0,00% 0,00% Statoil ASA NO 3 285 0,02% 0,02% Suncor Energy Inc CA 7 805 0,04% 0,04% Andeavor US 1 105 0,01% 0,01% Tethys Oil AB SE 47 0,00% 0,00% Tgs Nopec Geophysical Co Asa NO 1 619 0,01% 0,01% Total SA FR 19 075 0,10% 0,10% TransCanada Corp CA 4 015 0,02% 0,02% Valero Energy Corp US 3 811 0,02% 0,02% Weatherford International Plc IE 317 0,00% 0,00% Williams Cos Inc/The US 3 346 0,02% 0,02% Woodside Petroleum Ltd AU 6 342 0,03% 0,03% Repsol SA Rights 06/17 ES 152 0,00% 0,00% Summa Energi 308 156 1,61% Finans Aareal Bank AG DE 3 369 0,02% 0,02% Credit Agricole SA FR 14 494 0,08% 0,08% Chubb Ltd CH 9 329 0,05% 0,05% Aflac Inc US 4 717 0,02% 0,02% AIA Group Ltd HK 28 083 0,15% 0,15% Aldermore Group PLC GB 157 0,00% 0,00% Allianz SE DE 25 309 0,13% 0,13% Alleghany Corp US 2 007 0,01% 0,01% Ally Financial Inc US 723 0,00% 0,00% Allstate Corp/The US 4 849 0,03% 0,03% American International Group Inc US 8 068 0,04% 0,04% AMP Ltd AU 4 924 0,03% 0,03% Ameriprise Financial Inc US 3 543 0,02% 0,02% American Express Co US 8 100 0,04% 0,04% Australia and New Zealand Banking Group Ltd

AU 21 672 0,11% 0,11%

Aon PLC GB 5 046 0,03% 0,03% Arch Capital Group Ltd BM 2 597 0,01% 0,01% Mebuki Financial Group Inc JP 913 0,00% 0,00% ASX LTD AU 3 117 0,02% 0,02% Aviva Plc GB 8 350 0,04% 0,04% Avanza Bank Holding AB SE 4 452 0,02% 0,02% Bgeo Group Plc GB 766 0,00% 0,00% Baloise Holding AG CH 4 307 0,02% 0,02% Bank Of America Corp US 28 934 0,15% 0,15% Banca IFIS SpA IT 941 0,00% 0,00% Commonwealth Bank of Australia AU 34 177 0,18% 0,18% Bank of Montreal CA 8 039 0,04% 0,04% Bank Of New York Mellon Corp/The US 7 359 0,04% 0,04% Banco Santander SA ES 6 243 0,03% 0,03% BbandT Corp US 4 826 0,03% 0,03% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa ES 4 066 0,02% 0,02% National Bank of Canada CA 2 231 0,01% 0,01% Beazley PLC GB 513 0,00% 0,00% Franklin Resources Inc US 3 173 0,02% 0,02% Berkshire Hathaway Inc US 27 000 0,14% 0,14% Blackrock Inc US 6 769 0,04% 0,04% BNP Paribas SA FR 22 937 0,12% 0,12% Boc Hong Kong Holdings Ltd HK 5 710 0,03% 0,03% Brewin Dolphin Holdings PLC GB 77 0,00% 0,00% Brookfield Asset Management Inc CA 3 850 0,02% 0,02% Capital One Financial Corp US 5 296 0,03% 0,03% Axa Sa FR 20 807 0,11% 0,11% Canadian Imperial Bank Of Commerce CA 5 681 0,03% 0,03% Cincinnati Financial Corp US 1 589 0,01% 0,01% Citizens Financial Group Inc US 2 618 0,01% 0,01% Citigroup Inc US 22 498 0,12% 0,12% Cme Group Inc US 5 282 0,03% 0,03% CNP Assurances FR 3 432 0,02% 0,02% Collector AB SE 3 789 0,02% 0,02% Concordia Financial Group Ltd JP 2 382 0,01% 0,01% Credit Suisse Group AG CH 2 108 0,01% 0,01% Danske Bank A/S DK 17 560 0,09% 0,09% Dai-Ichi Life Holdings Inc JP 7 180 0,04% 0,04% Resona Holdings Inc JP 3 960 0,02% 0,02% Daiwa Securities Group Inc JP 3 049 0,02% 0,02% Deutsche Boerse Ag DE 7 263 0,04% 0,04% Dbs Group Holdings Ltd SG 11 402 0,06% 0,06% Mitsubishi Ufj Lease and Finance Co Ltd

JP 512 0,00% 0,00%

Discover Financial Services US 2 990 0,02% 0,02% DNB ASA NO 13 891 0,07% 0,07% Erste Group Bank AG AT 1 458 0,01% 0,01% Euronext NV NL 2 099 0,01% 0,01% Fairfax Financial Holdings Ltd CA 1 460 0,01% 0,01% Fifth Third Bancorp US 3 175 0,02% 0,02% Goldman Sachs Group Inc/The US 10 294 0,05% 0,05% SandP Global Inc US 6 403 0,03% 0,03% Svenska Handelsbanken AB A SE 149 781 0,78% 0,78% Hang Seng Bank Ltd HK 6 899 0,04% 0,04% Hartford Financial Services Group Inc US 3 237 0,02% 0,02% Helvetia Holding AG CH 2 440 0,01% 0,01% Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

HK 11 069 0,06% 0,06%

Hannover Rueck Se DE 5 563 0,03% 0,03% HSBC Holdings Plc GB 20 732 0,11% 0,11% Insurance Australia Group Ltd AU 3 974 0,02% 0,02% Intercontinental Exchange Inc US 5 004 0,03% 0,03% IG Group Holdings plc GB 317 0,00% 0,00% Industrivärden AB A SE 8 725 0,05% 0,00% Industrivärden AB C SE 30 420 0,16% 0,20% ING Groep NV NL 12 652 0,07% 0,07% Intact Financial Corp CA 1 082 0,01% 0,01% Investor A SE 119 463 0,62% 0,00% Investor B SE 192 802 1,01% 1,63% Invesco Ltd BM 2 760 0,01% 0,01% Natixis Sa FR 8 300 0,04% 0,04% Japan Post Bank Co Ltd JP 2 904 0,02% 0,02% Japan Post Holdings Co Ltd JP 3 349 0,02% 0,02%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (48)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

45

JPMorgan Chase and Co US 38 743 0,20% 0,20% Jupiter Fund Management PLC GB 4 942 0,03% 0,03% Jyske Bank A/S DK 3 518 0,02% 0,02% KeyCorp US 2 608 0,01% 0,01% Kinnevik Investment B SE 36 500 0,19% 0,19% Kyushu Financial Group Inc JP 868 0,00% 0,00% Investment Ab Latour B SE 947 0,00% 0,00% Leucadia National Corp US 1 677 0,01% 0,01% Lincoln National Corp US 2 109 0,01% 0,01% Loews Corp US 3 553 0,02% 0,02% L E Lundbergforetagen AB SE 43 204 0,23% 0,23% Macquarie Group Ltd AU 7 714 0,04% 0,04% Manulife Financial Corp CA 5 147 0,03% 0,03% Markel Corp US 1 646 0,01% 0,01% Marsh and Mclennan Cos Inc US 6 904 0,04% 0,04% Mediobanca Spa IT 3 399 0,02% 0,02% Medibank Pvt Ltd AU 1 930 0,01% 0,01% Metlife Inc US 6 382 0,03% 0,03% Tokio Marine Holdings Inc JP 10 055 0,05% 0,05% MsandAd Insurance Group Holdings Inc

JP 6 289 0,03% 0,03%

Mizuho Financial Group Inc JP 15 593 0,08% 0,08% Moody's Corp US 4 516 0,02% 0,02% Morgan Stanley US 7 930 0,04% 0,04% MandT Bank Corp US 3 142 0,02% 0,02% Muenchener Rueckversicherungs Ag DE 15 812 0,08% 0,08% National Australia Bank Ltd AU 20 786 0,11% 0,11% Nasdaq Inc US 1 327 0,01% 0,01% Sompo Holdings Inc JP 4 821 0,03% 0,03% Annaly Capital Management Inc US 3 293 0,02% 0,02% Nomura Holdings Inc JP 7 411 0,04% 0,04% Nordea Bank AB SE 321 288 1,68% 1,68% Bank of Nova Scotia CA 11 855 0,06% 0,06% Northern Trust Corp US 3 854 0,02% 0,02% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG 10 384 0,05% 0,05% Orix Corp JP 7 132 0,04% 0,04% Japan Exchange Group Inc JP 4 613 0,02% 0,02% Paragon Group of Companies GB 496 0,00% 0,00% Principal Financial Group Inc US 3 459 0,02% 0,02% Partners Group Holding AG CH 2 932 0,02% 0,02% Pnc Financial Services Group Inc/The US 8 137 0,04% 0,04% Progressive Corp/The US 4 239 0,02% 0,02% Prudential Financial Inc US 6 111 0,03% 0,03% QBE Insurance Group Ltd AU 4 485 0,02% 0,02% Ratos AB - B SE 3 736 0,02% 0,02% Royal Bank of Canada CA 14 493 0,08% 0,08% Everest Re Group Ltd BM 1 288 0,01% 0,01% Regions Financial Corp US 2 692 0,01% 0,01% Renaissancere Holdings Ltd BM 1 326 0,01% 0,01% Resurs Holding AB SE 11 477 0,06% 0,06% Banco De Sabadell SA ES 799 0,00% 0,00% Charles Schwab Corp/The US 7 247 0,04% 0,04% SCOR SE FR 6 094 0,03% 0,03% Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 141 424 0,74% 0,74% Singapore Exchange Ltd SG 2 842 0,01% 0,01% Shizuoka Bank Ltd/The JP 2 057 0,01% 0,01% Societe Generale Sa FR 17 310 0,09% 0,09% Sparebank 1 Sr-Bank Asa NO 403 0,00% 0,00% State Street Corp US 4 314 0,02% 0,02% Standard Chartered Plc GB 3 700 0,02% 0,02% Storebrand ASA NO 2 461 0,01% 0,01% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP 17 948 0,09% 0,09% Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc JP 4 254 0,02% 0,02% Sun Life Financial Inc CA 2 589 0,01% 0,01% Suncorp Group Ltd AU 4 961 0,03% 0,03% Suntrust Banks Inc US 4 114 0,02% 0,02% Swedbank AB A SE 149 753 0,78% 0,78% Swiss Re Ag CH 15 826 0,08% 0,08% Swiss Life Holding Ag CH 16 445 0,09% 0,09% Sydbank A/S DK 2 775 0,01% 0,01% Synchrony Financial US 3 196 0,02% 0,02% Talanx AG DE 3 552 0,02% 0,02% TandD Holdings Inc JP 3 029 0,02% 0,02% Thomson Reuters Corp CA 3 704 0,02% 0,02% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 27 773 0,14% 0,14% Torchmark Corp US 1 290 0,01% 0,01% Toronto-Dominion Bank/The CA 15 025 0,08% 0,08% Travelers Cos Inc/The US 6 083 0,03% 0,03% Trisura Group Ltd CA 10 0,00% 0,00% T Rowe Price Group Inc US 2 754 0,01% 0,01% United Overseas Bank Ltd SG 9 881 0,05% 0,05% Us Bancorp US 12 130 0,06% 0,06% Vostok New Ventures Ltd SDR BM 1 186 0,01% 0,01% Wells Fargo and Co US 31 313 0,16% 0,16% Willis Towers Watson PLC IE 3 558 0,02% 0,02% Westpac Banking Corp AU 24 954 0,13% 0,13% Xl Group Ltd BM 1 921 0,01% 0,01% Zurich Insurance Group Ag CH 8 604 0,04% 0,04% 3i Group Plc GB 8 326 0,04% 0,04% Summa Finans 2 367 757 12,35% Hälsovård Abbott Laboratories US 10 701 0,06% 0,06% AbbVie Inc US 14 189 0,07% 0,07% Aetna Inc US 7 043 0,04% 0,04% Agilent Technologies Inc US 3 202 0,02% 0,02% Alexion Pharmaceuticals Inc US 3 284 0,02% 0,02% Alfresa Holdings Corp JP 1 887 0,01% 0,01% Addlife AB SE 2 288 0,01% 0,01% Alkermes Plc IE 636 0,00% 0,00% Amerisourcebergen Corp US 3 189 0,02% 0,02% Amgen Inc US 15 544 0,08% 0,08% Attendo SE 9 527 0,05% 0,05% AstraZeneca Plc XLON GB 4 309 0,02% 0,00% AstraZeneca Plc XSTO GB 73 290 0,38% 0,40% Cr Bard Inc US 3 466 0,02% 0,02% Baxter International Inc US 4 823 0,03% 0,03% Bayer AG DE 22 433 0,12% 0,12% Becton Dickinson And Co US 5 102 0,03% 0,03% Biogaia B SE 1 400 0,01% 0,01% Bioverativ Inc US 1 066 0,01% 0,01% Biomarin Pharmaceutical Inc US 2 221 0,01% 0,01% Bristol-Myers Squibb Co US 11 608 0,06% 0,06% Boston Scientific Corp US 3 928 0,02% 0,02% Capio AB SE 8 362 0,04% 0,04% Cardinal Health Inc US 3 878 0,02% 0,02% Celgene Corp US 12 049 0,06% 0,06% Csl Ltd AU 16 220 0,08% 0,08% Cerner Corp US 2 355 0,01% 0,01% Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP 2 967 0,02% 0,02% Cigna Corp US 5 506 0,03% 0,03% Universal Health Services Inc US 1 545 0,01% 0,01% Daiichi Sankyo Co Ltd JP 4 689 0,02% 0,02% DexCom Inc US 679 0,00% 0,00%

Quest Diagnostics Inc US 3 657 0,02% 0,02% Danaher Corp US 7 260 0,04% 0,04% DaVita Inc US 2 349 0,01% 0,01% Eisai Co Ltd JP 5 170 0,03% 0,03% Elekta AB B SE 36 153 0,19% 0,19% Edwards Lifesciences Corp US 3 889 0,02% 0,02% Eli Lilly and Co US 10 204 0,05% 0,05% Endo International PLC IE 311 0,00% 0,00% Express Scripts Holding Co US 5 214 0,03% 0,03% Getinge B SE 24 933 0,13% 0,13% Gilead Sciences Inc US 11 104 0,06% 0,06% GlaxoSmithKline Plc GB 8 697 0,05% 0,05% Hca Healthcare Inc US 4 119 0,02% 0,02% Henry Schein Inc US 2 161 0,01% 0,01% HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC

JP 1 252 0,01% 0,01%

Hoya Corp JP 8 363 0,04% 0,04% Humana Inc US 4 668 0,02% 0,02% Biogen Inc US 6 866 0,04% 0,04% Idorsia LTD CH 43 0,00% 0,00% Illumina Inc US 3 366 0,02% 0,02% Incyte Corp US 2 336 0,01% 0,01% Indivior PLC GB 344 0,00% 0,00% Intuitive Surgical Inc US 6 312 0,03% 0,03% Ipsen Sa FR 6 849 0,04% 0,04% Johnson and Johnson US 43 531 0,23% 0,23% Mckesson Corp US 6 800 0,04% 0,04% Laboratory Corp Of America Holdings US 2 860 0,01% 0,01% Lifco AB - B SE 4 096 0,02% 0,02% Medtronic Inc IE 14 989 0,08% 0,08% Merck and Co Inc US 19 839 0,10% 0,10% Mettler-Toledo International Inc US 2 482 0,01% 0,01% M3 Inc JP 2 114 0,01% 0,01% Medivir B SE 2 690 0,01% 0,01% Mylan Inc/Pa US 9 977 0,05% 0,05% Novartis AG CH 31 276 0,16% 0,16% Novo Nordisk A/S DK 5 158 0,03% 0,03% Oasmia Pharmaceutical AB SE 49 0,00% 0,00% Olympus Corp JP 3 416 0,02% 0,02% ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP 2 760 0,01% 0,01% Orion Oyj FI 8 470 0,04% 0,04% Orexo AB SE 94 0,00% 0,00% Otsuka Holdings Co Ltd JP 6 472 0,03% 0,03% Perrigo Co Plc IE 1 401 0,01% 0,01% Pfizer Inc US 23 855 0,12% 0,12% Ramsay Health Care Ltd AU 3 403 0,02% 0,02% Regeneron Pharmaceuticals Inc US 4 971 0,03% 0,03% ResMed Inc US 1 117 0,01% 0,01% Roche Holding AG CH 34 583 0,18% 0,18% Sanofi FR 27 574 0,14% 0,14% Santen Pharmaceutical Co Ltd JP 2 036 0,01% 0,01% Shionogi and Co Ltd JP 7 330 0,04% 0,04% Shire PLC JE 16 110 0,08% 0,08% Smith and Nephew Plc GB 1 031 0,01% 0,01% Sonic Healthcare Ltd AU 3 127 0,02% 0,02% Stada Arzneimittel AG DE 2 244 0,01% 0,01% Stryker Corp US 6 438 0,03% 0,03% Swedish Orphan Biovitrum AB SE 26 487 0,14% 0,14% SYSMEX CORP JP 2 821 0,01% 0,01% Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP 12 685 0,07% 0,07% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp JP 1 929 0,01% 0,01% Terumo Corp JP 6 145 0,03% 0,03% Thermo Fisher Scientific Inc US 9 712 0,05% 0,05% Unitedhealth Group Inc US 22 208 0,12% 0,12% Valeant Pharmaceuticals International INC

CA 717 0,00% 0,00%

Varex Imaging Corp US 285 0,00% 0,00% Varian Medical Systems Inc US 2 176 0,01% 0,01% Vertex Pharmaceuticals Inc US 4 457 0,02% 0,02% Waters Corp US 2 171 0,01% 0,01% Allergan Plc IE 12 206 0,06% 0,06% Anthem Inc US 7 458 0,04% 0,04% Dentsply Sirona Inc US 1 422 0,01% 0,01% Astellas Pharma Inc JP 9 049 0,05% 0,05% Zimmer Biomet Holdings Inc US 3 025 0,02% 0,02% Zoetis Inc US 5 367 0,03% 0,03% Oasmia Pharmaceutical AB Rights 2017

SE 0 0,00% 0,00%

Summa Hälsovård 861 620 4,49% Industri ABB Ltd XSTO CH 89 756 0,47% 0,47% Acuity Brands Inc US 1 029 0,01% 0,01% Adecco Group AG CH 803 0,00% 0,00% Alfa Laval AB SE 45 923 0,24% 0,24% Ana Holdings Inc JP 1 583 0,01% 0,01% IHI Corp JP 1 061 0,01% 0,01% AMETEK Inc US 3 167 0,02% 0,02% Arcadis NV NL 434 0,00% 0,00% Asahi Glass Co Ltd JP 2 343 0,01% 0,01% Ashtead Group Plc GB 461 0,00% 0,00% Assa Abloy B SE 107 335 0,56% 0,56% Astaldi SpA IT 975 0,01% 0,01% Addtech B SE 6 817 0,04% 0,04% Atlas Copco A SE 162 079 0,85% 0,00% Atlas Copco B SE 128 251 0,67% 1,51% Auckland International Airport Ltd NZ 933 0,00% 0,00% Babco*ck International Group PLC GB 5 807 0,03% 0,03% BE Group AB SE 164 0,00% 0,00% Beijer Alma B SE 12 609 0,07% 0,07% Beijer Ref AB B SE 4 356 0,02% 0,02% Bergman and Beving AB SE 791 0,00% 0,00% Societe Bic Sa FR 1 829 0,01% 0,01% Bombardier Inc CA 547 0,00% 0,00% Boskalis Westminster NL 326 0,00% 0,00% Bpost SA BE 122 0,00% 0,00% Brambles Ltd AU 4 842 0,03% 0,03% Bravida Holding AB SE 9 088 0,05% 0,05% Bunzl Plc GB 2 066 0,01% 0,01% Bureau Veritas Sa FR 2 069 0,01% 0,01% Canadian National Railway Co CA 10 729 0,06% 0,06% Capita PLC GB 3 257 0,02% 0,02% Caterpillar Inc US 7 432 0,04% 0,04% CK Hutchison Holdings Ltd KY 13 226 0,07% 0,07% Cobham PLC GB 2 072 0,01% 0,01% Comfortdelgro Corp Ltd SG 1 639 0,01% 0,01% COOR Service Management Aktiebolag SE 71 0,00% 0,00% Canadian Pacific Railway Ltd CA 4 201 0,02% 0,02% CSX Corp US 6 627 0,03% 0,03% Cintas Corp US 2 977 0,02% 0,02% Cummins Inc US 3 421 0,02% 0,02% Daikin Industries Ltd JP 8 696 0,05% 0,05% Delta Air Lines Inc US 1 496 0,01% 0,01% DCC PLC IE 2 006 0,01% 0,01%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (49)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

46

Deere and Co US 5 108 0,03% 0,03% DFDS A/S DK 1 706 0,01% 0,01% Dai Nippon Printing Co Ltd JP 1 874 0,01% 0,01% Dover Corp US 2 233 0,01% 0,01% Berendsen Plc GB 3 215 0,02% 0,02% East Japan Railway Co JP 11 373 0,06% 0,06% Easyjet Plc GB 4 331 0,02% 0,02% Eaton Corp PLC IE 5 055 0,03% 0,03% Equifax Inc US 2 318 0,01% 0,01% Emerson Electric Co US 5 029 0,03% 0,03% Expeditors International of Washington Inc

US 1 667 0,01% 0,01%

Fanuc Corp JP 13 330 0,07% 0,07% Fastenal Co US 771 0,00% 0,00% Fedex Corp US 7 699 0,04% 0,04% Fluor Corp US 927 0,00% 0,00% Fortune Brands Home and Security Inc US 1 871 0,01% 0,01% Fortive Corp US 2 565 0,01% 0,01% BAE Systems Plc GB 888 0,00% 0,00% General Electric Co US 28 654 0,15% 0,15% Gesco AG DE 21 0,00% 0,00% Go-Ahead Group PLC GB 77 0,00% 0,00% Rolls-Royce Holdings PLC GB 5 506 0,03% 0,03% WW Grainger Inc US 1 979 0,01% 0,01% Haldex AB SE 1 177 0,01% 0,01% Hankyu Hanshin Holdings Inc JP 3 397 0,02% 0,02% Hays Plc GB 5 412 0,03% 0,03% Illinois Tool Works Inc US 8 699 0,05% 0,05% Indutrade AB SE 36 524 0,19% 0,19% Ingersoll-Rand Plc IE 3 931 0,02% 0,02% International Consolidated Airlines Group SA

ES 7 654 0,04% 0,04%

Intertek Group Plc GB 2 680 0,01% 0,01% Intrum Justitia AB SE 17 753 0,09% 0,09% ITAB Shop Consept B SE 4 659 0,02% 0,02% Itochu Corp JP 8 983 0,05% 0,05% IWG Plc JE 1 084 0,01% 0,01% Jardine Matheson Holdings Ltd BM 5 343 0,03% 0,03% Japan Airlines Co Ltd JP 1 121 0,01% 0,01% JGC Corp JP 793 0,00% 0,00% Johnson Controls International PLC IE 5 750 0,03% 0,03% Jungheinrich AG DE 2 249 0,01% 0,01% Kajima Corp JP 3 060 0,02% 0,02% Keikyu Corp JP 4 164 0,02% 0,02% Keio Corp JP 1 976 0,01% 0,01% Keppel Corp Ltd SG 2 905 0,02% 0,02% Kintetsu Group Holdings Co Ltd JP 3 023 0,02% 0,02% Komatsu Ltd JP 9 000 0,05% 0,05% Kubota Corp JP 5 908 0,03% 0,03% Lindab International Ab SE 29 244 0,15% 0,15% Loomis AB SE 7 979 0,04% 0,04% Deutsche Lufthansa AG DE 13 398 0,07% 0,07% Sydney Airport AU 1 674 0,01% 0,01% Makita Corp JP 3 057 0,02% 0,02% Marubeni Corp JP 4 686 0,02% 0,02% Masco Corp US 2 514 0,01% 0,01% Mitsubishi Electric Corp JP 9 568 0,05% 0,05% Howden Joinery Group PLC GB 1 664 0,01% 0,01% Minebea Mitsumi Inc JP 1 938 0,01% 0,01% MISUMI Group Inc JP 1 387 0,01% 0,01% Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP 3 728 0,02% 0,02% MITIE Group Plc GB 2 241 0,01% 0,01% Mitsui and Co Ltd JP 8 569 0,04% 0,04% Momentum Group AB B SE 519 0,00% 0,00% Mtr Corp Ltd HK 3 639 0,02% 0,02% Mitsubishi Corp JP 11 160 0,06% 0,06% Mtu Aero Engines Ag DE 8 269 0,04% 0,04% Nagoya Railroad Co Ltd JP 4 602 0,02% 0,02% NCC B SE 23 997 0,13% 0,13% Ngk Insulators Ltd JP 2 017 0,01% 0,01% Nibe Industrier B SE 21 568 0,11% 0,11% Nidec Corp JP 9 245 0,05% 0,05% Nielsen Holdings Plc GB 2 152 0,01% 0,01% Nippon Express Co Ltd JP 1 847 0,01% 0,01% Nippon Yusen Kk JP 879 0,00% 0,00% Nolato B SE 3 491 0,02% 0,02% Norfolk Southern Corp US 5 338 0,03% 0,03% Nsk Ltd JP 2 222 0,01% 0,01% Obayashi Corp JP 2 767 0,01% 0,01% Odakyu Electric Railway Co Ltd JP 2 637 0,01% 0,01% Oesterreichische Post Ag AT 1 999 0,01% 0,01% Thales SA FR 7 384 0,04% 0,04% Paccar Inc US 3 008 0,02% 0,02% Peab B SE 14 633 0,08% 0,08% Pentair PLC IE 1 908 0,01% 0,01% Philips Lighting Nv NL 2 285 0,01% 0,01% Parker-Hannifin Corp US 3 381 0,02% 0,02% Arconic Inc US 1 369 0,01% 0,01% Prosegur Cia De Seguridad Sa ES 2 866 0,01% 0,01% Prysmian SpA IT 372 0,00% 0,00% Aurizon Holdings LTD AU 2 965 0,02% 0,02% Central Japan Railway Co JP 9 657 0,05% 0,05% Recruit Holdings Co Ltd JP 5 305 0,03% 0,03% Relx Nv NL 15 374 0,08% 0,08% Rheinmetall AG DE 5 020 0,03% 0,03% Ch Robinson Worldwide Inc US 2 607 0,01% 0,01% Rockwell Automation Inc US 3 415 0,02% 0,02% Rolls-Royce Holdings PLC C-Shares 2017

GB 44 0,00% 0,00%

Roper Technologies Inc US 4 492 0,02% 0,02% Royal Mail PLC GB 2 272 0,01% 0,01% Republic Services Inc US 2 956 0,02% 0,02% Randstad Holding Nv NL 7 485 0,04% 0,04% Ryanair Holdings Plc IE 8 680 0,05% 0,05% SAAB B SE 33 665 0,18% 0,18% Kawasaki Heavy Industries Ltd JP 897 0,00% 0,00% Sandvik AB SE 148 365 0,77% 0,77% SAS AB SE 866 0,00% 0,00% Schneider Electric SE FR 953 0,00% 0,00% Secom Co Ltd JP 7 871 0,04% 0,04% Securitas B SE 51 080 0,27% 0,27% Shimizu Corp JP 2 772 0,01% 0,01% Singapore Airlines Ltd SG 1 922 0,01% 0,01% Sixt Se DE 178 0,00% 0,00% Skanska B SE 61 473 0,32% 0,32% SKF B SE 88 010 0,46% 0,46% Smc Corp/Japan JP 7 178 0,04% 0,04% Siemens AG DE 20 230 0,11% 0,11% Snap-On Inc US 1 466 0,01% 0,01% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA

IT 223 0,00% 0,00%

Stagecoach Group Plc GB 1 107 0,01% 0,01% Stanley Black and Decker Inc US 3 917 0,02% 0,02% Stericycle Inc US 1 159 0,01% 0,01%

Ahlsell AB SE 7 438 0,04% 0,04% Sumitomo Corp JP 3 095 0,02% 0,02% Sweco AB B SE 5 915 0,03% 0,03% Sumitomo Heavy Industries Ltd JP 1 224 0,01% 0,01% Taisei Corp JP 3 312 0,02% 0,02% Teleperformance FR 3 237 0,02% 0,02% TKH Group NV NL 2 862 0,01% 0,01% Tobu Railway Co Ltd JP 966 0,01% 0,01% Tokyu Corp JP 4 439 0,02% 0,02% Toppan Printing Co Ltd JP 2 497 0,01% 0,01% Toshiba Corp JP 3 163 0,02% 0,02% Lixil Group Corp JP 2 488 0,01% 0,01% Toto Ltd JP 2 158 0,01% 0,01% Travis Perkins Plc GB 1 164 0,01% 0,01% TransDigm Group Inc US 2 041 0,01% 0,01% Transurban Group AU 6 249 0,03% 0,03% Trelleborg AB B SE 27 404 0,14% 0,14% Ultra Electronics Holdings PLC GB 337 0,00% 0,00% Union Pacific Corp US 11 299 0,06% 0,06% United Rentals Inc US 1 331 0,01% 0,01% Rockwell Collins Inc US 2 216 0,01% 0,01% United Technologies Corp US 13 801 0,07% 0,07% United Parcel Service Inc US 10 540 0,05% 0,05% Veidekke ASA NO 988 0,01% 0,01% Verisk Analytics Inc US 2 277 0,01% 0,01% Volvo A SE 97 988 0,51% 0,00% Volvo B SE 130 025 0,68% 1,19% WABCO Holdings Inc US 968 0,01% 0,01% Meggitt Plc GB 4 223 0,02% 0,02% Wartsila Oyj Abp FI 1 882 0,01% 0,01% Waste Management Inc US 3 588 0,02% 0,02% West Japan Railway Co JP 3 932 0,02% 0,02% Ferguson Plc JE 11 313 0,06% 0,06% Wolters Kluwer NV NL 5 812 0,03% 0,03% WS Atkins PLC GB 342 0,00% 0,00% Xylem Inc/Ny US 3 740 0,02% 0,02% Yamato Holdings Co Ltd JP 2 429 0,01% 0,01% AF B AB SE 14 057 0,07% 0,07% 3m Co US 17 911 0,09% 0,09% Toyota Tsusho Corp JP 2 223 0,01% 0,01% Summa Industri 2 084 531 10,87% Informationsteknologi Apple Inc US 91 928 0,48% 0,48% Accenture Plc IE 9 389 0,05% 0,05% Adobe Systems Inc US 11 333 0,06% 0,06% Autodesk Inc US 2 636 0,01% 0,01% Alliance Data Systems Corp US 2 815 0,01% 0,01% Alps Electric Co Ltd JP 2 262 0,01% 0,01% Amphenol Corp US 3 175 0,02% 0,02% Alten SA FR 97 0,00% 0,00% Altran Technologies SA FR 3 448 0,02% 0,02% Applied Materials Inc US 5 505 0,03% 0,03% Analog Devices Inc US 4 364 0,02% 0,02% Arris International PLC GB 894 0,00% 0,00% Arrow Electronics Inc US 926 0,00% 0,00% Atos SE FR 12 820 0,07% 0,07% Activision Blizzard Inc US 3 933 0,02% 0,02% Automatic Data Processing Inc US 8 037 0,04% 0,04% Ams AG AT 9 441 0,05% 0,05% Broadcom Ltd SG 11 908 0,06% 0,06% Bechtle AG DE 541 0,00% 0,00% Canon Inc JP 13 263 0,07% 0,07% Capgemini SE FR 12 081 0,06% 0,06% Ca Inc US 1 832 0,01% 0,01% CGI Group Inc CA 2 324 0,01% 0,01% Paychex Inc US 2 978 0,02% 0,02% Conduent Inc US 282 0,00% 0,00% Corning Inc US 5 069 0,03% 0,03% Constellation Software Inc/Canada CA 1 322 0,01% 0,01% Cisco Systems Inc US 18 419 0,10% 0,10% Citrix Systems Inc US 1 611 0,01% 0,01% Cognizant Technology Solutions Corp US 4 312 0,02% 0,02% Dell Technologies Inc Class V US 2 367 0,01% 0,01% DeNA Co Ltd JP 623 0,00% 0,00% DXC Technology Co US 2 669 0,01% 0,01% Electronic Arts Inc US 3 656 0,02% 0,02% eBay Inc US 4 665 0,02% 0,02% Econocom Group Sa/Nv BE 638 0,00% 0,00% Facebook Inc US 41 769 0,22% 0,22% Fingerprint Cards B SE 6 905 0,04% 0,04% Fiserv Inc US 3 199 0,02% 0,02% Fidelity National Information Services Inc

US 2 809 0,01% 0,01%

Fleetcor Technologies Inc US 2 433 0,01% 0,01% Flex Ltd SG 1 706 0,01% 0,01% Fortinet Inc US 632 0,00% 0,00% Fujitsu Ltd JP 4 350 0,02% 0,02% Fujifilm Holdings Corp JP 6 369 0,03% 0,03% Gemalto Nv NL 273 0,00% 0,00% Global Payments Inc US 1 752 0,01% 0,01% Alphabet Inc - A US 33 154 0,17% 0,00% Alphabet Inc - C US 36 070 0,19% 0,36% HAMAMATSU PHOTONICS KK JP 1 062 0,01% 0,01% Harris Corp US 2 208 0,01% 0,01% HP Inc US 4 231 0,02% 0,02% Hewlett Packard Enterprise Co US 3 134 0,02% 0,02% Hexagon B SE 74 082 0,39% 0,39% HIQ International AB SE 15 056 0,08% 0,08% Hirose Electric Co Ltd JP 1 563 0,01% 0,01% Hitachi Ltd JP 10 040 0,05% 0,05% International Business Machines Corp US 15 959 0,08% 0,08% Intel Corp US 18 270 0,10% 0,10% Intuit Inc US 3 697 0,02% 0,02% Juniper Networks Inc US 1 646 0,01% 0,01% Keyence Corp JP 14 074 0,07% 0,07% Kla-Tencor Corp US 2 007 0,01% 0,01% Konica Minolta Inc JP 1 609 0,01% 0,01% Kyocera Corp JP 8 205 0,04% 0,04% Lagercrantz Group B SE 1 321 0,01% 0,01% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson A SE 14 145 0,07% 0,00% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 130 115 0,68% 0,75% LogMeIn Inc US 363 0,00% 0,00% Lam Research Corp US 3 937 0,02% 0,02% Maxim Integrated Products Inc US 2 007 0,01% 0,01% Microchip Technology Inc US 2 278 0,01% 0,01% Micron Technology Inc US 4 508 0,02% 0,02% Microsoft Corp US 60 814 0,32% 0,32% Mixi Inc JP 704 0,00% 0,00% Moneysupermarket.Com Group PLC GB 331 0,00% 0,00% Motorola Solutions Inc US 2 926 0,02% 0,02% Mastercard Inc US 13 932 0,07% 0,07% Murata Manufacturing Co Ltd JP 10 507 0,05% 0,05% Nec Corp JP 2 416 0,01% 0,01%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (50)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

47

Netent AB SE 11 675 0,06% 0,06% Nintendo Co Ltd JP 13 294 0,07% 0,07% Nippon Electric Glass Co Ltd JP 797 0,00% 0,00% Nomura Research Institute Ltd JP 2 521 0,01% 0,01% NetApp Inc US 1 588 0,01% 0,01% Ntt Data Corp JP 3 003 0,02% 0,02% Nvidia Corp US 9 145 0,05% 0,05% Obic Co Ltd JP 1 709 0,01% 0,01% Omron Corp JP 3 001 0,02% 0,02% Oracle Corp US 18 279 0,10% 0,10% Otsuka Corp JP 994 0,01% 0,01% Palo Alto Networks Inc US 1 806 0,01% 0,01% PayPal Holdings Inc US 7 940 0,04% 0,04% Qualcomm Inc US 9 688 0,05% 0,05% Red Hat Inc US 3 150 0,02% 0,02% Ricoh Co Ltd JP 1 832 0,01% 0,01% Rohm Co Ltd JP 2 786 0,01% 0,01% Salesforce.com Inc US 7 085 0,04% 0,04% SAP SE DE 23 074 0,12% 0,12% ServiceNow Inc US 2 325 0,01% 0,01% Shimadzu Corp JP 2 086 0,01% 0,01% Skyworks Solutions Inc US 3 156 0,02% 0,02% Software AG DE 1 242 0,01% 0,01% Spectris PLC GB 221 0,00% 0,00% Seagate Technology Plc IE 686 0,00% 0,00% Symantec Corp US 2 478 0,01% 0,01% Synopsys Inc US 2 153 0,01% 0,01% Tieto Oyj FI 31 0,00% 0,00% TDK Corp JP 2 385 0,01% 0,01% Trend Micro Inc/Japan JP 2 086 0,01% 0,01% Tokyo Electron Ltd JP 6 601 0,03% 0,03% Total System Services Inc US 1 523 0,01% 0,01% Trimble Inc US 1 805 0,01% 0,01% Twitter Inc US 1 583 0,01% 0,01% Texas Instruments Inc US 10 122 0,05% 0,05% TE Connectivity Ltd CH 5 508 0,03% 0,03% Ubisoft Entertainment Sa FR 2 246 0,01% 0,01% United Internet AG DE 556 0,00% 0,00% Visa Inc US 20 803 0,11% 0,11% Western Digital Corp US 3 527 0,02% 0,02% Western Union Co/The US 2 491 0,01% 0,01% Xilinx Inc US 2 007 0,01% 0,01% Xerox Corp US 636 0,00% 0,00% Yahoo Japan Corp JP 2 537 0,01% 0,01% Yokogawa Electric Corp JP 919 0,00% 0,00% Summa Informationsteknologi 1 037 213 5,41% Kraftförsörjning Ameren Corp US 2 306 0,01% 0,01% AGL Energy Ltd AU 3 885 0,02% 0,02% American Electric Power Co Inc US 7 031 0,04% 0,04% American Water Works Co Inc US 1 907 0,01% 0,01% APA Group AU 3 235 0,02% 0,02% Consolidated Edison Inc US 3 272 0,02% 0,02% Ck Infrastructure Holdings Ltd BM 2 764 0,01% 0,01% Chubu Electric Power Co Inc JP 2 252 0,01% 0,01% Clp Holdings Ltd HK 6 961 0,04% 0,04% CMS Energy Corp US 1 365 0,01% 0,01% CenterPoint Energy Inc US 1 848 0,01% 0,01% Dominion Energy Inc US 7 756 0,04% 0,04% Dte Energy Co US 2 677 0,01% 0,01% Duke Energy Corp US 10 294 0,05% 0,05% Electricite De France Sa FR 2 308 0,01% 0,01% Edison International US 3 825 0,02% 0,02% Edp - Energias De Portugal Sa PT 2 053 0,01% 0,01% Entergy Corp US 2 137 0,01% 0,01% Electric Power Development Co Ltd JP 1 210 0,01% 0,01% Etrion Corp CA 133 0,00% 0,00% Exelon Corp US 4 351 0,02% 0,02% Firstenergy Corp US 1 672 0,01% 0,01% Fortis Inc/Canada CA 1 539 0,01% 0,01% NextEra Energy Inc US 10 576 0,06% 0,06% Engie Sa FR 1 746 0,01% 0,01% National Grid Plc GB 2 003 0,01% 0,01% Hong Kong and China Gas Co Ltd HK 7 117 0,04% 0,04% Iren SpA IT 710 0,00% 0,00% Kansai Electric Power Co Inc/The JP 2 961 0,02% 0,02% Kyushu Electric Power Co Inc JP 1 700 0,01% 0,01% Eversource Energy US 2 816 0,01% 0,01% Osaka Gas Co Ltd JP 2 242 0,01% 0,01% PgandE Corp US 4 087 0,02% 0,02% Pinnacle West Capital Corp US 1 796 0,01% 0,01% Power Assets Holdings Ltd HK 5 364 0,03% 0,03% PPL Corp US 3 424 0,02% 0,02% Public Service Enterprise Group Inc US 2 249 0,01% 0,01% Rubis Sca FR 2 263 0,01% 0,01% Southern Co/The US 8 440 0,04% 0,04% Sempra Energy US 3 899 0,02% 0,02% Tokyo Electric Power Co Holdings Inc JP 1 481 0,01% 0,01% Tokyo Gas Co Ltd JP 3 816 0,02% 0,02% Tohoku Electric Power Co Inc JP 1 728 0,01% 0,01% UGI Corp US 1 552 0,01% 0,01% Wec Energy Group Inc US 2 123 0,01% 0,01% Xcel Energy Inc US 3 096 0,02% 0,02% Summa Kraftförsörjning 153 967 0,80% Material Agnico Eagle Mines Ltd CA 1 671 0,01% 0,01% AIR WATER INC JP 1 116 0,01% 0,01% Akzo Nobel NV NL 3 132 0,02% 0,02% Alcoa Corp US 1 245 0,01% 0,01% Altri SGPS SA PT 283 0,00% 0,00% Alumina Ltd AU 1 048 0,01% 0,01% Amcor Ltd/Australia AU 5 786 0,03% 0,03% Air Products and Chemicals Inc US 4 344 0,02% 0,02% Asahi Kasei Corp JP 3 898 0,02% 0,02% BHP Billiton Ltd AU 19 148 0,10% 0,10% BHP Billiton Plc GB 157 0,00% 0,00% BillerudKorsnas AB SE 13 841 0,07% 0,07% Boliden AB SE 50 521 0,26% 0,26% Celanese Corp US 3 203 0,02% 0,02% CF Industries Holdings Inc US 684 0,00% 0,00% Crown Holdings Inc US 2 365 0,01% 0,01% Daicel Corp JP 881 0,00% 0,00% Kobe Steel Ltd JP 719 0,00% 0,00% Dow Chemical Co/The US 9 256 0,05% 0,05% DS Smith Plc GB 2 589 0,01% 0,01% EI Du Pont de Nemours and Co US 9 871 0,05% 0,05% Eastman Chemical Co US 2 267 0,01% 0,01% Ecolab Inc US 5 263 0,03% 0,03% First Quantum Minerals Ltd CA 1 019 0,01% 0,01% Fletcher Building Ltd NZ 1 165 0,01% 0,01% Fortescue Metals Group Ltd AU 1 786 0,01% 0,01% Franco-Nevada Corp CA 2 370 0,01% 0,01%

Goldcorp Inc CA 1 357 0,01% 0,01% Glencore Plc JE 1 599 0,01% 0,01% Hexpol AB SE 11 493 0,06% 0,06% Hill and Smith Holdings PLC GB 269 0,00% 0,00% Holmen AB - B SE 25 571 0,13% 0,13% International Flavors and Fragrances Inc

US 1 566 0,01% 0,01%

Imerys SA FR 2 674 0,01% 0,01% International Paper Co US 2 435 0,01% 0,01% James Hardie Industries Plc IE 1 883 0,01% 0,01% Johnson Matthey PLC GB 1 132 0,01% 0,01% JFE Holdings Inc JP 2 665 0,01% 0,01% Jsr Corp JP 669 0,00% 0,00% Kinross Gold Corp CA 962 0,01% 0,01% Kansai Paint Co Ltd JP 1 688 0,01% 0,01% K+S AG DE 3 800 0,02% 0,02% Lundin Mining Corp SDR CA 5 335 0,03% 0,03% Lyondellbasell Industries NV NL 3 915 0,02% 0,02% Martin Marietta Materials Inc US 1 502 0,01% 0,01% Mayr Melnhof Karton Ag AT 110 0,00% 0,00% Mitsubishi Gas Chemical Co Inc JP 1 105 0,01% 0,01% Mitsubishi Materials Corp JP 740 0,00% 0,00% Mitsui Chemicals Inc JP 1 519 0,01% 0,01% Mitsubishi Chemical Holdings Corp JP 4 022 0,02% 0,02% Mondi Plc GB 9 095 0,05% 0,05% Monsanto Co US 6 888 0,04% 0,04% Mosaic Co/The US 1 001 0,01% 0,01% Newcrest Mining Ltd AU 3 762 0,02% 0,02% Norsk Hydro ASA NO 6 221 0,03% 0,03% Nippon Paint Holdings Co Ltd JP 1 180 0,01% 0,01% Nissan Chemical Industries Ltd JP 780 0,00% 0,00% Nitto Denko Corp JP 4 717 0,02% 0,02% Newmont Mining Corp US 3 333 0,02% 0,02% Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp JP 6 554 0,03% 0,03% NuCor Corp US 3 514 0,02% 0,02% Orica Ltd AU 4 174 0,02% 0,02% Portucel SA PT 557 0,00% 0,00% Ppg Industries Inc US 5 750 0,03% 0,03% Praxair Inc US 5 814 0,03% 0,03% Ball Corp US 3 347 0,02% 0,02% Rio Tinto Ltd AU 5 290 0,03% 0,03% RPC Group PLC GB 2 718 0,01% 0,01% Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 34 355 0,18% 0,18% Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP 12 768 0,07% 0,07% Sherwin-Williams Co/The US 2 664 0,01% 0,01% Sika Ag CH 1 356 0,01% 0,01% Wheaton Precious Metals Corp CA 1 723 0,01% 0,01% Smurfit Kappa Group Plc IE 4 028 0,02% 0,02% Solvay SA BE 4 365 0,02% 0,02% South32 Ltd AU 364 0,00% 0,00% South32 Ltd AU 2 201 0,01% 0,01% SSAB AB SE 5 521 0,03% 0,00% SSAB B SE 31 775 0,17% 0,19% Stora Enso Oyj FI 18 604 0,10% 0,10% Sumitomo Metal Mining Co Ltd JP 2 253 0,01% 0,01% Sumitomo Chemical Co Ltd JP 2 861 0,01% 0,01% Synthomer PLC GB 1 439 0,01% 0,01% Taiheiyo Cement Corp JP 737 0,00% 0,00% Taiyo Nippon Sanso Corp JP 558 0,00% 0,00% Teck Resources Ltd CA 1 416 0,01% 0,01% Toray Industries Inc JP 5 082 0,03% 0,03% BASF SE DE 12 895 0,07% 0,07% Voestalpine Ag AT 2 041 0,01% 0,01% Vulcan Materials Co US 2 137 0,01% 0,01% WestRock Co US 1 290 0,01% 0,01% Yamana Gold Inc CA 494 0,00% 0,00% Yara International ASA NO 8 526 0,04% 0,04% Summa Material 463 789 2,42% Sällanköpsvaror och tjänster Advance Auto Parts Inc US 1 278 0,01% 0,01% Adient PLC IE 867 0,00% 0,00% Aisin Seiki Co Ltd JP 3 147 0,02% 0,02% Autoliv Inc US 1 574 0,01% 0,00% Autoliv Inc SDR US 65 509 0,34% 0,35% Amazon.Com Inc US 45 722 0,24% 0,24% Aramark US 1 486 0,01% 0,01% Autozone Inc US 2 406 0,01% 0,01% Bellway Plc GB 2 432 0,01% 0,01% Berkeley Group Holdings Plc GB 7 124 0,04% 0,04% Besqab publ AB SE 530 0,00% 0,00% Best Buy Co Inc US 2 273 0,01% 0,01% Bilia A SE 6 512 0,03% 0,03% Bayerische Motoren Werke Ag DE 12 186 0,06% 0,06% Bonava B AB SE 15 536 0,08% 0,08% Borgwarner Inc US 1 822 0,01% 0,01% Bovis Homes Group Plc GB 345 0,00% 0,00% Bridgestone Corp JP 10 318 0,05% 0,05% Sky Plc GB 5 630 0,03% 0,03% Carnival Corp PA 3 780 0,02% 0,02% CarMax Inc US 3 936 0,02% 0,02% Casio Computer Co Ltd JP 804 0,00% 0,00% Cbs Corp US 3 981 0,02% 0,02% Qliro Group AB SE 243 0,00% 0,00% Charter Communications Inc US 9 458 0,05% 0,05% Betsson AB SE 7 608 0,04% 0,04% Cineworld Group PLC GB 85 0,00% 0,00% Clas Ohlson B SE 1 822 0,01% 0,01% Coach Inc US 3 713 0,02% 0,02% Comcast Corp US 21 929 0,11% 0,11% Cie Plastic Omnium Sa FR 4 080 0,02% 0,02% Compass Group Plc GB 2 474 0,01% 0,01% Continental AG DE 2 648 0,01% 0,01% Crest Nicholson Holdings Plc GB 2 690 0,01% 0,01% Daimler AG DE 16 352 0,09% 0,09% Delphi Automotive PLC JE 5 101 0,03% 0,03% Denso Corp JP 6 941 0,04% 0,04% Dentsu Inc JP 3 628 0,02% 0,02% Dollar General Corp US 2 858 0,01% 0,01% DISH Network Corp US 2 382 0,01% 0,01% Dollar Tree Inc US 2 182 0,01% 0,01% D'Ieteren Sa/Nv BE 67 0,00% 0,00% Dollarama Inc CA 1 207 0,01% 0,01% Dometic Group AB SE 7 910 0,04% 0,04% Don Quijote Holdings Co Ltd JP 2 047 0,01% 0,01% Dr Horton Inc US 1 691 0,01% 0,01% Duni AB SE 112 0,00% 0,00% Electrolux B SE 41 021 0,21% 0,21% Eniro AB SE 57 0,00% 0,00% Expedia Inc US 2 890 0,02% 0,02% Fast Retailing Co Ltd JP 5 618 0,03% 0,03% Macy's Inc US 980 0,01% 0,01% Foot Locker Inc US 914 0,00% 0,00% Ford Motor Co US 5 087 0,03% 0,03%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (51)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

48

Subaru Corp JP 6 622 0,03% 0,03% Galaxy Entertainment Group Ltd HK 4 200 0,02% 0,02% Gap Inc/The US 482 0,00% 0,00% General Motors Co US 6 099 0,03% 0,03% Genuine Parts Co US 1 643 0,01% 0,01% Hanesbrands Inc US 1 250 0,01% 0,01% Hasbro Inc US 2 257 0,01% 0,01% Hennes and Mauritz B SE 244 198 1,27% 1,27% Hilton Grand Vacations Inc US 368 0,00% 0,00% Hilton Worldwide Holdings Inc US 2 104 0,01% 0,01% Honda Motor Co Ltd JP 14 674 0,08% 0,08% Home Depot Inc/The US 25 748 0,13% 0,13% Husqvarna B SE 36 726 0,19% 0,19% Inchcape PLC GB 959 0,01% 0,01% Informa PLC GB 381 0,00% 0,00% Interpublic Group Of Cos Inc/The US 2 511 0,01% 0,01% Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd JP 1 217 0,01% 0,01% Isuzu Motors Ltd JP 2 643 0,01% 0,01% ITV Plc GB 7 433 0,04% 0,04% JD Sports Fashion PLC GB 1 664 0,01% 0,01% JM AB SE 13 400 0,07% 0,07% Kingfisher Plc GB 5 123 0,03% 0,03% Kohl's Corp US 1 403 0,01% 0,01% KOITO MANUFACTURING CO LTD JP 2 603 0,01% 0,01% Lear Corp US 2 037 0,01% 0,01% Lennar Corp US 1 034 0,01% 0,01% Leoni AG DE 2 384 0,01% 0,01% Liberty Global Plc - A GB 1 327 0,01% 0,00% Liberty Global Plc - C GB 3 182 0,02% 0,02% Liberty Global Plc Lilac GB 338 0,00% 0,00% Liberty Interactive Corp Qvc Group US 1 697 0,01% 0,01% Lowe's Cos Inc US 9 090 0,05% 0,05% L Brands Inc US 2 000 0,01% 0,01% Las Vegas Sands Corp US 3 449 0,02% 0,02% Marriott International Inc/Md US 5 330 0,03% 0,03% Marks and Spencer Group Plc GB 4 868 0,03% 0,03% Panasonic Corp JP 11 280 0,06% 0,06% Mattel Inc US 820 0,00% 0,00% Mazda Motor Corp JP 2 566 0,01% 0,01% Mcdonald's Corp US 16 148 0,08% 0,08% Melco Resorts and Entertainment Ltd KY 720 0,00% 0,00% Mekonomen AB SE 1 202 0,01% 0,01% Magna International Inc XTSE CA 2 075 0,01% 0,01% Cie Generale Des Etablissem*nts Michelin

FR 13 224 0,07% 0,07%

Michael Kors Holdings Ltd VG 581 0,00% 0,00% MITSUBISHI MOTORS CORP JP 1 567 0,01% 0,01% Mohawk Industries Inc US 2 854 0,01% 0,01% Modern Times Group B SE 33 719 0,18% 0,18% Bandai Namco Holdings Inc JP 1 093 0,01% 0,01% Netflix Inc US 8 569 0,04% 0,04% New Wave Group B SE 164 0,00% 0,00% Twenty-First Century Fox Inc - A US 4 207 0,02% 0,00% Twenty-First Century Fox Inc - B US 1 810 0,01% 0,03% Ngk Spark Plug Co Ltd JP 1 775 0,01% 0,01% Fenix Outdoor International AG CH 263 0,00% 0,00% Nike Inc US 10 351 0,05% 0,05% Nikon Corp JP 1 820 0,01% 0,01% Nissan Motor Co Ltd JP 8 821 0,05% 0,05% Nitori Holdings Co Ltd JP 3 613 0,02% 0,02% Nobia AB SE 10 910 0,06% 0,06% Nordstrom Inc US 524 0,00% 0,00% Newell Brands Inc US 3 348 0,02% 0,02% Next plc GB 5 936 0,03% 0,03% Omnicom Group Inc US 2 937 0,02% 0,02% Opap Sa GR 1 038 0,01% 0,01% O'Reilly Automotive Inc US 2 952 0,02% 0,02% Oriental Land Co Ltd/Japan JP 6 168 0,03% 0,03% Pandora A/S DK 4 158 0,02% 0,02% Pandox AB SE 12 757 0,07% 0,07% Persimmon Plc GB 6 684 0,03% 0,03% Polaris Industries Inc US 1 167 0,01% 0,01% The Priceline Group Inc US 12 622 0,07% 0,07% Rakuten Inc JP 3 880 0,02% 0,02% Redrow Plc GB 264 0,00% 0,00% Restaurant Brands International Inc CA 1 581 0,01% 0,01% Renault Sa FR 9 362 0,05% 0,05% Restaurant Group PLC GB 136 0,00% 0,00% Ross Stores Inc US 2 873 0,01% 0,01% Royal Caribbean Cruises Ltd LR 2 856 0,01% 0,01% RTL Group SA LU 318 0,00% 0,00% Chipotle Mexican Grill Inc US 1 755 0,01% 0,01% Ryohin Keikaku Co Ltd JP 1 896 0,01% 0,01% Sands China Ltd KY 3 136 0,02% 0,02% Sports Direct International Plc GB 345 0,00% 0,00% SEB SA FR 3 025 0,02% 0,02% Sekisui Chemical Co Ltd JP 3 291 0,02% 0,02% Sekisui House Ltd JP 3 447 0,02% 0,02% Shimamura Co Ltd JP 1 240 0,01% 0,01% Shimano Inc JP 4 805 0,03% 0,03% Sharp Corp/Japan JP 1 722 0,01% 0,01% Signet Jewelers Ltd BM 640 0,00% 0,00% Sirius XM Holdings Inc US 2 168 0,01% 0,01% Shaw Communications Inc CA 1 323 0,01% 0,01% Aristocrat Leisure Ltd AU 1 267 0,01% 0,01% Sony Corp JP 16 602 0,09% 0,09% Singapore Press Holdings Ltd SG 2 816 0,01% 0,01% Stanley Electric Co Ltd JP 738 0,00% 0,00% Starbucks Corp US 11 361 0,06% 0,06% Start Today Co Ltd JP 1 204 0,01% 0,01% Sumitomo Electric Industries Ltd JP 4 376 0,02% 0,02% Sumitomo Rubber Industries Ltd JP 797 0,00% 0,00% Suzuki Motor Corp JP 6 002 0,03% 0,03% GKN Plc GB 1 000 0,01% 0,01% Target Corp US 3 969 0,02% 0,02% Tatts Group Ltd AU 2 016 0,01% 0,01% Techtronic Industries Co Ltd HK 1 765 0,01% 0,01% Thule Group AB SE 9 978 0,05% 0,05% Tiffany and Co US 1 663 0,01% 0,01% Time Warner Inc US 10 423 0,05% 0,05% TJX Cos Inc US 6 939 0,04% 0,04% Toyota Motor Corp JP 43 618 0,23% 0,23% Toyota Industries Corp JP 3 727 0,02% 0,02% Tractor Supply Co US 1 052 0,01% 0,01% Tesla Inc US 5 187 0,03% 0,03% Taylor Wimpey PLC GB 1 664 0,01% 0,01% Ubm Plc JE 1 813 0,01% 0,01% Ulta Beauty Inc US 2 424 0,01% 0,01% Under Armour Inc - A US 587 0,00% 0,00% Under Armour Inc - C US 548 0,00% 0,01% Kindred Group Plc MT 21 467 0,11% 0,11% Valeo SA FR 17 762 0,09% 0,09% VF Corp US 2 623 0,01% 0,01% Viacom Inc US 1 586 0,01% 0,01%

Volkswagen AG DE 5 655 0,03% 0,03% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR 294 0,00% 0,00% Walt Disney Co/The US 19 750 0,10% 0,10% Whirlpool Corp US 2 263 0,01% 0,01% WH Smith Plc GB 1 788 0,01% 0,01% William Hill Plc GB 2 799 0,01% 0,01% WPP PLC JE 8 276 0,04% 0,04% Whitbread PLC GB 3 873 0,02% 0,02% Yamaha Corp JP 2 883 0,02% 0,02% Yamaha Motor Co Ltd JP 2 872 0,01% 0,01% Yokohama Rubber Co Ltd/The JP 813 0,00% 0,00% Yum China Holdings Inc US 3 126 0,02% 0,02% Yum! Brands Inc US 4 106 0,02% 0,02% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 1 283 415 6,70% Telekomoperatörer ATandT Inc US 27 544 0,14% 0,14% BT Group Plc GB 2 327 0,01% 0,01% CenturyLink Inc US 1 631 0,01% 0,01% Com Hem Holding Ab SE 11 987 0,06% 0,06% Elisa Oyj FI 2 863 0,01% 0,01% Freenet AG DE 4 647 0,02% 0,02% Kddi Corp JP 16 548 0,09% 0,09% Level 3 Communications Inc US 2 851 0,01% 0,01% T-Mobile US Inc US 2 403 0,01% 0,01% Millicom International Cellular Sa SDR LU 28 128 0,15% 0,15% Nippon Telegraph and Telephone Corp JP 11 639 0,06% 0,06% NTT DOCOMO Inc JP 11 467 0,06% 0,06% Orange Sa FR 9 835 0,05% 0,05% Rogers Communications Inc CA 3 169 0,02% 0,02% Singapore Telecommunications Ltd SG 8 858 0,05% 0,05% Softbank Group Corp JP 25 813 0,13% 0,13% Swisscom AG CH 12 063 0,06% 0,06% Telefonica Sa ES 2 553 0,01% 0,01% Spark New Zealand LTD NZ 952 0,00% 0,00% Telstra Corp Ltd AU 5 424 0,03% 0,03% Telus Corp CA 1 076 0,01% 0,01% Telenor ASA NO 2 775 0,01% 0,01% Telia Company AB SE 142 946 0,75% 0,75% Tele2 B SE 16 641 0,09% 0,09% Vodafone Group Plc GB 2 772 0,01% 0,01% Verizon Communications Inc US 21 208 0,11% 0,11% Summa Telekomoperatörer 380 121 1,98% Fastigheter American Tower Corp US 7 812 0,04% 0,04% Avalonbay Communities Inc US 3 080 0,02% 0,02% Fastighets AB Balder SE 21 420 0,11% 0,11% Boston Properties Inc US 2 698 0,01% 0,01% Capitaland Ltd SG 2 404 0,01% 0,01% Castellum AB SE 24 507 0,13% 0,13% Catena AB SE 2 454 0,01% 0,01% CBRE Group Inc US 1 566 0,01% 0,01% Crown Castle International Corp US 3 971 0,02% 0,02% Cheung Kong Property Holdings Ltd KY 8 583 0,04% 0,04% Colony NorthStar Inc US 677 0,00% 0,00% Corem Property Group AB SE 2 981 0,02% 0,02% Vicinity Centres AU 2 024 0,01% 0,01% Daito Trust Construction Co Ltd JP 3 021 0,02% 0,02% Daiwa House Industry Co Ltd JP 9 047 0,05% 0,05% Digital Realty Trust Inc US 2 286 0,01% 0,01% Dios Fastigheter AB SE 3 305 0,02% 0,02% Equinix Inc US 3 258 0,02% 0,02% Equity Residential US 2 887 0,02% 0,02% Essex Property Trust Inc US 2 170 0,01% 0,01% Extra Space Storage Inc US 1 118 0,01% 0,01% Fabege AB SE 12 299 0,06% 0,06% Federal Realty Investment Trust US 853 0,00% 0,00% Fastpartner AB SE 724 0,00% 0,00% GGP Inc US 1 749 0,01% 0,01% Hang Lung Properties Ltd HK 1 896 0,01% 0,01% HCP Inc US 2 184 0,01% 0,01% Welltower Inc US 3 093 0,02% 0,02% Heba Fastighets B SE 6 267 0,03% 0,03% Hemfosa Fastigheter publ AB SE 12 030 0,06% 0,06% Henderson Land Development Co Ltd HK 2 520 0,01% 0,01% Hongkong Land Holdings Ltd BM 3 029 0,02% 0,02% Host Hotels and Resorts Inc US 4 037 0,02% 0,02% Hufvudstaden AB - A SE 11 904 0,06% 0,06% Japan Real Estate Investment Corp JP 2 098 0,01% 0,01% Kimco Realty Corp US 836 0,00% 0,00% Klovern A AB SE 166 0,00% 0,00% Klovern B AB SE 2 949 0,02% 0,02% Kungsleden AB SE 4 745 0,02% 0,02% Link REIT HK 6 675 0,03% 0,03% Atrium Ljungberg AB SE 20 479 0,11% 0,11% Lendlease Group AU 2 583 0,01% 0,01% Macerich Co/The US 1 077 0,01% 0,01% Goodman Group AU 3 651 0,02% 0,02% Mitsubishi Estate Co Ltd JP 8 172 0,04% 0,04% Mirvac Group AU 2 165 0,01% 0,01% Mitsui Fudosan Co Ltd JP 6 439 0,03% 0,03% Nexity SA FR 235 0,00% 0,00% Nippon Building Fund Inc JP 2 284 0,01% 0,01% Nomura Real Estate Master Fund Inc JP 1 731 0,01% 0,01% New World Development Co Ltd HK 2 684 0,01% 0,01% Park Hotels and Resorts Inc US 608 0,00% 0,00% Prologis Inc US 3 957 0,02% 0,02% GPT Group AU 1 895 0,01% 0,01% Public Storage US 4 045 0,02% 0,02% Quality Care Properties Inc US 250 0,00% 0,00% Realty Income Corp US 1 489 0,01% 0,01% Sagax AB SE 459 0,00% 0,00% Sagax AB-D SE 185 0,00% 0,00% Sagax B SE 29 140 0,15% 0,16% SBA Communications Corp US 2 048 0,01% 0,01% Scentre Group AU 6 408 0,03% 0,03% Sino Land Co Ltd HK 2 560 0,01% 0,01% Simon Property Group Inc US 6 685 0,03% 0,03% Sl Green Realty Corp US 1 606 0,01% 0,01% Stockland AU 2 688 0,01% 0,01% Sumitomo Realty and Development Co Ltd

JP 3 902 0,02% 0,02%

Sun Hung Kai Properties Ltd HK 8 675 0,05% 0,05% Swire Pacific Ltd HK 2 389 0,01% 0,01% UDR Inc US 1 545 0,01% 0,01% Ventas Inc US 2 930 0,02% 0,02% Vornado Realty Trust US 1 584 0,01% 0,01% Wallenstam B SE 18 715 0,10% 0,10% Weyerhaeuser Co US 2 967 0,02% 0,02% Wharf Holdings Ltd HK 4 404 0,02% 0,02% Westfield Corp AU 5 142 0,03% 0,03% Wihlborgs Fastigheter AB SE 20 933 0,11% 0,11% Japan Retail Fund Investment Corp JP 1 495 0,01% 0,01%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (52)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

49

Summa Fastigheter 381 530 1,99% Summa Aktier 9 936 541 51,84% Räntebärande värdepapper Företag och Kreditinstitut Aker ASA FRN 29.05.2020 NO 18 770 0,10% 0,10% AV IV EG Holding III FRN 02.12.2020 DK 29 373 0,15% 0,15% Byggmestare A.J.A FRN 29.04.2021 SE 25 441 0,13% 0,13% B2Holding AS FRN 04.10.2021 NO 15 580 0,08% 0,00% B2Holding AS FRN 08.12.2020 NO 26 056 0,14% 0,22% Catena Media Plc 16.09.2019 MT 14 776 0,08% 0,08% Cherry AB FRN 11.07.2020 SE 25 493 0,13% 0,13% Color Group AS FRN 02.06.2020 NO 35 706 0,19% 0,00% Color Group ASA FRN 17.12.2020 NO 13 832 0,07% 0,26% Consilium AB FRN 25.03.2020 SE 21 325 0,11% 0,11% Corral Petroleum Holding VAR 15.05.2021 PIK

SE 52 020 0,27% 0,27%

DDM Debt AB 9.5 30.01.2020 SE 26 201 0,14% 0,14% Fingrid Oyj FRN 19.11.2018 FI 240 521 1,25% 1,25% Forchem Oy 4.90 02.07.2020 FI 14 829 0,08% 0,08% Gaming Innovation Group Inc 7.0 06.03.2020

MT 6 158 0,03% 0,03%

Garfunkelux Holdco 3 Sa 7.5 01.08.2022

LU 30 779 0,16% 0,16%

General Electric Capital Corp FRN 16.01.2018

US 140 491 0,73% 0,73%

Golden Heights AB FRN 18.06.2019 SE 38 285 0,20% 0,20% Hemso Fastighets AB FRN 08.04.2019 SE 90 811 0,47% 0,47% Ixat Intressenter AB FRN 12.06.2020 SE 25 125 0,13% 0,13% Jefast Holding AB FRN 24.01.2019 SE 19 793 0,10% 0,10% Länsförsäkringar AB FRN 09.10.2017 SE 46 205 0,24% 0,24% Lansforsakringar Bank AB FRN 18.05.2021

SE 141 627 0,74% 0,00%

Lansforsakringar Bank AB FRN 29.12.2020

SE 262 366 1,37% 0,00%

Lansforsakringar Bank FRN 15.04.2020 SE 71 171 0,37% 0,00% Länsförsäkringar Bank AB FRN 03.02.2020

SE 107 456 0,56% 3,04%

Metalcorp Group 7.0 06.06.2022 NL 29 897 0,16% 0,16% Moberg Pharma AB FRN 29.01.2021 SE 36 168 0,19% 0,19% Norwegian Air Shuttle ASA FRN 20.05.2018

NO 22 556 0,12% 0,12%

Norcell Sweden Holding 3 AB 3.625 23.06.2021

SE 46 744 0,24% 0,24%

Norlandia Health and Care Group AS FRN 20.12.2021

NO 36 269 0,19% 0,19%

NP3 Fastigheter AB FRN 13.04.2021 SE 16 080 0,08% 0,08% Nynas AB FRN 26.06.2018 SE 5 113 0,03% 0,03% Perstorp Holding AB 7.314 30.06.2021 SE 61 881 0,32% 0,32% Polygon AB FRN 16.04.2019 SE 42 064 0,22% 0,22% Rikshem AB FRN 11.11.2019 SE 19 988 0,10% 0,00% Rikshem AB FRN 24.08.2018 SE 200 210 1,04% 1,15% SBAB Bank AB FRN 11.10.2018 SE 85 626 0,45% 0,45% Skandiabanken AB FRN 27.05.2019 SE 31 058 0,16% 0,00% Scania CV FRN 05.04.2019 SE 50 472 0,26% 0,26% Scan Bidco AS 6.8 27.06.2022 DK 19 748 0,10% 0,10% Silk Bidco 7.5 01.02.2022 NO 38 442 0,20% 0,20% Stolt-Nielsen Limited FRN 08.04.2020 BM 30 925 0,16% 0,16% Specialfastigheter Sverige AB FRN 01.09.2020

SE 95 685 0,50% 0,00%

Stadshypotek AB (publ) 1.5 15.12.2021 SE 52 137 0,27% 0,00% Stillfront Group AB FRN 23.05.2020 SE 10 973 0,06% 0,06% Strömma Turism and Sjöfart FRN 27.05.2021

SE 23 403 0,12% 0,12%

Swedbank Sjuharad AB FRN 06.11.2018

SE 60 452 0,32% 0,32%

Veritas Petroleum Services BV 7 01.04.2019

NL 24 766 0,13% 0,13%

Victoria Park AB FRN 17.06.2020 SE 36 918 0,19% 0,19% Volvofinans Bank AB (publ) FRN 08.09.2020

SE 50 414 0,26% 0,26%

Volvo Treasury AB FRN 19.09.2019 SE 200 362 1,05% 1,05% Volkswagen Financial Services NV FRN 12.04.2019

NL 174 403 0,91% 0,91%

Willhem AB FRN 26.06.2020 SE 187 914 0,98% 0,98% Lansforsakringar Hypotek 1.75 15.09.2021

SE 50 640 0,26% 0,00%

Lansforsakringar Hypotek 2.5 19.06.2019

SE 18 968 0,10% 0,00%

Länsförsäkringar Hypotek AB 2.25 21.09.2022

SE 37 600 0,20% 0,56%

Landshypotek Bank AB FRN 25.10.2021

SE 45 931 0,24% 0,24%

Nordea Hypotek AB 1 08.04.2022 SE 146 559 0,76% 0,00% Nordea Hypotek AB 1.25 19.05.2021 SE 103 517 0,54% 0,00% Nordea Hypotek AB 2.25 19.06.2019 SE 154 179 0,80% 0,00% Nordea Hypotek AB 5521 3.25% 2020/06/17

SE 120 449 0,63% 0,00%

Nordea Hypotek AB 5529 2% 20.06.2018

SE 102 346 0,53% 3,27%

Realkredit Danmark A/S FRN 01.10.2019

DK 43 138 0,23% 0,23%

Skandiabanken AB FRN 21.10.2019 SE 50 802 0,27% 0,43% SCBCC 140 4 18.09.2019 SE 54 618 0,28% 0,00% SCBCC 141 2 17.06.2020 SE 134 367 0,70% 0,00% Swedish Covered Bond Corporation 4 19.12.2018

SE 163 901 0,86% 0,00%

Swedish Covered Bond FRN 15.09.2021

SE 117 314 0,61% 0,00%

Swedish Covered Bond 1 17.03.2021 SE 121 059 0,63% 3,08% SEB Bolån 572 3 19.06.2019 SE 128 692 0,67% 0,00% SEB Bolån 573 1.5 17.06.2020 SE 219 104 1,14% 0,00% Skandinaviska Enskilda 1.5 15.12.2021 SE 135 556 0,71% 2,52% Stadshypotek AB (publ) 1.5 17.03.2021 SE 114 915 0,60% 0,00% Stadshypotek AB 2.5 18.09.2019 SE 172 645 0,90% 0,00% Stadshypotek AB 3 19.12.2018 SE 554 205 2,89% 0,00% Stadshypotek AB 4.25 17.06.2020 SE 141 687 0,74% 0,00% Stadshypotek 4.5 21.09.2022 SE 23 809 0,12% 5,53% Swedbank Hypotek AB 1 15.06.2022 SE 30 473 0,16% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 15.09.2021 SE 61 432 0,32% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 16.12.2020 SE 107 903 0,56% 0,00% Swedbank Hypotek AB 3.75 19.06.2019

SE 72 247 0,38% 0,00%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 SE 182 829 0,95% 0,00% Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 SE 212 798 1,11% 3,48% Verisure Holding AB 6 01.11.2022 23 593 0,12% 0,12% Summa Företag och Kreditinstitut 6 878 129 35,88% Stat och Kommun City of Helsingborg 0.32 08.10.2018 SE 60 471 0,32% 0,32% Norrkopings Kommun FRN 25.01.2019 SE 10 045 0,05% 0,05% Specialfastigheter Sverige AB FRN 23.06.2020

SE 80 615 0,42% 0,92%

RR 3102 4% 2020/12/01 SE 126 881 0,66% 0,00% RR 3104 3.5% 2028/12/01 SE 291 077 1,52% 0,00% RR 3108 0.25% 2022/06/01 SE 129 806 0,68% 0,00% RR 3109 1.00 2025/06/01 SE 90 378 0,47% 0,00% RR 3110 0.125 2019/06/01 SE 187 161 0,98% 0,00% RR 3111 0.125 2032/06/01 SE 56 421 0,29% 0,00% RR 3113 0.125 2027/12/01 SE 14 764 0,08% 4,68% Södertälje Kommun 1 Index Linked Notes 01.06.2025

SE 5 690 0,03% 0,03%

Summa Stat och Kommun 1 053 309 5,49% Summa Räntebärande värdepapper 7 931 437 41,38% Summa Överlåtbara värdepapper 17 867 978 93,21% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat OMXS30 Index Future Jul 17 / QCN7 SE 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Standardiserade Räntederivat Swedish Government 10 Futures 2017-09-14 / BUOU7

SE 0 0,00% 0,00%

Swedish Government 5 Futures 2017-09-20 / BTOU7

SE 0 0,00% 0,00%

Summa Standardiserade Räntederivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT Fondandelar Aktie- och blandfonder Skandia Asien SE 836 299 4,36% 4,36% iShares MSCI Emerging Markets ETF IE 191 650 1,00% 1,00% Summa Aktie- och blandfonder 1 027 949 5,36% Summa Fondandelar 1 027 949 5,36% OTC-Derivat DKK/SEK_20170710 - 101 0,00% 0,00% DKK/SEK_20170712 - 96 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170706 - 147 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170710 - 177 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170712 - 222 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170727 15 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170814 79 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170817 189 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170828 576 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170829 398 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170830 465 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170905 1 008 0,01% 0,00% EUR/SEK_20170913 5 892 0,03% 0,00% EUR/SEK_20170925 37 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170928 67 0,00% 0,00% JPY/SEK_20170919 21 151 0,11% 0,00% NOK/SEK_20170710 665 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170712 3 613 0,02% 0,00% NOK/SEK_20170728 162 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170821 220 0,00% 0,00% USD/SEK_20170821 633 0,00% 0,00% Summa OTC-Derivat 34 428 0,18% Summa Övriga finansiella instrument 1 096 805 5,72% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 18 931 003 98,76% 0,00% Med negativt marknadsvärde - 744 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 238 941 1,25% 0,00% Varav likvida medel SEB 209 251 1,09% 0,00% Varav likvida medel UBS - 3 372 -0,02% 0,00% Fondförmögenhet 19 169 200 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper Ab Sagax Sagax AB 459 0,00% 0,00% Sagax AB-D 185 0,00% 0,00% Sagax B 29 140 0,15% 0,00% Summa Ab Sagax 29 784 0,16% General Electric Capital Corp General Electric Capital Corp FRN 16.01.2018

140 491 0,73% 0,00%

General Electric Co 28 654 0,15% 0,00% Summa General Electric Capital Corp 169 145 0,88% Handelsbanken Stadshypotek AB (publ) 1.5 15.12.2021 52 137 0,27% 0,00% Stadshypotek AB (publ) 1.5 17.03.2021 114 915 0,60% 0,00% Stadshypotek AB 2.5 18.09.2019 172 645 0,90% 0,00% Stadshypotek AB 3 19.12.2018 554 205 2,89% 0,00% Stadshypotek AB 4.25 17.06.2020 141 687 0,74% 0,00% Stadshypotek 4.5 21.09.2022 23 809 0,12% 0,00% Svenska Handelsbanken AB A 149 781 0,78% 0,00% Summa Handelsbanken 1 209 179 6,31% Nordea Bank Nordea Bank AB 321 288 1,68% 0,00% Nordea Hypotek AB 1 08.04.2022 146 559 0,76% 0,00% Nordea Hypotek AB 1.25 19.05.2021 103 517 0,54% 0,00% Nordea Hypotek AB 2.25 19.06.2019 154 179 0,80% 0,00% Nordea Hypotek AB 5521 3.25% 2020/06/17

120 449 0,63% 0,00%

Nordea Hypotek AB 5529 2% 20.06.2018

102 346 0,53% 0,00%

Summa Nordea Bank 948 337 4,95% SEB Bankmedel SEB 209 251 1,09% 0,00% SEB Bolån 572 3 19.06.2019 128 692 0,67% 0,00% SEB Bolån 573 1.5 17.06.2020 219 104 1,14% 0,00% Skandinaviska Enskilda 1.5 15.12.2021 135 556 0,71% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB A 141 424 0,74% 0,00% DKK/SEK_20170710 - 101 0,00% 0,00% DKK/SEK_20170712 - 96 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170706 - 147 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170710 - 177 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170712 - 222 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170727 15 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170814 79 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170817 189 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170828 576 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170829 398 0,00% 0,00%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (53)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

50

EUR/SEK_20170830 465 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170905 1 008 0,01% 0,00% EUR/SEK_20170913 5 892 0,03% 0,00% EUR/SEK_20170925 37 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170928 67 0,00% 0,00% JPY/SEK_20170919 21 151 0,11% 0,00% NOK/SEK_20170710 665 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170712 3 613 0,02% 0,00% NOK/SEK_20170728 162 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170821 220 0,00% 0,00% USD/SEK_20170821 633 0,00% 0,00% Summa SEB 868 455 4,53% Swedbank Swedbank AB A 149 753 0,78% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 15.06.2022 30 473 0,16% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 15.09.2021 61 432 0,32% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 16.12.2020 107 903 0,56% 0,00% Swedbank Hypotek AB 3.75 19.06.2019

72 247 0,38% 0,00%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 182 829 0,95% 0,00% Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 212 798 1,11% 0,00% Summa Swedbank 817 434 4,26% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 34 428 0,18% 0,00% Summa derivatexponering 34 428 0,18% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 10 964 490 57,20% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 7 931 437 41,38% 0,00% Övrigt 273 273 1,43% 0,00% Summa tillgångar och skulder 19 169 200 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. Räntebärande överlåtbara värdepapper vars återstående löptid understiger 397 dagar har inte klassificerats om till penningmarknadsinstrument. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (54)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

51

Skandia SMART Försiktig Fonden är blandfond som investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska obligationer, valutor, alternativa tillgångar samt penningmark-nadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan till-gångsslagen. Aktieinnehaven har en bred inriktning mot olika länder, branscher och valutor. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 0,5 procent, efter avdrag för avgifter. En placering i en portfölj med övervägande svenska räntebä-rande värdepapper och en mindre del i svenska och globala aktier har historiskt uppvisat en risknivå som ligger omkring eller något högre än en svensk räntefond. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättning kommer att uppvisa en sådan risknivå. Fondens investeringar i utländska aktier va-lutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av för-ändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Med hjälp av derivatinstrument kan man skapa hävstång i fonden, dvs fondens investeringar överstiger 100 procent. Detta kan öka eller minska fondens risknivå. Placeringshori-sonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åta-gandemetoden används för att beräkna fondens samman-lagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstru-ment tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia SMART Försiktig steg 1,4 procent första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 1,3 procent. Året började optimistiskt då USA skulle få en ny president som var för förändringar och anti-etablissemang. USA:s central-bank, FED, skulle fortsätta med räntehöjningar på väg mot en normalisering av penningpolitiken, återigen. England såg fram emot utträdesförhandlingar med EU och utlyste nyval. Frank-rike var på väg att rösta om nytt styre och utgången var ”gi-ven”. Kina, som har ett kongressår, såg mer stabilt ut än på länge. Konsensus trodde på fortsatt stark amerikansk dollar, starka börser och högre räntor. När väl Trump tog plats i Vita Huset kunde han inte åstad-komma någonting på grund av internt motstånd och diverse skandaler. Optimismen togs tillbaka relativt snabbt, dollarn försvagades kraftigt och räntorna föll, trots att FED levererade räntehöjning. Nyvalet i England blev ett fiasko för det sittande partiet som hoppades på ökad makt, men fick istället bilda en koalitionsregering för att få sitta kvar. slu*tsatsen blev att Stor-britannien var inställt på ett hårdare Brexit innan valet, men valutgången gjorde att man blev mjukare, även om väldigt mycket förblev oklart. Frankrike blev också överraskat av en ny president. Macron, som var relativt okänd innan valet men gick mot en storseger, vilket gjorde att eurooptimisterna fick än mer vind under vingarna och euron stärktes rejält. Europeiska aktier utvecklades starkt under halvåret. Även svenska aktier hade en mycket stark utveckling. Tillväxtmark-nader, särskilt Asien, gick bäst och gynnade fonden. Även de stigande räntorna gynnade fonden under halvåret. De globala stimulanserna är på ’all time high’, trots motsatt retorik från vissa centralbanker. Jakten på både risk/aktier och yield/krediter har därmed fortsatt. Fonden utvecklades bra givet den låga räntenivån, starkare i första kvartalet än i andra. Aktier och krediter bidrog väl. Fondens ränteexponering i bostadsobligationer och korta kreditpapper var gynnsamma under halvåret. Fonden har under halvåret använt derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen och har aktivt handlat med valuta-terminer samt standardiserade terminskontrakt för att hantera fondens övergripande marknadsexponering. Fondens place-ringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhälls-ansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

0,90 % per år.

Årlig avgift:

0,90 %.

Ansvarig förvaltare:

Axel Brändström (Skandia Investment Managemant).

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 1,5 % 3,0 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 3,5 % 4,3 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,6 % 2,9 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 1,4 %

Jämförelseindex:

8 % SIX Return Index, 12 % MSCI All Country World Index Net och 80 % OMRX Bond All Index.

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 3 518 772 191,27 18 397 028 0,00 1,4 % 1,3 %

2016 3 460 721 188,66 18 342 953 0,00 2,2 % 5,1 %

2015 1 968 162 184,67 10 657 725 0,00 1,6 % 1,6 %

2014 1 394 108 181,84 7 666 362 0,00 6,3 % 7,3 %

2013 1 117 107 171,04 6 531 262 0,00 4,3 % 4,5 %

2012 1 075 996 164,04 6 559 351 3,84 3,6 % 3,9 %

2011 1 077 144 162,02 6 648 216 3,86 1,6 % 4,2 %

2010 1 083 862 163,29 6 637 651 4,64 4,3 % 4,5 %

2009 1 014 462 160,96 6 302 572 5,93 7,6 % 6,9 %

2008 999 230 155,17 6 439 582 3,85 -1,7 % 0,2 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 3 304 728 3 210 462

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 6 939 1 237

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 62 925 75 627

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 3 374 591 3 287 326

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 3 374 591 3 287 326

Bankmedel och övriga likvida medel 117 147 65 296

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 970 13 787

Övriga tillgångar (Not 2) 29 414 32 711

Summa tillgångar 3 540 121 3 399 120

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 1 084 1 669

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 1 084 1 669

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 609 2 440

Övriga skulder (Not 2) 17 657 36 592

Summa skulder 21 350 40 701

Fondförmögenhet (Not 1) 3 518 772 3 358 419

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 3 728 8 192

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 3 460 721 1 968 162

Andelsutgivning 259 641 1 508 601

Andelsinlösen - 248 557 - 151 058

Årets resultat enligt resultaträkning 46 967 32 714

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 3 518 772 3 358 419

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 29 269 32 486

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 17 657 - 36 592

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (55)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

52

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Aak AB SE 5 010 0,14% 0,14% Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv BE 1 048 0,03% 0,03% Axfood AB SE 5 190 0,15% 0,15% Coca-Cola Co/The US 2 345 0,07% 0,07% Colgate-Palmolive Co US 1 501 0,04% 0,04% Costco Wholesale Corp US 1 349 0,04% 0,04% Campbell Soup Co US 1 584 0,05% 0,05% Cvs Health Corp US 339 0,01% 0,01% Dr Pepper Snapple Group Inc US 1 383 0,04% 0,04% ICA Gruppen AB SE 10 794 0,31% 0,31% Kraft Heinz Co US 506 0,01% 0,01% Lawson Inc JP 3 245 0,09% 0,09% Mondelez International Inc US 546 0,02% 0,02% Nestle SA CH 2 004 0,06% 0,06% Nh Foods Ltd JP 5 383 0,15% 0,15% Diageo Plc GB 1 793 0,05% 0,05% PepsiCo Inc US 682 0,02% 0,02% Procter and Gamble Co/The US 6 983 0,20% 0,20% Essity Aktiebolag B SE 3 203 0,09% 0,09% Seven and I Holdings Co Ltd JP 1 181 0,03% 0,03% Unilever NV NL 2 131 0,06% 0,06% Walgreens Boots Alliance Inc US 1 057 0,03% 0,03% Wesfarmers Ltd AU 829 0,02% 0,02% Wilmar International Ltd SG 858 0,02% 0,02% Yakult Honsha Co Ltd JP 1 608 0,05% 0,05% Safeway Inc Casa Ley Contingent value rights 2015

US 8 0,00% 0,00%

Safeway Inc PDC LLC Contingent value rights 2015

US 0 0,00% 0,00%

Summa Dagligvaror 62 558 1,78% Energi BP Plc GB 1 076 0,03% 0,03% Chevron Corp US 1 496 0,04% 0,04% Exxon Mobil Corp US 1 975 0,06% 0,06% Kinder Morgan Inc/De US 1 050 0,03% 0,03% Lundin Petroleum AB SE 1 507 0,04% 0,04% ConocoPhillips US 482 0,01% 0,01% Royal Dutch Shell Plc A GB 881 0,03% 0,00% Royal Dutch Shell Plc B GB 771 0,02% 0,05% Schlumberger Ltd CW 2 110 0,06% 0,06% Total SA FR 1 203 0,03% 0,03% Summa Energi 12 552 0,36% Finans Chubb Ltd CH 4 782 0,14% 0,14% AIA Group Ltd HK 2 145 0,06% 0,06% Allianz SE DE 9 551 0,27% 0,27% American International Group Inc US 580 0,02% 0,02% American Express Co US 1 066 0,03% 0,03% Australia and New Zealand Banking Group Ltd

AU 1 747 0,05% 0,05%

Avanza Bank Holding AB SE 1 660 0,05% 0,05% Bank Of America Corp US 839 0,02% 0,02% Commonwealth Bank of Australia AU 1 743 0,05% 0,05% Banco Santander SA ES 1 941 0,06% 0,06% Berkshire Hathaway Inc US 2 857 0,08% 0,08% BNP Paribas SA FR 1 805 0,05% 0,05% Citigroup Inc US 1 636 0,05% 0,05% Cme Group Inc US 2 218 0,06% 0,06% Dbs Group Holdings Ltd SG 6 057 0,17% 0,17% Goldman Sachs Group Inc/The US 374 0,01% 0,01% Svenska Handelsbanken AB A SE 10 736 0,31% 0,31% Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

HK 1 190 0,03% 0,03%

HSBC Holdings Plc GB 2 285 0,06% 0,06% Industrivärden AB A SE 2 278 0,06% 0,06% Investor B SE 7 382 0,21% 0,21% JPMorgan Chase and Co US 1 542 0,04% 0,04% Kinnevik Investment B SE 1 818 0,05% 0,05% L E Lundbergforetagen AB SE 2 489 0,07% 0,07% Tokio Marine Holdings Inc JP 1 222 0,03% 0,03% Mizuho Financial Group Inc JP 1 486 0,04% 0,04% Morgan Stanley US 677 0,02% 0,02% National Australia Bank Ltd AU 1 173 0,03% 0,03% Nordax Group AB SE 2 230 0,06% 0,06% Nordea Bank AB SE 16 343 0,46% 0,46% Bank of Nova Scotia CA 2 331 0,07% 0,07% Partners Group Holding AG CH 3 670 0,10% 0,10% Poste Italiane SpA IT 2 448 0,07% 0,07% Progressive Corp/The US 2 678 0,08% 0,08% Ratos AB - B SE 297 0,01% 0,01% Royal Bank of Canada CA 1 957 0,06% 0,06% Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 5 173 0,15% 0,15% Singapore Exchange Ltd SG 7 662 0,22% 0,22% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP 1 348 0,04% 0,04% Svolder AB-B SE 316 0,01% 0,01% Swedbank AB A SE 5 282 0,15% 0,15% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 1 190 0,03% 0,03% Toronto-Dominion Bank/The CA 1 952 0,06% 0,06% Us Bancorp US 1 139 0,03% 0,03% Wells Fargo and Co US 1 402 0,04% 0,04% Westpac Banking Corp AU 1 567 0,04% 0,04% Summa Finans 134 265 3,82% Hälsovård AbbVie Inc US 795 0,02% 0,02% Amgen Inc US 726 0,02% 0,02% AstraZeneca Plc XLON GB 982 0,03% 0,00% AstraZeneca Plc XSTO GB 1 999 0,06% 0,08% Bayer AG DE 1 170 0,03% 0,03% Biogaia B SE 1 521 0,04% 0,04% Bioverativ Inc US 76 0,00% 0,00% Boule Diagnostics AB SE 413 0,01% 0,01% Bristol-Myers Squibb Co US 282 0,01% 0,01% Celgene Corp US 657 0,02% 0,02% Csl Ltd AU 1 164 0,03% 0,03% Elekta AB B SE 753 0,02% 0,02% Eli Lilly and Co US 347 0,01% 0,01% Essilor International Sa FR 1 830 0,05% 0,05%

Getinge B SE 3 647 0,10% 0,10% Gilead Sciences Inc US 537 0,02% 0,02% GlaxoSmithKline Plc GB 1 057 0,03% 0,03% Biogen Inc US 687 0,02% 0,02% Johnson and Johnson US 1 562 0,04% 0,04% Lifco AB - B SE 731 0,02% 0,02% Medtronic Inc IE 674 0,02% 0,02% Merck Kgaa DE 790 0,02% 0,02% Merck and Co Inc US 865 0,02% 0,02% Novartis AG CH 1 477 0,04% 0,04% Novo Nordisk A/S DK 272 0,01% 0,01% Pfizer Inc US 793 0,02% 0,02% Roche Holding AG CH 1 665 0,05% 0,05% Sanofi FR 2 479 0,07% 0,07% Swedish Orphan Biovitrum AB SE 1 127 0,03% 0,03% Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP 1 371 0,04% 0,04% Terumo Corp JP 1 495 0,04% 0,04% Unitedhealth Group Inc US 2 346 0,07% 0,07% Astellas Pharma Inc JP 784 0,02% 0,02% Summa Hälsovård 37 076 1,05% Industri ABB Ltd XSTO CH 2 582 0,07% 0,07% Adecco Group AG CH 5 506 0,16% 0,16% Alfa Laval AB SE 1 983 0,06% 0,06% Aq Group Ab SE 477 0,01% 0,01% Assa Abloy B SE 4 830 0,14% 0,14% Addtech B SE 785 0,02% 0,02% Atlas Copco A SE 12 181 0,35% 0,35% Beijer Alma B SE 4 429 0,13% 0,13% Beijer Ref AB B SE 2 370 0,07% 0,07% Bufab Holding AB SE 576 0,02% 0,02% Cavotec Sa CH 377 0,01% 0,01% CK Hutchison Holdings Ltd KY 1 641 0,05% 0,05% Concentric AB SE 487 0,01% 0,01% COOR Service Management Aktiebolag SE 385 0,01% 0,01% East Japan Railway Co JP 1 291 0,04% 0,04% Expeditors International of Washington Inc

US 524 0,01% 0,01%

Experian PLC JE 1 557 0,04% 0,04% fa*gerhult AB SE 421 0,01% 0,01% Fanuc Corp JP 1 300 0,04% 0,04% Siemens Gamesa Renewable Energy ES 5 062 0,14% 0,14% Geberit AG CH 4 183 0,12% 0,12% General Electric Co US 2 187 0,06% 0,06% Gunnebo AB SE 1 772 0,05% 0,05% Indutrade AB SE 575 0,02% 0,02% Intrum Justitia AB SE 620 0,02% 0,02% Loomis AB SE 3 478 0,10% 0,10% Mitsubishi Electric Corp JP 1 322 0,04% 0,04% Mitsubishi Corp JP 1 167 0,03% 0,03% NCC B SE 531 0,02% 0,02% Nibe Industrier B SE 642 0,02% 0,02% Thales SA FR 1 162 0,03% 0,03% Peab B SE 745 0,02% 0,02% Recruit Holdings Co Ltd JP 304 0,01% 0,01% SAAB B SE 2 363 0,07% 0,07% Sandvik AB SE 4 090 0,12% 0,12% Schindler Holding Ag CH 2 218 0,06% 0,06% Securitas B SE 2 379 0,07% 0,07% Skanska B SE 1 887 0,05% 0,05% SKF B SE 1 442 0,04% 0,04% Siemens AG DE 882 0,03% 0,03% Sweco AB B SE 691 0,02% 0,02% Systemair AB SE 438 0,01% 0,01% Trelleborg AB B SE 892 0,03% 0,03% Troax Group publ AB SE 713 0,02% 0,02% Union Pacific Corp US 1 562 0,04% 0,04% United Technologies Corp US 1 957 0,06% 0,06% United Parcel Service Inc US 2 239 0,06% 0,06% VBG Group AB SE 690 0,02% 0,02% Vestas Wind Systems A/S DK 855 0,02% 0,02% Volvo B SE 8 937 0,25% 0,25% AF B AB SE 794 0,02% 0,02% 3m Co US 2 107 0,06% 0,06% Summa Industri 104 586 2,97% Informationsteknologi Apple Inc US 3 644 0,10% 0,10% Acando AB SE 1 656 0,05% 0,05% Accenture Plc IE 730 0,02% 0,02% Automatic Data Processing Inc US 605 0,02% 0,02% Broadcom Ltd SG 1 179 0,03% 0,03% Canon Inc JP 2 349 0,07% 0,07% Cisco Systems Inc US 1 478 0,04% 0,04% Facebook Inc US 1 910 0,05% 0,05% Alphabet Inc - A US 1 568 0,04% 0,00% Alphabet Inc - C US 1 533 0,04% 0,09% Hexagon B SE 2 793 0,08% 0,08% Hitachi High-Technologies Corp JP 458 0,01% 0,01% Hitachi Ltd JP 983 0,03% 0,03% IAR Systems Group AB SE 3 354 0,10% 0,10% International Business Machines Corp US 1 038 0,03% 0,03% Ingenico Group Sa FR 431 0,01% 0,01% Intel Corp US 1 224 0,03% 0,03% Kakaku.com Inc JP 835 0,02% 0,02% Keyence Corp JP 1 482 0,04% 0,04% Know IT AB SE 124 0,00% 0,00% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 4 408 0,13% 0,13% Microsoft Corp US 2 500 0,07% 0,07% Mastercard Inc US 1 127 0,03% 0,03% Netent AB SE 721 0,02% 0,02% Nintendo Co Ltd JP 283 0,01% 0,01% Note AB SE 606 0,02% 0,02% Oracle Corp US 1 607 0,05% 0,05% Otsuka Corp JP 2 930 0,08% 0,08% Proact It Group AB SE 992 0,03% 0,03% Qualcomm Inc US 745 0,02% 0,02% SAP SE DE 1 264 0,04% 0,04% Texas Instruments Inc US 1 557 0,04% 0,04% Visa Inc US 1 977 0,06% 0,06% Summa Informationsteknologi 50 091 1,42% Kraftförsörjning American Water Works Co Inc US 1 644 0,05% 0,05% CMS Energy Corp US 9 284 0,26% 0,26% Gas Natural SDG SA ES 408 0,01% 0,01% Eversource Energy US 1 383 0,04% 0,04% PgandE Corp US 336 0,01% 0,01% Scana Corp US 6 556 0,19% 0,19% Southern Co/The US 5 088 0,14% 0,14% Wec Energy Group Inc US 8 853 0,25% 0,25% Xcel Energy Inc US 2 244 0,06% 0,06% Summa Kraftförsörjning 35 797 1,02%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (56)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

53

Material BHP Billiton Ltd AU 942 0,03% 0,03% BillerudKorsnas AB SE 1 096 0,03% 0,03% Boliden AB SE 3 356 0,10% 0,10% Dow Chemical Co/The US 1 117 0,03% 0,03% EI Du Pont de Nemours and Co US 1 225 0,03% 0,03% Fresnillo Plc GB 1 124 0,03% 0,03% Granges AB SE 389 0,01% 0,01% Hexpol AB SE 2 544 0,07% 0,07% Holmen AB - B SE 798 0,02% 0,02% Mitsubishi Materials Corp JP 255 0,01% 0,01% Oji Holdings Corp JP 305 0,01% 0,01% Randgold Resources Ltd JE 2 895 0,08% 0,08% Rio Tinto Plc GB 3 228 0,09% 0,09% Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 884 0,03% 0,03% Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP 1 529 0,04% 0,04% SSAB AB SE 1 013 0,03% 0,03% BASF SE DE 1 119 0,03% 0,03% Umicore Sa BE 309 0,01% 0,01% Voestalpine Ag AT 2 254 0,06% 0,06% Summa Material 26 383 0,75% Sällanköpsvaror och tjänster Autoliv Inc US 1 297 0,04% 0,00% Autoliv Inc SDR US 1 757 0,05% 0,09% Amazon.Com Inc US 2 449 0,07% 0,07% Bilia A SE 2 963 0,08% 0,08% Byggmax Group AB SE 3 653 0,10% 0,10% Charter Communications Inc US 852 0,02% 0,02% Betsson AB SE 265 0,01% 0,01% Clas Ohlson B SE 5 522 0,16% 0,16% Comcast Corp US 1 707 0,05% 0,05% Daimler AG DE 448 0,01% 0,01% Domino's Pizza Enterprises Ltd AU 923 0,03% 0,03% Duni AB SE 1 065 0,03% 0,03% Dustin Group AB SE 2 246 0,06% 0,06% Electrolux B SE 1 687 0,05% 0,05% Foot Locker Inc US 1 039 0,03% 0,03% Genuine Parts Co US 313 0,01% 0,01% Hennes and Mauritz B SE 11 580 0,33% 0,33% Honda Motor Co Ltd JP 1 127 0,03% 0,03% Home Depot Inc/The US 1 682 0,05% 0,05% Husqvarna B SE 1 245 0,04% 0,04% JM AB SE 5 478 0,16% 0,16% KappAhl AB SE 2 211 0,06% 0,06% Lowe's Cos Inc US 523 0,01% 0,01% Las Vegas Sands Corp US 647 0,02% 0,02% Mcdonald's Holdings Co Japan Ltd JP 2 491 0,07% 0,07% Mcdonald's Corp US 9 818 0,28% 0,28% Mekonomen AB SE 1 277 0,04% 0,04% MQ Holding AB SE 376 0,01% 0,01% Modern Times Group B SE 324 0,01% 0,01% Nike Inc US 796 0,02% 0,02% Nitori Holdings Co Ltd JP 226 0,01% 0,01% Nobia AB SE 315 0,01% 0,01% Pandox AB SE 669 0,02% 0,02% The Priceline Group Inc US 1 578 0,04% 0,04% Cie Financiere Richemont Sa CH 314 0,01% 0,01% Sony Corp JP 1 577 0,04% 0,04% Starbucks Corp US 1 033 0,03% 0,03% Swedol AB SE 982 0,03% 0,03% Time Warner Inc US 678 0,02% 0,02% Toyota Motor Corp JP 2 123 0,06% 0,06% Kindred Group Plc MT 760 0,02% 0,02% Volkswagen AG DE 340 0,01% 0,01% Walt Disney Co/The US 1 434 0,04% 0,04% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 79 787 2,27% Telekomoperatörer ATandT Inc US 1 878 0,05% 0,05% Proximus Sadp BE 3 450 0,10% 0,10% Com Hem Holding Ab SE 312 0,01% 0,01% Iliad Sa FR 4 393 0,12% 0,12% Kddi Corp JP 960 0,03% 0,03% Millicom International Cellular Sa SDR LU 1 300 0,04% 0,04% Nippon Telegraph and Telephone Corp JP 957 0,03% 0,03% NTT DOCOMO Inc JP 956 0,03% 0,03% Softbank Group Corp JP 1 366 0,04% 0,04% Telia Company AB SE 13 449 0,38% 0,38% Tele2 B SE 1 085 0,03% 0,03% Vodafone Group Plc GB 1 823 0,05% 0,05% Verizon Communications Inc US 1 733 0,05% 0,05% Summa Telekomoperatörer 33 661 0,96% Fastigheter Fastighets AB Balder SE 964 0,03% 0,03% Castellum AB SE 1 365 0,04% 0,04% Extra Space Storage Inc US 6 776 0,19% 0,19% Fabege AB SE 1 247 0,04% 0,04% Hufvudstaden AB - A SE 1 106 0,03% 0,03% Japan Prime Realty Investment Corp JP 4 766 0,14% 0,14% Japan Real Estate Investment Corp JP 2 853 0,08% 0,08% Atrium Ljungberg AB SE 555 0,02% 0,02% Nippon Building Fund Inc JP 5 774 0,16% 0,16% Nippon Prologis REIT Inc JP 6 901 0,20% 0,20% NP3 Fastigheter AB SE 2 063 0,06% 0,06% Public Storage US 5 804 0,16% 0,16% Sagax B SE 638 0,02% 0,02% Wallenstam B SE 1 238 0,04% 0,04% Wihlborgs Fastigheter AB SE 694 0,02% 0,02% Japan Retail Fund Investment Corp JP 3 910 0,11% 0,11% Summa Fastigheter 46 653 1,33% Summa Aktier 623 410 17,72% Räntebärande värdepapper Företag och Kreditinstitut Aker ASA FRN 29.05.2020 NO 2 086 0,06% 0,06% AV IV EG Holding III FRN 02.12.2020 DK 5 064 0,14% 0,14% BMW Finance NV FRN 27.11.2017 NL 50 001 1,42% 1,42% Byggmestare A.J.A FRN 29.04.2021 SE 5 088 0,14% 0,14% B2Holding AS FRN 04.10.2021 NO 2 077 0,06% 0,00% B2Holding AS FRN 08.12.2020 NO 5 211 0,15% 0,21% Catena Media Plc 16.09.2019 MT 2 955 0,08% 0,08% Cherry AB FRN 11.07.2020 SE 10 197 0,29% 0,29% Color Group AS FRN 02.06.2020 NO 6 395 0,18% 0,00% Color Group ASA FRN 17.12.2020 NO 2 128 0,06% 0,24% Consilium AB FRN 25.03.2020 SE 4 265 0,12% 0,12% Corral Petroleum Holding VAR 15.05.2021 PIK

SE 7 586 0,22% 0,22%

DDM Debt AB 9.5 30.01.2020 SE 5 240 0,15% 0,15% Electrolux AB FRN 20.11.2017 SE 15 747 0,45% 0,45% Fingrid Oyj FRN 19.11.2018 FI 60 130 1,71% 1,71%

Forchem Oy 4.90 02.07.2020 FI 2 780 0,08% 0,08% Fortum Oyj FRN 20.03.2018 FI 52 204 1,48% 1,48% AB Fortum Värme Holding Samägt med Stockholms St F

SE 60 352 1,72% 1,72%

Gaming Innovation Group Inc 7.0 06.03.2020

MT 1 026 0,03% 0,03%

Garfunkelux Holdco 3 Sa 7.5 01.08.2022

LU 7 695 0,22% 0,22%

General Electric Capital Corp FRN 16.01.2018

US 80 281 2,28% 2,28%

Golden Heights AB FRN 18.06.2019 SE 10 075 0,29% 0,29% Hemso Fastighets AB FRN 08.04.2019 SE 60 541 1,72% 1,72% Ixat Intressenter AB FRN 12.06.2020 SE 5 025 0,14% 0,14% Jefast Holding AB FRN 24.01.2019 SE 3 125 0,09% 0,09% Lansforsakringar Bank AB FRN 29.12.2020

SE 61 253 1,74% 1,74%

Metalcorp Group 7.0 06.06.2022 NL 5 786 0,16% 0,16% Moberg Pharma AB FRN 29.01.2021 SE 6 383 0,18% 0,18% Norwegian Air Shuttle ASA FRN 20.05.2018

NO 4 101 0,12% 0,12%

Norcell Sweden Holding 3 AB 3.625 23.06.2021

SE 10 388 0,30% 0,30%

Nordea Bank AB FRN 16.06.2020 SE 54 601 1,55% 1,55% Norlandia Health and Care Group AS FRN 20.12.2021

NO 7 254 0,21% 0,21%

NP3 Fastigheter AB FRN 13.04.2021 SE 3 015 0,09% 0,09% Nynas AB FRN 26.06.2018 SE 1 023 0,03% 0,03% Perstorp Holding AB 7.314 30.06.2021 SE 11 977 0,34% 0,34% Polygon AB FRN 16.04.2019 SE 6 848 0,19% 0,19% Scania CV FRN 05.04.2019 SE 131 226 3,73% 3,73% Scan Bidco AS 6.8 27.06.2022 DK 3 950 0,11% 0,11% Silk Bidco 7.5 01.02.2022 NO 7 688 0,22% 0,22% Stolt-Nielsen Limited FRN 08.04.2020 BM 5 154 0,15% 0,15% Stillfront Group AB FRN 23.05.2020 SE 1 995 0,06% 0,06% Strömma Turism and Sjöfart FRN 27.05.2021

SE 3 191 0,09% 0,09%

Uppsala Kommun FRN 01.06.2022 SE 15 511 0,44% 0,44% Veritas Petroleum Services BV 7 01.04.2019

NL 4 953 0,14% 0,14%

Victoria Park AB FRN 17.06.2020 SE 6 153 0,17% 0,17% Volvofinans Bank AB FRN 03.09.2019 SE 35 223 1,00% 1,00% Volvo Treasury AB FRN 15.04.2019 SE 28 244 0,80% 0,80% Lansforsakringar Hypotek 1.75 15.09.2021

SE 25 320 0,72% 0,00%

Lansforsakringar Hypotek 2.5 19.06.2019

SE 10 538 0,30% 0,00%

Länsförsäkringar Hypotek AB 2.25 21.09.2022

SE 10 743 0,31% 1,32%

Landshypotek Bank AB 0.625 17.06.2020

SE 71 004 2,02% 2,02%

Nordea Hypotek AB 1 08.04.2022 SE 21 373 0,61% 0,00% Nordea Hypotek AB 1.25 19.05.2021 SE 17 287 0,49% 0,00% Nordea Hypotek AB 2.25 19.06.2019 SE 27 270 0,77% 0,00% Nordea Hypotek AB 5521 3.25% 2020/06/17

SE 35 040 1,00% 0,00%

Nordea Hypotek AB 5529 2% 20.06.2018

SE 102 346 2,91% 5,78%

Realkredit Danmark AS FRN 01.10.2018

DK 50 165 1,43% 1,43%

Skandiabanken AB FRN 21.10.2019 SE 101 603 2,89% 0,00% Skandiabanken AB FRN 28.09.2018 SE 30 177 0,86% 3,75% SCBCC 140 4 18.09.2019 SE 16 385 0,47% 0,00% SCBCC 141 2 17.06.2020 SE 13 754 0,39% 0,00% Swedish Covered Bond Corp 1.25 15.06.2022

SE 15 407 0,44% 0,00%

Swedish Covered Bond Corporation 4 19.12.2018

SE 169 222 4,81% 0,00%

Swedish Covered Bond 1 17.03.2021 SE 25 648 0,73% 6,83% SEB Bolån 572 3 19.06.2019 SE 47 329 1,35% 0,00% SEB Bolån 573 1.5 17.06.2020 SE 50 081 1,42% 0,00% Skandinaviska Enskilda 1.5 15.12.2021 SE 57 351 1,63% 4,40% Stadshypotek AB (publ) 1.5 17.03.2021 SE 20 894 0,59% 0,00% Stadshypotek AB 2.5 18.09.2019 SE 84 734 2,41% 0,00% Stadshypotek AB 3 19.12.2018 SE 125 956 3,58% 0,00% Stadshypotek AB 4.25 17.06.2020 SE 73 093 2,08% 0,00% Stadshypotek 1580 3 21.03.2018 SE 42 029 1,19% 0,00% Stadshypotek 4.5 21.09.2022 SE 16 666 0,47% 10,33% Swedbank Hypotek AB 1 15.09.2021 SE 18 430 0,52% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 16.12.2020 SE 35 968 1,02% 0,00% Swedbank Hypotek AB 3.75 19.06.2019

SE 31 271 0,89% 0,00%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 SE 153 408 4,36% 0,00% Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 SE 23 257 0,66% 7,46% Verisure Holding AB 6 01.11.2022 4 719 0,13% 0,13% Summa Företag och Kreditinstitut 2 411 656 68,54% Stat och Kommun RR 3102 4% 2020/12/01 SE 37 271 1,06% 0,00% RR 3104 3.5% 2028/12/01 SE 82 889 2,36% 0,00% RR 3108 0.25% 2022/06/01 SE 36 845 1,05% 0,00% RR 3109 1.00 2025/06/01 SE 28 701 0,82% 0,00% RR 3110 0.125 2019/06/01 SE 54 544 1,55% 0,00% RR 3111 0.125 2032/06/01 SE 18 055 0,51% 0,00% RR 3113 0.125 2027/12/01 SE 11 357 0,32% 7,66% Summa Stat och Kommun 269 662 7,66% Summa Räntebärande värdepapper 2 681 318 76,20% Summa Överlåtbara värdepapper 3 304 728 93,92% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Räntederivat Swedish Government 10 Futures 2017-09-14 / BUOU7

SE 0 0,00% 0,00%

Swedish Government 2 Futures 2017-09-20 / BTLU7

SE 0 0,00% 0,00%

Summa Standardiserade Räntederivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT Fondandelar Aktie- och blandfonder Skandia Asien SE 50 550 1,44% 1,44% iShares MSCI Emerging Markets ETF IE 12 375 0,35% 0,35% Summa Aktie- och blandfonder 62 925 1,79% Summa Fondandelar 62 925 1,79% OTC-Derivat DKK/SEK_20170710 - 28 0,00% 0,00% DKK/SEK_20170712 - 22 0,00% 0,00%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (57)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

54

EUR/SEK_20170706 - 9 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170710 - 62 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170712 - 24 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170725 - 146 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170727 5 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170814 164 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170817 130 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170828 93 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170829 77 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170830 90 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170905 194 0,01% 0,00% EUR/SEK_20170913 454 0,01% 0,00% EUR/SEK_20170925 15 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170927 26 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170928 15 0,00% 0,00% JPY/SEK_20170919 2 102 0,06% 0,00% NOK/SEK_20170710 76 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170712 504 0,01% 0,00% NOK/SEK_20170728 37 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170821 101 0,00% 0,00% USD/SEK_20170726 1 934 0,05% 0,00% USD/SEK_20170821 127 0,00% 0,00% Summa OTC-Derivat 5 855 0,17% Summa Övriga finansiella instrument 74 634 2,12% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 3 374 591 95,90% 0,00% Med negativt marknadsvärde - 1 084 -0,03% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 145 264 4,13% 0,00% Varav likvida medel SEB 113 419 3,22% 0,00% Varav likvida medel UBS 3 728 0,11% 0,00% Fondförmögenhet 3 518 772 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper General Electric Capital Corp General Electric Capital Corp FRN 16.01.2018

80 281 2,28% 0,00%

General Electric Co 2 187 0,06% 0,00% Summa General Electric Capital Corp 82 468 2,34% Handelsbanken Stadshypotek AB (publ) 1.5 17.03.2021 20 894 0,59% 0,00% Stadshypotek AB 2.5 18.09.2019 84 734 2,41% 0,00% Stadshypotek AB 3 19.12.2018 125 956 3,58% 0,00% Stadshypotek AB 4.25 17.06.2020 73 093 2,08% 0,00% Stadshypotek 1580 3 21.03.2018 42 029 1,19% 0,00% Stadshypotek 4.5 21.09.2022 16 666 0,47% 0,00% Svenska Handelsbanken AB A 10 736 0,31% 0,00% Summa Handelsbanken 374 107 10,63% Nordea Bank Nordea Bank AB FRN 16.06.2020 54 601 1,55% 0,00% Nordea Bank AB 16 343 0,46% 0,00% Nordea Hypotek AB 1 08.04.2022 21 373 0,61% 0,00% Nordea Hypotek AB 1.25 19.05.2021 17 287 0,49% 0,00% Nordea Hypotek AB 2.25 19.06.2019 27 270 0,77% 0,00% Nordea Hypotek AB 5521 3.25% 2020/06/17

35 040 1,00% 0,00%

Nordea Hypotek AB 5529 2% 20.06.2018

102 346 2,91% 0,00%

Summa Nordea Bank 274 260 7,79% SEB Bankmedel SEB 113 419 3,22% 0,00% SEB Bolån 572 3 19.06.2019 47 329 1,35% 0,00% SEB Bolån 573 1.5 17.06.2020 50 081 1,42% 0,00% Skandinaviska Enskilda 1.5 15.12.2021 57 351 1,63% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB A 5 173 0,15% 0,00% DKK/SEK_20170710 - 28 0,00% 0,00% DKK/SEK_20170712 - 22 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170706 - 9 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170710 - 62 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170712 - 24 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170725 - 146 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170727 5 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170814 164 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170817 130 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170828 93 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170829 77 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170830 90 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170905 194 0,01% 0,00% EUR/SEK_20170913 454 0,01% 0,00% EUR/SEK_20170925 15 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170927 26 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170928 15 0,00% 0,00% JPY/SEK_20170919 2 102 0,06% 0,00% NOK/SEK_20170710 76 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170712 504 0,01% 0,00% NOK/SEK_20170728 37 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170821 101 0,00% 0,00% USD/SEK_20170726 1 934 0,05% 0,00% USD/SEK_20170821 127 0,00% 0,00% Summa SEB 279 207 7,93% Swedbank Swedbank AB A 5 282 0,15% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 15.09.2021 18 430 0,52% 0,00% Swedbank Hypotek AB 1 16.12.2020 35 968 1,02% 0,00% Swedbank Hypotek AB 3.75 19.06.2019

31 271 0,89% 0,00%

Swedbank Hypotek Ab 3.75 19.09.2018 153 408 4,36% 0,00% Swedbank Hypotek AB 5.7 12.05.2020 23 257 0,66% 0,00% Summa Swedbank 267 615 7,61% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 5 855 0,17% 0,00% Summa derivatexponering 5 855 0,17% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 686 335 19,50% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 2 681 318 76,20% 0,00% Övrigt 151 119 4,29% 0,00% Summa tillgångar och skulder 3 518 772 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. Räntebärande överlåtbara värdepapper vars återstående löptid understiger 397 dagar har inte klassificerats om till penningmarknadsinstrument.

I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (58)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

55

Skandia SMART Offensiv Fonden är blandfond som investerar i olika tillgångsslag såsom svenska och utländska aktier, svenska och utländska obligationer, valutor, alternativa tillgångar samt penningmark-nadsinstrument. Fonden saknar fast fördelning mellan till-gångsslagen. Aktieinnehaven har en bred inriktning mot olika länder, branscher och valutor. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 0,5 procent, efter avdrag för avgifter. En placering i en portfölj med hälften svenska och hälften globala aktier har historiskt uppvisat en risknivå som ligger något över en placering i enbart en global aktiefond. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättning kommer att uppvisa en risknivå strax över den för en global aktiefond. Fondens investeringar i utländska aktier valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växel-kurser för de valutor som fonden investerar i. Med hjälp av derivatinstrument kan man skapa hävstång i fonden, dvs fondens investeringar överstiger 100 procent. Detta kan öka eller minska fondens risknivå. Placeringshorisonten för fon-dens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia SMART Offensiv steg 6,2 procent under första halv-året 2017. Under samma period steg jämförelseindex 6,4 procent. Året började optimistiskt då USA skulle få en ny president som var för förändringar och anti-etablissemang. USA:s central-bank, FED, skulle fortsätta med räntehöjningar på väg mot en normalisering av penningpolitiken, återigen. England såg fram emot utträdesförhandlingar med EU och utlyste nyval. Frank-rike var på väg att rösta om nytt styre och utgången var ”gi-ven”. Kina, som har ett kongressår, såg mer stabilt ut än på länge. Konsensus trodde på fortsatt stark amerikansk dollar, starka börser och högre räntor. När väl Trump tog plats i Vita Huset kunde han inte åstad-komma någonting på grund av internt motstånd och diverse skandaler. Optimismen togs tillbaka relativt snabbt, dollarn försvagades kraftigt och räntorna föll, trots att FED levererade räntehöjning. Nyvalet i England blev ett fiasko för det sittande partiet som hoppades på ökad makt, men fick istället bilda en koalitionsregering för att få sitta kvar. slu*tsatsen blev att Stor-britannien var inställt på ett hårdare Brexit innan valet, men valutgången gjorde att man blev mjukare, även om väldigt mycket förblev oklart. Frankrike blev också överraskat av en ny president. Macron, som var relativt okänd innan valet men gick mot en storseger, vilket gjorde att eurooptimisterna fick än mer vind under vingarna och euron stärktes rejält. Europeiska aktier utvecklades starkt, framför allt under första kvartalet. Även svenska aktier hade en mycket stark utveckl-ing. Tillväxtmarknader, särskilt Asien, gick bäst och gynnade fonden. Även de stigande räntorna gynnade fonden under halvåret. Kreditmarknaden fortsatte att utvecklas starkt och fondens investeringar bidrog bra till avkastningen. De globala stimulanserna är på ’all time high’, trots motsatt retorik från vissa centralbanker. Jakten på både risk/aktier och yield/krediter har därmed fortsatt. Fonden utvecklades bra, starkare i första kvartalet än i andra. Fonden har under halvåret använt derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen och har aktivt handlat med valuta-terminer samt standardiserade terminskontrakt för att hantera fondens övergripande marknadsexponering. Fondens place-ringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhälls-ansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode: 1,40 % per år. Årlig avgift: 1,41 %. Ansvarig förvaltare: Axel Brändström (Skandia Investment Management). Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 7,0 % 8,5 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 13,9 % 15,1 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 13,4 % 12,2 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,0 % Jämförelseindex: 40 % SIX Return Index och 60 % MSCI All Country World Index Net. 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 8 470 971 439,64 19 268 351 0,00 6,2 % 6,4 % 2016 7 853 909 413,85 18 976 805 0,00 12,4 % 13,8 % 2015 5 929 674 368,17 16 105 804 0,00 4,7 % 6,4 % 2014 6 115 861 351,54 17 396 873 0,00 19,2 % 20,7 % 2013 3 911 321 294,95 13 260 963 0,00 20,6 % 21,9 % 2012 3 372 803 244,66 13 785 674 7,12 12,2 % 13,6 % 2011 3 141 781 224,62 13 987 094 5,44 -14,0 % -9,1 % 2010 3 850 874 267,69 14 385 573 4,47 16,2 % 16,0 % 2009 3 469 581 234,47 14 797 548 8,57 37,5 % 37,9 % 2008 2 418 787 176,89 13 673 961 5,72 -34,5 % -33,6 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 7 715 913 6 386 657 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 29 546 17 113 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 632 775 355 291 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 8 378 235 6 759 061 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 8 378 235 6 759 061 Bankmedel och övriga likvida medel 108 375 151 803 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 005 7 329 Övriga tillgångar (Not 2) 35 330 11 498 Summa tillgångar 8 527 944 6 929 691 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 16 674 3 251 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 16 674 3 251 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 043 7 871 Övriga skulder (Not 2) 30 257 8 997 Summa skulder 56 974 20 119 Fondförmögenhet (Not 1) 8 470 971 6 909 572 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 10 058 46 582 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 7 853 909 5 929 674 Andelsutgivning 475 687 1 351 508 Andelsinlösen - 348 487 - 235 770 Årets resultat enligt resultaträkning 489 862 - 135 840 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slu*t 8 470 971 6 909 572 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 34 035 10 734 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 30 257 - 8 997

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (59)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

56

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondförmö-genhet per

emittent Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Aak AB SE 5 358 0,06% 0,06% Archer-Daniels-Midland Co US 1 955 0,02% 0,02% Aeon Co Ltd JP 2 294 0,03% 0,03% Koninklijke Ahold Delhaize Nv NL 10 088 0,12% 0,12% Wal-Mart Stores Inc US 9 766 0,12% 0,12% Ajinomoto Co Inc JP 3 097 0,04% 0,04% Alimentation Couche-Tard Inc CA 1 938 0,02% 0,02% Austevoll Seafood ASA NO 436 0,01% 0,01% Axfood AB SE 12 685 0,15% 0,15% Brown-Forman Corp US 1 763 0,02% 0,02% Danone Sa FR 2 061 0,02% 0,02% Bunge Ltd BM 1 007 0,01% 0,01% Church and Dwight Co Inc US 1 663 0,02% 0,02% Cloetta AB B SE 2 168 0,03% 0,03% Clorox Co/The US 2 248 0,03% 0,03% Coca-Cola Bottlers Japan Inc JP 1 025 0,01% 0,01% Coca-Cola Co/The US 15 866 0,19% 0,19% Coca-Cola Amatil Ltd AU 1 107 0,01% 0,01% Colgate-Palmolive Co US 6 440 0,08% 0,08% Colruyt Sa BE 4 615 0,05% 0,05% Conagra Brands Inc US 1 659 0,02% 0,02% Molson Coors Brewing Co US 1 893 0,02% 0,02% Costco Wholesale Corp US 6 340 0,07% 0,07% Coty Inc US 1 037 0,01% 0,01% Campbell Soup Co US 748 0,01% 0,01% Cvs Health Corp US 7 058 0,08% 0,08% Dr Pepper Snapple Group Inc US 2 152 0,03% 0,03% Ebro Foods Sa ES 3 540 0,04% 0,04% Estee Lauder Cos Inc/The US 2 429 0,03% 0,03% Familymart Uny Holdings Co Ltd JP 1 014 0,01% 0,01% Monster Beverage Corp US 2 109 0,02% 0,02% Henkel AG and Co KGaA DE 5 993 0,07% 0,07% Hormel Foods Corp US 1 381 0,02% 0,02% Hershey Co/The US 1 540 0,02% 0,02% ICA Gruppen AB SE 10 556 0,12% 0,12% Ingredion Inc US 1 005 0,01% 0,01% Kao Corp JP 7 613 0,09% 0,09% Asahi Group Holdings Ltd JP 4 253 0,05% 0,05% Kellogg Co US 2 168 0,03% 0,03% Kesko Oyj - B FI 1 551 0,02% 0,02% Kikkoman Corp JP 1 078 0,01% 0,01% Kimberly-Clark Corp US 4 138 0,05% 0,05% Kraft Heinz Co US 5 201 0,06% 0,06% Kroger Co/The US 1 711 0,02% 0,02% Lawson Inc JP 472 0,01% 0,01% Leroy Seafood Group ASA NO 457 0,01% 0,01% Lion Corp JP 1 502 0,02% 0,02% Loblaw Cos Ltd CA 2 249 0,03% 0,03% Marine Harvest ASA NO 5 885 0,07% 0,07% Mccormick and Co Inc/Md US 1 892 0,02% 0,02% Meiji Holdings CO LTD JP 2 872 0,03% 0,03% Kirin Holdings Co Ltd JP 4 261 0,05% 0,05% General Mills Inc US 3 084 0,04% 0,04% Mondelez International Inc US 5 974 0,07% 0,07% Nestle SA CH 22 766 0,27% 0,27% Nh Foods Ltd JP 1 282 0,02% 0,02% Nissin Foods Holdings Co Ltd JP 1 528 0,02% 0,02% Origin Enterprises PLC IE 171 0,00% 0,00% Oriflame Holding AG CH 8 747 0,10% 0,10% Diageo Plc GB 3 717 0,04% 0,04% PepsiCo Inc US 14 904 0,18% 0,18% Pola Orbis Holdings Inc JP 712 0,01% 0,01% Procter and Gamble Co/The US 19 088 0,23% 0,23% Reckitt Benckiser Group Plc GB 2 985 0,04% 0,04% J Sainsbury Plc GB 5 995 0,07% 0,07% Salmar ASA NO 1 168 0,01% 0,01% Saputo Inc CA 1 581 0,02% 0,02% Essity Aktiebolag B SE 90 582 1,07% 1,07% Seven and I Holdings Co Ltd JP 7 678 0,09% 0,09% Shiseido Co Ltd JP 3 388 0,04% 0,04% Jm Smucker Co/The US 1 198 0,01% 0,01% Constellation Brands Inc US 3 105 0,04% 0,04% Suntory Beverage and Food Ltd JP 1 567 0,02% 0,02% Sundrug Co Ltd JP 755 0,01% 0,01% Sysco Corp US 2 292 0,03% 0,03% Tate and Lyle Plc GB 2 524 0,03% 0,03% Toyo Suisan Kaisha Ltd JP 1 034 0,01% 0,01% Treasury Wine Estates Ltd AU 1 211 0,01% 0,01% Tesco Plc GB 1 894 0,02% 0,02% Tsuruha Holdings Inc JP 1 791 0,02% 0,02% Tyson Foods Inc US 1 373 0,02% 0,02% Unicharm Corp JP 2 754 0,03% 0,03% Unilever NV NL 20 156 0,24% 0,24% Walgreens Boots Alliance Inc US 6 341 0,07% 0,07% Wesfarmers Ltd AU 8 200 0,10% 0,10% Whole Foods Market Inc US 1 527 0,02% 0,02% WH Group LTD KY 1 413 0,02% 0,02% Wilmar International Ltd SG 1 281 0,02% 0,02% Woolworths Ltd AU 5 974 0,07% 0,07% Yakult Honsha Co Ltd JP 1 723 0,02% 0,02% Safeway Inc Casa Ley Contingent value rights 2015

US 54 0,00% 0,00%

Safeway Inc PDC LLC Contingent value rights 2015

US 3 0,00% 0,00%

Summa Dagligvaror 448 849 5,30% Energi Africa Oil Corp CA 174 0,00% 0,00% Amec Foster Wheeler Plc GB 1 761 0,02% 0,02% Anadarko Petroleum Corp US 2 495 0,03% 0,03% Apache Corp US 1 536 0,02% 0,02% Baker Hughes A Ge Co US 2 069 0,02% 0,02% BP Plc GB 12 414 0,15% 0,15% Halliburton Co US 3 638 0,04% 0,04% Cabot Oil and Gas Corp US 1 565 0,02% 0,02% Caltex Australia Ltd AU 1 306 0,02% 0,02% Canadian Natural Resources Ltd CA 3 329 0,04% 0,04% Chevron Corp US 16 104 0,19% 0,19% Cheniere Energy Inc US 1 479 0,02% 0,02% Concho Resources Inc US 1 538 0,02% 0,02%

Devon Energy Corp US 1 618 0,02% 0,02% Encana Corp CA 756 0,01% 0,01% Eni SpA IT 3 115 0,04% 0,04% EOG Resources Inc US 4 505 0,05% 0,05% EQT Corp US 1 285 0,02% 0,02% Exxon Mobil Corp US 27 244 0,32% 0,32% Hess Corp US 1 147 0,01% 0,01% Imperial Oil Ltd CA 1 080 0,01% 0,01% International Petroleum Corp CA 1 116 0,01% 0,01% Inpex Corp JP 2 191 0,03% 0,03% Inter Pipeline Ltd CA 1 765 0,02% 0,02% JXTG Holdings Inc JP 2 998 0,04% 0,04% Kinder Morgan Inc/De US 3 604 0,04% 0,04% Lundin Petroleum AB SE 24 652 0,29% 0,29% Marathon Oil Corp US 1 159 0,01% 0,01% Noble Energy Inc US 1 313 0,02% 0,02% Neste Oyj FI 2 193 0,03% 0,03% National Oilwell Varco Inc US 1 861 0,02% 0,02% Occidental Petroleum Corp US 4 141 0,05% 0,05% Oil Search Ltd PG 1 314 0,02% 0,02% Oneok Inc US 1 584 0,02% 0,02% Origin Energy Ltd AU 1 797 0,02% 0,02% Petrofac Ltd JE 1 056 0,01% 0,01% ConocoPhillips US 4 375 0,05% 0,05% PrairieSky Royalty Ltd CA 53 0,00% 0,00% Premier Oil PLC GB 13 0,00% 0,00% Pembina Pipeline Corp CA 1 813 0,02% 0,02% Pioneer Natural Resources Co US 2 692 0,03% 0,03% Royal Dutch Shell Plc -A GB 19 986 0,24% 0,24% Repsol SA ES 3 792 0,04% 0,04% Santos Ltd AU 862 0,01% 0,01% Schlumberger Ltd CW 8 167 0,10% 0,10% Statoil ASA NO 2 329 0,03% 0,03% Suncor Energy Inc CA 4 044 0,05% 0,05% Targa Resources Corp US 1 220 0,01% 0,01% Andeavor US 1 658 0,02% 0,02% Tethys Oil AB SE 28 0,00% 0,00% Tgs Nopec Geophysical Co Asa NO 1 499 0,02% 0,02% Total SA FR 13 616 0,16% 0,16% TransCanada Corp CA 4 818 0,06% 0,06% Valero Energy Corp US 2 753 0,03% 0,03% Williams Cos Inc/The US 1 890 0,02% 0,02% Woodside Petroleum Ltd AU 4 159 0,05% 0,05% Cimarex Energy Co US 1 348 0,02% 0,02% Repsol SA Rights 06/17 ES 112 0,00% 0,00% Summa Energi 224 127 2,65% Finans Aareal Bank AG DE 2 335 0,03% 0,03% Credit Agricole SA FR 10 878 0,13% 0,13% Chubb Ltd CH 6 255 0,07% 0,07% Aflac Inc US 2 817 0,03% 0,03% AIA Group Ltd HK 21 032 0,25% 0,25% Aldermore Group PLC GB 119 0,00% 0,00% Allianz SE DE 19 073 0,23% 0,23% Alleghany Corp US 2 007 0,02% 0,02% Allstate Corp/The US 3 058 0,04% 0,04% American International Group Inc US 4 904 0,06% 0,06% Td Ameritrade Holding Corp US 1 015 0,01% 0,01% AMP Ltd AU 2 787 0,03% 0,03% Ameriprise Financial Inc US 1 933 0,02% 0,02% American Express Co US 5 471 0,06% 0,06% Australia and New Zealand Banking Group Ltd

AU 15 021 0,18% 0,18%

Aon PLC GB 3 252 0,04% 0,04% Aozora Bank Ltd JP 2 506 0,03% 0,03% Arch Capital Group Ltd BM 2 125 0,03% 0,03% Arthur J Gallagher and Co US 4 008 0,05% 0,05% Mebuki Financial Group Inc JP 1 403 0,02% 0,02% ASX LTD AU 1 731 0,02% 0,02% Aviva Plc GB 5 947 0,07% 0,07% Avanza Bank Holding AB SE 3 568 0,04% 0,04% Bgeo Group Plc GB 651 0,01% 0,01% Baloise Holding AG CH 3 041 0,04% 0,04% Bank Of America Corp US 20 196 0,24% 0,24% Banca IFIS SpA IT 482 0,01% 0,01% Commonwealth Bank of Australia AU 25 728 0,30% 0,30% Bank of Montreal CA 5 257 0,06% 0,06% Bank Of East Asia Ltd HK 664 0,01% 0,01% Bank Of New York Mellon Corp/The US 4 820 0,06% 0,06% Banco Santander SA ES 4 417 0,05% 0,05% BbandT Corp US 3 332 0,04% 0,04% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa ES 2 748 0,03% 0,03% National Bank of Canada CA 2 337 0,03% 0,03% Beazley PLC GB 369 0,00% 0,00% Bendigo and Adelaide Bank Ltd AU 1 022 0,01% 0,01% Franklin Resources Inc US 1 776 0,02% 0,02% Berkshire Hathaway Inc US 17 143 0,20% 0,20% Blackrock Inc US 4 632 0,05% 0,05% Bank Of Queensland Ltd AU 773 0,01% 0,01% BNP Paribas SA FR 14 371 0,17% 0,17% Boc Hong Kong Holdings Ltd HK 4 177 0,05% 0,05% Brewin Dolphin Holdings PLC GB 66 0,00% 0,00% Brookfield Asset Management Inc CA 3 619 0,04% 0,04% Capital One Financial Corp US 3 484 0,04% 0,04% Axa Sa FR 17 718 0,21% 0,21% Challenger Ltd/Australia AU 1 596 0,02% 0,02% Chiba Bank Ltd/The JP 1 344 0,02% 0,02% Canadian Imperial Bank Of Commerce CA 4 312 0,05% 0,05% Cincinnati Financial Corp US 794 0,01% 0,01% Citizens Financial Group Inc US 1 475 0,02% 0,02% Citigroup Inc US 15 828 0,19% 0,19% Cme Group Inc US 2 958 0,03% 0,03% CNP Assurances FR 2 278 0,03% 0,03% Collector AB SE 2 844 0,03% 0,03% Comerica Inc US 1 112 0,01% 0,01% Concordia Financial Group Ltd JP 1 361 0,02% 0,02% Credit Suisse Group AG CH 1 544 0,02% 0,02% Danske Bank A/S DK 15 001 0,18% 0,18% Dai-Ichi Life Holdings Inc JP 4 533 0,05% 0,05% Resona Holdings Inc JP 2 893 0,03% 0,03% Daiwa Securities Group Inc JP 2 499 0,03% 0,03% Deutsche Boerse Ag DE 5 214 0,06% 0,06% Dbs Group Holdings Ltd SG 7 182 0,08% 0,08% Discover Financial Services US 2 360 0,03% 0,03% DNB ASA NO 9 972 0,12% 0,12% Erste Group Bank AG AT 1 080 0,01% 0,01% Euronext NV NL 1 596 0,02% 0,02% Fairfax Financial Holdings Ltd CA 730 0,01% 0,01% Fifth Third Bancorp US 1 795 0,02% 0,02% First Republic Bank/Ca US 1 351 0,02% 0,02% Fnf Group US 2 458 0,03% 0,03% Goldman Sachs Group Inc/The US 6 551 0,08% 0,08% SandP Global Inc US 3 571 0,04% 0,04%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (60)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

57

Svenska Handelsbanken AB A SE 111 667 1,32% 1,32% Hang Seng Bank Ltd HK 3 529 0,04% 0,04% Hartford Financial Services Group Inc US 1 818 0,02% 0,02% Huntington Bancshares Inc/Oh US 1 346 0,02% 0,02% Helvetia Holding AG CH 2 053 0,02% 0,02% Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

HK 6 829 0,08% 0,08%

Hannover Rueck Se DE 4 230 0,05% 0,05% HSBC Holdings Plc GB 17 844 0,21% 0,21% Insurance Australia Group Ltd AU 2 866 0,03% 0,03% Msci Inc US 1 129 0,01% 0,01% Intercontinental Exchange Inc US 2 780 0,03% 0,03% IG Group Holdings plc GB 258 0,00% 0,00% Industrivärden AB A SE 7 284 0,09% 0,00% Industrivärden AB C SE 28 441 0,34% 0,42% ING Groep NV NL 9 009 0,11% 0,11% Intact Financial Corp CA 2 545 0,03% 0,03% Investor A SE 101 519 1,20% 0,00% Investor B SE 127 386 1,50% 2,70% Invesco Ltd BM 2 790 0,03% 0,03% Natixis Sa FR 6 654 0,08% 0,08% Japan Post Bank Co Ltd JP 1 641 0,02% 0,02% Japan Post Holdings Co Ltd JP 1 894 0,02% 0,02% JPMorgan Chase and Co US 27 018 0,32% 0,32% Jupiter Fund Management PLC GB 3 489 0,04% 0,04% Jyske Bank A/S DK 2 706 0,03% 0,03% KeyCorp US 1 280 0,02% 0,02% Kinnevik Investment B SE 30 936 0,37% 0,37% Investment Ab Latour B SE 959 0,01% 0,01% Lincoln National Corp US 1 425 0,02% 0,02% Loews Corp US 2 014 0,02% 0,02% L E Lundbergforetagen AB SE 34 285 0,40% 0,40% Macquarie Group Ltd AU 4 904 0,06% 0,06% Manulife Financial Corp CA 3 095 0,04% 0,04% Markel Corp US 3 292 0,04% 0,04% Marsh and Mclennan Cos Inc US 3 551 0,04% 0,04% Mediobanca Spa IT 2 410 0,03% 0,03% Medibank Pvt Ltd AU 1 090 0,01% 0,01% Metlife Inc US 3 798 0,04% 0,04% Tokio Marine Holdings Inc JP 6 948 0,08% 0,08% MsandAd Insurance Group Holdings Inc

JP 4 278 0,05% 0,05%

Mizuho Financial Group Inc JP 10 765 0,13% 0,13% Moody's Corp US 2 463 0,03% 0,03% Morgan Stanley US 5 375 0,06% 0,06% MandT Bank Corp US 1 776 0,02% 0,02% Muenchener Rueckversicherungs Ag DE 13 536 0,16% 0,16% National Australia Bank Ltd AU 14 435 0,17% 0,17% Nasdaq Inc US 724 0,01% 0,01% Sompo Holdings Inc JP 3 387 0,04% 0,04% Annaly Capital Management Inc US 1 596 0,02% 0,02% Nomura Holdings Inc JP 5 379 0,06% 0,06% Nordea Bank AB SE 235 546 2,78% 2,78% Bank of Nova Scotia CA 8 005 0,09% 0,09% Northern Trust Corp US 1 640 0,02% 0,02% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd SG 6 063 0,07% 0,07% Orix Corp JP 5 277 0,06% 0,06% Japan Exchange Group Inc JP 2 597 0,03% 0,03% Paragon Group of Companies GB 351 0,00% 0,00% Principal Financial Group Inc US 1 945 0,02% 0,02% Partners Group Holding AG CH 2 121 0,03% 0,03% Pnc Financial Services Group Inc/The US 5 085 0,06% 0,06% Power Corp of Canada CA 1 595 0,02% 0,02% Progressive Corp/The US 2 380 0,03% 0,03% Prudential Financial Inc US 4 013 0,05% 0,05% QBE Insurance Group Ltd AU 2 840 0,03% 0,03% Ratos AB - B SE 3 588 0,04% 0,04% Raymond James Financial Inc US 1 015 0,01% 0,01% Royal Bank of Canada CA 10 213 0,12% 0,12% Everest Re Group Ltd BM 859 0,01% 0,01% Regions Financial Corp US 1 284 0,02% 0,02% Renaissancere Holdings Ltd BM 28 0,00% 0,00% Resurs Holding AB SE 8 586 0,10% 0,10% Banco De Sabadell SA ES 594 0,01% 0,01% Charles Schwab Corp/The US 4 348 0,05% 0,05% SCOR SE FR 4 441 0,05% 0,05% Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 104 347 1,23% 1,23% Singapore Exchange Ltd SG 1 605 0,02% 0,02% Shizuoka Bank Ltd/The JP 1 219 0,01% 0,01% Societe Generale Sa FR 12 948 0,15% 0,15% Sparebank 1 Sr-Bank Asa NO 259 0,00% 0,00% State Street Corp US 3 179 0,04% 0,04% Standard Chartered Plc GB 2 783 0,03% 0,03% Storebrand ASA NO 1 804 0,02% 0,02% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc JP 12 754 0,15% 0,15% Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc JP 2 836 0,03% 0,03% Sun Life Financial Inc CA 2 830 0,03% 0,03% Suncorp Group Ltd AU 3 679 0,04% 0,04% Suntrust Banks Inc US 2 775 0,03% 0,03% Suruga Bank Ltd JP 919 0,01% 0,01% Swedbank AB A SE 110 260 1,30% 1,30% Swiss Re Ag CH 13 587 0,16% 0,16% Swiss Life Holding Ag CH 13 168 0,16% 0,16% Sydbank A/S DK 2 043 0,02% 0,02% Synchrony Financial US 1 806 0,02% 0,02% Talanx AG DE 2 690 0,03% 0,03% TandD Holdings Inc JP 1 925 0,02% 0,02% Thomson Reuters Corp CA 1 989 0,02% 0,02% Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP 20 353 0,24% 0,24% Torchmark Corp US 3 355 0,04% 0,04% Toronto-Dominion Bank/The CA 9 083 0,11% 0,11% Travelers Cos Inc/The US 3 095 0,04% 0,04% Trisura Group Ltd CA 9 0,00% 0,00% T Rowe Price Group Inc US 1 565 0,02% 0,02% United Overseas Bank Ltd SG 5 428 0,06% 0,06% Unum Group US 1 023 0,01% 0,01% Us Bancorp US 7 445 0,09% 0,09% Vostok New Ventures Ltd SDR BM 1 093 0,01% 0,01% Wells Fargo and Co US 21 779 0,26% 0,26% Willis Towers Watson PLC IE 1 963 0,02% 0,02% Westpac Banking Corp AU 18 659 0,22% 0,22% Xl Group Ltd BM 1 810 0,02% 0,02% Zurich Insurance Group Ag CH 6 047 0,07% 0,07% 3i Group Plc GB 6 170 0,07% 0,07% Summa Finans 1 739 418 20,53% Hälsovård Abbott Laboratories US 7 175 0,08% 0,08% AbbVie Inc US 9 847 0,12% 0,12% Aetna Inc US 4 482 0,05% 0,05% Agilent Technologies Inc US 1 851 0,02% 0,02% Alexion Pharmaceuticals Inc US 2 155 0,03% 0,03% Alfresa Holdings Corp JP 1 009 0,01% 0,01% Addlife AB SE 1 988 0,02% 0,02%

Amerisourcebergen Corp US 1 595 0,02% 0,02% Amgen Inc US 10 459 0,12% 0,12% Attendo SE 6 763 0,08% 0,08% AstraZeneca Plc XLON GB 3 010 0,04% 0,00% AstraZeneca Plc XSTO GB 53 600 0,63% 0,67% Cr Bard Inc US 1 600 0,02% 0,02% Baxter International Inc US 2 707 0,03% 0,03% Bayer AG DE 14 865 0,18% 0,18% Becton Dickinson And Co US 3 620 0,04% 0,04% Biogaia B SE 1 295 0,02% 0,02% Biomarin Pharmaceutical Inc US 1 302 0,02% 0,02% Bristol-Myers Squibb Co US 7 614 0,09% 0,09% Boston Scientific Corp US 2 923 0,03% 0,03% Capio AB SE 6 193 0,07% 0,07% Cardinal Health Inc US 2 169 0,03% 0,03% Celgene Corp US 8 215 0,10% 0,10% Csl Ltd AU 11 288 0,13% 0,13% Centene Corp US 1 213 0,01% 0,01% Cerner Corp US 1 346 0,02% 0,02% Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP 1 673 0,02% 0,02% Cigna Corp US 3 247 0,04% 0,04% Cochlear Ltd AU 1 485 0,02% 0,02% Cooper Cos Inc/The US 1 010 0,01% 0,01% Daiichi Sankyo Co Ltd JP 4 352 0,05% 0,05% Quest Diagnostics Inc US 1 406 0,02% 0,02% Danaher Corp US 4 342 0,05% 0,05% DaVita Inc US 983 0,01% 0,01% Eisai Co Ltd JP 3 959 0,05% 0,05% Elekta AB B SE 24 585 0,29% 0,29% Edwards Lifesciences Corp US 2 194 0,03% 0,03% Eli Lilly and Co US 6 872 0,08% 0,08% Express Scripts Holding Co US 3 068 0,04% 0,04% Getinge B SE 18 521 0,22% 0,22% Gilead Sciences Inc US 7 522 0,09% 0,09% GlaxoSmithKline Plc GB 6 388 0,08% 0,08% Hca Healthcare Inc US 2 354 0,03% 0,03% Henry Schein Inc US 1 544 0,02% 0,02% HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC

JP 646 0,01% 0,01%

Hologic Inc US 1 072 0,01% 0,01% Hoya Corp JP 5 035 0,06% 0,06% Humana Inc US 3 247 0,04% 0,04% Biogen Inc US 4 578 0,05% 0,05% IDEXX Laboratories Inc US 1 498 0,02% 0,02% Idorsia LTD CH 29 0,00% 0,00% Illumina Inc US 1 903 0,02% 0,02% Incyte Corp US 1 805 0,02% 0,02% Indivior PLC GB 317 0,00% 0,00% Intuitive Surgical Inc US 3 156 0,04% 0,04% Ipsen Sa FR 4 796 0,06% 0,06% Johnson and Johnson US 29 457 0,35% 0,35% Mckesson Corp US 3 470 0,04% 0,04% Kyowa Hakko Kirin Co Ltd JP 1 065 0,01% 0,01% Laboratory Corp Of America Holdings US 1 560 0,02% 0,02% Lifco AB - B SE 3 827 0,05% 0,05% Medtronic Inc IE 10 058 0,12% 0,12% Merck and Co Inc US 14 649 0,17% 0,17% Mettler-Toledo International Inc US 1 489 0,02% 0,02% M3 Inc JP 1 324 0,02% 0,02% Miraca Holdings Inc JP 644 0,01% 0,01% Medivir B SE 649 0,01% 0,01% Mylan Inc/Pa US 6 771 0,08% 0,08% Novartis AG CH 22 892 0,27% 0,27% Novo Nordisk A/S DK 3 896 0,05% 0,05% Oasmia Pharmaceutical AB SE 32 0,00% 0,00% Olympus Corp JP 2 647 0,03% 0,03% ONO PHARMACEUTICAL CO LTD JP 1 840 0,02% 0,02% Orion Oyj FI 6 184 0,07% 0,07% Orexo AB SE 96 0,00% 0,00% Otsuka Holdings Co Ltd JP 4 710 0,06% 0,06% Pfizer Inc US 17 084 0,20% 0,20% Quintiles Ims Holdings Inc US 1 132 0,01% 0,01% Ramsay Health Care Ltd AU 2 202 0,03% 0,03% Regeneron Pharmaceuticals Inc US 2 900 0,03% 0,03% ResMed Inc US 657 0,01% 0,01% Roche Holding AG CH 26 173 0,31% 0,31% Sanofi FR 17 969 0,21% 0,21% Santen Pharmaceutical Co Ltd JP 1 933 0,02% 0,02% Shionogi and Co Ltd JP 4 886 0,06% 0,06% Shire PLC JE 10 171 0,12% 0,12% Smith and Nephew Plc GB 769 0,01% 0,01% Sonic Healthcare Ltd AU 1 766 0,02% 0,02% Stada Arzneimittel AG DE 1 611 0,02% 0,02% Stryker Corp US 4 097 0,05% 0,05% Swedish Orphan Biovitrum AB SE 19 323 0,23% 0,23% SYSMEX CORP JP 2 418 0,03% 0,03% Takeda Pharmaceutical Co Ltd JP 8 957 0,11% 0,11% Mitsubishi Tanabe Pharma Corp JP 1 091 0,01% 0,01% Terumo Corp JP 3 853 0,05% 0,05% Thermo Fisher Scientific Inc US 5 445 0,06% 0,06% Unitedhealth Group Inc US 14 701 0,17% 0,17% Valeant Pharmaceuticals International INC

CA 410 0,00% 0,00%

Vertex Pharmaceuticals Inc US 2 500 0,03% 0,03% Waters Corp US 1 240 0,01% 0,01% Allergan Plc IE 7 734 0,09% 0,09% Anthem Inc US 4 126 0,05% 0,05% Dentsply Sirona Inc US 1 422 0,02% 0,02% Astellas Pharma Inc JP 6 346 0,07% 0,07% Zimmer Biomet Holdings Inc US 3 109 0,04% 0,04% Zoetis Inc US 3 052 0,04% 0,04% Oasmia Pharmaceutical AB Rights 2017

SE 0 0,00% 0,00%

Summa Hälsovård 590 210 6,97% Industri ABB Ltd XSTO CH 63 943 0,75% 0,75% Acuity Brands Inc US 686 0,01% 0,01% Adecco Group AG CH 693 0,01% 0,01% Alfa Laval AB SE 34 002 0,40% 0,40% Ana Holdings Inc JP 908 0,01% 0,01% IHI Corp JP 1 520 0,02% 0,02% Amada Holdings Co Ltd JP 1 082 0,01% 0,01% AMETEK Inc US 971 0,01% 0,01% Arcadis NV NL 254 0,00% 0,00% Asahi Glass Co Ltd JP 2 201 0,03% 0,03% Ashtead Group Plc GB 322 0,00% 0,00% Assa Abloy B SE 78 436 0,93% 0,93% Astaldi SpA IT 708 0,01% 0,01% Addtech B SE 5 648 0,07% 0,07% Atlas Copco A SE 121 650 1,44% 0,00% Atlas Copco B SE 86 470 1,02% 2,46% Auckland International Airport Ltd NZ 1 265 0,01% 0,01% Babco*ck International Group PLC GB 4 056 0,05% 0,05%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (61)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

58

BE Group AB SE 47 0,00% 0,00% Beijer Alma B SE 11 689 0,14% 0,14% Beijer Ref AB B SE 3 570 0,04% 0,04% Bergman and Beving AB SE 575 0,01% 0,01% Societe Bic Sa FR 1 444 0,02% 0,02% Boskalis Westminster NL 278 0,00% 0,00% Bpost SA BE 81 0,00% 0,00% Brambles Ltd AU 3 310 0,04% 0,04% Bravida Holding AB SE 6 760 0,08% 0,08% Bunzl Plc GB 2 013 0,02% 0,02% Bureau Veritas Sa FR 1 454 0,02% 0,02% Canadian National Railway Co CA 6 629 0,08% 0,08% Capita PLC GB 2 115 0,02% 0,02% Caterpillar Inc US 5 438 0,06% 0,06% CK Hutchison Holdings Ltd KY 7 979 0,09% 0,09% Cobham PLC GB 1 510 0,02% 0,02% Comfortdelgro Corp Ltd SG 1 005 0,01% 0,01% COOR Service Management Aktiebolag SE 102 0,00% 0,00% Canadian Pacific Railway Ltd CA 2 439 0,03% 0,03% CSX Corp US 4 464 0,05% 0,05% Cintas Corp US 2 658 0,03% 0,03% Cummins Inc US 2 463 0,03% 0,03% Daikin Industries Ltd JP 5 855 0,07% 0,07% DCC PLC IE 1 555 0,02% 0,02% Deere and Co US 3 127 0,04% 0,04% DFDS A/S DK 1 077 0,01% 0,01% Dai Nippon Printing Co Ltd JP 1 874 0,02% 0,02% Dover Corp US 3 383 0,04% 0,04% Berendsen Plc GB 2 141 0,03% 0,03% East Japan Railway Co JP 7 985 0,09% 0,09% Easyjet Plc GB 3 288 0,04% 0,04% Eaton Corp PLC IE 3 217 0,04% 0,04% Equifax Inc US 1 623 0,02% 0,02% Emerson Electric Co US 3 420 0,04% 0,04% Expeditors International of Washington Inc

US 1 191 0,01% 0,01%

Fanuc Corp JP 8 778 0,10% 0,10% Fastenal Co US 1 909 0,02% 0,02% Fedex Corp US 5 133 0,06% 0,06% Fortune Brands Home and Security Inc US 2 366 0,03% 0,03% Fortive Corp US 1 630 0,02% 0,02% BAE Systems Plc GB 680 0,01% 0,01% General Electric Co US 19 931 0,24% 0,24% Gesco AG DE 21 0,00% 0,00% Go-Ahead Group PLC GB 77 0,00% 0,00% Rolls-Royce Holdings PLC GB 3 651 0,04% 0,04% WW Grainger Inc US 1 066 0,01% 0,01% Haldex AB SE 839 0,01% 0,01% Hankyu Hanshin Holdings Inc JP 2 760 0,03% 0,03% Hays Plc GB 3 827 0,05% 0,05% Hino Motors Ltd JP 861 0,01% 0,01% Hoshizaki Corp JP 1 068 0,01% 0,01% Huntington Ingalls Industries Inc US 1 570 0,02% 0,02% IHS Markit Ltd BM 1 857 0,02% 0,02% Illinois Tool Works Inc US 4 108 0,05% 0,05% Indutrade AB SE 29 097 0,34% 0,34% Ingersoll-Rand Plc IE 2 313 0,03% 0,03% International Consolidated Airlines Group SA

ES 5 552 0,07% 0,07%

Intertek Group Plc GB 1 848 0,02% 0,02% Intrum Justitia AB SE 13 093 0,15% 0,15% ITAB Shop Consept B SE 3 269 0,04% 0,04% Itochu Corp JP 5 613 0,07% 0,07% IWG Plc JE 818 0,01% 0,01% Jardine Matheson Holdings Ltd BM 3 305 0,04% 0,04% Japan Airlines Co Ltd JP 626 0,01% 0,01% JGC Corp JP 1 450 0,02% 0,02% Johnson Controls International PLC IE 3 301 0,04% 0,04% Jardine Strategic Holdings Ltd BM 2 145 0,03% 0,03% Jungheinrich AG DE 1 647 0,02% 0,02% Kajima Corp JP 1 637 0,02% 0,02% Kansas City Southern US 1 059 0,01% 0,01% Keihan Holdings Co Ltd JP 1 286 0,02% 0,02% Keikyu Corp JP 2 336 0,03% 0,03% Keio Corp JP 1 129 0,01% 0,01% Keppel Corp Ltd SG 1 641 0,02% 0,02% Kintetsu Group Holdings Co Ltd JP 2 860 0,03% 0,03% Komatsu Ltd JP 6 128 0,07% 0,07% Kubota Corp JP 5 214 0,06% 0,06% Lindab International Ab SE 22 730 0,27% 0,27% Loomis AB SE 6 370 0,08% 0,08% Deutsche Lufthansa AG DE 9 698 0,11% 0,11% Sydney Airport AU 946 0,01% 0,01% Makita Corp JP 2 464 0,03% 0,03% Marubeni Corp JP 2 920 0,03% 0,03% Masco Corp US 2 288 0,03% 0,03% Mitsubishi Electric Corp JP 6 488 0,08% 0,08% Howden Joinery Group PLC GB 1 209 0,01% 0,01% Minebea Mitsumi Inc JP 1 138 0,01% 0,01% MISUMI Group Inc JP 2 446 0,03% 0,03% Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP 3 003 0,04% 0,04% MITIE Group Plc GB 1 652 0,02% 0,02% Mitsui Osk Lines Ltd JP 595 0,01% 0,01% Mitsui and Co Ltd JP 6 207 0,07% 0,07% Momentum Group AB B SE 377 0,00% 0,00% Mtr Corp Ltd HK 2 071 0,02% 0,02% Mitsubishi Corp JP 7 817 0,09% 0,09% Mtu Aero Engines Ag DE 5 691 0,07% 0,07% Nagoya Railroad Co Ltd JP 1 455 0,02% 0,02% NCC B SE 17 714 0,21% 0,21% Ngk Insulators Ltd JP 1 177 0,01% 0,01% Nibe Industrier B SE 16 500 0,19% 0,19% Nidec Corp JP 6 739 0,08% 0,08% Nielsen Holdings Plc GB 1 206 0,01% 0,01% Nippon Express Co Ltd JP 1 055 0,01% 0,01% Nolato B SE 2 186 0,03% 0,03% Norfolk Southern Corp US 3 285 0,04% 0,04% Nsk Ltd JP 1 685 0,02% 0,02% Obayashi Corp JP 1 557 0,02% 0,02% Odakyu Electric Railway Co Ltd JP 1 531 0,02% 0,02% Oesterreichische Post Ag AT 1 428 0,02% 0,02% Thales SA FR 5 504 0,06% 0,06% Paccar Inc US 1 671 0,02% 0,02% Peab B SE 10 912 0,13% 0,13% Pentair PLC IE 2 918 0,03% 0,03% Philips Lighting Nv NL 1 691 0,02% 0,02% Parker-Hannifin Corp US 2 022 0,02% 0,02% Arconic Inc US 745 0,01% 0,01% Prosegur Cia De Seguridad Sa ES 2 379 0,03% 0,03% Prysmian SpA IT 260 0,00% 0,00% Aurizon Holdings LTD AU 1 934 0,02% 0,02% Central Japan Railway Co JP 5 710 0,07% 0,07% Recruit Holdings Co Ltd JP 4 262 0,05% 0,05% Relx Nv NL 11 570 0,14% 0,14%

Rheinmetall AG DE 3 597 0,04% 0,04% Ch Robinson Worldwide Inc US 927 0,01% 0,01% Rockwell Automation Inc US 1 912 0,02% 0,02% Rolls-Royce Holdings PLC C-Shares 2017

GB 29 0,00% 0,00%

Roper Technologies Inc US 2 539 0,03% 0,03% Royal Mail PLC GB 1 617 0,02% 0,02% Republic Services Inc US 1 505 0,02% 0,02% Randstad Holding Nv NL 5 395 0,06% 0,06% Ryanair Holdings Plc IE 5 975 0,07% 0,07% SAAB B SE 24 821 0,29% 0,29% Kawasaki Heavy Industries Ltd JP 1 047 0,01% 0,01% Sandvik AB SE 106 817 1,26% 1,26% SAS AB SE 673 0,01% 0,01% Schneider Electric SE FR 657 0,01% 0,01% Secom Co Ltd JP 4 672 0,06% 0,06% Securitas B SE 38 203 0,45% 0,45% Seek Ltd AU 1 353 0,02% 0,02% Shimizu Corp JP 1 699 0,02% 0,02% Singapore Airlines Ltd SG 1 308 0,02% 0,02% Singapore Technologies Engineering Ltd

SG 1 292 0,02% 0,02%

Sixt Se DE 36 0,00% 0,00% Skanska B SE 44 989 0,53% 0,53% SKF B SE 63 570 0,75% 0,75% Smc Corp/Japan JP 4 102 0,05% 0,05% Siemens AG DE 16 284 0,19% 0,19% Snap-On Inc US 533 0,01% 0,01% Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA

IT 158 0,00% 0,00%

Stagecoach Group Plc GB 994 0,01% 0,01% Stanley Black and Decker Inc US 2 018 0,02% 0,02% Stericycle Inc US 579 0,01% 0,01% Ahlsell AB SE 6 222 0,07% 0,07% Sumitomo Corp JP 4 138 0,05% 0,05% Sweco AB B SE 5 482 0,06% 0,06% Sumitomo Heavy Industries Ltd JP 1 613 0,02% 0,02% Taisei Corp JP 2 002 0,02% 0,02% Teleperformance FR 2 589 0,03% 0,03% TKH Group NV NL 2 077 0,02% 0,02% Tobu Railway Co Ltd JP 1 611 0,02% 0,02% Tokyu Corp JP 2 702 0,03% 0,03% Toppan Printing Co Ltd JP 1 480 0,02% 0,02% Toshiba Corp JP 1 795 0,02% 0,02% Lixil Group Corp JP 1 729 0,02% 0,02% Toto Ltd JP 1 224 0,01% 0,01% Travis Perkins Plc GB 837 0,01% 0,01% TransDigm Group Inc US 1 134 0,01% 0,01% Transurban Group AU 4 485 0,05% 0,05% Trelleborg AB B SE 20 369 0,24% 0,24% Ultra Electronics Holdings PLC GB 224 0,00% 0,00% Union Pacific Corp US 7 900 0,09% 0,09% United Rentals Inc US 665 0,01% 0,01% Rockwell Collins Inc US 1 241 0,01% 0,01% United Technologies Corp US 7 828 0,09% 0,09% United Parcel Service Inc US 6 436 0,08% 0,08% Veidekke ASA NO 498 0,01% 0,01% Verisk Analytics Inc US 3 700 0,04% 0,04% Volvo A SE 78 595 0,93% 0,00% Volvo B SE 89 576 1,06% 1,99% Meggitt Plc GB 3 397 0,04% 0,04% Wartsila Oyj Abp FI 1 279 0,02% 0,02% Waste Management Inc US 2 475 0,03% 0,03% West Japan Railway Co JP 3 813 0,05% 0,05% Ferguson Plc JE 8 326 0,10% 0,10% Wolters Kluwer NV NL 4 150 0,05% 0,05% WS Atkins PLC GB 556 0,01% 0,01% Xylem Inc/Ny US 3 039 0,04% 0,04% Yamato Holdings Co Ltd JP 1 488 0,02% 0,02% AF B AB SE 10 874 0,13% 0,13% 3m Co US 10 887 0,13% 0,13% Toyota Tsusho Corp JP 1 920 0,02% 0,02% Summa Industri 1 516 936 17,91% Informationsteknologi Apple Inc US 62 786 0,74% 0,74% Accenture Plc IE 5 842 0,07% 0,07% Adobe Systems Inc US 6 681 0,08% 0,08% Autodesk Inc US 1 871 0,02% 0,02% Advanced Micro Devices inc US 905 0,01% 0,01% Akamai Technologies Inc US 756 0,01% 0,01% Alliance Data Systems Corp US 1 083 0,01% 0,01% Alps Electric Co Ltd JP 1 824 0,02% 0,02% Amphenol Corp US 3 860 0,05% 0,05% Alten SA FR 76 0,00% 0,00% Altran Technologies SA FR 2 269 0,03% 0,03% Applied Materials Inc US 4 111 0,05% 0,05% Analog Devices Inc US 2 450 0,03% 0,03% ANSYS Inc US 2 976 0,04% 0,04% Arris International PLC GB 529 0,01% 0,01% Asm Pacific Technology Ltd KY 832 0,01% 0,01% Atos SE FR 9 279 0,11% 0,11% Activision Blizzard Inc US 3 011 0,04% 0,04% Automatic Data Processing Inc US 3 889 0,05% 0,05% Ams AG AT 6 853 0,08% 0,08% Broadcom Ltd SG 8 152 0,10% 0,10% Bechtle AG DE 325 0,00% 0,00% BROTHER INDUSTRIES LTD JP 1 168 0,01% 0,01% Broadridge Financial Solutions US 956 0,01% 0,01% Canon Inc JP 9 081 0,11% 0,11% Capgemini SE FR 11 054 0,13% 0,13% Ca Inc US 1 047 0,01% 0,01% Cdk Global Inc US 2 722 0,03% 0,03% Cadence Design Systems Inc US 1 977 0,02% 0,02% CGI Group Inc CA 1 549 0,02% 0,02% Paychex Inc US 1 777 0,02% 0,02% Computershare Ltd AU 1 402 0,02% 0,02% Corning Inc US 2 813 0,03% 0,03% Cisco Systems Inc US 13 179 0,16% 0,16% Citrix Systems Inc US 873 0,01% 0,01% Cognizant Technology Solutions Corp US 3 472 0,04% 0,04% Dell Technologies Inc Class V US 1 310 0,02% 0,02% DXC Technology Co US 1 826 0,02% 0,02% Electronic Arts Inc US 2 051 0,02% 0,02% eBay Inc US 3 217 0,04% 0,04% Econocom Group Sa/Nv BE 462 0,01% 0,01% Facebook Inc US 29 035 0,34% 0,34% Fingerprint Cards B SE 5 119 0,06% 0,06% Fiserv Inc US 1 754 0,02% 0,02% Fidelity National Information Services Inc

US 2 305 0,03% 0,03%

Fleetcor Technologies Inc US 1 216 0,01% 0,01% Fujitsu Ltd JP 3 977 0,05% 0,05% Fujifilm Holdings Corp JP 4 306 0,05% 0,05%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (62)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

59

Gartner Inc US 2 188 0,03% 0,03% Gemalto Nv NL 167 0,00% 0,00% Global Payments Inc US 1 447 0,02% 0,02% Alphabet Inc - A US 22 301 0,26% 0,00% Alphabet Inc - C US 23 017 0,27% 0,53% HAMAMATSU PHOTONICS KK JP 2 383 0,03% 0,03% Harris Corp US 1 196 0,01% 0,01% HP Inc US 2 388 0,03% 0,03% Hewlett Packard Enterprise Co US 2 155 0,03% 0,03% Hexagon B SE 56 839 0,67% 0,67% HIQ International AB SE 10 390 0,12% 0,12% Hirose Electric Co Ltd JP 1 443 0,02% 0,02% Hitachi Ltd JP 7 142 0,08% 0,08% International Business Machines Corp US 11 807 0,14% 0,14% Intel Corp US 13 176 0,16% 0,16% Intuit Inc US 2 688 0,03% 0,03% Juniper Networks Inc US 917 0,01% 0,01% Keyence Corp JP 10 371 0,12% 0,12% Kla-Tencor Corp US 1 389 0,02% 0,02% Konica Minolta Inc JP 944 0,01% 0,01% Konami Holdings Corp JP 1 124 0,01% 0,01% Kyocera Corp JP 4 689 0,06% 0,06% Lagercrantz Group B SE 785 0,01% 0,01% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson A SE 11 729 0,14% 0,00% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 94 159 1,11% 1,25% Lam Research Corp US 2 267 0,03% 0,03% Maxim Integrated Products Inc US 1 704 0,02% 0,02% Microchip Technology Inc US 1 627 0,02% 0,02% Micron Technology Inc US 2 544 0,03% 0,03% Microsoft Corp US 41 511 0,49% 0,49% Moneysupermarket.Com Group PLC GB 236 0,00% 0,00% Motorola Solutions Inc US 1 171 0,01% 0,01% Mastercard Inc US 9 732 0,11% 0,11% Murata Manufacturing Co Ltd JP 7 304 0,09% 0,09% Nec Corp JP 1 365 0,02% 0,02% Netent AB SE 8 675 0,10% 0,10% Nintendo Co Ltd JP 9 334 0,11% 0,11% Nomura Research Institute Ltd JP 1 425 0,02% 0,02% NetApp Inc US 1 419 0,02% 0,02% Ntt Data Corp JP 1 689 0,02% 0,02% Nvidia Corp US 6 462 0,08% 0,08% Omron Corp JP 1 720 0,02% 0,02% Oracle Corp US 12 891 0,15% 0,15% Palo Alto Networks Inc US 1 016 0,01% 0,01% PayPal Holdings Inc US 4 175 0,05% 0,05% Qualcomm Inc US 6 893 0,08% 0,08% Red Hat Inc US 1 777 0,02% 0,02% Ricoh Co Ltd JP 1 981 0,02% 0,02% Rohm Co Ltd JP 1 555 0,02% 0,02% Salesforce.com Inc US 4 748 0,06% 0,06% SAP SE DE 17 584 0,21% 0,21% Seiko Epson Corp JP 1 426 0,02% 0,02% ServiceNow Inc US 1 699 0,02% 0,02% Shimadzu Corp JP 1 765 0,02% 0,02% Skyworks Solutions Inc US 1 780 0,02% 0,02% Software AG DE 895 0,01% 0,01% Spectris PLC GB 166 0,00% 0,00% Seagate Technology Plc IE 1 111 0,01% 0,01% Symantec Corp US 1 406 0,02% 0,02% Synopsys Inc US 2 645 0,03% 0,03% Tieto Oyj FI 3 0,00% 0,00% TDK Corp JP 1 886 0,02% 0,02% Trend Micro Inc/Japan JP 1 174 0,01% 0,01% Tokyo Electron Ltd JP 4 893 0,06% 0,06% Total System Services Inc US 835 0,01% 0,01% Texas Instruments Inc US 6 424 0,08% 0,08% TE Connectivity Ltd CH 2 655 0,03% 0,03% Ubisoft Entertainment Sa FR 2 906 0,03% 0,03% United Internet AG DE 371 0,00% 0,00% Visa Inc US 14 633 0,17% 0,17% VeriSign Inc US 1 098 0,01% 0,01% Western Digital Corp US 1 986 0,02% 0,02% Workday Inc US 1 064 0,01% 0,01% Xilinx Inc US 1 139 0,01% 0,01% Yahoo Japan Corp JP 1 575 0,02% 0,02% Yaskawa Electric Corp JP 2 288 0,03% 0,03% Summa Informationsteknologi 737 470 8,71% Kraftförsörjning Ameren Corp US 1 291 0,02% 0,02% AGL Energy Ltd AU 2 959 0,03% 0,03% American Electric Power Co Inc US 3 398 0,04% 0,04% American Water Works Co Inc US 1 052 0,01% 0,01% APA Group AU 1 828 0,02% 0,02% Consolidated Edison Inc US 1 841 0,02% 0,02% Ck Infrastructure Holdings Ltd BM 1 559 0,02% 0,02% Chubu Electric Power Co Inc JP 1 658 0,02% 0,02% Chugoku Electric Power Co Inc/The JP 660 0,01% 0,01% Clp Holdings Ltd HK 3 971 0,05% 0,05% CMS Energy Corp US 1 482 0,02% 0,02% CenterPoint Energy Inc US 1 363 0,02% 0,02% Dominion Energy Inc US 4 201 0,05% 0,05% Dte Energy Co US 1 963 0,02% 0,02% Duke Energy Corp US 5 288 0,06% 0,06% Electricite De France Sa FR 1 730 0,02% 0,02% Edison International US 2 176 0,03% 0,03% Edp - Energias De Portugal Sa PT 1 498 0,02% 0,02% Entergy Corp US 1 230 0,01% 0,01% Electric Power Development Co Ltd JP 605 0,01% 0,01% Etrion Corp CA 88 0,00% 0,00% Exelon Corp US 3 073 0,04% 0,04% Firstenergy Corp US 935 0,01% 0,01% Fortis Inc/Canada CA 2 753 0,03% 0,03% NextEra Energy Inc US 5 212 0,06% 0,06% Engie Sa FR 1 179 0,01% 0,01% National Grid Plc GB 1 355 0,02% 0,02% Hong Kong and China Gas Co Ltd HK 3 638 0,04% 0,04% Iren SpA IT 529 0,01% 0,01% Kansai Electric Power Co Inc/The JP 2 334 0,03% 0,03% Kyushu Electric Power Co Inc JP 1 669 0,02% 0,02% Eversource Energy US 2 202 0,03% 0,03% OGE Energy Corp US 998 0,01% 0,01% Osaka Gas Co Ltd JP 1 863 0,02% 0,02% PgandE Corp US 3 135 0,04% 0,04% Pinnacle West Capital Corp US 1 796 0,02% 0,02% Power Assets Holdings Ltd HK 2 905 0,03% 0,03% PPL Corp US 1 924 0,02% 0,02% Public Service Enterprise Group Inc US 2 177 0,03% 0,03% Rubis Sca FR 1 644 0,02% 0,02% Southern Co/The US 3 796 0,04% 0,04% Sempra Energy US 2 758 0,03% 0,03% Tokyo Electric Power Co Holdings Inc JP 1 210 0,01% 0,01% Tokyo Gas Co Ltd JP 2 544 0,03% 0,03% Tohoku Electric Power Co Inc JP 1 658 0,02% 0,02%

Westar Energy Inc US 1 342 0,02% 0,02% Wec Energy Group Inc US 2 174 0,03% 0,03% Xcel Energy Inc US 2 554 0,03% 0,03% Summa Kraftförsörjning 101 197 1,19% Material Agnico Eagle Mines Ltd CA 987 0,01% 0,01% Akzo Nobel NV NL 2 260 0,03% 0,03% Albemarle Corp US 1 157 0,01% 0,01% Altri SGPS SA PT 237 0,00% 0,00% Amcor Ltd/Australia AU 3 521 0,04% 0,04% Air Products and Chemicals Inc US 2 775 0,03% 0,03% Asahi Kasei Corp JP 3 354 0,04% 0,04% BHP Billiton Ltd AU 13 684 0,16% 0,16% BHP Billiton Plc GB 103 0,00% 0,00% BillerudKorsnas AB SE 10 075 0,12% 0,12% Boral Ltd AU 1 380 0,02% 0,02% Boliden AB SE 38 039 0,45% 0,45% Celanese Corp US 2 322 0,03% 0,03% Kobe Steel Ltd JP 745 0,01% 0,01% Dow Chemical Co/The US 5 745 0,07% 0,07% DS Smith Plc GB 1 956 0,02% 0,02% EI Du Pont de Nemours and Co US 5 923 0,07% 0,07% Eastman Chemical Co US 3 259 0,04% 0,04% Ecolab Inc US 3 359 0,04% 0,04% Fletcher Building Ltd NZ 776 0,01% 0,01% FMC Corp US 1 602 0,02% 0,02% Fortescue Metals Group Ltd AU 1 492 0,02% 0,02% Franco-Nevada Corp CA 1 580 0,02% 0,02% Goldcorp Inc CA 1 683 0,02% 0,02% Glencore Plc JE 1 048 0,01% 0,01% Hexpol AB SE 8 601 0,10% 0,10% Hill and Smith Holdings PLC GB 197 0,00% 0,00% Holmen AB - B SE 18 822 0,22% 0,22% International Flavors and Fragrances Inc

US 1 253 0,01% 0,01%

Imerys SA FR 2 410 0,03% 0,03% International Paper Co US 1 385 0,02% 0,02% James Hardie Industries Plc IE 1 442 0,02% 0,02% Johnson Matthey PLC GB 818 0,01% 0,01% JFE Holdings Inc JP 1 991 0,02% 0,02% Kansai Paint Co Ltd JP 1 514 0,02% 0,02% K+S AG DE 2 756 0,03% 0,03% Kuraray Co Ltd JP 2 402 0,03% 0,03% Lundin Mining Corp SDR CA 3 954 0,05% 0,05% Lyondellbasell Industries NV NL 2 634 0,03% 0,03% Martin Marietta Materials Inc US 1 126 0,01% 0,01% Mayr Melnhof Karton Ag AT 66 0,00% 0,00% Mitsui Chemicals Inc JP 2 010 0,02% 0,02% Mitsubishi Chemical Holdings Corp JP 2 905 0,03% 0,03% Mondi Plc GB 6 686 0,08% 0,08% Monsanto Co US 4 093 0,05% 0,05% Mosaic Co/The US 558 0,01% 0,01% Newcrest Mining Ltd AU 2 312 0,03% 0,03% Norsk Hydro ASA NO 5 513 0,07% 0,07% Nippon Paint Holdings Co Ltd JP 1 180 0,01% 0,01% Nissan Chemical Industries Ltd JP 1 365 0,02% 0,02% Nitto Denko Corp JP 3 260 0,04% 0,04% Newmont Mining Corp US 1 885 0,02% 0,02% Nippon Steel and Sumitomo Metal Corp JP 4 363 0,05% 0,05% NuCor Corp US 1 757 0,02% 0,02% Oji Holdings Corp JP 2 220 0,03% 0,03% Orica Ltd AU 1 900 0,02% 0,02% Portucel SA PT 572 0,01% 0,01% Ppg Industries Inc US 2 875 0,03% 0,03% Praxair Inc US 3 130 0,04% 0,04% Ball Corp US 1 424 0,02% 0,02% Rio Tinto Ltd AU 4 755 0,06% 0,06% RPC Group PLC GB 1 909 0,02% 0,02% Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 25 376 0,30% 0,30% Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP 9 175 0,11% 0,11% Sherwin-Williams Co/The US 2 368 0,03% 0,03% Sika Ag CH 922 0,01% 0,01% Wheaton Precious Metals Corp CA 1 004 0,01% 0,01% Smurfit Kappa Group Plc IE 3 191 0,04% 0,04% Solvay SA BE 3 156 0,04% 0,04% South32 Ltd AU 338 0,00% 0,00% South32 Ltd AU 2 418 0,03% 0,03% SSAB AB SE 3 469 0,04% 0,00% SSAB B SE 21 751 0,26% 0,30% Stora Enso Oyj FI 12 460 0,15% 0,15% Sumitomo Metal Mining Co Ltd JP 1 802 0,02% 0,02% Sumitomo Chemical Co Ltd JP 2 279 0,03% 0,03% Synthomer PLC GB 1 078 0,01% 0,01% Taiheiyo Cement Corp JP 1 689 0,02% 0,02% Teck Resources Ltd CA 1 007 0,01% 0,01% Teijin Ltd JP 1 768 0,02% 0,02% Toray Industries Inc JP 3 388 0,04% 0,04% BASF SE DE 10 399 0,12% 0,12% Voestalpine Ag AT 1 609 0,02% 0,02% Vulcan Materials Co US 1 175 0,01% 0,01% WestRock Co US 1 051 0,01% 0,01% Yara International ASA NO 6 116 0,07% 0,07% Summa Material 336 094 3,97% Sällanköpsvaror och tjänster Advance Auto Parts Inc US 1 573 0,02% 0,02% Aisin Seiki Co Ltd JP 2 503 0,03% 0,03% Autoliv Inc SDR US 45 778 0,54% 0,54% Amazon.Com Inc US 32 659 0,39% 0,39% Aramark US 1 244 0,01% 0,01% Autozone Inc US 1 443 0,02% 0,02% Bellway Plc GB 1 789 0,02% 0,02% Berkeley Group Holdings Plc GB 5 339 0,06% 0,06% Besqab publ AB SE 354 0,00% 0,00% Best Buy Co Inc US 1 547 0,02% 0,02% Bilia A SE 4 705 0,06% 0,06% Bayerische Motoren Werke Ag DE 8 889 0,10% 0,10% Bonava B AB SE 11 407 0,13% 0,13% Bovis Homes Group Plc GB 298 0,00% 0,00% Bridgestone Corp JP 6 649 0,08% 0,08% Sky Plc GB 3 866 0,05% 0,05% Carnival Corp PA 2 146 0,03% 0,03% CarMax Inc US 2 128 0,03% 0,03% Cbs Corp US 2 098 0,02% 0,02% Qliro Group AB SE 214 0,00% 0,00% Charter Communications Inc US 6 299 0,07% 0,07% Betsson AB SE 5 615 0,07% 0,07% Cineworld Group PLC GB 62 0,00% 0,00% Clas Ohlson B SE 1 268 0,01% 0,01% Coach Inc US 2 196 0,03% 0,03% Comcast Corp US 16 348 0,19% 0,19% Cie Plastic Omnium Sa FR 3 084 0,04% 0,04% Compass Group Plc GB 2 013 0,02% 0,02%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (63)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

60

Continental AG DE 2 205 0,03% 0,03% Crown Resorts Ltd AU 1 215 0,01% 0,01% Crest Nicholson Holdings Plc GB 2 005 0,02% 0,02% Daimler AG DE 11 790 0,14% 0,14% Delphi Automotive PLC JE 2 218 0,03% 0,03% Denso Corp JP 5 197 0,06% 0,06% Dentsu Inc JP 2 499 0,03% 0,03% Dollar General Corp US 1 581 0,02% 0,02% DISH Network Corp US 1 218 0,01% 0,01% Dollar Tree Inc US 1 238 0,01% 0,01% D'Ieteren Sa/Nv BE 43 0,00% 0,00% Dollarama Inc CA 1 609 0,02% 0,02% Dometic Group AB SE 5 982 0,07% 0,07% Don Quijote Holdings Co Ltd JP 1 759 0,02% 0,02% Dr Horton Inc US 2 070 0,02% 0,02% Darden Restaurants Inc US 1 754 0,02% 0,02% Duni AB SE 90 0,00% 0,00% Electrolux B SE 31 768 0,38% 0,38% Eniro AB SE 29 0,00% 0,00% Expedia Inc US 1 633 0,02% 0,02% Fast Retailing Co Ltd JP 4 214 0,05% 0,05% Macy's Inc US 451 0,01% 0,01% Foot Locker Inc US 956 0,01% 0,01% Ford Motor Co US 3 209 0,04% 0,04% Subaru Corp JP 5 627 0,07% 0,07% Galaxy Entertainment Group Ltd HK 3 431 0,04% 0,04% Genting Singapore PLC 1 288 0,02% 0,02% General Motors Co US 3 801 0,04% 0,04% Genuine Parts Co US 1 878 0,02% 0,02% Hanesbrands Inc US 703 0,01% 0,01% Hasbro Inc US 941 0,01% 0,01% Hennes and Mauritz B SE 180 544 2,13% 2,13% Hikari Tsushin Inc JP 710 0,01% 0,01% Hilton Worldwide Holdings Inc US 1 200 0,01% 0,01% Honda Motor Co Ltd JP 10 511 0,12% 0,12% Home Depot Inc/The US 15 656 0,18% 0,18% Harley-Davidson Inc US 1 914 0,02% 0,02% Husqvarna B SE 27 505 0,32% 0,32% Inchcape PLC GB 727 0,01% 0,01% Informa PLC GB 257 0,00% 0,00% Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd JP 1 234 0,01% 0,01% Isuzu Motors Ltd JP 1 498 0,02% 0,02% ITV Plc GB 5 559 0,07% 0,07% Jardine Cycle and Carriage Ltd SG 924 0,01% 0,01% JD Sports Fashion PLC GB 1 203 0,01% 0,01% JM AB SE 9 868 0,12% 0,12% J Front Retailing Co Ltd JP 1 475 0,02% 0,02% Kingfisher Plc GB 3 433 0,04% 0,04% KOITO MANUFACTURING CO LTD JP 1 215 0,01% 0,01% Lear Corp US 2 037 0,02% 0,02% Lennar Corp US 1 754 0,02% 0,02% Leoni AG DE 2 037 0,02% 0,02% Liberty Global Plc - C GB 1 499 0,02% 0,02% Liberty Global Plc Lilac GB 292 0,00% 0,00% Liberty Interactive Corp Qvc Group US 807 0,01% 0,01% Li and Fung Ltd BM 595 0,01% 0,01% LKQ Corp US 1 668 0,02% 0,02% Lowe's Cos Inc US 5 755 0,07% 0,07% L Brands Inc US 1 136 0,01% 0,01% Las Vegas Sands Corp US 2 533 0,03% 0,03% Marriott International Inc/Md US 2 978 0,04% 0,04% Marui Group CO LTD JP 746 0,01% 0,01% Marks and Spencer Group Plc GB 4 265 0,05% 0,05% Panasonic Corp JP 7 756 0,09% 0,09% Mazda Motor Corp JP 2 648 0,03% 0,03% Mcdonald's Corp US 10 593 0,13% 0,13% Melco Resorts and Entertainment Ltd KY 1 098 0,01% 0,01% Mekonomen AB SE 823 0,01% 0,01% Magna International Inc XTSE CA 2 211 0,03% 0,03% Cie Generale Des Etablissem*nts Michelin

FR 9 529 0,11% 0,11%

MITSUBISHI MOTORS CORP JP 922 0,01% 0,01% Mohawk Industries Inc US 1 631 0,02% 0,02% Modern Times Group B SE 22 568 0,27% 0,27% Bandai Namco Holdings Inc JP 1 840 0,02% 0,02% Netflix Inc US 5 419 0,06% 0,06% New Wave Group B SE 241 0,00% 0,00% Twenty-First Century Fox Inc - A US 2 558 0,03% 0,00% Twenty-First Century Fox Inc - B US 1 034 0,01% 0,04% Fenix Outdoor International AG CH 454 0,01% 0,01% Nike Inc US 6 619 0,08% 0,08% Nikon Corp JP 1 577 0,02% 0,02% Nissan Motor Co Ltd JP 6 437 0,08% 0,08% Nitori Holdings Co Ltd JP 2 710 0,03% 0,03% Nobia AB SE 8 081 0,10% 0,10% Newell Brands Inc US 2 363 0,03% 0,03% Next plc GB 4 444 0,05% 0,05% Omnicom Group Inc US 1 678 0,02% 0,02% Opap Sa GR 733 0,01% 0,01% O'Reilly Automotive Inc US 1 660 0,02% 0,02% Oriental Land Co Ltd/Japan JP 4 112 0,05% 0,05% Pandora A/S DK 2 967 0,04% 0,04% Pandox AB SE 9 456 0,11% 0,11% Persimmon Plc GB 4 963 0,06% 0,06% MGM Resorts International US 1 293 0,02% 0,02% The Priceline Group Inc US 7 888 0,09% 0,09% Rakuten Inc JP 2 719 0,03% 0,03% Redrow Plc GB 198 0,00% 0,00% Restaurant Brands International Inc CA 1 844 0,02% 0,02% Renault Sa FR 6 949 0,08% 0,08% Restaurant Group PLC GB 100 0,00% 0,00% Ross Stores Inc US 1 607 0,02% 0,02% Royal Caribbean Cruises Ltd LR 1 566 0,02% 0,02% RTL Group SA LU 254 0,00% 0,00% Chipotle Mexican Grill Inc US 1 053 0,01% 0,01% Ryohin Keikaku Co Ltd JP 1 054 0,01% 0,01% Sands China Ltd KY 2 364 0,03% 0,03% Sports Direct International Plc GB 236 0,00% 0,00% SEB SA FR 2 269 0,03% 0,03% Sekisui Chemical Co Ltd JP 1 857 0,02% 0,02% Sekisui House Ltd JP 2 392 0,03% 0,03% Shimano Inc JP 3 203 0,04% 0,04% Sharp Corp/Japan JP 1 033 0,01% 0,01% Shaw Communications Inc CA 1 617 0,02% 0,02% Aristocrat Leisure Ltd AU 1 613 0,02% 0,02% Sony Corp JP 11 711 0,14% 0,14% Singapore Press Holdings Ltd SG 1 721 0,02% 0,02% Stanley Electric Co Ltd JP 1 959 0,02% 0,02% Starbucks Corp US 6 541 0,08% 0,08% Start Today Co Ltd JP 1 079 0,01% 0,01% Sega Sammy Holdings Inc JP 613 0,01% 0,01% Sumitomo Electric Industries Ltd JP 2 922 0,03% 0,03% Suzuki Motor Corp JP 3 641 0,04% 0,04% GKN Plc GB 857 0,01% 0,01%

Target Corp US 2 514 0,03% 0,03% Tatts Group Ltd AU 984 0,01% 0,01% Techtronic Industries Co Ltd HK 989 0,01% 0,01% Thule Group AB SE 7 502 0,09% 0,09% Tiffany and Co US 1 900 0,02% 0,02% Time Warner Inc US 7 303 0,09% 0,09% TJX Cos Inc US 4 748 0,06% 0,06% Toyota Motor Corp JP 32 485 0,38% 0,38% Toyota Industries Corp JP 2 085 0,02% 0,02% Tractor Supply Co US 594 0,01% 0,01% Tesla Inc US 3 966 0,05% 0,05% Taylor Wimpey PLC GB 2 394 0,03% 0,03% Ubm Plc JE 1 257 0,01% 0,01% Ulta Beauty Inc US 1 454 0,02% 0,02% Under Armour Inc - A US 330 0,00% 0,00% Under Armour Inc - C US 308 0,00% 0,01% Kindred Group Plc MT 18 829 0,22% 0,22% Uss Co Ltd JP 2 028 0,02% 0,02% Valeo SA FR 13 563 0,16% 0,16% VF Corp US 1 943 0,02% 0,02% Viacom Inc US 878 0,01% 0,01% Volkswagen AG DE 4 296 0,05% 0,05% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR 210 0,00% 0,00% Walt Disney Co/The US 14 160 0,17% 0,17% Whirlpool Corp US 1 293 0,02% 0,02% WH Smith Plc GB 1 304 0,02% 0,02% William Hill Plc GB 2 568 0,03% 0,03% WPP PLC JE 5 926 0,07% 0,07% Whitbread PLC GB 2 632 0,03% 0,03% Wyndham Worldwide Corp US 932 0,01% 0,01% Wynn Resorts Ltd US 1 131 0,01% 0,01% Yamaha Corp JP 1 631 0,02% 0,02% Yamaha Motor Co Ltd JP 1 566 0,02% 0,02% Yum! Brands Inc US 2 364 0,03% 0,03% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 922 806 10,89% Telekomoperatörer ATandT Inc US 18 955 0,22% 0,22% BT Group Plc GB 1 583 0,02% 0,02% CenturyLink Inc US 927 0,01% 0,01% Com Hem Holding Ab SE 9 155 0,11% 0,11% Elisa Oyj FI 2 076 0,02% 0,02% Freenet AG DE 3 169 0,04% 0,04% Hkt Trust and Hkt Ltd HK 1 361 0,02% 0,02% Kddi Corp JP 11 948 0,14% 0,14% Level 3 Communications Inc US 1 601 0,02% 0,02% T-Mobile US Inc US 1 329 0,02% 0,02% Millicom International Cellular Sa SDR LU 20 313 0,24% 0,24% Nippon Telegraph and Telephone Corp JP 7 972 0,09% 0,09% NTT DOCOMO Inc JP 7 943 0,09% 0,09% Orange Sa FR 7 189 0,08% 0,08% Rogers Communications Inc CA 1 790 0,02% 0,02% Singapore Telecommunications Ltd SG 6 160 0,07% 0,07% Softbank Group Corp JP 15 570 0,18% 0,18% Swisscom AG CH 9 006 0,11% 0,11% Telefonica Sa ES 1 726 0,02% 0,02% Spark New Zealand LTD NZ 1 157 0,01% 0,01% Telstra Corp Ltd AU 3 897 0,05% 0,05% Telenor ASA NO 2 901 0,03% 0,03% Telia Company AB SE 105 409 1,24% 1,24% Tele2 B SE 11 721 0,14% 0,14% Vodafone Group Plc GB 1 750 0,02% 0,02% Verizon Communications Inc US 14 861 0,18% 0,18% Summa Telekomoperatörer 271 469 3,20% Fastigheter Vereit INC US 700 0,01% 0,01% American Tower Corp US 4 911 0,06% 0,06% Ascendas Real Estate Investment Trust SG 1 070 0,01% 0,01% Avalonbay Communities Inc US 2 431 0,03% 0,03% Fastighets AB Balder SE 16 046 0,19% 0,19% Boston Properties Inc US 1 556 0,02% 0,02% Capitaland Ltd SG 1 357 0,02% 0,02% Castellum AB SE 17 766 0,21% 0,21% Catena AB SE 2 210 0,03% 0,03% CBRE Group Inc US 1 965 0,02% 0,02% Crown Castle International Corp US 3 295 0,04% 0,04% Cheung Kong Property Holdings Ltd KY 5 508 0,07% 0,07% Corem Property Group AB SE 2 511 0,03% 0,03% Vicinity Centres AU 1 572 0,02% 0,02% CapitaLand Mall Trust SG 1 480 0,02% 0,02% Daiwa House Reit Investment Corp JP 1 342 0,02% 0,02% Daito Trust Construction Co Ltd JP 2 364 0,03% 0,03% Daiwa House Industry Co Ltd JP 4 898 0,06% 0,06% Digital Realty Trust Inc US 1 334 0,02% 0,02% Dios Fastigheter AB SE 2 801 0,03% 0,03% Duke Realty Corp US 1 886 0,02% 0,02% Equinix Inc US 2 896 0,03% 0,03% Equity Residential US 1 666 0,02% 0,02% Essex Property Trust Inc US 1 302 0,02% 0,02% Extra Space Storage Inc US 658 0,01% 0,01% Fabege AB SE 8 924 0,11% 0,11% Federal Realty Investment Trust US 426 0,01% 0,01% Fastpartner AB SE 643 0,01% 0,01% GGP Inc US 854 0,01% 0,01% Global Logistic Properties Ltd SG 1 636 0,02% 0,02% Hang Lung Properties Ltd HK 1 075 0,01% 0,01% HCP Inc US 1 213 0,01% 0,01% Welltower Inc US 2 525 0,03% 0,03% Heba Fastighets B SE 5 299 0,06% 0,06% Hemfosa Fastigheter publ AB SE 9 065 0,11% 0,11% Henderson Land Development Co Ltd HK 1 965 0,02% 0,02% Hongkong Land Holdings Ltd BM 1 707 0,02% 0,02% Host Hotels and Resorts Inc US 1 264 0,01% 0,01% Hufvudstaden AB - A SE 9 943 0,12% 0,12% Japan Real Estate Investment Corp JP 1 679 0,02% 0,02% Kimco Realty Corp US 464 0,01% 0,01% Klovern A AB SE 172 0,00% 0,00% Klovern B AB SE 1 972 0,02% 0,03% Kungsleden AB SE 3 322 0,04% 0,04% Link REIT HK 3 883 0,05% 0,05% Atrium Ljungberg AB SE 17 194 0,20% 0,20% Lendlease Group AU 1 459 0,02% 0,02% Macerich Co/The US 441 0,01% 0,01% Goodman Group AU 2 865 0,03% 0,03% Mid-America Apartment Communities Inc

US 1 689 0,02% 0,02%

Mitsubishi Estate Co Ltd JP 5 658 0,07% 0,07% Mirvac Group AU 1 185 0,01% 0,01% Mitsui Fudosan Co Ltd JP 5 634 0,07% 0,07% National Retail Properties Inc US 594 0,01% 0,01% Nexity SA FR 196 0,00% 0,00% Nippon Building Fund Inc JP 1 680 0,02% 0,02% Nippon Prologis REIT Inc JP 952 0,01% 0,01%

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (64)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

61

Nomura Real Estate Master Fund Inc JP 981 0,01% 0,01% New World Development Co Ltd HK 1 483 0,02% 0,02% Prologis Inc US 2 819 0,03% 0,03% GPT Group AU 2 339 0,03% 0,03% Public Storage US 2 638 0,03% 0,03% Realty Income Corp US 1 536 0,02% 0,02% Sagax AB SE 410 0,00% 0,00% Sagax AB-D SE 126 0,00% 0,00% Sagax B SE 21 681 0,26% 0,26% SBA Communications Corp US 1 138 0,01% 0,01% Scentre Group AU 3 884 0,05% 0,05% Sino Land Co Ltd HK 1 450 0,02% 0,02% Simon Property Group Inc US 4 366 0,05% 0,05% Sl Green Realty Corp US 2 231 0,03% 0,03% Stockland AU 2 125 0,03% 0,03% Sumitomo Realty and Development Co Ltd

JP 3 381 0,04% 0,04%

Sun Hung Kai Properties Ltd HK 4 957 0,06% 0,06% Swire Pacific Ltd HK 1 359 0,02% 0,02% Swire Properties LTD HK 913 0,01% 0,01% Tokyu Fudosan Holdings Corp JP 763 0,01% 0,01% UDR Inc US 1 545 0,02% 0,02% United Urban Investment Corp JP 1 470 0,02% 0,02% Ventas Inc US 2 344 0,03% 0,03% Vornado Realty Trust US 1 346 0,02% 0,02% Wallenstam B SE 14 316 0,17% 0,17% Weyerhaeuser Co US 2 204 0,03% 0,03% Wharf Holdings Ltd HK 2 726 0,03% 0,03% Wheelock and Co Ltd HK 1 846 0,02% 0,02% Westfield Corp AU 3 617 0,04% 0,04% Wihlborgs Fastigheter AB SE 14 695 0,17% 0,17% Japan Retail Fund Investment Corp JP 857 0,01% 0,01% Summa Fastigheter 290 652 3,43% Summa Aktier 7 179 227 84,75% Räntebärande värdepapper Företag och Kreditinstitut Aker ASA FRN 29.05.2020 NO 7 299 0,09% 0,09% AV IV EG Holding III FRN 02.12.2020 DK 12 154 0,14% 0,14% Byggmestare A.J.A FRN 29.04.2021 SE 10 176 0,12% 0,12% B2Holding AS FRN 04.10.2021 NO 3 116 0,04% 0,00% B2Holding AS FRN 08.12.2020 NO 15 634 0,18% 0,22% Catena Media Plc 16.09.2019 MT 6 896 0,08% 0,08% Cherry AB FRN 11.07.2020 SE 15 296 0,18% 0,18% Color Group AS FRN 02.06.2020 NO 14 922 0,18% 0,00% Color Group ASA FRN 17.12.2020 NO 5 320 0,06% 0,24% Consilium AB FRN 25.03.2020 SE 8 530 0,10% 0,10% Corral Petroleum Holding VAR 15.05.2021 PIK

SE 21 675 0,26% 0,26%

DDM Debt AB 9.5 30.01.2020 SE 10 480 0,12% 0,12% Forchem Oy 4.90 02.07.2020 FI 5 561 0,07% 0,07% Gaming Innovation Group Inc 7.0 06.03.2020

MT 3 079 0,04% 0,04%

Garfunkelux Holdco 3 Sa 7.5 01.08.2022

LU 12 825 0,15% 0,15%

Golden Heights AB FRN 18.06.2019 SE 14 105 0,17% 0,17% Ixat Intressenter AB FRN 12.06.2020 SE 10 050 0,12% 0,12% Jefast Holding AB FRN 24.01.2019 SE 7 292 0,09% 0,09% Metalcorp Group 7.0 06.06.2022 NL 12 537 0,15% 0,15% Moberg Pharma AB FRN 29.01.2021 SE 15 956 0,19% 0,19% Norwegian Air Shuttle ASA FRN 20.05.2018

NO 9 228 0,11% 0,11%

Norcell Sweden Holding 3 AB 3.625 23.06.2021

SE 20 775 0,25% 0,25%

Norlandia Health and Care Group AS FRN 20.12.2021

NO 14 508 0,17% 0,17%

NP3 Fastigheter AB FRN 13.04.2021 SE 6 030 0,07% 0,07% Nynas AB FRN 26.06.2018 SE 2 045 0,02% 0,02% Perstorp Holding AB 7.314 30.06.2021 SE 25 950 0,31% 0,31% Polygon AB FRN 16.04.2019 SE 19 565 0,23% 0,23% Scan Bidco AS 6.8 27.06.2022 DK 9 216 0,11% 0,11% Silk Bidco 7.5 01.02.2022 NO 17 939 0,21% 0,21% Stolt-Nielsen Limited FRN 08.04.2020 BM 13 401 0,16% 0,16% Stillfront Group AB FRN 23.05.2020 SE 5 985 0,07% 0,07% Strömma Turism and Sjöfart FRN 27.05.2021

SE 9 574 0,11% 0,11%

Veritas Petroleum Services BV 7 01.04.2019

NL 11 557 0,14% 0,14%

Victoria Park AB FRN 17.06.2020 SE 15 383 0,18% 0,18% Stadshypotek 1580 3 21.03.2018 SE 133 263 1,57% 1,57% Verisure Holding AB 6 01.11.2022 9 437 0,11% 0,11% Summa Företag och Kreditinstitut 536 759 6,34% Summa Räntebärande värdepapper 536 759 6,34% Summa Överlåtbara värdepapper 7 715 986 91,09% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat Mini MSCI Emerging Markets Sep 17 / MESU7

US 0 0,00% 0,00%

S&P 500 eMINI FUT Sep 17 / ESU7 US 0 0,00% 0,00% OMXS30 Index Future Jul 17 / QCN7 SE 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT Fondandelar Aktie- och blandfonder Skandia Asien SE 490 581 5,79% 5,79% iShares MSCI Emerging Markets ETF IE 142 195 1,68% 1,68% Summa Aktie- och blandfonder 632 775 7,47% Summa Fondandelar 632 775 7,47% OTC-Derivat DKK/SEK_20170710 - 31 0,00% 0,00% DKK/SEK_20170712 - 34 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170706 - 90 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170710 - 65 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170712 - 78 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170727 5 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170814 4 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170817 223 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170828 266 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170829 167 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170830 195 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170905 422 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170913 3 889 0,05% 0,00% EUR/SEK_20170925 51 0,00% 0,00%

EUR/SEK_20170928 30 0,00% 0,00% JPY/SEK_20170919 12 537 0,15% 0,00% NOK/SEK_20170710 259 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170712 1 687 0,02% 0,00% NOK/SEK_20170821 65 0,00% 0,00% USD/SEK_20170821 302 0,00% 0,00% USD/SEK_20170828 - 6 935 -0,08% 0,00% Summa OTC-Derivat 12 872 0,15% Summa Övriga finansiella instrument 658 520 7,77% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 8 378 235 98,91% 0,00% Med negativt marknadsvärde - 16 674 -0,20% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 109 410 1,29% 0,00% Varav likvida medel SEB 98 317 1,16% 0,00% Varav likvida medel UBS 10 058 0,12% 0,00% Fondförmögenhet 8 470 971 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper Ab Sagax Sagax AB 410 0,00% 0,00% Sagax AB-D 126 0,00% 0,00% Sagax B 21 681 0,26% 0,00% Summa Ab Sagax 22 217 0,26% Handelsbanken Stadshypotek 1580 3 21.03.2018 133 263 1,57% 0,00% Svenska Handelsbanken AB A 111 667 1,32% 0,00% Summa Handelsbanken 244 930 2,89% SEB Bankmedel SEB 98 317 1,16% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB A 104 347 1,23% 0,00% DKK/SEK_20170710 - 31 0,00% 0,00% DKK/SEK_20170712 - 34 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170706 - 90 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170710 - 65 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170712 - 78 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170727 5 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170814 4 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170817 223 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170828 266 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170829 167 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170830 195 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170905 422 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170913 3 889 0,05% 0,00% EUR/SEK_20170925 51 0,00% 0,00% EUR/SEK_20170928 30 0,00% 0,00% JPY/SEK_20170919 12 537 0,15% 0,00% NOK/SEK_20170710 259 0,00% 0,00% NOK/SEK_20170712 1 687 0,02% 0,00% NOK/SEK_20170821 65 0,00% 0,00% USD/SEK_20170821 302 0,00% 0,00% USD/SEK_20170828 - 6 935 -0,08% 0,00% Summa SEB 215 536 2,54% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 12 872 0,15% 0,00% Summa derivatexponering 12 872 0,15% Total fördelning av tillgångar och skulder Aktierelaterade finansiella instrument 7 812 003 92,22% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 536 759 6,34% 0,00% Övrigt 122 209 1,44% 0,00% Summa tillgångar och skulder 8 470 971 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. Räntebärande överlåtbara värdepapper vars återstående löptid understiger 397 dagar har inte klassificerats om till penningmarknadsinstrument. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (65)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

62

Skandia Småbolag Sverige Fonden investerar i svenska aktier i mindre och medelstora företag på Stockholmsbörsen. Fonden kan även investera upp till tio procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Dan-mark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. En portfölj av svenska mindre och medelstora bolag har histo-riskt präglats av en något högre risk jämfört med en placering i ett brett svenskt aktieindex som även innehåller de större bolagen. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsätt-ningen kommer att uppvisa något högre risk än en svensk aktiefond med en bredare placeringsinriktning. Placeringshori-sonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagan-demetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Småbolag Sveriges steg 9,9 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,7 procent. Stockholmsbörsen inledde året starkt med stöd från makrosta-tistik och bokslu*t som togs emot väl. Bolagens fjärdekvartals-vinster inkom starkare än väntat, dock blev vinstrevideringarna ytterst begränsade. Den amerikanska makrostatistiken får överlag sägas var stödjande under hela första halvåret. Fokus låg på Donald Trumps installation som USA:s president. Hans första dagar på det nya jobbet rivstartades med bland annat order om att riva upp handelsavtal, murbygge vid mexikanska gränsen, inreseförbud samt löfte om att något fenomenalt skall present-eras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skatte-reformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. Vad som faktiskt kommer att genomföras är dock ännu oklart. I eurozonen indikerade inköpschefsindexet för tillverkningsin-dustrin för hela regionen expansion under hela perioden och accelererade dessutom successivt i den senaste mätningen. I Storbritannien meddelade Theresa May att man ej söker delvist EU-medlemskap men att man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis, och en formell ansökan om utträde lämnades in. I Frankrike hölls presidentval i vilket Emmanuel Macron besegrade Le Pen. Rapporterna för första kvartalet var mycket starka, vilket ledde till positiva estimatrevideringar på bred front. Den generella vinsttrenden stärktes därmed tydligt. Börsen steg under halv-årets alla månader fram till den sista, då den tappade momen-tum och sjönk i juni. Telekom, hälso- och sjukvård samt industri var de tre starkaste sektorerna medan kraftförsörjning, energi och teknologi var de svagaste under halvåret. Bland periodens vinnare fanns Hansa Medical och fa*gerhult. De största transaktionerna i fonden bestod av köp av Indutrade, CLX och Actic Group samt försäljningar av Husqvarna, Dometic och Axfood. De största positiva bidrag till fondens relativa avkastning kom från Fing-erprint Cards, Sectra och Latour. Största negativa bidrag kommer från XXL, Peab och Tele2. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under peri-oden.

Förvaltningsarvode: 1,40 % per år. Årlig avgift: 1,41 %. Ansvarig förvaltare: Jimmy Bengtsson (Skandia Investment Management) Pensionsmyndigheten: Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 15,5 % 20,0 % Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 20,5 % 23,7 % Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 14,2 % 14,7 % Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,2 % Jämförelseindex: Carnegie Small Cap Return Sweden Index (inkluderar utdelningar). 10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index 2017 2 884 558 715,47 4 031 527 0,00 9,9 % 10,7 % 2016 2 722 334 651,24 4 180 049 0,00 7,2 % 12,2 % 2015 2 858 541 607,50 4 705 417 0,00 26,3 % 30,1 % 2014 3 266 801 480,85 6 793 577 0,00 20,1 % 21,6 % 2013 3 506 610 400,50 8 755 581 0,00 34,1 % 36,6 % 2012 2 410 333 298,74 8 068 330 8,34 9,6 % 12,6 % 2011 2 467 870 280,53 8 797 170 6,83 -10,4 % -13,2 % 2010 2 784 374 321,07 8 672 171 3,16 31,5 % 30,6 % 2009 1 976 193 246,83 8 006 292 7,57 65,1 % 68,9 % 2008 928 309 154,26 6 017 821 13,62 -41,6 % -44,4 % Fondens active share 2017-06-30 62,10 % BALANSRÄKNING Balansräkning, tkr 2017 2016 Tillgångar Överlåtbara värdepapper 2 791 664 2 508 974 Penningmarknadsinstrument 0 0 OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0 Fondandelar 0 0 Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 2 791 664 2 508 974 Placering på konto hos kreditinstitut 0 0 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 2 791 664 2 508 974 Bankmedel och övriga likvida medel 92 224 52 848 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0 Övriga tillgångar (Not 2) 6 714 3 793 Summa tillgångar 2 890 602 2 565 615 Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0 Skatteskulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 411 3 004 Övriga skulder (Not 2) 2 633 2 124 Summa skulder 6 045 5 127 Fondförmögenhet (Not 1) 2 884 558 2 560 488 Poster inom linjen Utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0 Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga mottagna säkerheter 0 0 Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0 Övriga ställda säkerheter 0 0 NOTER 2017 2016 Not 1. Förändring av fondförmögenheten Fondförmögenhet vid årets början 2 722 334 2 858 541 Andelsutgivning 73 378 83 851 Andelsinlösen - 174 215 - 250 703 Årets resultat enligt resultaträkning 263 062 - 131 201 Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0 Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0 Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slu*t 2 884 558 2 560 488 Not 2. Övriga tillgångar och skulder I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 6 714 3 793 I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 2 633 - 2 124

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (66)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

63

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondförmö-genhet per

emittent Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Aak AB SE 62 432 2,16% 2,16% Summa Dagligvaror 62 432 2,16% Finans Hoist Finance AB SE 15 346 0,53% 0,53% Investment Ab Latour B SE 91 217 3,16% 3,16% Resurs Holding AB SE 52 694 1,83% 1,83% TF Bank AB SE 25 438 0,88% 0,88% Summa Finans 184 694 6,40% Hälsovård Addlife AB SE 27 178 0,94% 0,94% Ambea Ab SE 16 000 0,55% 0,55% Biogaia B SE 3 009 0,10% 0,10% Elekta AB B SE 69 871 2,42% 2,42% Sectra B SE 76 092 2,64% 2,64% Swedish Orphan Biovitrum AB SE 101 959 3,53% 3,53% Summa Hälsovård 294 110 10,20% Industri Addtech B SE 76 431 2,65% 2,65% Beijer Alma B SE 77 496 2,69% 2,69% Beijer Ref AB B SE 113 027 3,92% 3,92% Bravida Holding AB SE 22 268 0,77% 0,77% Concentric AB SE 47 315 1,64% 1,64% Gunnebo AB SE 19 565 0,68% 0,68% Indutrade AB SE 78 900 2,74% 2,74% Instalco Intressenter AB SE 20 700 0,72% 0,72% Intrum Justitia AB SE 47 843 1,66% 1,66% Inwido AB SE 30 219 1,05% 1,05% ITAB Shop Consept B SE 53 261 1,85% 1,85% Munters Group AB SE 14 720 0,51% 0,51% NCC B SE 76 602 2,66% 2,66% Nibe Industrier B SE 98 871 3,43% 3,43% Nolato B SE 101 750 3,53% 3,53% Securitas B SE 121 629 4,22% 4,22% Ahlsell AB SE 36 856 1,28% 1,28% Sweco AB B SE 36 741 1,27% 1,27% Trelleborg AB B SE 39 376 1,37% 1,37% Summa Industri 1 113 570 38,60% Informationsteknologi CLX Communications publ AB SE 45 587 1,58% 1,58% Enea AB SE 11 165 0,39% 0,39% Mycronic AB SE 16 336 0,57% 0,57% Netent AB SE 77 471 2,69% 2,69% Proact It Group AB SE 43 968 1,52% 1,52% Summa Informationsteknologi 194 526 6,74% Material Granges AB SE 38 645 1,34% 1,34% Hexpol AB SE 102 971 3,57% 3,57% Summa Material 141 616 4,91% Sällanköpsvaror och tjänster Actic Group AB SE 16 975 0,59% 0,59% Bonava B AB SE 30 543 1,06% 1,06% Boozt AB SE 1 214 0,04% 0,04% Betsson AB SE 23 669 0,82% 0,82% Dometic Group AB SE 39 609 1,37% 1,37% Husqvarna B SE 61 655 2,14% 2,14% MIPS AB SE 16 000 0,55% 0,55% MQ Holding AB SE 5 237 0,18% 0,18% Modern Times Group B SE 67 288 2,33% 2,33% Nobia AB SE 53 040 1,84% 1,84% Kindred Group Plc MT 113 175 3,92% 3,92% XXL ASA NO 47 387 1,64% 1,64% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 475 792 16,49% Fastigheter D Carnegie and Co AB SE 2 213 0,08% 0,08% Fabege AB SE 82 216 2,85% 2,85% Hemfosa Fastigheter publ AB SE 45 749 1,59% 1,59% Hufvudstaden AB - A SE 62 388 2,16% 2,16% Klovern A AB SE 1 715 0,06% 0,00% Klovern B AB SE 16 935 0,59% 0,65% Kungsleden AB SE 38 008 1,32% 1,32% Wihlborgs Fastigheter AB SE 75 701 2,62% 2,62% Summa Fastigheter 324 925 11,26% Summa Aktier 2 791 664 96,78% Summa Överlåtbara värdepapper 2 791 664 96,78% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 2 791 664 96,78% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 92 894 3,22% 0,00% Varav likvida medel SEB 92 224 3,20% 0,00% Fondförmögenhet 2 884 558 100,00% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 2 791 664 96,78% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 92 894 3,22% 0,00% Summa tillgångar och skulder 2 884 558 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (67)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

64

Skandia Sverige Exponering Fonden investerar i svenska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämfö-relseindex genom fysisk replikering. Det förväntas dock uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och jämförelseindex eftersom man i förvaltningen tar hänsyn till Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar. Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av ameri-kanska eller japanska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket inne-bär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underlig-gande tillgångens exponering. Skandia Sverige Exponering steg 10,6 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,8 procent. Stockholmsbörsen inledde 2017 starkt. Makrosstatistiken såväl som företagens bokslu*tsrapporter togs emot väl, vilket resulterade i stigande börser under början av året. Under början av året riktades blickarna kring Donald Trumps installation som USA:s president, vilket bland annat inleddes med order om att riva upp handelsavtal, murbygge vid mexi-kanska gränsen, inreseförbud och löfte kring att något skulle presenteras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skattereformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. I Storbritannien meddelade Therese May att man ej söker delvist EU medlemskap utan man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömse-sidig basis och en formell ansökan om utträde lämnades in. Även april månad blev en stark börsmånad. Bland positiva nyheter som drev marknaden var i huvudsak bolagens starka rapporter för första kvartalet, vilka ledde till positiva estimatre-videringar. Emmanuel Macron hade även stor framgång i det franska presidentvalet, vilket togs emot positivt på marknader-na. Börsen steg även lite i maj och bland månadens uppmärk-sammade nyheter var bland annat Trumps beslu*t att avskeda chefen för FBI, representantshusets godkännande av en sjukvårdsreform och beslu*t att USA ska dra sig ur Parisavtalet. Marknaden tappade sedan lite momentum under halvårets sista månad och sjönk i juni. Fondens förvaltningsstrategi är att följa index. Under perioden har fondens utveckling följt indexutvecklingen med små avvi-kelser beroende på transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlig-het med Skandia Fonders policy för miljö- och samhällsansvar. Jämförelseindex är inte rensat utifrån dessa kriterier, varpå en avkastnings avvikelse mot index kan uppstå. Av innehaven i jämförelseindex är det förtillfället enbart Swedish Match som fonden inte tillåts investera i. Bland vinnarna under det första halvåret fanns Volvo, Millicom, SAS och Tele2. Fingerprint Cards var en av de svagaste aktierna under perioden. Den 31 maj ägde den halvårsvisa indexomviktningen rum i fondens jämförelseindex. Nya bolag i index blev bland andra Peab B, Axfood, D Carnegie och Hansa Medical. Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemark-naden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

0,40 % per år.

Årlig avgift:

0,40 %.

Ansvarig förvaltare:

Mattias Kellner (Skandia Investment Management).

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 7,9 % 8,5 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 13,0 % 12,9 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 0,3 %

Jämförelseindex:

OMX Stockholm Benchmark (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fond-

förmög-enhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 2 263 447 166,71 13 577 257 0,00 10,6 % 10,8 %

2016 2 049 704 150,68 13 603 322 0,00 8,7 % 9,2 %

2015 2 351 776 138,59 16 969 305 0,00 5,5 % 6,3 %

2014 2 457 212 131,37 18 704 761 0,00 14,5 % 15,0 %

2013 1 889 901 114,78 16 465 421 0,00 14,8 % 15,2 %

Fondens active share

2017-06-30 4,47 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 244 550 1 583 515

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 2 244 550 1 583 515

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 2 244 550 1 583 515

Bankmedel och övriga likvida medel 17 076 14 445

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0

Övriga tillgångar (Not 2) 2 583 4 337

Summa tillgångar 2 264 208 1 602 297

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 761 528

Övriga skulder (Not 2) 1 4 318

Summa skulder 762 4 846

Fondförmögenhet (Not 1) 2 263 447 1 597 451

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 160 1 145

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 2 049 704 2 351 776

Andelsutgivning 250 170 222 462

Andelsinlösen - 254 525 - 859 130

Årets resultat enligt resultaträkning 218 098 - 117 657

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 2 263 447 1 597 451

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 2 583 4 337

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 1 - 4 318

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (68)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

65

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Aak AB SE 7 929 0,35% 0,35% Axfood AB SE 7 629 0,34% 0,34% Cloetta AB B SE 3 548 0,16% 0,16% ICA Gruppen AB SE 12 910 0,57% 0,57% Essity Aktiebolag B SE 76 234 3,37% 3,37% Summa Dagligvaror 108 251 4,78% Energi Africa Oil Corp CA 2 031 0,09% 0,09% Lundin Petroleum AB SE 15 385 0,68% 0,68% Summa Energi 17 416 0,77% Finans Svenska Handelsbanken AB A SE 95 099 4,20% 4,20% Industrivärden AB A SE 11 984 0,53% Industrivärden AB C SE 17 475 0,77% 1,30% Investor A SE 17 922 0,79% Investor B SE 87 849 3,88% 4,67% Kinnevik Investment B SE 29 393 1,30% 1,30% Investment Ab Latour B SE 7 587 0,34% 0,34% L E Lundbergforetagen AB SE 12 786 0,56% 0,56% Nordea Bank AB SE 176 889 7,82% 7,82% Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 75 358 3,33% 3,33% Swedbank AB A SE 109 498 4,84% 4,84% Summa Finans 641 840 28,36% Hälsovård Ambea Ab SE 3 352 0,15% 0,15% Attendo SE 4 597 0,20% 0,20% AstraZeneca Plc XSTO GB 35 146 1,55% 1,55% Biogaia B SE 2 364 0,10% 0,10% Capio AB SE 1 486 0,07% 0,07% Elekta AB B SE 12 613 0,56% 0,56% Getinge B SE 14 370 0,63% 0,63% Hansa Medical AB SE 2 848 0,13% 0,13% Raysearch Laboratories B SE 2 523 0,11% 0,11% Recipharm publ AB SE 2 242 0,10% 0,10% Swedish Orphan Biovitrum AB SE 10 874 0,48% 0,48% Vitrolife AB SE 2 971 0,13% 0,13% Summa Hälsovård 95 386 4,21% Industri ABB Ltd XSTO CH 47 890 2,12% 2,12% Alfa Laval AB SE 24 343 1,08% 1,08% Assa Abloy B SE 88 738 3,92% 3,92% Atlas Copco A SE 51 862 2,29% Atlas Copco B SE 107 044 4,73% 7,02% Intrum Justitia AB SE 9 626 0,43% 0,43% NCC B SE 8 995 0,40% 0,40% Nibe Industrier B SE 14 501 0,64% 0,64% Peab B SE 11 039 0,49% 0,49% SAAB B SE 14 217 0,63% 0,63% Sandvik AB SE 70 374 3,11% 3,11% Securitas B SE 23 673 1,05% 1,05% Skanska B SE 36 229 1,60% 1,60% SKF B SE 31 027 1,37% 1,37% Trelleborg AB B SE 21 152 0,93% 0,93% Volvo A SE 25 299 1,12% Volvo B SE 121 004 5,35% 6,46% Summa Industri 707 012 31,24% Informationsteknologi Fingerprint Cards B SE 4 823 0,21% 0,21% Hexagon B SE 48 472 2,14% 2,14% Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 95 788 4,23% 4,23% Netent AB SE 7 449 0,33% 0,33% Summa Informationsteknologi 156 533 6,92% Material BillerudKorsnas AB SE 10 884 0,48% 0,48% Boliden AB SE 30 845 1,36% 1,36% Granges AB SE 2 354 0,10% 0,10% Hexpol AB SE 10 909 0,48% 0,48% Holmen AB - B SE 9 607 0,42% 0,42% Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 21 051 0,93% 0,93% SSAB AB SE 4 230 0,19% SSAB B SE 8 315 0,37% 0,55% Stora Enso Oyj FI 5 471 0,24% 0,24% Summa Material 103 666 4,58% Sällanköpsvaror och tjänster Autoliv Inc SDR US 30 812 1,36% 1,36% Bonava B AB SE 5 404 0,24% 0,24% Betsson AB SE 4 648 0,21% 0,21% Dometic Group AB SE 11 182 0,49% 0,49% Electrolux B SE 37 300 1,65% 1,65% Hennes and Mauritz B SE 101 132 4,47% 4,47% Husqvarna B SE 16 807 0,74% 0,74% JM AB SE 9 669 0,43% 0,43% Mekonomen AB SE 1 503 0,07% 0,07% Modern Times Group B SE 6 935 0,31% 0,31% Pandox AB SE 4 090 0,18% 0,18% Rezidor Hotel Group AB SE 1 269 0,06% 0,06% Scandic Hotels Group AB SE 3 668 0,16% 0,16% Skistar B SE 2 376 0,10% 0,10% Kindred Group Plc MT 10 047 0,44% 0,44% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 246 841 10,91% Telekomoperatörer Millicom International Cellular Sa SDR LU 14 525 0,64% 0,64% Telia Company AB SE 54 639 2,41% 2,41% Tele2 B SE 15 592 0,69% 0,69% Summa Telekomoperatörer 84 757 3,74% Fastigheter Fastighets AB Balder SE 10 218 0,45% 0,45% D Carnegie and Co AB SE 3 278 0,14% 0,14% Castellum AB SE 16 467 0,73% 0,73% Fabege AB SE 11 842 0,52% 0,52% Hemfosa Fastigheter publ AB SE 6 300 0,28% 0,28%

Hufvudstaden AB - A SE 8 727 0,39% 0,39% Kungsleden AB SE 5 230 0,23% 0,23% Atrium Ljungberg AB SE 2 828 0,12% 0,12% Sagax B SE 3 611 0,16% 0,16% Wallenstam B SE 7 843 0,35% 0,35% Wihlborgs Fastigheter AB SE 6 505 0,29% 0,29% Summa Fastigheter 82 848 3,66% Summa Aktier 2 244 550 99,17% Summa Överlåtbara värdepapper 2 244 550 99,17% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat OMXS30 Index Future Jul 17 / QCN7 SE 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 2 244 550 99,17% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 18 897 0,83% 0,00% Varav likvida medel SEB 15 916 0,70% 0,00% Varav likvida medel UBS 1 160 0,05% 0,00% Fondförmögenhet 2 263 447 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper SEB Bankmedel SEB 15 916 0,70% 0,00% Skandinaviska Enskilda Banken AB A 75 358 3,33% 0,00% Summa SEB 91 274 4,03% Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 2 244 550 99,17% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 18 897 0,83% 0,00% Summa tillgångar och skulder 2 263 447 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (69)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

66

Skandia Sverige Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan även investera upp till tio procent av fondens värde på aktie-marknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fon-dens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Sverige steg 7,8 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,8 procent. Stockholmsbörsen inledde året starkt med stöd från makrosta-tistik och bokslu*t som togs emot väl. Bolagens fjärdekvartals-vinster inkom starkare än väntat, dock blev vinstrevideringarna ytterst begränsade. Den amerikanska makrostatistiken får överlag sägas var stödjande under hela första halvåret. Fokus låg på Donald Trumps installation som USA:s president. Hans första dagar på det nya jobbet rivstartades med bland annat order om att riva upp handelsavtal, murbygge vid mexikanska gränsen, inreseförbud samt löfte om att något fenomenalt skall present-eras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skatte-reformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. Vad som faktiskt kommer att genomföras är dock ännu oklart. I eurozonen indikerade inköpschefsindexet för tillverkningsin-dustrin för hela regionen expansion under hela perioden och accelererade dessutom successivt i den senaste mätningen. I Storbritannien meddelade Theresa May att man ej söker delvist EU-medlemskap men att man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis, och en formell ansökan om utträde lämnades in. I Frankrike hölls presidentval i vilket Emmanuel Macron besegrade Le Pen. Rapporterna för första kvartalet var mycket starka, vilket ledde till positiva estimatrevideringar på bred front. Den generella vinsttrenden har därmed tydligt stärkts. Börsen steg under halvårets alla månader fram till den sista, då den tappade momentum och sjönk i juni. Hälso- och sjukvård, teknologi samt telekom var de tre stark-aste sektorerna medan kraftförsörjning, olja och gas samt konsumenttjänster var de svagaste under halvåret. Bland periodens vinnare fanns Proact och Volvo. De svagaste akti-erna var Fingerprint Cards och Tobii. Största transaktionerna i fonden bestod av köp av Novo Nordisk, SCA och Assa Abloy samt försäljningar av H&M, Pandora och Elekta. Största posi-tiva bidrag till fondens relativa avkastning kom från Volvo, Proact och H&M. Största negativa bidrag kom från Pandora, Investor och Elekta. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet via aktieindex-terminer. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

1,40 % per år.

Årlig avgift:

1,46 %.

Ansvarig förvaltare:

Erik Sjöström (Skandia Investment Management).

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 8,0 % 10,4 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 14,3 % 16,8 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 12,5 % 12,7 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 4,2 %

Jämförelseindex:

SIX Portfolio Return Index (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fond-

förmög-enhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 4 397 638 1 227,37 3 582 840 0,00 7,8 % 10,8 %

2016 4 286 839 1 139,02 3 763 474 0,00 1,5 % 9,6 %

2015 4 352 912 1 121,73 3 880 535 0,00 16,8 % 10,5 %

2014 4 106 806 960,45 4 275 760 0,00 13,5 % 15,9 %

2013 4 168 999 845,90 4 928 477 0,00 22,8 % 28,0 %

2012 4 210 875 688,75 6 113 793 32,71 15,9 % 16,7 %

2011 3 541 890 623,66 5 679 200 16,27 -20,2 % -13,6 %

2010 5 469 252 802,61 6 814 333 13,94 28,0 % 26,9 %

2009 3 665 052 638,76 5 737 761 34,41 52,8 % 53,3 %

2008 2 455 450 440,96 5 568 419 33,32 -36,9 % -39,1 %

Fondens active share %/år

2017-06-30 51,59

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 4 290 073 3 808 834

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 4 290 073 3 808 834

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 4 290 073 3 808 834

Bankmedel och övriga likvida medel 118 155 63 709

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0

Övriga tillgångar (Not 2) 1 519 19 004

Summa tillgångar 4 409 746 3 891 546

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 197 4 536

Övriga skulder (Not 2) 6 911 1 733

Summa skulder 12 109 6 268

Fondförmögenhet (Not 1) 4 397 638 3 885 277

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 3 726 0

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 4 286 839 4 352 912

Andelsutgivning 35 567 43 911

Andelsinlösen - 250 907 - 190 407

Årets resultat enligt resultaträkning 326 138 - 321 139

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 4 397 638 3 885 277

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 1 519 19 004

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 6 911 - 1 733

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (70)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

67

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Mark-nadsvärde,

tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondförmö-genhet per

emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Aktier

Dagligvaror

Essity Aktiebolag B SE 164 103 3,73% 3,73%

Summa Dagligvaror 164 103 3,73%

Finans

Collector AB SE 20 882 0,47% 0,47%

Svenska Handelsbanken AB A SE 102 717 2,34% 2,34%

Investor B SE 121 223 2,76% 2,76%

Investment Ab Latour B SE 105 433 2,40% 2,40%

Nordea Bank AB SE 190 452 4,33% 4,33%

Resurs Holding AB SE 31 942 0,73% 0,73%

Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 214 970 4,89% 4,89%

Swedbank AB A SE 234 887 5,34% 5,34%

Summa Finans 1 022 505 23,25%

Hälsovård

Addlife AB SE 57 364 1,30% 1,30%

Ambea Ab SE 18 337 0,42% 0,42%

Biogaia B SE 3 139 0,07% 0,07%

Novo Nordisk A/S DK 197 879 4,50% 4,50%

Summa Hälsovård 276 719 6,29%

Industri

ABB Ltd XSTO CH 56 560 1,29% 1,29%

Assa Abloy B SE 161 197 3,67% 3,67%

Addtech B SE 80 079 1,82% 1,82%

Atlas Copco A SE 186 905 4,25% 0,00%

Atlas Copco B SE 100 029 2,27% 6,52%

Bravida Holding AB SE 4 612 0,10% 0,10%

Bufab Holding AB SE 41 591 0,95% 0,95%

Indutrade AB SE 84 817 1,93% 1,93%

Intrum Justitia AB SE 48 312 1,10% 1,10%

Munters Group AB SE 14 975 0,34% 0,34%

NCC B SE 61 870 1,41% 1,41%

Nibe Industrier B SE 51 827 1,18% 1,18%

Sandvik AB SE 132 066 3,00% 3,00%

Skanska B SE 16 284 0,37% 0,37%

SKF B SE 54 507 1,24% 1,24%

Ahlsell AB SE 42 892 0,98% 0,98%

Volvo B SE 358 516 8,15% 8,15%

Summa Industri 1 497 038 34,04%

Informationsteknologi

CLX Communications publ AB SE 40 613 0,92% 0,92%

Hexagon B SE 209 319 4,76% 4,76%

IAR Systems Group AB SE 15 900 0,36% 0,36%

Netent AB SE 92 549 2,10% 2,10%

Proact It Group AB SE 73 485 1,67% 1,67%

Tobii AB SE 4 328 0,10% 0,10%

Summa Informationsteknologi 436 195 9,92%

Material

Boliden AB SE 41 692 0,95% 0,95%

Hexpol AB SE 127 510 2,90% 2,90%

Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 45 315 1,03% 1,03%

Summa Material 214 517 4,88%

Sällanköpsvaror och tjänster

Bilia A SE 26 368 0,60% 0,60%

Bonava B AB SE 27 849 0,63% 0,63%

Boozt AB SE 3 784 0,09% 0,09%

Dometic Group AB SE 39 490 0,90% 0,90%

Hennes and Mauritz B SE 121 019 2,75% 2,75%

Husqvarna B SE 25 836 0,59% 0,59%

JM AB SE 52 559 1,20% 1,20%

KappAhl AB SE 17 331 0,39% 0,39%

Nobia AB SE 83 974 1,91% 1,91%

Thule Group AB SE 58 369 1,33% 1,33%

Kindred Group Plc MT 212 375 4,83% 4,83%

Summa Sällanköpsvaror och tjänster 668 955 15,21%

Fastigheter

D Carnegie and Co AB SE 10 042 0,23% 0,23%

Summa Fastigheter 10 042 0,23%

Summa Aktier 4 290 073 97,55%

Summa Överlåtbara värdepapper 4 290 073 97,55%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Standardiserade Derivat

Standardiserade Aktieindexderivat

OMXS30 Index Future Jul 17 / QCN7 SE 0 0,00% 0,00%

Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00%

Summa Standardiserade Derivat 0 0,00%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 4 290 073 97,55% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 107 565 2,45% 0,00%

Varav likvida medel SEB 114 429 2,60% 0,00%

Varav likvida medel UBS 3 726 0,08% 0,00%

Fondförmögenhet 4 397 638 100,00%

Specifikation exponering enskilda företagsgrupper

SEB

Bankmedel SEB 114 429 2,60% 0,00%

Skandinaviska Enskilda Banken AB A 214 970 4,89% 0,00%

Summa SEB 329 399 7,49%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 4 290 073 97,55% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Övrigt 107 565 2,45% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 4 397 638 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (71)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

68

Skandia Tillväxtmarknadsfond Fonden investerar i globala aktier i tillväxt- och utvecklingse-konomier. Investeringarna fördelas över olika länder och branscher. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. En portfölj av världens tillväxt- och utvecklingsekonomier har historiskt haft en högre risk jämfört med en aktiefond inriktad på utvecklade ekonomier. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än en bred aktiefond inriktad på utvecklade ekonomier. Fondens investe-ringar valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden inve-sterar i. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Tillväxtmarknadsfond steg 10,8 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,0 procent. Tack vare investerares optimism över den globala ekonomiska aktiviteten noterade tillväxtmarknadsaktier ett starkt resultat under första halvåret 2017. MSCI Emerging Markets Index steg med 10 procent under perioden. Asiatiska aktier hade särskilt fin utveckling och steg med nära 15 procent, eftersom exportörer såväl som kinesiska internetrelaterade företag gynnades. Trots svaghet i vissa råvarupriser avkastade de latinamerikanska marknaderna ändå 2 procent. Lägre råolje-priser och politisk retorik kring Ryssland resulterade i svag avkastning i Östeuropa. Detta trots stark avkastning i några av de centraleuropeiska länderna efter Macrons seger i franska presidentvalet. Samtliga latinamerikanska marknader uppvisade en positiv avkastning under perioden. I Brasilien steg aktiemarknaden i början av året då investerare förväntade sig ett flertal avgifts-, skatte- och arbetsreformer. I mars och april blev marknaden emellertid mindre säker på framgången hos dessa reformer, vilket orsakade en avmattning. I maj släpptes en inspelning av ett samtal mellan president Temer och en företagsledare som tydde på korruption och de brasilianska aktiekurserna reage-rade negativt. Temer fördömde anklagelsen och aktierna återhämtade sig. Troligast kommer en omröstning att hållas om huruvida han ska stå inför rätta i Högsta domstolen. Samtliga större asiatiska marknader steg under perioden, trots att Nordkorea regelbundet skjuter upp missiler samt Sydko-reas förre presidents avgång. Exportorienterade marknader som Sydkorea, Taiwan och Kina avkastade bra tack vare en rad lanseringar av smarttelefoner. Aktievalet inom Kina, Taiwan och Indien, liksom inom sek-torerna informationsteknologi och dagligvaror gav positiv avkastning. I motsats gav en överexponering mot Ryssland tillsammans med en underexponering mot Kina ett negativt bidrag till relativ avkastning. I tillägg bidrog även aktievalet inom Brasilien och i energisektorn negativt till fonden. Bland de aktier som bidrog positivt till den relativa avkastning-en under perioden fanns den indiska banken HDFC Bank, det sydkoreanska teknologibolaget SK Hynix och Samsung Electronics. Bland de främsta negativa bidragsgivarna fanns det ryska energibolaget Lukoil och brasilianska Banco do Brasil. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet under perioden. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

1,65 % per år.

Årlig avgift:

1,98 %.

Ansvarig förvaltare:

Stephen Russell (Lazard Asset Management).

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,3 % 5,2 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 14,5 % 15,5 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 4,9 %

Jämförelseindex:

MSCI Emerging Markets Index Net (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fond-

förmög-enhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 383 717 132,83 2 888 683 0,00 10,8 % 10,0 %

2016 295 821 119,84 2 468 410 0,00 9,6 % 19,8 %

2015 1 169 674 109,34 10 697 586 0,00 -4,7 % -8,4 %

2014 1 508 208 114,75 13 143 177 0,00 18,5 % 19,2 %

2013 614 624 96,86 6 345 488 0,00 -3,1 % -4,5 %

Fondens active share

2017-06-30 75,58 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 377 466 288 607

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 377 466 288 607

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 377 466 288 607

Bankmedel och övriga likvida medel 5 830 3 706

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 24

Övriga tillgångar (Not 2) 1 426 9 396

Summa tillgångar 384 737 301 733

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 532 378

Övriga skulder (Not 2) 487 10 294

Summa skulder 1 019 10 672

Fondförmögenhet (Not 1) 383 717 291 061

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 295 821 1 169 674

Andelsutgivning 91 676 14 566

Andelsinlösen - 37 629 - 859 330

Årets resultat enligt resultaträkning 33 848 - 33 849

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 383 717 291 061

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 1 426 9 396

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 487 - 10 294

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (72)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

69

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Marknads-värde, tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Aktier

Dagligvaror

Arca Continental Sab De Cv MX 3 839 1,00% 1,00%

Gruma SAB de CV MX 3 188 0,83% 0,83%

Unilever NV NL 4 989 1,30% 1,30%

Summa Dagligvaror 12 016 3,13%

Energi

Ecopetrol Sa ADR CO 3 703 0,97% 0,97%

Galp Energia SGPS SA PT 3 833 1,00% 1,00%

Lukoil Oao ADR RU 9 772 2,55% 2,55%

Mol Hungarian Oil and Gas Plc HU 4 746 1,24% 1,24%

Tenaris Sa ADR LU 2 863 0,75% 0,75%

Summa Energi 24 918 6,49%

Finans

Bank Mandiri Persero Tbk Pt ID 4 994 1,30% 1,30%

Banco do Brasil SA BR 6 625 1,73% 1,73%

BDO Unibank Inc PH 3 989 1,04% 1,04%

Bancolombia Sa ADR CO 4 133 1,08% 1,08%

Bangkok Bank Pcl TH 2 421 0,63% 0,63%

Credicorp Ltd BM 5 296 1,38% 1,38%

Dongbu Insurance Co Ltd KR 3 859 1,01% 1,01%

Firstrand Ltd ZA 3 770 0,98% 0,98%

Grupo Financiero Banorte Sab De Cv MX 5 533 1,44% 1,44%

GT Capital Holdings Inc PH 2 761 0,72% 0,72%

Hdfc Bank Ltd ADR IN 10 637 2,77% 2,77%

Industrial and Commercial Bank Of China Ltd

CN 12 303 3,21% 3,21%

Itau Unibanco Holding Sa ADR BR 4 941 1,29% 1,29%

Kasikornbank PCL Foreign TH 2 873 0,75% 0,75%

Picc Property and Casualty Co Ltd CN 4 618 1,20% 1,20%

Ping An Insurance Group Co Of China Ltd

CN 6 115 1,59% 1,59%

Sberbank Of Russia ADR RU 8 640 2,25% 2,25%

Summa Finans 93 509 24,37%

Hälsovård

Aurobindo Pharma Ltd IN 2 708 0,71% 0,71%

Bangkok Dusit Medical Services PCL TH 1 941 0,51% 0,51%

Wuxi Biologics Cayman Inc KY 666 0,17% 0,17%

Summa Hälsovård 5 315 1,39%

Industri

Azul SA ADR BR 3 217 0,84% 0,84%

Bidvest Group Ltd ZA 2 327 0,61% 0,61%

CCR SA BR 4 126 1,08% 1,08%

Koc Holding AS TR 2 249 0,59% 0,59%

Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv ADR

MX 3 507 0,91% 0,91%

Summa Industri 15 425 4,02%

Informationsteknologi

Alibaba Group Holding Ltd - ADR KY 15 219 3,97% 3,97%

Baidu Inc ADR KY 3 628 0,95% 0,95%

Advanced Semiconductor Engineering Inc ADR

TW 3 402 0,89% 0,89%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd TW 7 176 1,87% 1,87%

SK Hynix Inc KR 6 566 1,71% 1,71%

Largan Precision Co Ltd TW 9 413 2,45% 2,45%

NCsoft Corp KR 3 690 0,96% 0,96%

Netease Inc ADR KY 6 339 1,65% 1,65%

Samsung Electronics Co Ltd KR 24 129 6,29% 6,29%

Silicon Motion ADR KY 3 865 1,01% 1,01%

Tata Consultancy Services Ltd IN 3 452 0,90% 0,90%

Tencent Holdings LTD KY 19 729 5,14% 5,14%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

TW 19 786 5,16% 5,16%

Summa Informationsteknologi 126 393 32,94%

Kraftförsörjning

AES Tiete Energia SA BR 3 169 0,83% 0,83%

Summa Kraftförsörjning 3 169 0,83%

Material

Braskem SA BR 4 222 1,10% 1,10%

Hindalco Industries Ltd IN 3 380 0,88% 0,88%

Hindustan Zinc Ltd IN 3 278 0,85% 0,85%

Lotte Chemical Corp KR 2 774 0,72% 0,72%

Korea Zinc Co Ltd KR 3 230 0,84% 0,84%

Lee and Man Paper Manufacturing Ltd KY 3 791 0,99% 0,99%

Mondi Plc GB 5 121 1,33% 1,33%

Severstal Oao GDR RU 3 105 0,81% 0,81%

Ternium SA LU 5 663 1,48% 1,48%

Upl Ltd IN 3 550 0,93% 0,93%

Summa Material 38 114 9,93%

Sällanköpsvaror och tjänster

Coway Co Ltd KR 3 735 0,97% 0,97%

New Oriental Education and Technolo-gy Group ADR

KY 4 683 1,22% 1,22%

Maruti Suzuki India LTD IN 5 138 1,34% 1,34%

Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret As TR 1 863 0,49% 0,49%

Motherson Sumi Systems Ltd IN 4 153 1,08% 1,08%

Naspers Ltd ZA 6 914 1,80% 1,80%

Tata Motors Ltd ADR IN 4 064 1,06% 1,06%

Techtronic Industries Co Ltd HK 3 801 0,99% 0,99%

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS TR 3 951 1,03% 1,03%

Vipshop Holdings Ltd ADR KY 2 501 0,65% 0,65%

Woolworths Holdings Ltd/South Africa ZA 1 744 0,45% 0,45%

Summa Sällanköpsvaror och tjänster 42 547 11,09%

Telekomoperatörer

Far Eastone Telecommunications Co Ltd

TW 4 083 1,06% 1,06%

Telefonica Brasil Sa ADR BR 4 995 1,30% 1,30%

Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk Pt ADR

ID 4 197 1,09% 1,09%

Summa Telekomoperatörer 13 275 3,46%

Fastigheter

Emaar Properties PJSC AE 2 785 0,73% 0,73%

Summa Fastigheter 2 785 0,73%

Summa Aktier 377 466 98,37%

Summa Överlåtbara värdepapper 377 466 98,37%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 377 466 98,37% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 6 251 1,63% 0,00%

Varav likvida medel SEB 5 823 1,52% 0,00%

Likvida medel övriga 7 0,00% 0,00%

Fondförmögenhet 383 717 100,00%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 377 466 98,37% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Övrigt 6 251 1,63% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 383 717 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (73)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

70

Skandia Time Global Fonden investerar globalt i aktier inom TIME-sektorerna tele-kom, information, media och underhållning (entertainment). Investeringarna fördelas över olika länder, främst i marknads-ledande företag. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. De sektorer och branscher som fonden fokuserar på har histo-riskt präglats av en hög risknivå. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa väsentligt högre risk än fonder som placerar i en bred portfölj av ut-ländska aktier. Fondens investeringar i utländska aktier va-lutasäkras normalt inte, vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i växelkursen för de valutor fonden är inve-sterad i. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Time Global steg 9,6 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 5,4 procent. Jämfört med ett brett aktieindex (S&P 500) har teknologiaktier som beviljats en årlig överavkastning var 2,4 procent. Detta är ingen tillfällighet. Innovation inom teknologiindustrin har skapat produktivitetsförbättringar resten av ekonomin är villiga att betala för, och vi ser inga tecken på att detta bromsar. Teknologiföretag tar alltfler marknadsandelar från traditionella branscher. Under 2017 var det totala beloppet som spenderas på digital marknadsföring högre än vad som spenderas på TV-reklam. Detta utgör en god grund för tillväxt i de stora online mediabolagen som Google och Facebook. Samtidigt leder det till utmaningar för amerikanska och europeiska kabel- och satellitbolag, då fler konsumenter hellre konsumera video via internet. Teknologisektorn har även starkt kassaflöde, solida balansräkningar och goda tillväxtutsikter. Fonden hade en bra start på året med god överavkastning under första halvåret. Den största bidragsgivaren till avkast-ningen hittills under 2017 är Facebook. Aktien gick sämre i slu*tet av förra året efter försiktiga kommentarer från ledningen om reklam på bolagets plattformar samt på grund av för stor kostnadsökning. Men resultat för det första kvartalet var bra och bekräftade vår tro om en fortsatt stark tillväxt. En annan stark bidraggivare till avkastningen var Ericsson. Trots den kraftiga prisuppgången har bolaget historiskt låga tillväxt- och marginalförväntningar. Våra beräkningar för nästa års resultat är cirka 50 procent över analytikernas prognoser och vi anser att nedåtrisken från dessa nivåer är begränsad. Största nega-tiva bidragsgivare hittills i år är mikroprocessorbolaget Intel. Den svaga kursutvecklingen innebär att aktien är prissatt till en betydande rabatt till underliggande värden. Företaget har gjort flera kontroversiella förvärv och vi tror påtryckningar från aktieägare kommer att leda till förbättringar i kapitalallokering framöver. Intel handlas till 11 gånger vinsten, vilket vi anser vara mycket attraktivt på den aktuella marknaden och vi har ökat fondens position. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet under året. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

1,40 % per år.

Årlig avgift:

1,43 %.

Ansvarig förvaltare:

Erling Thune (DNB Asset Management)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 20,6 % 13,1 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 24,1 % 19,2 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 18,5 % 15,4 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 6,5 %

Jämförelseindex:

TIME-index: Sammansatt index bestående av sektorerna Telekom, Information, Media och Leisure i MSCI World Index. Vid årsskiftet utgjorde Telkom och Information ca 85 % av indexvikten. (Indexet inkluderar utdelningar)..

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fond-

förmög-enhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 5 242 154 219,81 23 847 952 0,00 9,6 % 5,4 %

2016 4 317 972 200,55 21 529 521 0,00 25,8 % 18,8 %

2015 2 478 812 159,42 15 548 940 0,00 19,1 % 11,1 %

2014 2 145 162 133,88 16 022 550 0,00 28,3 % 35,8 %

2013 1 639 639 104,31 15 718 905 0,00 41,6 % 30,0 %

2012 418 941 73,64 5 689 041 1,04 8,2 % 8,4 %

2011 377 458 69,02 5 468 821 0,94 2,0 % 0,8 %

2010 365 196 68,59 5 324 333 0,48 10,7 % 4,9 %

2009 334 066 62,42 5 351 906 1,23 42,3 % 25,3 %

2008 229 605 44,79 5 126 256 0,53 -33,9 % -26,9 %

Fondens active share

2017-06-30 67,95 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 5 206 582 2 472 141

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 5 206 582 2 472 141

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 5 206 582 2 472 141

Bankmedel och övriga likvida medel 52 405 49 681

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 98 43

Övriga tillgångar (Not 2) 75 411 20 706

Summa tillgångar 5 334 496 2 542 570

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 364 2 880

Övriga skulder (Not 2) 85 978 23 622

Summa skulder 92 342 26 502

Fondförmögenhet (Not 1) 5 242 154 2 516 068

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 4 317 972 2 478 812

Andelsutgivning 741 275 191 348

Andelsinlösen - 237 541 - 251 562

Årets resultat enligt resultaträkning 420 447 97 469

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 5 242 154 2 516 068

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 75 411 20 706

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 85 978 - 23 622

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (74)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

71

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Marknads-värde, tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Aktier

Informationsteknologi

Apple Inc US 112 851 2,15% 2,15%

Accenture Plc IE 4 0,00% 0,00%

Adva Optical Networking Se DE 47 729 0,91% 0,91%

Avigilon Corp CA 21 009 0,40% 0,40%

Baidu Inc ADR KY 212 713 4,06% 4,06%

Canadian Solar Inc CA 55 672 1,06% 1,06%

Capgemini SE FR 104 611 2,00% 2,00%

Cisco Systems Inc US 63 812 1,22% 1,22%

Cognizant Technology Solutions Corp US 236 567 4,51% 4,51%

eBay Inc US 13 607 0,26% 0,26%

Enea AB SE 7 050 0,13% 0,13%

Facebook Inc US 168 477 3,21% 3,21%

Finisar Corp US 15 449 0,29% 0,29%

Fitbit Inc US 116 813 2,23% 2,23%

Alphabet Inc - A US 456 371 8,71% 8,71%

HP Inc US 190 723 3,64% 3,64%

Hewlett Packard Enterprise Co US 108 697 2,07% 2,07%

International Business Machines Corp US 86 932 1,66% 1,66%

Imagination Technologies Group PLC GB 10 371 0,20% 0,20%

Intel Corp US 350 662 6,69% 6,69%

Lenovo Group Ltd HK 132 602 2,53% 2,53%

Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B SE 320 615 6,12% 6,12%

Mellanox Technologies Ltd IL 181 856 3,47% 3,47%

O2micro International Ltd ADR KY 7 992 0,15% 0,15%

Micron Technology Inc US 106 787 2,04% 2,04%

Microsoft Corp US 370 987 7,08% 7,08%

Nokia Oyj FI 23 794 0,45% 0,45%

Nordic Semiconductor Asa NO 4 329 0,08% 0,08%

Opera Software ASA NO 32 795 0,63% 0,63%

Paysafe Group PLC GB 132 841 2,53% 2,53%

Oracle Corp US 104 628 2,00% 2,00%

Playtech Plc IM 26 458 0,50% 0,50%

REC Silicon ASA NO 19 646 0,37% 0,37%

Salesforce.com Inc US 86 191 1,64% 1,64%

Samsung Electronics Co Ltd GDR KR 145 385 2,77% 2,77%

SAP SE DE 141 131 2,69% 2,69%

Square Enix Holdings Co Ltd JP 45 829 0,87% 0,87%

Vishay Intertechnology Inc US 99 532 1,90% 1,90%

Visa Inc US 109 660 2,09% 2,09%

VMware Inc US 87 091 1,66% 1,66%

Western Digital Corp US 37 664 0,72% 0,72%

WireCard AG DE 99 158 1,89% 1,89%

Summa Informationsteknologi 4 697 091 89,60%

Sällanköpsvaror och tjänster

Betsson AB SE 56 631 1,08% 1,08%

Comcast Corp US 71 957 1,37% 1,37%

GVC Holdings PLC IM 21 484 0,41% 0,41%

Jackpotjoy PLC GB 51 482 0,98% 0,98%

Publicis Groupe SA FR 26 362 0,50% 0,50%

Schibsted ASA A-Shares NO 16 853 0,32% 0,32%

Time Warner Inc US 43 763 0,83% 0,83%

TripAdvisor Inc US 18 881 0,36% 0,36%

Walt Disney Co/The US 9 863 0,19% 0,19%

888 Holdings PLC GI 33 450 0,64% 0,64%

Summa Sällanköpsvaror och tjänster 350 726 6,69%

Telekomoperatörer

Dna Oyj FI 5 198 0,10% 0,10%

NTT DOCOMO Inc JP 23 690 0,45% 0,45%

Sprint Corp US 1 696 0,03% 0,03%

Tele2 B SE 27 097 0,52% 0,52%

Vodafone Group Plc GB 75 018 1,43% 1,43%

Verizon Communications Inc US 26 067 0,50% 0,50%

Summa Telekomoperatörer 158 765 3,03%

Summa Aktier 5 206 582 99,32%

Summa Överlåtbara värdepapper 5 206 582 99,32%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 5 206 582 99,32% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 35 572 0,68% 0,00%

Varav likvida medel SEB 52 405 1,00% 0,00%

Fondförmögenhet 5 242 154 100,00%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 5 206 582 99,32% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Övrigt 35 572 0,68% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 5 242 154 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (75)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

72

Skandia USA Fonden investerar i amerikanska aktier. Investeringarna förde-las över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är baserad på kvantitativ analys, vilket innebär att man främst försöker hitta felprissatta aktier genom matematiska och statistiska modeller. Fondens mål är att uppnå en hög total avkastning på lång sikt. Mer specifikt är fondens mål att överträffa avkastningen på sitt jämförelseindex. Den amerikanska aktiemarknaden har historiskt haft en något högre risk jämfört med en bred global aktieportfölj. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att ha något högre risk än en global aktiefond med bred placeringsin-riktning. Fondens investeringar i amerikanska aktier valutasäk-ras normalt inte, vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i växelkursen för amerikanska dollar. Placerings-horisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens samman-lagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstru-ment tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia USA steg 1,8 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 1,4 procent. Under det första halvåret 2017 gjorde vi en rad förbättringar av våra modeller. Några exempel för investeringsmodellen för amerikanska aktier var att temat ”sentiment” förbättrades på två sätt. För det första infördes en signal för hur den ameri-kanska regionen ser på egenskaper hos löptidsstrukturen för företags kreditswappar. Detta syftar till att kunna dra slu*tsatser om investerares analys av hur välmående olika företag är. För det andra genomfördes en förbättring där företags rapporte-ring analyseras som en indikator för aktiekursrörelser. Syftet med analys av bolagsrapporterna är att försöka värdera olika aspekter av ett företag med fokus på klimatet hos företagsled-ningen, deras planer och framtidsvisioner, samt tankar om eventuella framtida risker. Bland fondens investeringsteman bidrog ”momentum” och ”värde” mest till den relativa avkastningen, följt av ”kvalitet” och ”sentiment”. Å andra sidan hade temat ”resultat” negativ inverkan under perioden, medan utfallet för temat ”företags-ledning” var relativt oförändrat. Bland sektorerna överavkas-tade innehaven i finans- och fastighetssektorerna mest i för-hållande till index. Innehav i sektorerna daglivaror och hälso-vård bidrog minst. Bland enskilda aktier hade undervikterna i General Electric och Verizon Communication samt övervikten i Baxter Internat-ional bäst inverkan på den relativa avkastningen. Övervikterna i Baker Hughes, Conagra Brands och International Game Technology drog i sin tur ned överavkastningen. Fonden har handlat med derivatinstrument via aktieindexter-miner för att effektivisera förvaltningen. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden. Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Förvaltningsarvode:

1,40 % per år.

Årlig avgift:

1,41 %.

Ansvarig förvaltare:

Osman Ali (Goldman Sachs)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 9,8 % 10,6 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 18,5 % 18,5 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 15,0 % 14,0 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 2,0 %

Jämförelseindex:

MSCI USA Net (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 2 879 080 902,20 3 191 047 0,00 1,8 % 1,4 %

2016 3 105 119 886,08 3 504 191 0,00 17,8 % 19,5 %

2015 3 352 820 752,38 4 456 285 0,00 5,9 % 8,4 %

2014 4 424 244 710,50 6 226 654 0,00 39,0 % 37,3 %

2013 2 944 124 511,29 5 758 227 0,00 33,1 % 30,1 %

2012 2 034 937 384,25 5 295 867 2,61 9,4 % 9,4 %

2011 1 093 580 353,49 3 093 666 3,79 2,9 % 3,4 %

2010 908 369 347,48 2 614 162 10,80 6,2 % 6,4 %

2009 903 473 337,68 2 675 530 4,08 10,5 % 15,7 %

2008 1 439 276 309,42 4 651 529 5,60 -24,3 % -23,6 %

Fondens active share

2017-06-30 68,81 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 2 818 641 2 950 112

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 2 818 641 2 950 112

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 2 818 641 2 950 112

Bankmedel och övriga likvida medel 67 420 70 548

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 208 92

Övriga tillgångar (Not 2) 1 495 156 083

Summa tillgångar 2 887 764 3 176 836

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 446 3 418

Övriga skulder (Not 2) 5 237 135 209

Summa skulder 8 684 138 626

Fondförmögenhet (Not 1) 2 879 080 3 038 209

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 008 2 607

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 3 105 119 3 352 820

Andelsutgivning 119 672 45 817

Andelsinlösen - 403 482 - 379 616

Årets resultat enligt resultaträkning 57 772 19 189

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 2 879 080 3 038 209

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 1 495 156 083

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 5 237 - 135 209

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (76)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

73

INNEHAV Finansiella instrument Land* Marknads-

värde, tkr Del av

fondför-mögenhet

Del av fondför-mögenhet per

emittent Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Aktier Dagligvaror Colgate-Palmolive Co US 36 300 1,26% 1,26% Conagra Brands Inc US 29 035 1,01% 1,01% Molson Coors Brewing Co US 30 876 1,07% 1,07% Cvs Health Corp US 40 153 1,39% 1,39% Kellogg Co US 30 205 1,05% 1,05% Procter and Gamble Co/The US 5 465 0,19% 0,19% Walgreens Boots Alliance Inc US 38 907 1,35% 1,35% Summa Dagligvaror 210 940 7,33% Energi Baker Hughes A Ge Co US 30 709 1,07% 1,07% Chevron Corp US 28 773 1,00% 1,00% Exxon Mobil Corp US 15 517 0,54% 0,54% Newfield Exploration Co US 6 103 0,21% 0,21% Valero Energy Corp US 33 531 1,16% 1,16% World Fuel Services Corp US 7 956 0,28% 0,28% Summa Energi 122 588 4,26% Finans Ally Financial Inc US 15 783 0,55% 0,55% Agnc Investment Corp US 16 701 0,58% 0,58% Aon PLC GB 19 098 0,66% 0,66% Bank Of America Corp US 2 149 0,07% 0,07% Citizens Financial Group Inc US 31 818 1,11% 1,11% Comerica Inc US 5 687 0,20% 0,20% SandP Global Inc US 30 453 1,06% 1,06% Intercontinental Exchange Inc US 34 947 1,21% 1,21% JPMorgan Chase and Co US 61 596 2,14% 2,14% Leucadia National Corp US 1 963 0,07% 0,07% Marsh and Mclennan Cos Inc US 34 346 1,19% 1,19% Regions Financial Corp US 31 249 1,09% 1,09% Santander Consumer USA Holdings Inc US 7 584 0,26% 0,26% Synchrony Financial US 16 264 0,56% 0,56% Wells Fargo and Co US 5 252 0,18% 0,18% Xl Group Ltd BM 9 682 0,34% 0,34% Summa Finans 324 572 11,27% Hälsovård Alexion Pharmaceuticals Inc US 21 697 0,75% 0,75% Amgen Inc US 46 144 1,60% 1,60% Baxter International Inc US 33 149 1,15% 1,15% Bristol-Myers Squibb Co US 20 770 0,72% 0,72% Boston Scientific Corp US 935 0,03% 0,03% Celgene Corp US 41 718 1,45% 1,45% Centene Corp US 9 625 0,33% 0,33% Cigna Corp US 29 842 1,04% 1,04% Danaher Corp US 32 992 1,15% 1,15% Eli Lilly and Co US 22 664 0,79% 0,79% Humana Inc US 34 873 1,21% 1,21% Biogen Inc US 34 023 1,18% 1,18% IDEXX Laboratories Inc US 14 217 0,49% 0,49% Johnson and Johnson US 37 748 1,31% 1,31% Merck and Co Inc US 26 161 0,91% 0,91% Thermo Fisher Scientific Inc US 35 287 1,23% 1,23% Unitedhealth Group Inc US 41 274 1,43% 1,43% WellCare Health Plans Inc US 19 119 0,66% 0,66% Summa Hälsovård 502 238 17,44% Industri AerCap Holdings NV NL 14 113 0,49% 0,49% Allegion PLC IE 5 531 0,19% 0,19% Allison Transmission Holdings Inc US 6 821 0,24% 0,24% AMETEK Inc US 7 877 0,27% 0,27% Caterpillar Inc US 31 440 1,09% 1,09% General Electric Co US 9 771 0,34% 0,34% JetBlue Airways Corp US 25 429 0,88% 0,88% Masco Corp US 30 235 1,05% 1,05% Southwest Airlines Co US 5 083 0,18% 0,18% Spirit Aerosystems Holdings Inc US 26 457 0,92% 0,92% United Technologies Corp US 42 124 1,46% 1,46% Summa Industri 204 882 7,12% Informationsteknologi Apple Inc US 105 177 3,65% 3,65% Adobe Systems Inc US 37 701 1,31% 1,31% Applied Materials Inc US 32 555 1,13% 1,13% Arris International PLC GB 2 634 0,09% 0,09% Activision Blizzard Inc US 20 277 0,70% 0,70% Broadcom Ltd SG 32 673 1,13% 1,13% Cadence Design Systems Inc US 2 815 0,10% 0,10% Citrix Systems Inc US 28 294 0,98% 0,98% Electronic Arts Inc US 896 0,03% 0,03% eBay Inc US 14 994 0,52% 0,52% Facebook Inc US 47 601 1,65% 1,65% Fidelity National Information Services Inc

US 3 692 0,13% 0,13%

Flex Ltd SG 29 074 1,01% 1,01% F5 Networks Inc US 30 039 1,04% 1,04% Alphabet Inc - A US 39 223 1,36% 0,00% Alphabet Inc - C US 40 209 1,40% 2,76% Jabil Inc US 27 540 0,96% 0,96% Juniper Networks Inc US 29 689 1,03% 1,03% Maxim Integrated Products Inc US 29 020 1,01% 1,01% Microsoft Corp US 38 411 1,33% 1,33% Red Hat Inc US 1 430 0,05% 0,05% ServiceNow Inc US 12 807 0,44% 0,44% Seagate Technology Plc IE 8 154 0,28% 0,28% Texas Instruments Inc US 23 632 0,82% 0,82% Vantiv Inc US 3 246 0,11% 0,11% VeriSign Inc US 25 586 0,89% 0,89% Summa Informationsteknologi 667 372 23,18% Kraftförsörjning Aes Corp/Va US 26 043 0,90% 0,90% CMS Energy Corp US 1 101 0,04% 0,04% CenterPoint Energy Inc US 20 166 0,70% 0,70% NiSource Inc US 12 222 0,42% 0,42% Summa Kraftförsörjning 59 532 2,07% Material Air Products and Chemicals Inc US 6 275 0,22% 0,22%

Axalta Coating Systems Ltd BM 2 663 0,09% 0,09% Celanese Corp US 7 211 0,25% 0,25% Huntsman Corp US 5 521 0,19% 0,19% Owens-Illinois Inc US 16 476 0,57% 0,57% Sealed Air Corp US 10 720 0,37% 0,37% Sherwin-Williams Co/The US 11 370 0,39% 0,39% WestRock Co US 16 316 0,57% 0,57% Summa Material 76 552 2,66% Sällanköpsvaror och tjänster Amazon.Com Inc US 51 209 1,78% 1,78% Best Buy Co Inc US 13 837 0,48% 0,48% Borgwarner Inc US 23 040 0,80% 0,80% Burlington Stores Inc US 5 598 0,19% 0,19% Comcast Corp US 52 407 1,82% 1,82% Delphi Automotive PLC JE 25 569 0,89% 0,89% Expedia Inc US 3 310 0,11% 0,11% Hilton Worldwide Holdings Inc US 27 342 0,95% 0,95% International Game Technology Plc GB 7 706 0,27% 0,27% Interpublic Group Of Cos Inc/The US 30 777 1,07% 1,07% Lear Corp US 29 858 1,04% 1,04% Liberty Global Plc - C GB 29 092 1,01% 1,01% Las Vegas Sands Corp US 32 016 1,11% 1,11% Mohawk Industries Inc US 31 088 1,08% 1,08% Netflix Inc US 8 622 0,30% 0,30% Twenty-First Century Fox Inc - A US 24 207 0,84% 0,84% Nike Inc US 10 226 0,36% 0,36% Omnicom Group Inc US 6 617 0,23% 0,23% The Priceline Group Inc US 12 764 0,44% 0,44% Target Corp US 30 209 1,05% 1,05% Summa Sällanköpsvaror och tjänster 455 492 15,82% Telekomoperatörer ATandT Inc US 46 611 1,62% 1,62% Level 3 Communications Inc US 2 583 0,09% 0,09% Summa Telekomoperatörer 49 194 1,71% Fastigheter American Homes 4 Rent US 22 063 0,77% 0,77% American Tower Corp US 36 389 1,26% 1,26% Equinix Inc US 28 480 0,99% 0,99% Forest City Realty Trust Inc US 6 939 0,24% 0,24% Host Hotels and Resorts Inc US 12 609 0,44% 0,44% Park Hotels and Resorts Inc US 1 107 0,04% 0,04% Quality Care Properties Inc US 6 792 0,24% 0,24% SBA Communications Corp US 30 901 1,07% 1,07% Summa Fastigheter 145 279 5,05% Summa Aktier 2 818 641 97,90% Summa Överlåtbara värdepapper 2 818 641 97,90% Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES Standardiserade Derivat Standardiserade Aktieindexderivat S&P 500 eMINI FUT Sep 17 / ESU7 US 0 0,00% 0,00% Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00% Summa Standardiserade Derivat 0 0,00% Summa Finansiella instrument Med positivt marknadsvärde 2 818 641 97,90% 0,00% Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00% Övriga tillgångar och skulder 60 439 2,10% 0,00% Varav likvida medel SEB 66 412 2,31% 0,00% Varav likvida medel UBS 1 008 0,04% 0,00% Fondförmögenhet 2 879 080 100,00% Specifikation exponering enskilda företagsgrupper Derivatexponering Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00% Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00% Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00% Summa derivatexponering 0 0,00% Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 2 818 641 97,90% 0,00% Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00% Övrigt 60 439 2,10% 0,00% Summa tillgångar och skulder 2 879 080 100,00% * Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (77)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

74

Skandia Världen Fonden investerar i globala aktier. Investeringarna fördelas över olika länder och branscher, främst i de större börsföreta-gen. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. En placering i den globala aktiemarknaden har historiskt präg-lats av en relativt medelhög risk för att vara en aktieplacering, tack vare god riskspridning mellan olika länder, branscher och valutor. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättning-en kommer att uppvisa en sådan risknivå i jämförelse med andra aktiefonder med inriktning på vissa branscher, regioner eller aktier i mindre bolag. Fondens investeringar valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Placerings-horisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens samman-lagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstru-ment tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Världen steg 5,9 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 3,5 procent. Globala aktiemarknader steg under första halvåret 2017, tack vare stigande tillväxtmarknader och Europa. Tillväxtmark-naderna steg i värde när deras valutor började stabiliseras efter en kraftig nedgång i slu*tet av förra året. Kinesisk makro-data var positiv och som investerare förväntade man sig att tillväxtmarknaderna skulle gynnas av den ökade globala till-växten. Europeiska aktier steg eftersom den ekonomiska återhämtningen var på gång. Oron för stigande populism sänktes då Geert Wilders misslyckades i Nederländernas val och Marine Le Pen förlorade i det franska valet. ECB behöll penningpolitiken oförändrad, men noterade förbättrade förut-sättningar. Theresa May påbörjade Brexit-processen. Ameri-kanska aktier steg när Trump valdes till president, men kon-gressens misslyckande med hälsovårdsreformen väckte en skepsis om han skulle kunna genomföra resten av sin agenda. Fonden hade en bra avkastning både ur absolut och relativ synvinkel. På aktienivå bidrog positionen i Indiabulls Housing Finance, ett indiskt bostadsfinansieringsbolag, positivt till resultatet, då bolagets aktiekurs steg tack vare fortsatt expans-ion i kombination med en stark tillväxt i vinst och omsättning. Innehavet i Recruit Holdings, en leverantör av informations-tjänster i Japan, bidrog också till avkastningen. Aktiekursen steg tack vare en förbättrad marknad för arbetssökande och eftersom bolaget redovisade försäljning som översteg förvänt-ningarna. Fonden har dock sålt av positionen då bolaget närmar sig full värdering och vi hittat andra attraktiva möjlig-heter. slu*tligen bidrog en position i halvledarutrustningsbola-get Applied Materials också positivt till resultatet då aktiekur-sen steg med robust försäljning och resultatutveckling samt stigande prognoser. Vi fortsätter att ha en position i Applied Materials för dess branschledande position och för att de möjliggör branschens tillväxt. Under perioden påbörjade vi en position i Alibaba, ett kinesiskt e-handelsföretag, med tanke på att värderingen är attraktiv och vi fortsätter att se bolagets intäktsgenerering. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, men har inte utnyttjat denna möjlighet. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under peri-oden.

Förvaltningsarvode:

1,40 % per år.

Årlig avgift:

1,43 %.

Ansvarig förvaltare:

Andrew Lacey (Lazard Asset Management).

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 7,5 % 7,7 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 12,2 % 14,5 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 13,8 % 13,2 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 3,9 %

Jämförelseindex:

MSCI All Country World Index Net (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fondför-

mögenhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 4 055 794 392,45 10 334 133 0,00 5,9 % 3,5 %

2016 3 941 489 370,53 10 637 061 0,00 9,7 % 16,2 %

2015 3 729 107 337,83 11 038 413 0,00 4,5 % 5,1 %

2014 3 806 542 323,20 11 777 128 0,00 19,9 % 25,4 %

2013 3 264 826 269,56 12 111 686 0,00 17,9 % 19,9 %

2012 2 183 248 228,59 9 550 934 4,06 8,5 % 10,2 %

2011 1 642 237 214,45 7 657 902 2,69 -7,5 % -5,5 %

2010 1 846 588 234,86 7 862 505 3,30 4,7 % 5,5 %

2009 1 518 969 227,48 6 677 374 4,38 21,4 % 22,3 %

2008 1 088 659 191,13 5 695 909 5,03 -30,4 % -29,3 %

Fondens active share

2017-06-30 89,10 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 3 968 888 3 576 307

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 3 968 888 3 576 307

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 3 968 888 3 576 307

Bankmedel och övriga likvida medel 129 954 55 215

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 130 167

Övriga tillgångar (Not 2) 75 400 58 866

Summa tillgångar 4 174 372 3 690 556

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 843 4 115

Övriga skulder (Not 2) 113 735 38 063

Summa skulder 118 578 42 178

Fondförmögenhet (Not 1) 4 055 794 3 648 378

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 3 941 489 3 729 107

Andelsutgivning 38 866 28 504

Andelsinlösen - 155 566 - 117 528

Årets resultat enligt resultaträkning 231 005 8 295

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning 0 0

Fondförmögenhet vid årets slu*t 4 055 794 3 648 378

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 75 400 58 866

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 113 735 - 38 063

Högsta förvaltningsdomstolen har den 15 april 2016 meddelat dom i det s.k. hemvistmålet. Tidigare reserverade ameri-kanska källskatter har med anledning av domen återförts till fonden. På vissa marknader gör Skatteverket trots domen bedömningen att hemvistintyg inte kan utfärdas. Det betyder att fonden får betala högre källskatter på dessa marknader.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (78)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

75

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Marknads-värde, tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Aktier

Dagligvaror

Ambev Sa BR 38 431 0,95% 0,95%

Carlsberg A/S DK 49 146 1,21% 1,21%

Coca-Cola Co/The US 88 686 2,19% 2,19%

Coca-Cola European Partners Plc GB 35 154 0,87% 0,87%

Molson Coors Brewing Co US 58 168 1,43% 1,43%

Kao Corp JP 40 368 1,00% 1,00%

Kellogg Co US 37 053 0,91% 0,91%

Diageo Plc GB 60 892 1,50% 1,50%

Unilever Plc GB 42 970 1,06% 1,06%

Summa Dagligvaror 450 869 11,12%

Energi

EOG Resources Inc US 36 571 0,90% 0,90%

Schlumberger Ltd CW 59 654 1,47% 1,47%

Summa Energi 96 225 2,37%

Finans

Aeon Financial Service Co Ltd JP 53 535 1,32% 1,32%

AIA Group Ltd HK 61 135 1,51% 1,51%

Aon PLC GB 66 139 1,63% 1,63%

Julius Baer Group LTD CH 33 459 0,82% 0,82%

National Bank of Canada CA 63 287 1,56% 1,56%

Citigroup Inc US 65 955 1,63% 1,63%

Comerica Inc US 40 039 0,99% 0,99%

Commerce Bancshares Inc/Mo US 29 690 0,73% 0,73%

SandP Global Inc US 59 998 1,48% 1,48%

Intercontinental Exchange Inc US 73 454 1,81% 1,81%

Indiabulls Housing Finance Ltd IN 42 109 1,04% 1,04%

Israel Discount Bank Ltd IL 34 705 0,86% 0,86%

Prudential Plc GB 53 949 1,33% 1,33%

Sampo Oyj FI 49 548 1,22% 1,22%

Sanlam Ltd ZA 28 993 0,71% 0,71%

Charles Schwab Corp/The US 55 334 1,36% 1,36%

Summa Finans 811 328 20,00%

Hälsovård

ConvaTec Group PLC GB 24 966 0,62% 0,62%

Biogen Inc US 35 282 0,87% 0,87%

Medtronic Inc IE 55 323 1,36% 1,36%

Novo Nordisk A/S DK 36 168 0,89% 0,89%

Quintiles Ims Holdings Inc US 58 693 1,45% 1,45%

Shire PLC JE 71 730 1,77% 1,77%

Thermo Fisher Scientific Inc US 62 895 1,55% 1,55%

Zoetis Inc US 81 000 2,00% 2,00%

Summa Hälsovård 426 056 10,50%

Industri

Ashtead Group Plc GB 44 978 1,11% 1,11%

Assa Abloy B SE 69 996 1,73% 1,73%

Canadian National Railway Co CA 60 409 1,49% 1,49%

Eaton Corp PLC IE 56 114 1,38% 1,38%

Johnson Controls International PLC IE 54 832 1,35% 1,35%

Welbilt Inc US 34 072 0,84% 0,84%

Relx Nv NL 66 271 1,63% 1,63%

Rockwell Automation Inc US 64 744 1,60% 1,60%

Snap-On Inc US 36 661 0,90% 0,90%

TechnoPro Holdings Inc JP 41 497 1,02% 1,02%

United Technologies Corp US 66 843 1,65% 1,65%

Wolters Kluwer NV NL 60 909 1,50% 1,50%

Summa Industri 657 327 16,21%

Informationsteknologi

Apple Inc US 105 679 2,61% 2,61%

Accenture Plc IE 77 383 1,91% 1,91%

Alibaba Group Holding Ltd - ADR KY 46 040 1,14% 1,14%

Applied Materials Inc US 36 408 0,90% 0,90%

Cielo SA BR 38 664 0,95% 0,95%

Cisco Systems Inc US 40 370 1,00% 1,00%

DXC Technology Co US 27 741 0,68% 0,68%

eBay Inc US 21 991 0,54% 0,54%

Alphabet Inc - A US 110 564 2,73% 2,73%

Hexagon B SE 46 658 1,15% 1,15%

Link Administration Holdings Ltd AU 40 771 1,01% 1,01%

Microsoft Corp US 90 849 2,24% 2,24%

Motorola Solutions Inc US 40 963 1,01% 1,01%

Tencent Holdings LTD KY 73 666 1,82% 1,82%

Vantiv Inc US 60 495 1,49% 1,49%

Visa Inc US 60 456 1,49% 1,49%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

TW 60 053 1,48% 1,48%

Summa Informationsteknologi 978 752 24,13%

Material

Crown Holdings Inc US 47 412 1,17% 1,17%

Monsanto Co US 50 015 1,23% 1,23%

Ppg Industries Inc US 46 716 1,15% 1,15%

Symrise AG DE 65 953 1,63% 1,63%

Summa Material 210 097 5,18%

Sällanköpsvaror och tjänster

Autozone Inc US 35 726 0,88% 0,88%

Compass Group Plc GB 55 705 1,37% 1,37%

Continental AG DE 69 531 1,71% 1,71%

Five Below Inc US 30 021 0,74% 0,74%

Ryohin Keikaku Co Ltd JP 64 478 1,59% 1,59%

Summa Sällanköpsvaror och tjänster 255 461 6,30%

Fastigheter

Daiwa House Industry Co Ltd JP 82 773 2,04% 2,04%

Summa Fastigheter 82 773 2,04%

Summa Aktier 3 968 888 97,86%

Summa Överlåtbara värdepapper 3 968 888 97,86%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 3 968 888 97,86% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 86 906 2,14% 0,00%

Varav likvida medel SEB 129 954 3,20% 0,00%

Fondförmögenhet 4 055 794 100,00%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 3 968 888 97,86% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Övrigt 86 906 2,14% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 4 055 794 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (79)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

76

Skandia Världsnaturfonden Fondens investerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan även investera upp till tio procent av fondens värde på aktie-marknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Fonden avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Världsnaturfondens riktlinjer. Årligen tillfaller två procent av fondens värde Världsnaturfonden, WWF. Sedan fondens start har andelsägarna bidragit med totalt ca 162 miljoner kronor till Världsnaturfonden, WWF. Fondens mål är att i genomsnitt över en treårsperiod årligen överträffa sitt jämförelseindex med 1,0 procent, efter avdrag för avgifter. Den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en relativt hög risk jämfört med andra utvecklade aktiemarknader som exempelvis USA och Japan. Därför kan det bedömas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa högre risk än till exempel fonder som placerar i en bred portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Åtagandemetoden används för att beräkna fon-dens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering. Skandia Världsnaturfonden steg 8,3 procent under första halvåret 2017. Under samma period steg jämförelseindex 10,8 procent. Stockholmsbörsen inledde året starkt med stöd från makrosta-tistik och bokslu*t som togs emot väl. Bolagens fjärdekvartals-vinster inkom starkare än väntat, dock blev vinstrevideringarna ytterst begränsade. Den amerikanska makrostatistiken får överlag sägas var stödjande under hela första halvåret. Fokus låg på Donald Trumps installation som USA:s president. Hans första dagar på det nya jobbet rivstartades med bland annat order om att riva upp handelsavtal, murbygge vid mexikanska gränsen, inreseförbud samt löfte om att något fenomenalt skall present-eras kring skatterna. I mars betonade Trump dessutom skatte-reformer, infrastrukturåtgärder och en förändring av Affordable Care Act. Vad som faktiskt kommer att genomföras är dock ännu oklart. I eurozonen indikerade inköpschefsindexet för tillverkningsin-dustrin för hela regionen expansion under hela perioden och accelererade dessutom successivt i den senaste mätningen. I Storbritannien meddelade Theresa May att man ej söker delvist EU-medlemskap men att man kommer att söka största möjliga tillgång till den inre marknaden på ömsesidig basis. I Frankrike hölls presidentval i vilket Emmanuel Macron beseg-rade Le Pen. Rapporterna för första kvartalet var mycket starka, vilket ledde till positiva estimatrevideringar på bred front. Den generella vinsttrenden har därmed tydligt stärkts. Börsen steg under halvårets alla månader fram till den sista, då den tappade momentum och sjönk i juni. Hälso- och sjukvård, teknologi samt telekom var de tre stark-aste sektorerna medan kraftförsörjning, olja och gas samt konsumenttjänster var de svagaste under halvåret. Bland periodens vinnare fanns Proact och Volvo. De svagaste akti-erna var Fingerprint Cards och Tobii. Största positiva bidrag till fondens relativa avkastning kom från Volvo, Proact och Hexa-gon. Största negativa bidrag kom från Pandora, Investor och Elekta. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och har utnyttjat denna möjlighet via aktieindex-terminer. Fondens placeringar har följt Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar och inga överträdelser har skett under perioden.

Förvaltningsarvode:

1,40 % per år.

Årlig avgift:

1,46 %.

Ansvarig förvaltare:

Erik Sjöström (Skandia Inestment Management)

Pensionsmyndigheten:

Fonden ingår ej i premiepensionsvalet. Genomsnittlig avkastning Period Fonden Index

Årsavkastning snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 8,3 % 10,4 %

Årsavkastning snitt (5 år) 2012-07-01 - 2017-06-30 14,2 % 16,8 %

Volatilitet snitt (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 12,6 % 12,7 %

Tracking error (2 år) 2015-07-01 - 2017-06-30 4,2 %

Jämförelseindex:

SIX Portfolio Return Index (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor. År Fond-

förmög-enhet i tkr

Andels-värde

Antal andelar i

heltal

Utdelning per andel

Total-avkastning

Fond

Total-avkastning

Index

2017 463 641 166,14 2 790 557 3,12 8,3 % 10,8 %

2016 449 304 156,49 2 870 984 3,14 1,4 % 9,6 %

2015 476 836 157,52 3 027 146 0,00 16,8 % 10,5 %

2014 438 400 137,66 3 184 584 0,00 13,1 % 15,9 %

2013 422 411 124,21 3 400 781 0,00 23,0 % 28,0 %

2012 354 574 103,00 3 442 466 2,26 16,3 % 16,7 %

2011 319 141 92,42 3 453 159 0,01 -19,4 % -13,6 %

2010 435 264 117,04 3 718 934 0,42 26,5 % 26,9 %

2009 346 990 94,75 3 662 164 3,19 50,8 % 53,3 %

2008 244 046 66,33 3 679 270 1,33 -36,7 % -39,1 %

Fondens active share

2017-06-30 51,93 %

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr 2017 2016

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper 451 947 412 731

Penningmarknadsinstrument 0 0

OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde 0 0

Fondandelar 0 0

Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde 451 947 412 731

Placering på konto hos kreditinstitut 0 0

Summa placeringar med positivt marknadsvärde 451 947 412 731

Bankmedel och övriga likvida medel 12 786 6 945

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 0

Övriga tillgångar (Not 2) 202 2 106

Summa tillgångar 464 935 421 782

Skulder

OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde 0 0

Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde 0 0

Skatteskulder 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 547 491

Övriga skulder (Not 2) 747 0

Summa skulder 1 294 491

Fondförmögenhet (Not 1) 463 641 421 291

Poster inom linjen

Utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument 0 0

Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument 0 0

Övriga mottagna säkerheter 0 0

Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 0 0

Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 0 0

Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 422 0

Övriga ställda säkerheter 0 0

NOTER 2017 2016

Not 1. Förändring av fondförmögenheten

Fondförmögenhet vid årets början 449 304 476 836

Andelsutgivning 13 064 4 763

Andelsinlösen - 25 668 - 16 022

Årets resultat enligt resultaträkning 35 907 - 34 766

Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning 0 0

Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen 0 0

Lämnad utdelning - 8 967 - 9 520

Varav utdelning till andelsägarna 0 0

Varav utdelning till Världsnaturfonden, WWF - 8 967 - 9 520

Fondförmögenhet vid årets slu*t 463 641 421 291

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer 202 2 106

I övriga skulder ingår olikviderade affärer - 747 0

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (80)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

77

INNEHAV

Finansiella instrument Land* Marknads-värde, tkr

Del av fondför-

mögenhet

Del av fondför-

mögenhet per emittent

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Aktier

Dagligvaror

Essity Aktiebolag B SE 17 001 3,67% 3,67%

Summa Dagligvaror 17 001 3,67%

Finans

Collector AB SE 2 281 0,49% 0,49%

Svenska Handelsbanken AB A SE 10 760 2,32% 2,32%

Investor B SE 12 735 2,75% 2,75%

Investment Ab Latour B SE 10 941 2,36% 2,36%

Nordea Bank AB SE 19 987 4,31% 4,31%

Resurs Holding AB SE 3 301 0,71% 0,71%

Skandinaviska Enskilda Banken AB A SE 22 358 4,82% 4,82%

Swedbank AB A SE 24 538 5,29% 5,29%

Summa Finans 106 901 23,06%

Hälsovård

Addlife AB SE 6 131 1,32% 1,32%

Ambea Ab SE 1 900 0,41% 0,41%

Biogaia B SE 346 0,07% 0,07%

Novo Nordisk A/S DK 21 881 4,72% 4,72%

Summa Hälsovård 30 257 6,53%

Industri

ABB Ltd XSTO CH 5 755 1,24% 1,24%

Assa Abloy B SE 16 319 3,52% 3,52%

Addtech B SE 8 640 1,86% 1,86%

Atlas Copco A SE 22 074 4,76% 0,00%

Atlas Copco B SE 8 420 1,82% 6,58%

Bravida Holding AB SE 73 0,02% 0,02%

Bufab Holding AB SE 4 759 1,03% 1,03%

Indutrade AB SE 8 633 1,86% 1,86%

Intrum Justitia AB SE 6 413 1,38% 1,38%

Munters Group AB SE 1 576 0,34% 0,34%

NCC B SE 6 633 1,43% 1,43%

Nibe Industrier B SE 5 471 1,18% 1,18%

Sandvik AB SE 14 365 3,10% 3,10%

Skanska B SE 1 671 0,36% 0,36%

SKF B SE 5 781 1,25% 1,25%

Ahlsell AB SE 4 438 0,96% 0,96%

Volvo B SE 38 252 8,25% 8,25%

Summa Industri 159 271 34,35%

Informationsteknologi

CLX Communications publ AB SE 4 266 0,92% 0,92%

Hexagon B SE 21 887 4,72% 4,72%

IAR Systems Group AB SE 1 651 0,36% 0,36%

Netent AB SE 9 709 2,09% 2,09%

Proact It Group AB SE 7 792 1,68% 1,68%

Tobii AB SE 504 0,11% 0,11%

Summa Informationsteknologi 45 811 9,88%

Material

Hexpol AB SE 13 899 3,00% 3,00%

Svenska Cellulosa Ab Sca B SE 4 695 1,01% 1,01%

Summa Material 18 594 4,01%

Sällanköpsvaror och tjänster

Bilia A SE 2 791 0,60% 0,60%

Bonava B AB SE 3 396 0,73% 0,73%

Boozt AB SE 398 0,09% 0,09%

Dometic Group AB SE 4 162 0,90% 0,90%

Hennes and Mauritz B SE 13 914 3,00% 3,00%

Husqvarna B SE 2 786 0,60% 0,60%

JM AB SE 6 919 1,49% 1,49%

KappAhl AB SE 1 799 0,39% 0,39%

Nobia AB SE 8 572 1,85% 1,85%

Thule Group AB SE 5 974 1,29% 1,29%

Kindred Group Plc MT 22 316 4,81% 4,81%

Summa Sällanköpsvaror och tjänster 73 025 15,75%

Fastigheter

D Carnegie and Co AB SE 1 088 0,23% 0,23%

Summa Fastigheter 1 088 0,23%

Summa Aktier 451 947 97,48%

Summa Överlåtbara värdepapper 451 947 97,48%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Standardiserade Derivat

Standardiserade Aktieindexderivat

OMXS30 Index Future Jul 17 / QCN7 SE 0 0,00% 0,00%

Summa Standardiserade Aktieindexderivat 0 0,00%

Summa Standardiserade Derivat 0 0,00%

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde 451 947 97,48% 0,00%

Med negativt marknadsvärde 0 0,00% 0,00%

Övriga tillgångar och skulder 11 694 2,52% 0,00%

Varav likvida medel SEB 12 364 2,67% 0,00%

Varav likvida medel UBS 422 0,09% 0,00%

Fondförmögenhet 463 641 100,00%

Specifikation exponering enskilda företagsgrupper

SEB

Bankmedel SEB 12 364 2,67% 0,00%

Skandinaviska Enskilda Banken AB A 22 358 4,82% 0,00%

Summa SEB 34 722 7,49%

Derivatexponering

Totalt utställda derivat 0 0,00% 0,00%

Totalt innehavda derivat 0 0,00% 0,00%

Netto valutaterminer (OTC) 0 0,00% 0,00%

Summa derivatexponering 0 0,00%

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument 451 947 97,48% 0,00%

Ränterelaterade finansiella instrument 0 0,00% 0,00%

Övrigt 11 694 2,52% 0,00%

Summa tillgångar och skulder 463 641 100,00%

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slu*tet av rapporten. I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slu*tsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2017. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (81)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

78

Fondförvaltningen Fondbestämmelser Fondernas verksamhet regleras av lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Varje fond har en egen informationsbroschyr, innehållande av Finansinspektionen godkända fondbestämmelser, samt faktab-lad. Läs gärna dessa dokument som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, www.skandia.se/fonder eller kan beställas från Skandia Fonder AB. Svensk kod för fondbolag Skandia Fonder följer Svensk kod för fondbolag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. SwedSec Skandia Fonder är anslu*tna till SwedSec och fondbolagets ledning och förvaltare innehar SwedSec-licens. Förvaringsinstitut Enligt lagen om investeringsfonder ska fondernas tillgångar förvaras i ett förvaringsinstitut. Fondernas tillgångar förvaras hos Skandina-viska Enskilda Banken (publ), 106 40 Stockholm. Register över andelsägare Alla våra fonder är registrerande, vilket innebär att vi för register över alla andelsägare i respektive fond. Enligt lag sänds kontrolluppgift till Skatteverket vid årsskiftet. Kontrolluppgiften innehåller uppgifter om schablonskatten, realisationsvinster/-förluster vid inlösen av andelar samt uppgifter om eventuella utdelningar. Värdering av tillgångar De finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde, dvs. senast, vid värderingstillfället, noterade betalkurs. Om sådant värde inte föreligger sker värdering till senast, vid värderingstillfället, noterade köpkurs. Om inte heller något sådant värde föreligger får finansiella instrument upptas till det värde som Fondbolaget på objektiv grund beslu*tar. För onoterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde på objektiv grund enligt särskild värdering. Värderingen baseras normalt på uppgifter om senast betalt pris eller marknadspriser från market-maker eller andra obero-ende källor. OTC-derivat värderas enligt vanligen använda binomialträdsbaserade värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 eller till det prís som ställs av oberoende motpart. Utdelning Med undantag till andelsägare i Skandia Global Exponering B, lämnar inte Skandia Fonders fonder någon utdelning. Utgivning och inlösen av fondandelar Utgivning (kundens förvärv) och inlösen (kundens avyttring) av fondandelar behandlas i fondbestämmelserna. Utgivning och inlösen av fondandelar sker normalt varje bankdag. Begäran om utgivning och inlösen av andelar skall vara Fondbolaget tillhanda senast kl 16.00 (vardag före helgdag kl 13.00) för att utgivning och inlösen skall ske till det andelsvärde som fastställs senare samma dag med de undantagen att begäran om utgivningen och inlösen av andelar för Skandia Asien och Skandia Japan Exponering skall vara fondbolaget tillhanda senast kl 11.00 samt senast kl 12.00 för Skandia Idéer för Livet. Utgivning av fondandelar förutsätter dessutom att investeringslikviden har bokförts på fondens konto. Vid inlösen av fondandelar erhålls likvid så snart som möjligt. Lägsta belopp för utgivning och inlösen av fondandelar är 200 kronor, såvida inte hela andelsinnehavet inlöses. Fonderna har inga insättnings- eller uttagsavgifter. Vid försäljning och inlösen av fondandelar bekräftar vi transaktionerna med brev och transaktionshandlingar inom sju dagar. Detta gäller dock ej vid dragning genom autogiro. Observera att Fondbolaget under vissa förhållanden har rätt att tillfälligt stänga fonden för utgivning och inlösen av fondandelar, se fondbestämmelserna. Fondandelens rättsliga ställning Den som har köpt en fondandel äger en andel i den samlade egendomen som ingår i fonden. Alla andelar är lika stora och medför lika rätt till fondegendomen. Varje andel representerar ett värde som är lika med fondens värde dividerat med antalet utestående fondande-lar. Investeringsfonden är en självständig förmögenhetsmassa, vilken är skild från fondbolagets egen förmögenhet. Fondens tillgångar, som omhändertas av ett särskilt förvaringsinstitut, kan inte utmätas för fordringar gentemot fondbolaget. Fonderna omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Fondens överlåtelse och upphörande Förvaltningen av ett fondbolags investeringsfonder skall omedelbart tas över av fondens förvaringsinstitut om 1. Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd, 2. fondbolaget har trätt i likvidation, eller 3. fondbolaget har försatts i konkurs. Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en fond, skall förvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt då verk-samheten upphör. Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen överlåta förvaltningen av en fond till ett annat fondbolag. Ett förvaringsinstitut som har övertagit förvaltningen av en fond från ett fondbolag skall snarast överlåta förvaltningen av fonden till ett annat fondbolag om Finansinspektionen tillåter det. I annat fall skall fonden upplösas genom försäljning av dess tillgångar vartefter

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (82)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

79

nettobehållningen i fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Information om förändringar av det slag som nämnts ovan kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar, samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget får inte överlåta förvaltningen av fonden till annat fondbolag eller till förvaringsinsti-tutet förrän tidigast efter tre månader från sådan kungörelse, om inte Finansinspektionen beslu*tar att förvaltningen får övertas tidigare. Soft commissions Vid förvaltningen utnyttjas inte möjligheten till så kallade "soft commissions" för förvaltningen av våra fonder. Med "soft commissions" menas ersättning i form av varor och tjänster som tillhandahålls förvaltare i samband med affärstransaktioner och som inte ingår i han-delsmotpartens ordinarie tjänsteutbud. Ersättningar Styrelsen i Skandia Fonder AB antog i december 2016 en uppdaterad ersättningspolicy samt riskanalys med anledning av de nya reg-lerna om ersättningssystem som införts i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Inga väsentliga änd-ringar gjordes i Skandia Fonders ersättningssystem med anledning av ovan. Ersättningspolicyn grundar sig även på Finansinspektion-ens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ersättning till Skandia Fonders anställda utgår i form av fast ersättning. Utöver den fasta ersättningen görs för alla anställda en årlig avsättning till Skandianen, som är en resultatandelsstiftelse, baserat på Skandiakoncernens finansiella resultat. Skandiakoncernens centrala funktion för internrevision granskar årligen om Skandia Fonders ersättningar överensstämmer med ersätt-ningspolicyn och rapporterar resultatet av granskningen till Skandia Fonders styrelse. Ersättningar till förvaltare anställda av Skandia Investment Management, DNB Asset Management, Goldman Sachs, Lazard Asset Management och Wellington Management International hanteras internt inom respektive organisation. Mer information om ersättningspolicyn finns på www.skandia.se/fonder samt i Skandia Fonders årsredovisning som också finns tillgäng-lig på bolagets hemsida. Förvaltningskostnad och årlig avgift Vi tar ut en avgift, förvaltningsarvodet. Det är en avgift för att vi förvaltar och administrerar ditt fondinnehav. Avgiften debiteras inte som någon engångssumma. Den dras varje dag, sprids alltså ut över 365 dagar. Den beräknas med en procentuell avgift på varje dags fondförmögenhet för respektive fond. Därefter räknas andelsvärden fram. Den kurs du ser i tidningen och på internet är således nettokursen, dvs. efter avdrag för ersättning till fondbolaget. Förvaltningsarvodet redovisas i kronor på våra hel- och halvårsbesked. Förutom förvaltningsarvodet har fonden ytterligare kostnader i samband med handel, främst courtage. Årlig avgift består av resultaträkningens förvaltningskostnader samt eventuella analyskostnader. Beträffande underliggande fondinnehav som förvaltas av Fondbolaget rabatteras den underliggande fondens förvaltningsarvode fullt ut efter avdrag för externa kostnader för förvaltning och administration.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (83)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

80

Landskodslista

AE - Förenade Arabemiraten AN - Nederländska Antillerna AR - Argentina AT - Österrike AU - Australien BE - Belgien BM - Bermuda BR - Brasilien CA - Kanada CH - Schweiz CI - Elfenbenskusten CN - Kina CO - Colombia CY - Cypern CW - Curacao CZ - Tjeckien DE - Tyskland DK - Danmark ES - Spanien FI - Finland FR - Frankrike GB - Storbritannien GI - Gibraltar GR - Grekland HK - Hong Kong HU - Ungern ID - Indonesien IE - Irland IM - Isle of Man IL - Israel IN - Indien IT - Italien JE - Jersey JP - Japan KR - Sydkorea KY - Caymanöarna LR - Libyen LU - Luxemburg MT - Malta MU - Mauritius MX - Mexico MY - Malaysia NL - Nederländerna NO - Norge NZ - Nya Zeeland PA - Panama PG - Papua Nya Guinea PH - Filippinerna PT - Portugal SE - Sverige SG - Singapore SNA - Supra National TH - Thailand TR - Turkiet TW - Taiwan US - USA VG - Brittiska Jungfruöarna ZA - Sydafrika

Valutakurser

Valuta Land Kurs AED Förenade Arabemiraten 2,29639663 AUD Australien 6,46972158 BRL Brasilien 2,54570286 CAD Kanada 6,49460999 CHF Schweiz 8,80754973 CLP Chile 1,26887811 CZK Tjeck 0,36837163 DKK Danmark 1,29388078 EUR Euro 9,62002600 GBP Storbritanien 10,95605872 HKD Hong Kong 1,08045911 HUF Ungern 3,11226925 IDR Indonesien 0,00063287 ILS Israel 2,41698427 INR Indien 7,66342010 JPY Japan 0,07506719 KRW Syd Korea 0,00737189 MXN Mexico 0,46600367 MYR Malaysia 1,96488183 NOK Norge 1,00691207 NZD Nya Zeeland 6,17577751 PHP Fillipinerna 0,16715319 PLN Polen 227,45058329 SEK Sverige 1,00000000 SGD Singapore 6,12597596 THB Thailand 0,24829408 TRY Turkiet 0,41763342 TWD Taiwan 0,27726989 USD USA 8,43455000 VND Vietnam 0,03710593 ZAR Sydafrika 0,64373593

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (84)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

81

Analyskostnader I fondens årsberättelse särredovisar Fondbolaget från 1 januari 2015 den uppskattade kostnaden för investeringsanalys för de fonder som har belastats med analyskostnader under året. Kostnaden för investeringsanalys belastar fonden endast om Fondbolaget bedömt att den höjer kvaliteten på förvaltningen, är i andelsägarnas intresse samt tillför mervärde för fonden. När kostnad för investeringsanalys belastar fonden utvärderas investeringsanalysen kontinuerligt. Vid räntehandel, då handeln sker med en s.k. spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs), kan inte kostnaden för investeringsanalys särredovisas. Active Share Fondbolagens förening rekommenderar sina medlemmar att publicera Active Share för aktiefonder för att ge en beskrivning av fondens aktivitet i förhållande till relevant jämförelseindex. Skandia Fonder har valt att följa föreningens vägledning för beräkning av Active Share. Mer information om beräkningssätt finns på Fondbolagens förenings hemsida, fondbolagen.se, under ”Regelverk” och ”Före-ningens vägledningar”. Skatteregler Fondens beskattning Fonden är inte skattskyldig för sina inkomster i Sverige. Utdelningar på utländska aktier belastas vanligen med kupongskatt. Storleken på kupongskatten beror på bestämmelser i respektive källstat och för Fonden eventuellt tillämpligt skatteavtal. Andelsägarens beskattning (gäller direktsparande) En andelsägare med hemvist i Sverige beskattas genom att en schablonintäkt motsvarande 0,4 procent av fondandelarnas värde den 1 januari tas upp som inkomst av kapital. För fysisk person beskattas denna inkomst sedan med 30 procent kapitalskatt, nettoeffekten av kapitalskatten blir alltså 0,12 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari. För fysiska personer lämnar Fondbolaget kontrollupp-gift om fondinnehavet till Skatteverket. Fysiska personers vinst på försäljning av fondandelar belastas med 30 procent kapitalskatt. Kapitalförlust är avdragsgill. Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. För sparande via Pensionsmyndigheten (PPM), IPS, Fondförsäkring eller via investeringssparkonto gäller särskilda skatteregler. Fond-andelsägares skatt kan komma att påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Redovisningsprinciper Halvårsredogörelsen för fonderna har upprättats enligt Lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och förvaltare av alternativa investe-ringsfonder (FFFS 2013:10) och anslu*ter till Fondbolagens förenings rekommendationer för redovisning av investeringsfonder. Redovisning Tillgångarna har marknadsvärderats i första hand efter periodens sista betalkurs. Såväl orealiserade vinster som förluster redovisas över resultaträkningen. Värdeförändring överlåtbara värdepapper Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring på överlåtbara värdepapper såsom aktier och obligationer. Vid köp bokförs anskaffningsvärdet lika med total köpeskilling exklusive upplupen kupongränta för obligationer. Försälj-ningar vinstavräknas enligt genomsnittsmetoden. Värdeförändring penningmarknadsinstrument Redovisas i sin helhet som ränteintäkt. Värdeförändring OTC-derivatinstrument Redovisas i sin helhet som valutakursvinster och -förluster netto. Detta eftersom de enda OTC-derivatinstrument som har handlats med under kalenderåret varit via valutaterminer. Värdeförändring övriga derivatinstrument Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring på derivatinstrumentet som inte har daglig avräkning. Värdeförändring fondandelar Inkluderar dels realisationsresultat netto, dels förändring av orealiserad värdeförändring på fondandelar. Vid köp bokförs anskaffnings-värdet lika med total köpeskilling. Försäljningar vinstavräknas enligt genomsnittsmetoden. Ränteintäkter I ränteintäkter ingår realiserad bank- och kupongränta, upplupen ränta samt realiserade och orealiserade resultat på penningmarknads-instrument.

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (85)

Skandia Fonder

Halvårsredogörelse 2017

82

Utdelningar I utdelningar ingår bruttoutdelningsbeloppet med avdrag för utländsk kupongskatt. Valutavinster och -förluster netto Avser realiserade och orealiserade resultat av valutatransaktioner via bankkonto och valutaterminer, dock inte valutaförändringar på värdepappersinnehav. Sektorindelning Samtliga innehav är klassificerade enligt Morgan Stanley Capital Internationals sektorindelning. Omsättningshastighet Omsättningshastigheten beräknas enligt Fondbolagens förenings rekommendation, dvs. det minsta värdet av summa köpta värdepap-per eller summa sålda värdepapper under perioden, dividerat med genomsnittlig fondförmögenhet under perioden. Avkastningssiffror och riskmått Beräkningarna av samtliga avkastningssiffror och riskmått är baserade på stängningskurser per 2017-06-30. Fondbolag Skandia Fonder AB Nedan uppräknade fonder förvaltas av Skandia Fonder AB, organisationsnummer 556317-2310. Bolaget bildades den 10 februari 1988. Skandia Fonder AB har ett aktiekapital på tio miljoner kronor. Skandia Fonder är ett helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ). Skandia Fonder AB har i fondverksamheten ingått samarbetsavtal med andra bolag inom Skandiakoncernen. Fonder Skandia Asien Skandia Cancerfonden Skandia Europa Exponering Skandia Global Exponering Skandia Global Företagsobligationsfond Skandia Idéer för Livet Skandia Japan Exponering Skandia Kapitalmarknadsfond Skandia Nordamerika Exponering Skandia Norden Skandia Penningmarknadsfond Skandia Realräntefond Skandia SMART Balanserad Skandia SMART Försiktig Skandia SMART Offensiv Skandia Småbolag Sverige Skandia Sverige Skandia Sverige Exponering Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Time Global Skandia USA Skandia Världen Skandia Världsnaturfonden Ledning, styrelse och revisor Ledning Annelie Enquist, Verkställande direktör Göran Karlsson, COO/Stf Verkställande direktör Tommy Persson Levin, Chief Financial Officer Pirjo Andreasson, Head of Regulatory Affairs Jonas Nilsson, Head of Manager Selection Styrelse Anders Jonsson, Chef institutionell försäljning Skandia Liv, ordförande Cecilia Wennerholm, Senior Counsel Apriori Advokatbyrå AB Märtha Josefsson, Investeringskonsult Elsa Stattin, Chef Finance Operations Skandia Liv Revisor Malin Luning, Deloitte AB Stockholm den 15 augusti 2017

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (86)

Skandia Fonder ABSäte: StockholmOrg.nr: 556317-2310

Skandia Fonder106 55 StockholmT 0771 55 55 00 skandia.se/fonder

1100:32

Här köper du våra fonder:Skandiabanken, skandia.seKundservice: 0771-55 55 00, dagligen 06.00 –24.00

Epost: [emailprotected] Skandia FonderHalvårsredogörelse 2017


Case Study Skandia

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN …AMERICAN SKANDIA LIFE ASSURANCE CORPORATION, AMERICAN SKANDIA : MARKETING, INCORPORATED, AMERICAN JURY TRIAL DEMANDED SKANDIA INVESTMENT

PRESENTACION MODELO SKANDIA

Habiter Fonder Distribuer Transformer

Каталог Агросоюз Skandia Elevators

Skandia Sustainability Report 2015...Skandia Sustainability Report 2015 A savings company with the ability to align customer and societal benefi t Our ambition is that Skandia –

Anette Fonder Nielsen (enkeltmandsfirmaet F· Anette Fonder Nielsen (enkeltmandsfirmaet FONDER®) ejer hjemmesiden fonderscience.com Her er eksamensbeviser, anbefalinger etc. nemt

Rapport: Mer pension fo r pengarna – den tredje ...€¦· AMF ITP/ITPK Folksam Premiegaranti Skandia ITP Försäkringsavgift 0,10 %1 0,20 %2 0,17 % 0,23 %3 ... valbara fonder

Cliens Fonder Årsberättelse 2013

Skandia Annual Report 2011...In spring 2011 Skandia acquired a further 20% of the shares in the Danish company Skandia Asset Manage-ment A/S from Skandia Liv for SEK 1 million. After

SKANDIA AFS NJL

Tredje kvartalet Första nio månaderna· 2020. 12. 15.· banken Fonder AB, TIN Fonder, Skandia och Nordea Asset Management, för att bara nämna några. Vi tycker verkligen att

Kastle Offshore Skandia Education

Förändrar världen våg för våg - Eco Wave Power€¦· De stora svenska aktieägarna i EWPG Holding AB är AP4 och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien handlas på Nasdaq First

AMF Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2013AMF Fonder Halvårsredogörelse 2013 VD-ord d si 3 VD-ord: Starkt halvår och optimism inför framtiden God avkastning och en gryende

Skandia Group—Case Study

Skandia investment group

Robur Fonder 2014

Skandia Window Fashions - troubleshooting and repairs ...Skandia Window Fashions Quarterly Newsletter 2nd Quarter 2002 April 1 - June 30 Skandia Window Fashions 270 Crossway Road Tallahassee,

Fonder et Financer son Entreprise

Navegador Skandia

Skandia Liv Årsredovisning 2008

BY-LAWS OF SKANDIA EVANGELICAL FREE CHURCH BALATON, …skandiaefree.org/admin/Skandia E-Free ByLaws_approved.pdf· 2014. 6. 23.· SKANDIA EVANGELICAL FREE CHURCH BALATON, MINNESOTA

Exposición Navegador Skandia

Case skandia - webbstrategidagarna

Skandia Cinema

Skandia sales kit (25AUG16) · PDF fileBUSINESS MODEL - WHOLESALES ... 1.Order Placement 3. Order Delivery 2. Order payment SKANDIA * Order will be placed under SKANDIA B2B online

Annual Report 2017 - Skandia...1 Skandiabanken Annual Report 2017 Interested in becoming a customer or in contacting Skandia? – visit skandia.se or call: Skandia customer service

SKANDIA NO. 247. Pasadena

Skandia Group—Case Study· 4 Skandia Group—Case Study: Creating Shared Value in Sweden’s Financial Sector The Swedish Context Skandia Group Skandia, a major provider of products

Afiliación Partícipe Programa Skandia Ahorro Empresarial o ...€¦· Programa Skandia Ahorro Empresarial o Programa Skandia Ahorro Colectivo Fondo de Pensiones Voluntarias Skandia

IX. Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets ...777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. IX. Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets-

Bankhall Conference 2009 - Skandia

Skandia Cup Lade Arena

KPA Pensions fonder

Skandia Fonder Skandia...Skandia Fonder AB Säte: Stockholm Org.nr: 556317-2310 Skandia Fonder 106 55 Stockholm T 0771 55 55 00 skandia.se/fonder 1100:32 Här köper du våra fonder: - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5997

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.